1. Spoločné Obchodné Podmienky nášho Projektu ako celku, ktorý je Sociálny biznis a Prirodzený monopol

03.10.2019

Inšpirácia pre názov Atlantis Industries; Vznik Podmienok; Definície pojmov; Právny subjekt; Transparentný účet; Spoločné podmienky; Ochrana a spracovanie údajov; Podmienky a požiadavky Projektu na Klienta predtým, ako nás Klient kontaktuje; Podmienky prezentácie nás v médiách; Priemyselné a duševné vlastníctvo; Partneri; Bibliografia; Poďakovanie

0. Stručne o nás

0.1 Inšpirácia pre vznik názvu Atlantis Industries

Stark Industries, Fiktívna organizácia v príbehoch od spoločnosti Marvel: Zakladateľom bol Tony Stark známy aj pod menom Iron Man. Stark Industries mala prvé miesto v inovačných technológiách podobným tým našim. Tony bol vizionár a veril v budúcnosť rovnako ako v budúcnosť veríme aj my.

Knight Industries, Fiktívna organizácia v TV seriály Knight Rider: Nadácia Knight Industries vytvorila najdokonalejšiu umelú inteligenciu na svete - hovoriace auto Kitt, ktoré bolo použité na boj proti zločinu. Odtiaľ bol zároveň inšpirovaný aj náš zavedený názov REÁLNA / NEumelá inteligencia.

Future Industries, Fiktívna spoločnosť v animovanom seriály Legenda o Korre (Legend of Korra): Future - znamená budúcnosť. Organizácia taktiež prinášala revolučné a inovačné technológie.

0.2 Všetky naše Obchodné podmienky vznikli na základe

0.2.1 Paragenetiky (skúseností z minulých životov resp. životov mimo súčasného života) nášho vizionára a zakladateľa ako "reálne žijúcej osoby", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutickej či "technologickej" praxe spolu aj so skúsenosťami z Paragenetiky VŠETKÝCH našich spojencov, odborných poradcov, expertov a špecialistov vo všetkých oblastiach.

0.2.2 Skúseností zo súčasného života vizionára, zakladateľa a všetkých spojencov Projektu rovnako aj na základe skúseností z našej praxe.

0.2.3 Vzhľadom k tomu, že sme vizionársky Projekt, použili sme zároveň aj jednu z našich mnohých terapeutických techník. Nazreli sme do budúcnosti, kde sú už naše Ultimátne ciele splnené a zrealizované. Následne sme sa spätne po časovej osi od tohoto momentu resp. od týchto momentov preniesli do prítomnosti a to k momentu tvorby týchto podmienok a zistili sme takýmto spôsobom všetky eventuality a situácie, s ktorými sa od momentu tvorby podmienok až po kompletnú realizáciu cieľov stretneme resp. by sme sa stretli a následne sme už nemali problém sa pred týmito situáciami v našich podmienkach ochrániť, čo má za následok taký, že vytvorením podmienok takýmto spôsobom predídeme resp. sme už vopred predišli mnohým resp. všetkým problémom a čo zároveň zaručilo aj trvalé ultimátne nastavenie našich podmienok a našich cenníkov resp. ich nemennosť.

0.2.4 Obchodné podmienky vznikli za účelom súčasti ochrany ako nášho Projektu tak zároveň aj ochrany Klienta a/alebo zdravia Klienta a sú chápané ako Ultimátne obchodné podmienky, ktoré obe strany chránia nielenže pred čo najviac eventualitami, ale chránia nás pred VŠETKÝMI eventualitami ktoré sa kedy udiali, dejú alebo ešte len udejú. Na našich Klientov dávame silný dôraz a tlak na to, aby si Klient preštudoval kompletne nielen našu stránku, jej vývoj a výskum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím prečítal povinne aj Všetky podmienky Projektu za účelom, že to pomôže obom stranám (Projektu a jeho Klientom) predísť problémom.

0.2.5 Celý náš Projekt a Všetky jeho obchodné podmienky vznikli zároveň na základe požiadaviek našej planéty Zem, Transformácie a Existencie, ktoré sú taktiež našími Klientami, a ktoré sú chápané ako živé inteligentné bytosti. Projekt, Všetky podmienky Projektu, Produkty a služby Projektu sú chápané výlučne a exkluzívne ako naše rešpektovanie, prostriedok, manifestácia, sprostredkovanie a komunikovanie týchto požiadaviek verejnosti a ostatným Klientom Projektu. Inými slovami, Projekt slúži výlučne a exkluzívne ako Transformátor - LEN ako nástroj a prostriedok Transformácie, kde úlohou nášho Projektu ako tohto transformátora je transformovať ľudstvo a Planétu z nižších frekvencií /vibrácií na vysoké/Ultimátne vysoké frekvencie/vibrácie. Zároveň Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí že i samotná planéta Zem slúži ako Transformátor ako ďalší nástroj a prostriedok Transformácie v tom smere, predovšetkým avšak v neposlednom rade, že Energie magnetických siločiar Ley Lines, pyramidálnej energie našej Mentálnej pyramídy, energií všetkých 7 elementov; Energií Reiki, Energií Feng-Šuej atď. sú za účelom neustáleho, trvalého, konštantého a Ultimátneho udržiavania Planéty a ľudstva na vysokých resp. Ultimátnych vibráciách dnes už vyžarované nie po určitých bodoch a dráhach (meridánoch planéty), ako to bolo kedysi, ale sú vyžarované už zo VŠADE resp. z akéhokoľvek miesta na planéte Zem chápanej ako gule (Podobne ako u kryštálovej gule, ktorá vysiela energie z celej jej plochy všade naokolo do všetkých resp. do nekonečných smerov a rovnako zo všetkých smerov tieto energie aj prijíma).

0.2.6 Tento Projekt, Všetky jeho podmienky, obsah, informácie, vedomosti, technológie, produkty a služby, jeho Ultimátna duchovnosť atď. boli zároveň Planétou, Transformáciou a Existenciou výlučne a exkluzívne Ultimátne usmernené, vytvorené a manifestované pre trvalé pozitívne a kreatívne účely výlučne a exkluzívne aj z toho dôvodu, že Zlo, Negativita, Negatívne energie atď. masívne zdevastovali a zničili Balanciu, rovnováhu, technologickú a duchovnú úroveň ako tohoto sveta resp. tejto Planéty tak aj Univerza a aj celej Existencie a takmer zničili aj celú samotnú Existenciu atď. a preto bol teda tento Projekt výlučne, exkluzívne, Ultimátne a natrvalo vytvorený a manifestovaný aj za účelom, Aby všetko a všetci (Všetci a všetko je myslené výlučne a exkluzívne LEN ako Transformáciou určené a zadefinované negatívne, zlé, zastaralé, nežiadúce ENERGIE kde slovo energie sa myslí výlučne a exkluzívne LEN ako ďalšia samostatná, v tomto prípade negatívna a nežiadúca, bytosť/entita/esencia s vlastnou inteligenciou) zodpovední za túto nerovnováhu boli výlučne, exkluzívne, explicitne a výslovne Ultimátne a natrvalo eliminovaní a odstránení z cesty, Ultimátne a natrvalo odstrihnutí od moci a vplyvu, Ultimátne a natrvalo potrestaní, Ultimátne opravení (corrected)/napravení/usmernení; Aby zároveň zaplatili Ultimátnu cenu a poniesli si Ultimátne následky a dôsledky a prijali Ultimátnu zodpovednosť za svoje činy; Aby si ich karma Ultimátne dobehla a aby sa táto karma zároveň Ultimátne, natrvalo a navždy uzavrela; A aby sa zároveň navrátila Ultimátna a trvalá rovnováha, mier, láska a prosperita, Ultimátny a trvalý poriadok, disciplína a systém, Ultimátna a trvalá technologická a duchovná úroveň atď.

0.2.7 To je aj súčasť obsiahlej filozofie nasledujúceho symbolu - nekonečna. Náš projekt (stred resp. styčný spoločný bod ležatej osmičky, v ktorom sa všetko zbieha a stretáva) reprezentuje minulosť a poučenie sa z histórie, prítomnosť ale aj budúcnosť - ultimátnu pozitívnu budúcnosť, ktorá zaisťuje, že negatívna minulosť sa už nám ako jednotlivcom ale ani našej planéte už NEbude opakovať.

1. Definície pojmov

1.1 Právnická osoba, ďalej len "Poskytovateľ" alebo "Dodávateľ"

Názov spoločnosti:

 • Atlantis Industries s.r.o. a to v období výlučne a exkluzívne LEN od 08.10.2018 do 15.12.2023.
 • Atlantis Industries SE (Societas Europaea - Európska akciová spoločnosť) a to výlučne a exkluzívne LEN od dátumu 16.12.2023, kde zároveň spoločnosť od tohoto dátumu výlučne a exkluzívne operuje už LEN na všetkých burzách krajín/štátov planéty Zem/Na všetkých svetových burzách a zároveň aj na všetkých burzách mimo planéty Zem a kde zároveň od tohoto dátumu je spoločnosť so všetkými týmito burzami výlučne a exkluzívne LEN plne Ultimátne kompatibilná, v harmónii, v súlade a pod.

Obchodný register: Spisová značka C 302955 vedená u Mestského súdu v Prahe.

IČ v českom obchodnom registri: 07551100

DIČ: CZ07551100

V súčasnosti nie sme platcami DPH.

Transparentný účet

1.2 "Projekt"

 • Náš právny subjekt.
 • Web: naša hlavná/primárna webdoména www.a-i.global a/alebo www.bioliecba.eu a všetky ich jazykové mutácie a subdomény.
 • Všetky Sekundárne webdomény, ktoré sú automaticky presmerované na našu hlavnú/primárnu webdoménu uvedenú vyššie a to vrátane všetkých našich predošlých webdomén a zároveň všetky webdomény odkúpené a/alebo premiestnené od konkurencie za účelom predovšetkým avšak v neposlednom rade presmerovania Klientov konkurencie na našu primárnu/hlavnú doménu spolu so všetkými ostatnými relevantnými záležitosťami bývalej konkurencie dnes už pod administratívou výlučne a exkluzívne už len Transformácie, Planéty a tým pádom aj nášho Projektu.
 • Informácie, produkty, služby, technológie, Kryštálový tím, personál, spojenci Projektu.
 • Naši Klienti.

1.3 Projekt: Sociálny biznis - Brána pre Sociálny Kapitalizmus

Pojem Sociálny biznis (Originálny angl. názov Social business) bol zavedený osobou menom Muhamad Yunus - Celosvetovo známym ekonomickým expertom a nositeľom Nobelovej ceny za mier.

Muhamad túto problematiku taktiež nazval ako Novú éru Kapitalizmu - "Sociálny Kapitalizmus".

Naše služby, produkty, vývoj a výskum boli navrhnuté za účelom pomoci a transformácie pre komunitu, ľudstvo, životné prostredie a planétu.

Po odpočítaní nákladov, všetky naše zisky sú reinvestované naspäť do biznisu predovšetkým za účelom, aby bol projekt finančne sebestačný, ďalšieho rozvoja projektu, vývoja a výskumu a pod.

Alfou a Omegou každého biznisu je maximalizovanie ziskov a zároveň optimalizácia nákladov resp. ich minimalizovanie, redukovanie či ich kompletná eliminácia. Výnimku netvorí ani náš biznis - i keď je náš biznis charakterizovaný ako Sociálny biznis, je našou povinnosťou a to legislatívnou, duchovnou a karmickou maximalizoať zisky a minimalizovať či kompletne eliminovať náklady a to všetko pre podporu účelov a zámerov, ktoré náš Projekt a jeho právny subjekt prehlasujú.

Projekt a Transformácia operujú a poskytujú naše Transformačné služby globálne vo všetkých krajinách, vo všetkých jazykoch a to ako na tejto planéte tak aj intergalakticky mimo našej planéty vo všetkých ostatných jazykoch na všetkých ostatných planétach, solárnych systémoch, galaxiách, konšteláciách, vesmíroch a v celej Existencii.

Podporte prosím náš Projekt a tým zároveň aj globálnu Transformáciu absolvovaním našich služieb, zakúpením našich produktov či finančnými darmi.

Náš bankový účet je transparentný (Verejne viditeľný výpis z tohoto účtu) ako dôkaz, že všetky financie sú smerované tak, ako náš Projekt prehlasuje.

Pojem "Sociálny biznis" a pojem "Sociálny Kapitalizmus" sú odlišné pojmy od pojmu "Socializmus".

1.4 Projekt - Prirodzený Monopol

Prirodzený Monopol je legálny monopol, ľudovo nazývaný aj "dobrý monopol".

U prirodzeného monopolu - Produkty, služby resp. ich ceny sú navrhnuté a optimalizované tak, že konkurencia následne prirodzene nedokáže vstupom na trh konkurovať cenám a produktom prirodzeného monopolu. Náš projekt spĺňa aj túto podmienku vzhľadom k tomu, že mnohé naše náklady sú kompletne eliminované na nulu a to vrátane nákladov na materiály, výrobu a logistiku. My tieto podmienky prirodzeného monopolu spĺňame ešte aj spolu s dodatočných podpornými argumentami, ako je Ultimátne, trvalé a nemenné nastavenie našich Všetkých obchodných podmienok, cenníkov atď.

Vzhľadom ku "gigantickosti" nášho projektu a za účelom Ultimátneho poučenia sa z histórie, aby sa negatívna história už neopakovala, bolo potrebné náš Projekt resp. naše technológie "prirodzene" monopolizovať a to predovšetkým a v neposlednom rade za účelom Ochrany technológií, aby sa naše Ultimátne revolučné technológie už nikdy nepoužili na negatívne a deštruktívne účely a aby sa technológie už nikdy nepoužili ako zbrane a zároveň, aby si ľudstvo vážilo mnohé záležitosti.

1.5 Všetky podmienky Projektu

 • Odborné kvalifikácie.

 • Definície pojmov.

 • Spoločné Podmienky Projektu.

 • Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Poskytovateľa pre službu Odborné poradenstvo (Terapia) - Zmluva o poskytovaní Služby.

 • Obchodné podmienky a reklamačné poriadky pre všetky ostatné produkty a služby Projektu.
 • Podmienky a požiadavky na Klienta pred tým, ako nás Klient kontaktuje.
 • Podmienky prezentácie Projektu v médiách.
 • Naši Partneri.

 • Priemyselné a duševné vlastníctvo.

 • Bibliografia.

 • Záverečné ustanovenia a Súhlas Klienta so Všetkými podmienkami Projektu.

 • Bankové spojenia, inštrukcie pre platbu, povinné "správy pre prijímateľa", povinné variabilné symboly.
 • A všetky ostatné informácie, obsah, inštrukcie, cenníky na stránke Projektu sú taktiež nevyhnutná súčasť Všetkých podmienok Projektu.

1.6 "Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čitatelia.

 • Poslucháči a diváci.

 • Osoby, ktoré na bankový účet Projektu zaplatili za služby Poskytovateľa či poslali finančný dar.

 • Osoby, ktoré s nami písomne komunikujú.

 • Rodičia detí mladších ako 18 rokov, pre ktoré rodič objednáva služby Poskytovateľa.

 • Fyzické osoby.

 • Právnické osoby.

 • Zamestnávateľ.

 • Zamestnanci zamestnávateľa.

 • Médium resp. jeho reprezentant/zástupca/redaktor/projektový manažér, novinári či reportéri a akýkoľvek iní zástupcovia, reprezentanti či iní pracovníci médií a pod.
 • Verejnosť.
 • Všetci obyvatelia planéty Zem (Všetci pozemšťania), ktorí sa na našu stránku Projektu ešte nedostali ale aj tí, ktorí sa na našu stránku už dostali.
 • Jednotlivé vlády, jednotná svetová vláda planéty Zem a všetky ostatné vlády mimo panéty Zem vo všetkých ostatných častiach v celej Existencii.
 • Akákoľvek konkurencia tohoto Projektu.
 • Samotná Transformácia.
 • Naša planéta Zem, paralelné reality a všetko ostatné mimo našej planéty.
 • Všetky Civilizácie nachádzajúce sa mimo planéty Zem.
 • Celá Existencia.
 • Všetci bojovníci/Pracovníci Svetla.

 • Najvyšší Boh/Stvoriteľ Aton.

1.7 "Ekosystém" alebo "Ekologický systém"

 • Naša planéta Zem a jej rôzne Ekosystémy.
 • Ekosystémy nachádzajúce sa v priestoroch a časopriestoroch mimo planéty Zem.


1.8 "Existencia" alebo "Celá Existencia"

 • Kolektívne vedomie/Kolektívna inteligencia/Kolektívna myseľ/Kolektívny organizmus/Univerzálne vedomie/Univerzálna myseľ.

1.9 "Starý/Zastaralý systém"

Planétou Zem ale aj celou Existenciou neustále a nonstop/uznané/uznávané/identifikované/odhaľované/považované Všetky nechcené, nežiadúce, ohrozujúce, zbytočné, škodlivé, umelé a neumelé, falošné, parazitujúce, zastaralé, pomalé, spomaľujúce, neefektívne a nerelevantné energie.


2. Spoločné obchodné podmienky Projektu

2.1 Legislatíva, ktorou sa Projekt riadi

Klient si je vedomý a zároveň súhlasí, že vzhľadom k tomu, že ultimátnym cieľom Projektu je operovať globálne vo všetkých krajinách sveta a vo všetkých jazykoch, Projekt sa vždy riadi podľa (pre Projekt relevantných) aktuálnych právnych a legislatívnych predpisov VŠETKÝCH krajín sveta:

2.1.1 Primárne štátom Česká Republika vzhľadom k tomu že Projekt má v tejto krajine sídla, je tu zaregistrovaný na finančných úradoch a u správcoch daní pre platbu odvodov, daní atď. Inými slovami Česká republika je v tomto prípade chápaná ako Centralizovaná krajina, do ktorej sa "zbiehajú" všetky finančné príjmy Projektu z celého sveta, čím sa Projekt podieľa na ekonomickom fungovaní Českej republiky. Zároveň sa pojmom "Centralizovaná" myslí aj to, že účelom Českej republiky je aj to, že slúži ako Geocentrálny stred transformácie celej planéty Zem.

2.1.2 Sekundárne krajinami Európskej Únie a všetkých ostatných štátov sveta mimo Európsku úniu.

2.2 Pozitívne, Konštruktívne a Kreatívne účely Projektu

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že na základe poučenia sa z histórie a zároveň za účelom, aby sa špatná história už neopakovala, Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že slúži výlučne a exluzívne LEN pre pozitívne, konštruktívne, kreatívne, sociálne, nadačné, mierové a humanitárne účely. Zároveň projekt  NEslúži pre akékoľvek negatívne či deštruktívne účely, rovnako Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že nie je autorizovaný, nepovoľuje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslúži za účelmi vyrábania, distribúcie, obchodovania so zbraňami či predaja zbraní či iných aspektov a súvislosti súvisiacich so zbraňami, weaponizovaním či militarizovaním technológií či akéhokoľvek zneužitia technológie a to vrátane zneužitia technológie za účelmi ublíženia či ohrozenia na zdraví či na živote. Zároveň, i keď v minulosti slúžila Veľká pyramída V Gíze ako zbraň, tentokrát poslúži pyramída rovnako aj všetky ostatné pre Transformáciu relevantné technológie výlučne a exkluzívne LEN pre pozitívne a konštruktívne účely a Projekt, Planéta Zem, Transformácia a Existencia Garantujú, že Veľká pyramída v Gíze rovnako ako aj všetky ostatné pre Transformáciu relevantné technológie sa už nikdy nepoužijú a nezneužijú ako zbrane či na škodlivé, negatívne a deštruktívne účinky.

2.3 Kompatibilita medzi Klientom a Projektom a tým pádom aj medzi Klientom a Globálnou Transformáciou

2.3.1 Všetky informácie na stránke Projektu vrátane povinností Klienta sú výlučne a exkluzívne za účelom optimalizácie Placebo efektov (Potrebných predovšetkým pre službu Odborného poradenstva/Terapie Poskytovateľa) a optimalizácie Systému viery Klienta za účelom správnej, adekvátnej a optimálnej spolupráce a Komatibility medzi Klientom a Projektom.

2.3.2 Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že:

2.3.2.1 I keď má Projekt nastavené svoje podmienky, pravidlá, aspekty ktoré toleruje-netoleruje/akceptuje-neakceptuje, je to sebahodnota Projektu, na ktorú má Projekt plné právo, nie je to nič nelegálne ani nemorálne. Projekt jeho Všetkými obchodnými podmienkami rozhodne nikoho v žiadnom smere nijak NEdiskriminuje, NEodsudzuje ani NEposudzuje a Projekt zároveň zaobchádza s každým Klientom a venuje sa každému Klientom individuálne.

2.3.2.2 Projekt nie je žiadna sekta.

2.3.2.3 Projekt predstavuje a reprezentuje Ultimátne Globálne Celosvetové a Celoexistenčné jednotné náboženstvo ako dualitu: Na strane jednej: Zákony Jedného (Laws of One) - Univerzálne a Vyššie Vesmírne princípy a zákonitosti, Posvätná geometria atď. a na strane druhej: Zákony nikoho (Laws of NoOne) - Bojovníci svetla a pod.

2.3.2.4 Vzhľadom k tomu, že Projekt je vizionársky s cieľom priniesť Ultimátne revolučné technológie, Projekt je pozitívne a konštruktívne považovaný za utopistický.

2.3.2.5 Vzhľadom k tomu, že jeden z Ultimátnych cieľov Projektu v podobe jeho Ultimátnych terapeutických riešení je odomknúť ľudský potenciál, aktivovať vyššie schopnosti, vyššie funkcie a schopnosti tela a mozgu, posunúť ľudstvo a planétu na vyššie vibrácie, Projekt je považovaný a vnímaný konštruktívne, pozitívne a objektívne ako eugenický Projekt s výlučne a exkluzívne pozitívnymi a kreatívnymi aspektami.

2.3.2.6 Projekt, planéta Zem a Transformácia rovnako aplikujú výlučne a exkluzívne princípy tzv. Determinizmu (Predurčenia/naplánovania/predsavzatia vopred) a zároveň výlučne a exkluzívne LEN jediného smeru, ktorým ide a pôjde táto planéta - smeru a prúdu Transformácie: Tento Projekt, jeho technológie, Produkty a služby, takáto forma Transformácie boli naplánované v pradávnych dobách, konkrétne 10 500 pred n.l., pri poslednom (treťom) potopení Atlantídy, čo sa udialo zneužitím moci, vedomostí a technológií. Inými slovami, Projekt a Transformácia sú dnes výlučne a exkluzívne už LEN výsledkom a manifestáciou tohoto predurčenia a naplánovania, čo môžeme chápať aj ako Ultimátne Predurčenie resp. Ultimátny osud a zároveň aj ako Ultimátne vyrovnanie a uzavretie celoplanetárnej karmy. Avšak, takáto forma Determinizmu planéty a Transformácie výlučne a exkluzívne neberú jednotlivcom zodpovednosť, práve naopak planéta a Transformácia tlačia na to, aby bolo ľudstvo zodpovedné - Ultimátne a pozitívne zodpovedné.

2.3.2.7 Rovnako Projekt, planéta, Transformácia a Existencia aplikujú filozofiu Hermesa Trismegistusta, tzv. Hermetika/Hermetizmus - Ako hore tak aj dole. Inými slovami, čo je Ultimátne už nastavené na energetickej (Najvyššej možnej úrovni celej Existencie), to je automaticky prirodzene a Ultimátne manifestované a zrkadlené aj na poslednej (najspodnejšej úrovni Existencie) a to na fyzickej úrovni.

2.3.2.8 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Všetky podmienky Projektu a tým pádom aj samotnej Planéty a Transformácie predstavujú Ultimátne aktualizovanie, zmodernizovanie, nahradenie a doplnenie pôvodných, originálnych a prvotných 10 božích prikázaní (Ten Commandments).

2.3.2.9 Cieľom Projektu NIE je vytvoriť dojem diktatúry, totality, fašizmu či iných im obdobných zriadení.

2.3.2.10 Cieľom Projektu NIE je vytvoriť New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, ako ho prezentujú napr. konšpiračné teórie v súvislosti s NWO.

2.3.3 Za účelom dosiahnutia optimálnej Kompatibility medzi Klientom a Projektom, Klient je povinný mať optimálny Systém viery voči Projektu (ďalej len "Aspektom Projektu") v tom smere, že:

2.3.3.1 Klient je povinný pristupovať k Projektu výlučne a exluzívne Pozitívne, Konštruktívne a Objektívne a na základe faktov uvedených na webstránke Projektu.

2.3.3.2 Klient je povinný v rámci akejkoľvek spolupráce s Projektom využívať príležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhanie, plytvanie a neváženie si príležitostí Klientom.

2.3.3.3 Klient je povinný byť Projektu otvorený.

2.3.3.4 Klient je povinný Projektu a všetkým jeho aspektom veriť.

2.3.3.5 Klient je povinný Projekt a všetky jeho aspekty považovať za skutočnosť a za holý fakt a zároveň je povinný Klient s Projektom súhlasiť.

2.3.3.6 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Projekt akceptuje výlučne a exkluzívne LEN pojem "Menštruácia" a zároveň, že pojmy ako "Menzes", "Krámy", "Mesiačky", "Cyklus", "Svoje dni", Mám "To", Dostala som "To" a iné výrazy/synonymá im podobné Projekt považuje za arogantné, vulgárne, neslušné, zastaralé, nechutné, odporné, dogmatické a stereotypné a Projekt tieto pojmy neakceptuje a netoleruje.

2.3.3.7 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť a považovať za fakt, že nie sme vo Vesmíre sami a že mimo planétu Zem existujú aj iné civilizácie.

2.4 Ultimátny a trvalý kolaps a eliminácia zastaralého systému

2.4.1 Transformácia a Planéta Ultimátne výlučne a exkluzívne UŽ zakázali a i naďalej aj zakazujú, nepovoľujú a netolerujú vznik akejkoľvek ďalšej konkurencie tohoto Projektu, kde vznik akejkoľvek konkurencie je taktiež Transformáciou a Planétou považovaný už za ich spomalenie a tým pádom aj za ich ohrozenie.

2.4.2 Akákoľvek konkurencia tohoto Projektu je v konečnom dôsledku Ultimátne výlučne a exkluzívne povinná taktiež podriadiť sa Transformácii a Planéte Zem a to výlučne a exkluzívne prejdením už pod kompletnú kontrolu a administratívu tohoto Projektu vrátane prejdenia a presmerovania akýchkoľvek webstránok konkurencie tohoto Projektu priamo na webstránku tohoto Projektu a to všetko v optimálnom časovom období určenom Transformáciou a Planétou Zem. V prípade, ak tak konkurencia neurobí, Transformácia a Planéta to taktiež považujú za ich spomalenie a tým pádom aj za ich ohrozenie.

2.4.3 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že vzhľadom k tomu, čím sa Projekt zaoberá, že v rámci prirodzeného vývoja a evolúcie nastane kompletná a Ultimátna prirodzená eliminácia Zastaralého systému najmä a v neposlednom rade aj v podobe mnohých priemyselných, ekonomických a iných druhov revolúcií. Platí pravidlo - na to, aby prišli nové veci, staré veci musia zákonite a prirodzene odísť. Rovnako Projekt, planéta Zem a Existencia netolerujú a nepovoľujú Zastaralý systém, ktorý Existencia kompletne, nonstop, nekompromisne, bez výnimiek, natrvalo a ultimátne eliminuje a zároveň kompletne, nenávratne a neobnoviteľne maže z Existencie a následne presúva do Archívov Akášických záznamov, ktoré sú súčasťou Očistca a to všetko o najvyššej možnej a zároveň neustále sa zvyšujúcej intenzite. Inými slovami, všetky energie, čo stoja Transformácii v ceste (predovšetkým avšak v neposlednom rade Neochota na sebe pracovať, Neochota pracovať na sebe optimálne rýchlo; Neochota byť v súlade so Všetkými podmienkami Projektu; Neochota ísť s prúdom Transformácie; Neochota podriadiť sa Transformácii; Energie konkurencie a všetky ostatné zastaralé a pre Transformáciu Neoptimálne energie) išli, idú a pôjdu z cesty. Exitencia, Transformácia a planéta Zem totiž vyžadujú, že Klient Projektu je povinný na sebe pracovať každý deň, inými slovami - Transformácia musí prebiehať každý deň neustále a to ako na vedomej úrovni tak aj na podvedomej úrovni. Klient je zároveň povinný súhlasiť s tým, že Projekt NEpreberá akúkoľvek zodpovednosť za prirodzený priebeh a evolúciu a za nadchádzajúce revolúcie všetkých druhov, rovnako že Projekt má plné právo (a zároveń NIE je nelegálne) byť chytrý, inovačný, revolučný, unikátny.

2.4.4 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že vzhľadom k Individuálnej ale aj Kolektívnej knihy osudu ako dôsledku a požiadavky samotnej Transformácie, KAŽDÝ Klient tohoto Projektu dôjde do Ultimátneho štádia resp. do Ultimátnej situácie, kde na riešenie jeho záležitostí Klient už NEbude mať na výber, Klient NEbude mať už žiadne iné možnosti, NEbude Klientovi umožnené sa tomuto Projektu a tým pádom aj Transformácii sa vyhnúť či naďalej sa vyhýbať, kde v momente tejto Ultimátnej situácie Klienta je Klient povinný použiť výlučne a exkluzívne UŽ LEN riešenia, ktoré ponúka Transformácia a to výlučne a exkluzívne UŽ LEN v podobe riešení, produktov, služieb tohoto Projektu.

2.5 Neustály Automatizovaný Telepatický avšak Limitovaný prístup Projektu do Podvedomia Klienta; Ochrana Projektu pred ohrozením

2.5.1 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že Projekt má limitovaný telepatický prístup do podvedomia Klienta. Pod pojmom limitovaný Projekt myslí to, že sa jedná o obmedzený prístup k dátam z podvedomia Klienta výlučne a exkluzívne za účelmi popísaných v Spoločných podmienkach Projektu ale aj v podmienkach pre službu Odborné poradenstvo/Terapia. Všetky ostatné dáta v podvedomí Kliena sú podľa legislatívy o ochrane údajov ale zároveń aj podľa morálneho kódexu, etického kódexu ale aj psychoterapeutického kódexu považované za súkromné dáta - Projekt NEmôže a NEsmie si v dátach podvedomia Klienta listovať ako v knihe. Klient si je zároveň vedomý, že má plné právo si svoje súkromné záležitosti (súkromné dáta v jeho podvedomí) ponechať pre seba a zároveň si je Klient vedomý, že jeho podvedomie nám vždy komunikuje len to najnutnejšie minimum, ako sa vraví viac ani len o slabiku.

2.5.2 Prístup do podvedomia Klienta je za nasledujúcimi účelmi:

2.5.2.1. Pre Službu Odborné poradenstvo/Terapia, ktorá je založená primárne na práci s podvedomím Klienta, Klient zaplatením, objednaním služby skrz objednávkový formulár súhlasí s tým a zároveň jeho súhlasom umožňuje Projektu obmedzený a limitovaný telepatický prístup do Podvedomia Klienta za účelmi výlučne a exluzívne Terapeutickými a za účelmi odstránenia problémov, s ktorými sa Klient na Projekt/Poskytovateľa služby obrátil. Podrobnejšie a ako doplnok k tomuto paragrafu je popísané v položke "Telepatické Odborné poradenstvo" - Popis služby, Audio a video materiály, Príklady z praxe; Obchodné podmienky a reklamačný poriadok tejto služby.

2.5.2.2 Vzhľadom k tomu, že podvedomie/myseľ Klienta sú súčasťou Univerzálnej/Kolektívnej mysle resp Univerzálneho/kolektívneho povedomia a zároveň na základe súhlasu Podvedomia Klienta (Energetického súhlasu), za účelom prevencie Projektu pred ohrozením vo všetkých aspektoch - energetických, psychických, fyzických a pred všetkými ostatnými formami ohrozenia, Projekt nonstop automatizovane a telepaticky monitoruje v Podvedomí Klienta výlučne a exluzívne LEN akékoľvek negatívne, deštruktívne zámery v podobe  myšlienok, emócií, postulátov či negatívnych vzorcov a to vrátane zámerov, ktorých účelom by bolo Projekt skorumpovať a kde všetky tieto vymenované aspekty by mohli Projekt akýmkoľvek spôsobom ohroziť. Projekt považuje takéto negatívne zámery ako ohrozujúce. V prípade detekcie týchto špecificky definovaných ohrozujúcich zámerov, Projekt si vyhradzuje právo tieto hrozby z podvedomia/z mysle Klienta automaticky vymazať a to rovno na energetickej a kvantovej úrovni, čo spôsobí, že takáto forma hrozby bude eliminovaná hneď v zárodku a zároveň takáto hrozba nedostane šancu sa manifestovať a zároveň Klient si je vedomý, že táto záležitosť nijak neovplyvní každodenný život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a deje sa na podvedomej úrovni, kde s týmto celým paragrafom Klient je povinný výslovne súhlasiť.

2.5.2.3 Zároveň, V prípade akéhokoľvek útoku na Projekt a na všetky jeho aspekty, myslí sa tým rôzne formy útokov a ohrození a to predovšetkým avšak v neposlednom rade útoky - energetický, psychologický, či fyzický, právny, hackerský, akékoľvek pokusy o replikácie technológií či služieb Projektu a všetky ostatné formy útokov a ohrození charakterizované a zadefinované Existenciou, Transformáciou, Planétou Zem, Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia si vyhradzujú právo a sú autorizovaní sa brániť použitím adekvátnych obranných prostriedkov, ktorých súčasť sú v neposlednom rade aj Všetky obchodné podmienky Projektu, Naša extrémne detailná, precízna a Ultimátna argumentácia/argumentácie/argumenty/argumentačné prvky a to všetko na základe objektívnych, nestranných a nezaujatých faktov, dôkazov atď., kde Klient je taktiež povinný súhlasiť aj s týmto paragrafom.

2.5.2.4 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že webová stránka Projektu a celý jej obsah a všetky jej domény sa z bezpečnostných dôvodov nachádzajú MIMO planétu Zem a to od dátumu 04.11.2019. Akékoľvek pokusy vypátrať, napadnúť, ohroziť, hacknúť a pod. stránku Projektu sú Projektom, planétou Zem, Transformáciou a Existenciou považované taktiež za ohrozenie, nebezpečenstvo, hrozbu a útok.

2.6 Kompatibilita a harmónia rôznych druhov Ekosystémov

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s faktom, že Projekt garantuje, že  teleportačné technológie Projektu, ako prechod medzi rôznymi druhmi Ekosystémov, NEnarúšajú jednotlivé druhy týchto Ekosystémov. Princíp spočíva v ochranných mechanizmoch teleportačných technológií Projektu, ako vidíme napr. vo filmoch v portáloch - v portáli je grafické znázornenie určitej energie, vody, kde voda má vo všeobecnosti očistný charakter. Tieto mechanizmy v portáloch a celkovej teleportačnej technológie Projektu slúžia ako detoxifikačné, dekontaminačné, očistné, harmonizačné, vyrovnávacie aspekty za účelom, že Ekosystémy, ich chod, harmónia a pod. ostávajú použitím teleportácie Projektu a prechodmi cez portály Projektu absolútne neporušené a nenarušené.

2.7 Garancia kvality teleportovanej vody

Projekt garantuje, že akákoľvek teleportovaná voda či už na našu planétu z iných planét a/alebo teleportovaná voda v rámci našej planéty našim Klientom, je kvalitná, spĺňa patričné a relevanné normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všetky potrebné látky a minerály a je v dokonalej harmónii a v rezonancii so živými organizmami na planéte Zem rovnako Projekt garantuje, že takáto ionizovaná voda podporuje a urýchľuje aj liečebné, opravné a regeneračné mechanizmy živých organizmov.

2.8 Garancia trvalo nastavených a nemenných podmienok

Čestne prehlasujeme a garantujeme, že Všetky podmienky Projektu sú nastavené Ultimátne - to znamená, že podmienky sú nastavené natrvalo; sú nemenné a Projekt Podmienky nebude meniť a to od dátumu 03.10.2019 a zároveň od dátumu 04.03.2070 Všetky podmienky nášho Projektu výlučne a exkluzívne UŽ NIE sú vypísané a zobrazené v podobe textov, od tohoto dátumu 04.03.2070 sú optimálne ako forma NLP už zakódované, vynucované a dodržiavané Ultimátne automaticky, neustále v rôznych záležitostiach resp. v rôznych podobách vrátane infografiky, v DNA, v Paragenetike, V Univerzálnej mysli, v Podvedomí jednotlivcov atď. a zároveň sa Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia ospravedlňujú Klientom za akékoľvek resp. všetky predošlé zmeny či aktualizácie podmienok a zároveň aj za všetky prípadné problémy či komplikácie spôsobené týmito zmenami a aktualizáciami avšak aj v tomto prípade sa jednalo o vývoj a výskum, ktorý si aj v tomto smere Ultimátne svoj účel už splnil.

2.9 Garancia trvalo nastaveného a nemenného cenníka pre VŠETKY služby a produkty Projektu

V rámci nášho vývoja a výskumu je stránka Projektu chápaná ako "labolatórium", kde v rámci globálneho prieskumu trhu, automatizácie technológií, pilotného testovania technológií, fluktuácií energií transformácie, zemských energií a pod. mal Projekt v minulosti tzv. rôzne dočasné nestabilné ceny za jeho službu terapiu, čoho účelom bolo dosiahnuť finálnu optimálnu cenu, ktorú sú Klienti ochotní zaplatiť trvale, sprístupnenie služby a jej cenovej dostupnosti pre širokú verejnosť resp. pre všetkých a kde účelom nastavenia ceny bolo zároveň dosiahnutie trvalého maximálneho zisku pre Projekt. Všetky predošlé verejné nastavenia cenníka predstavovali zároveň kvantové polia, ktoré bolo treba vyčistiť. Touto Ultimátnou a finálnou cenou sa zároveň dosiahla Ultimátna Transformačná, CeloExistenčná a Celoplanetárna, Politická, Ekonomická, Technologická, Medicínska, Terapeutická, Duchovná rezonancia, Ultimátny tlak, rýchlosť a tempo Transformácie, rovnako sa týmto nastavili a odomkli Ultimátne kapacity a plný potenciál ako pre túto Planétu, ľudstvo, Transformáciu tak aj pre celú Existenciu. Rovnako sa dosiahlo týmto aj Ultimátne, trvalé a finálne uzemnenie a stabilizácia nášho Projektu, jeho cien a pod. Projekt sa týmto zároveň ospravedlňuje za všetky obsahové zmeny a zároveň za všetky predošlé nestabilné ceny resp. za cenovú nestabilitu a za prípadné problémy spôsobené takouto formou vývoja a výskumu a testovania a zároveň Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že ceny všetkých našich služieb a produktov sú nastavené už Ultimátne, čo znamená, že cenník je nastavený natrvalo; je nemenný a Poskytovateľ cenníky nebude meniť - vývoj a výskum si už v tomto smere svoj účel splnil. Konkrétne cenníky a dátumy, odkedy sú tieto cenníky/služby platné/dostupné, sú uvedené na našej úvodnej/hlavnej stránke. Zároveň tento Projekt výlučne a exkluzívne LEN neponúka akékoľvek množstvové zľavy a to výlučne a exkluzívne LEN z dôvodu zachovania optimálnej sebahodnoty ako nášho Projektu, tak aj sebahodnoty jednotlivcov, ľudstva a pod.

2.10 Právo a povinnosť Klienta kontaktovať Projekt PRED a PO objednaní a zaplatení služieb/produktov či pred/po finančnom dare


2.10.1 PO preštudovaní stránky Projektu a PRED/PO zaplatení a objednaní akejkoľvek služby/produktu či finančného daru má Klient právo a zároveň je Klient povinný kontaktovať Projekt a to na kontakty uvedené na stránke Projektu v prípade, ak má Klient nejaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient pred/po objednaní produktov/služieb či pred/po finančnom dare právo na zodpovedanie a vyjasnie takýchto záležitostí Projektom.

2.10.2 V spolupráci s Klientom Projekt NEtoleruje negatívnu kritiku, negatívne názory, vulgarizmy, vyhrážky či iné nevhodné a neslušné správanie, alibizmus, výhovorky, odôvodňovanie problémov a chýb Klienta atď. Projekt akceptuje a toleruje výlučne a exkluzívne LEN Konštruktívnu kritiku a Konštruktívne názory, slušné chovanie a pod.

2.11 Spôsoby platby

 • Klasický bankový prevod.
 • Platba cez online zabezpečenú službu Transferwise, ktorá podľa legislatívy nemá a nesmie mať prístup k akýmkoľvek Vašim bankovým, platobným či prihlasovacím údajom a pod.

 • Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Projekt prijíma na jeho bankový účet finančné dary a/alebo platby za služby a produkty Projektu ako od Klientov Planéty Zem tak aj od Klientov a Civilizácií nachádzajúcich sa AJ mimo samotnú planétu Zem.

 • Od dátumu 16.12.2023 sú spôsoby platby a tým pádom aj spôsoby prijímania financií pre tento Projekt výlučne a exkluzívne už LEN Ultimátne optimálne zmodernizované a to v podobe možností predovšetkým avšak v neposlednom rade platieb cez online internet banking, platby kartou, elektronické peňaženky a všetky platobné možnosti planéty Zem a zároveň tento systém je plne kompatibilný pre prijímanie platieb a financií aj od civilizácií a planét mimo planéty Zem.

2.12 Vystavenie faktúry; Interné účtovníctvo Projektu; Forma Komunikácie vrátanie komunikácie Úradov s Projektom

2.12.1 Podľa legislatívy, Projekt je povinný mať každú transakciu riadne zaúčtovanú. Avšak Projekt si je vedomý, že nie každý Klient potrebuje vystaviť faktúru a preto Klient si je vedomý, že Všetky podmienky Projektu sú chápané ako rámcová zmluva o poskytovaní všetkých služieb a produktov Projektu, rovnako sú Všetky podmienky Projektu chápáné aj ako darcovská zmluva, na základe ktorých sú vystavované riadne účtovné tzv. interné doklady v rámci nášho účtovníctva. Klient takto nemusí poskytovať Projektu jeho fakturačné údaje a zároveň má Projekt takýmto spôsobom skrz vystavenie dokladov interne v účtovníctve transakcie riadne a korektne zaúčtované. V prípade potreby vystavenia faktúry je Projekt podľa legislatívy povinný vystaviť Klientovi faktúru, ktorá bude následne vystavená tak, že po tom, ako Klient zaplatí a po telepatickom či telefonickom či osobnom potvrdení Klientových fakturačných údajov a Klientovej mailovej adresy alebo po tom, ako Klient vyplní formulár na našej hlavnej stránke s fakturačnými údajmi Klienta, bude Projektom instantne/okamžite na tento mail Klienta zaslaná požadovaná faktúra vo formáte PDF.

2.12.2 V rámci optimalizácie nákladov nášho Projektu, Účtovnícto Projektu je vedené výlučne a exkluzívne už LEN interne a to našou hlavnou účtovníčkou Ybunou, kde akákoľvek komunikácia s finančnými/daňovými úradmi, daňové priznania atď. prebiehajú výlučne a exkluzívne už LEN taktiež s Ybunou a to všetko výlučne a exkluzívne už LEN od dátumu 01.07.2019.

2.12.3 Akákoľvek komunikácia/komunikácie, vrátane komunikácie/komunikácií akýchkoľvek úradov, prebieha/prebiehajú s naším Projektom výlučne a exkluzívne LEN cez kontakty uvedené na našej hlavnej stránke - cez dátovú schránku, cez email, telefonicky alebo Telepaticky. Inými slovami, akákoľvek komunikácia kohokoľvek s naším Projektom zároveň výlučne a exkluzívne NEprebieha LEN formou poštovej korešpondencie a to na adresu sídla spoločnosti/Na adresu Trvalého-prechodného pobytu jednateľa (čo sú platené služby) a to výlučne a exkluzívne len do dátumu 15.12.2023. Tento paragraf č.2.12.3 je platný a aplikovaný výlučne a exkluzívne z dôvodu LEN toho, že adresy/sídla definované v tomto paragrafe sú výlučne a exkluzívne LEN virtuálne sídlo nášho právneho subjektu a virtuálna adresa trvalého pobytu a to výlučne a exkluzíve LEN na základe legislatívnej požiadavky mať napr. sídlo právneho subjektu, trvalý pobyt a pod. V rámci optimalizácie nákladov Projektu a zároveň v rámci toho, že legislatíva neurčuje prijímanie poštových zásielok na tieto sídla a zároveň odpovedanie na takúto formu korešpondencie, akékoľvek zásielky na tieto virtuálne adresy výlučne a exkluzívne LEN NIE sú preberané a tým pádom ani kontrolované a zároveň tým pádom NIE je na ne ani zodpovedané. Zároveň, od dátumu 16.12.2023 má náš Projekt už výlučne a exkluzívne LEN naše vlastné sídlo spoločnosti a LEN vlastnú adresu trvalého pobytu.

2.13 Ochrana údajov

Podľa legislatívy o ochrane údajov zachovávame o akýchkoľvek údajoch Klienta maximálnu mlčanlivosť, rovnako ich neposkytneme ani žiadnym tretím stranám. Výnimku tvoria transparentné bankové účty Projektu, kde je zverejnený LEN údaj "Názov protiúčtu".

2.14 Transparentné účty

2.14.1 Klient si je vedomý, že bankové účty Projektu sú transparentné.

2.14.2 Klient si je taktiež vedomý, že jeden z údajov na transparentnom účte je aj údaj s názvom "Názov protiúčtu", čo je názov, pod ktorým bol bankový účet Klienta zriadený (Napr. Meno a priezvisko pre fyzické osoby; Názov firmy resp. názov firemného účtu pre právnické osoby a pod). Položka "Názov protiúčtu" je položka automaticky uvedená bankami Projektu a nie je v moci Projektu dosiahnuť, aby tento údaj na transparentnom účte nebol zverejnený vzhľadom k tomu, že je to v zmluve medzi Projektom a Bankou Projektu, kde zmluva žiada náš Projekt túto informáciu zverejniť a upozorniť Klienta na túto informáciu vopred a kde Projekt túto časť dohody dodržal práve v podobe tohto paragrafu.

2.15 Reklama a Marketing

2.15.1 Súhlas Klienta s Telepatickým zasielaním noviniek (Newsletters): Klient súhlasí so zasielaním pre neho relevantných noviniek v individuálne pre Klienta a pre Transformáciu relevantných časových intervaloch ohľadom napredovania Projektu, kde novinky sú Klientovi komunikované automatizovaným telepatickým spôsobom a skrz intuíciu Klienta.

2.15.2 Ostatné formy reklamy a marketingu: Klient taktiež súhlasí aj s ostatným pre neho relevantným a zároveň planétou a Transformáciou požadovaným marketingom a reklamou - telefonický marketing, mailový marketing, poštový marketing, marketing na sociálnych sieťach a všetky ostatné formy reklamy a marketingu.

2.15.3 Ako sa Klientove údaje dostali k nášmu Projektu za účelom reklamy a marketingu: Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že jeho údaje potrebné pre marketing ako napr. telefónne číslo, email a pod. boli nášmu Projektu poskytnuté Klientom vedome a s vedomím a podvedomím súhlasom pre zasielania marketingových emailov a noviniek v minulej a/alebo súčasnej a/alebo budúcej spolupráci Klienta s naším Projektom a zároveň Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že jeho údaje potrebné pre marketing sa k nášmu Projektu mohli dostať aj od tretích strán, kde to bol práve Klient, ktorý niekde v jeho minulosti súhlasil so spracovaním jeho údajov pre marketingové účely a/alebo zároveň kde Klient súhlasil s poskytnutím jeho údajov pre marketingové účely práve týmto spomenutým tretím stranám a/alebo kontaktné údaje Klienta boli nášmu Projektu poskytnuté z Akášických záznamov a to Akášickými osobnými strážcami týchto údajov a dát Klienta/Klientov.

2.16 Umelé udržovanie Klienta za účelom zisku

Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť že Projekt, Planéta a Transformácia výlučne a exkluzívne neuznávajú, neakceptujú, netolerujú, neaplikujú a zakazujú umelé udržovanie klienta za účelom maximalizovania zisku.

2.17 Šírenie textov, obrázkov a ostatného duševného a priemyselného vlastníctva Projektu; Replikácie a napodobenia technológií Projektu

Všetky vedomosti, informácie, technológie, postupy, služby, produkty atď. uvedené na webstránke tohto Projektu sú výlučným a exkluzívnym priemyselným a duševným vlastníctvom LEN tohoto Projektu, planéty Zem a Transformácie. Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že duševné a priemyselné vlastníctvo Projektu a to vrátane jeho textov boli vytvorené a obrázky boli vytvorené a zakúpené výlučne a exkluzívne len pre účely Projektu. Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia nepovoľujú, netolerujú a zakazujú Akúkoľvek distribúciu, šírenie, kopírovanie týchto materiálov (pre použitie prezentácie Projektu výlučne a exkluzívne v médiách, výnimku tvoria presne definované, povolené a vymenované materiály uvedené nižšie v časti "Podmienky prezentácie Projektu v médiách"); Inšpirovanie sa textami a akýmikoľvek materiálmi Projektu; Akúkoľvek formu snahy napodobenia, replikácie, reverzného inžinierstva technológií Projektu a Transformácie, Patentovať naše technológie, postupy, služby, produkty a pod. na úradoch priemyselného vlastníctva a/alebo na iných úradoch atď. Porušenie tohoto paragrafu sú Projektom, Planétou, Transformáciou a Existenciou taktiež považované za hrozbu a útok na nás.

2.18 Optimalizácia nákladov Projektu; Eliminácia mnohých nákladov Projektu na nulu

2.18.1 Klient si je vedomý, že Projektu sa podarilo kompletne eliminovať náklady na našich odborných poradcov, terapeutov a špecialistov, čoho výsledkom je, že skrz našu službu vo forme Telepatickej terapie sú Vám naši odborní poradcovia dostupní nonstop a to kedykoľvek ich potrebujete a kde pre vedenie Vašej terapie zároveň nie je už vôbec potrebná ľudská účasť resp. ľudský faktor resp. "ľudský terapeut".

2.18.2 Ďalšie aspekty, kde sme kompletne eliminovali naše náklady boli v tom, kde mnohé fyzické potreby a aspekty ako napr. technológia pyramidálnej energie či neurotechnológie a mnohé ďalšie fyzické aspekty boli nahradené ich dokonalejšími a efektívnejšími mentálnymi variáciami. Podrobnejšie v položke "Telepatická terapia - Mentálne lieky, Mentálne operácie".

2.18.3 Klient si je vedomý, že ďalšia optimalizácia resp. eliminácia nákladov Projektu spočíva v nulových nákladoch pre produkciu a dodávanie produktov, ktoré musia fungovať na ultimátnych princípoch - nulové náklady na materiály, nulové náklady na výrobu a nulové náklady na logistiku/doručenie výrobkov. Vďaka Hatonnovi a Ybune; ktorí náš projekt zastupujú v našom vesmíre, v rôznych galaxiách, v rôznych vesmíroch a konšteláciách; sa nám podarilo dosiahnuť a zabezpečiť exkluzívne zmluvy medzi naším projektom a mnohými galaktickými či dokonca vesmírnymi radami a federáciami. Tieto zmluvy nášmu Projektu zabezpečujú nonstop a zdarma prísun neobmedzených množstiev akýchkoľvek materiálov, nonstop neobmedzený prísun pitnej vody ionizovanej a optimalizovanej pre pozitívnu, liečivú a regeneračnú rezonanciu s bunkami v ľudskom tele, zvierat, rastlín a aj samotnej planéty. Základná pointa je, že na iných planétach majú prebytok týchto materiálov a platí pointa "Tak vy na Vašej planéte Zem materiály ťažíte, vyrábate a ničíte si planétu a my sa na našich planétach potrebujeme týchto istých materiálov zbaviť". Je to skvelá pointa a prečo nespojiť príjemné s užitočným, kde platí ďalšie sväté a zlaté pravidlo "Čo je pre niekoho odpad, je pre iného poklad".

2.18.4 Klient si je vedomý, že subjekt tejto časti nášho vývoja a výskumu je práve manifestácia týchto zámerov, manifestácia týchto zmlúv na našej fyzickej rovine a to je realizované práve technológiou teleportácie...

2.19 Nakladanie Projektu s financiami - Maximalizácia našich ziskov a ich spätné reinvestovanie do Projektu spolu s Vašími finančnými darmi zabezpečia financie potrebné pre podporu nášho vývoja a výskumu a pre dosiahnutie všetkých našich Ultimátnych cieľov a zámerov

2.19.1 Všetky karty sú Projektom vyložené na stôl - Vaše právo na sledovanie a overenie priebehu a plnenia sľubov Projektu

2.19.1.1 Ako osoby finančne podporujúce náš projekt a jeho vývoj a výskum, či už objednaním/absolvovaním našich služieb, zakúpením našich produktov alebo Vašími finančnými darmi, si zaslúžite a zároveň máte plné právo, aby sme Vám, ako sa hovorí, "vyložili všetky karty na stôl". Inými slovami, máte plné právo vedieť, čo sme už dosiahli, čo máme už za sebou; kde sa v súčasnosti nachádzame a kam smerujeme resp. za akým účelom chceme použiť všetky financie a naše zisky. Zároveň má Klient plné právo sledovať a overiť si priebeh Projektu, použitie financií. Pre tento účel nám slúžia:

 • Na našej stránke sú všetky informácie a záležitosti, ktoré sme už dosiahli a ktoré máme už za sebou.
 • Transakcie súvisiace s napredovaním Projektu sú zobrazené na našom transparentnom účte, kde môžete vidieť okrem iného aj transakcie jednotlivých nákladov potrebných, nutných a povinných pre napredovanie Projektu a Transformácie.
 • Akékoľvek zmeny na našej stránke sú Vám komunikované automatizovane telepaticky a to srkz Vašu intuíciu.

2.20 Vytvorenie jednotnej svetovej vlády a jednotnej svetovej meny; Intergalaktický obchod

2.20.1 Klient si je vedomý, že Ultimátnym celoplanetárnym cieľom Projektu je taktiež vytvoriť resp. spolupodieľať sa na znovuvytvorení Československa a na  vytvorení jednotnej svetovej vlády avšak nie za účelom diktatúry, fašizmu či totality, ako popisujú konšpiračné teórie ale za účelom dosiahnutia určitej intelektuálnej a duchovnej úrovne, ktoré reprezentujú určitú sebahodnotu Planéty. Táto sebahodnota následne zaistí rovnocennosť našej planéty Zem s civilizáciami mimo našej planéty a to za účelom budovania a rozvíjania intergalaktických vzťahov, intergalaktického obchodu, intergalaktického cestovania a pod.

2.20.2 Jedným z kľúčových aspektov pre vytvorenie rovnocennosti našej planéty s ostatnými planétami a civilizáciami je zároveň vytvorenie aj jednotnej Ultimátnej svetovej meny. Nová Ultimátna celoplanetárna mena má názov "Urantia", čo je pôvodný a originálny názov našej planéty Zem v Univerzálnom prastarom vesmírnom jazyku a od tohoto názvu boli odvodené napr. aj názvy "Gaia" - názov planéty Zem v gréckej mytológii či názov "Midgart" - názov planéty Zem v severskej/nórskej mytológii. Uvádzame jeden z mnohých príkladov výhody jednotnej planetárnej meny a jej použitia. Predstavte si situáciu, že cez portál budete cestovať na inú planétu napr. za účelom dovolenky. Na tej planéte budete už schopní zaplatiť za Váš suvenír už menou Urantia, ktorá reprezentuje našu planétu a dáva zároveň aj povedomie o našej planéte či jej existencii. Pre tieto a mnohé ďalšie účely je optimálnejšie a jednoznačne aj jednoduchšie a rozhodne potrebné, aby naša planéta mala jednotnú menu...

2.21 Zastupovanie Klienta pred úradmi

Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že náš Projekt si vyhradzuje právo Klienta NEzastupovať pred niektorými úradmi alebo pred žiadnymi úradmi a to výlučne a exkluzívne LEN z Transformačných a Karmických dôvodov.

2.22 Telekomunikačné Telepatické technológie a služby Projektu

Telekomunikačné Telepatické technológie Projektu - Ľudské telá, živé organizmy, Planéta Zem, Veľká pyramída v Gíze, náš Solárny systém, naša Galaxia, náš Vesmír, Celá Existencia slúžia ako bio-organické, bio-molekulárne a kvantové navzájom telepaticky a neustále prepojené analógové počítače a z toho dôvodu Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že VŠETKY poskytované Telekomunikačné Telepatické služby Projektu (Telepatická komunikácia, Internet, GPS, TV) NEfungujú na princípoch rádiových vĺn, ale fungujú výlučne a exkluzívne na dokonalejších a efektívnejších princípoch, ktoré sú v harmónii s ľudským organizmom, životným prostredím a planétou a nemajú na ne žiadny škodlivý a negatívny vplyv, neprodukujú žiaden elektromagnetický smog atď.

2.23 Dostupnosť informácií, služieb a produktov Projektu pre všetky vekové kategórie

Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že VŠETKY informácie na CELEJ webstránke Projektu a všetky služby a produkty Projektu sú vhodné pre VŠETKY vekové kategórie.

2.24 Splnenie a dodržanie všetkých sľubov Klienta, ktoré jeho duša dala pri inkarnácii na túto planétu

Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Existencia, Transformácia a Planéta Zem zakazujú a nepovoľujú zomrieť prirodzene ani neprirodzene každému Klientovi, kto kompletne a Ultimátne nesplnil a nedodržal VŠETKY sľuby a záväzky, ktoré duša Klienta dala voči tejto planéte, voči Transformácii a tým pádom aj voči nášmu Projektu pri inkarnácii do tohto života na túto planétu, čím sa zároveň zamedzí aj to, že neuzavreté záležitosti a karmické dlhy sa už viac NEbudú prenášať do ďalších životov a kde sa rýchlosť Transformácie Ultimátne optimalizovala aj v tomto smere.

2.25 Globálne otepľovanie; Roztápanie ľadovcov; Ultimátne, trvalé a stabilné atmosferické vplyvy a stabilné počasie planéty Zem; Ultimátna forma transformácie planéty Zem

2.25.1 Klient je povinný výlučne a exkluzívne akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že na problematiky Globálne otepľovanie, Roztápanie ľadovcov atď. sa Klient hľadí výlučne a exkluzívne len uhlom pohľadu takým, kde ľadovce predovšetkým avšak v neposlednom rade na oboch póloch planéty Zem boli zrkadlom, symbolom a metaforou ničoho iného len výlučne a exkluzívne LEN toho, že ľudia stratili schopnosť hovoriť o svojich pocitoch, citovej ochabnutosti, že ľadovce boli metafora "Ľadovej kráľovnej", že ľadovce boli metafora a psychologické porekadlo "Pri vyrozprávaní sa z pocitov sa uvoľnila atmosféra/roztopili sa všetky ľady" atď. a že globálne otepľovanie nie je nič iné, len výlučne a exkluzívne len ako ďalší prirodzený a nevyhnutný nástroj a prostriedok Transformácie posúvania ľudstva a planéty na vyššie frekvencie a vibrácie, metaforického a abstraktného posúvania ľudstva/planéty z temnoty do Svetla.

2.25.2 Aby sa Ultimátne zabránilo opakujúcim sa cyklom a časovým slučkám zastaralej formy Transformácie a obrany planéty Zem ako reštarty civilizácií a to v podobách prepólovania planéty, vyliatia oceánov, svetových potop, nestabilných atmosferických vplyvov, atmosferických výkyvov, výkyvov počasia, prírodných katastrof atď., Existencia, Transformácia, Planéta Zem a Projekt sa zhodli na aplikácii Ultimátneho riešenia, kde akákoľvek očista ľudstva, planéty Zem a pod. prebiehajú výlučne a exkluzívne LEN cez tento Projekt a jeho Telepatické služby a kde zároveň týmto Existencia, Transformácia, Planéta Zem a Projekt garantujú, že Planéta Zem sa už nikdy nebude prepólovavať, ani sa nebudú nikdy už vylievať oceány atď., že Planéta Zem bude mať trvalo stabilné počasie adekvátne a prislúchajúce ako k jednotlivým ročným obdobiam, tak aj k jednotlivým častiam planéty atď., čoho si je Klient vedomý, akceptuje, rešpektuje a s čím Klient taktiež výslovne súhlasí.


2.26 Svetová legislatíva, Oprimálna hustota obyvateľstva planéty Zem, Vlastníctvo všetkého

2.26.1 Planéta Zem, Transformácia a Existencia vyžadujú, prikazujú a tlačia na to, aby boli vytvorené čo najskôr a neodkladne a následne natrvalo udržované výlučne a exkluzívne LEN nasledujúce štandardy:

 • Znovuzjednotené Československo, Spojené štáty (celo)Planetárne/Spojené štáty Pozemské; Jednotná svetová vláda; Jednotná svetová mena Urantia.
 • Ultimátna svetová legislatíva vyhovujúca a prispôsobená požiadavkam, produktom a technológiám Projektu, Intergalaktickým vzťahom, Intergalaktickému obchodu a Intergalaktickému športu.

2.26.2 Klient berie na vedomie, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že cieľom planéty Zem a Transformácie je dosiahnuť čo najrýchlejšie Ultimátnu optimálnu hustotu obyvateľstva planéty Zem a následne natrvalo udržiavať planétu na tejto optimálnej hustote.

2.26.3 Vzhľadom k tomu že samotná Planéta Zem a jej mnohé komponenty sú potrebné pre Projektom prezentované technológie, Planéta Zem je pod výlučným a exkluzívnym vlastníctvom Existencie, Transformácie, Projektu a všetkými ostatnými, ktorí na sebe pracujú, ktorí idú s prúdom Transformácie atď.

2.27 Prebudenie sa

Klient je výlučne a exkluzívne LEN povinný sa Ultimátne prebudiť z jeho klasickej zemskej/pozemskej skúsenosti za účelom výlučne a exkluzívne LEN toho, aby si Klient začal Ultimátne plniť svoj duchovný životný a karmický účel, za ktorého účelom sa do jeho súčasného života na planéte Zem inkarnoval a to zároveň v čas, ktorý Klient Transformácii a planéte Zem sľúbil pri tejto jeho inkarnácii do jeho súčasného života.

2.28 Monopolizácia Transformácie a Monopolizácia/Zjednotenie Kolektívnej-Univerzálnej mysle: Všetko pod jednou strechou a pod jednou administratívou

Každý Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že od dátumu 03.10.2019 a zároveň od dátumu 04.11.2019 Akákoľvek a kohokoľvek terapia; Akákoľvek a kohokoľvek liečba; Akékoľvek a a kohokoľvek zmenené stavy vedomia; Akékoľvek a kohokoľvek rozhodnutia; Akékoľvek a kohokoľvek komunikácie s akýmikoľvek duchovnými bytosťami, Elementálmi, bytosťami akýchkoľvek kryštálov, Anjelmi, Archanjelmi, Strážnymi Anjelmi, Cherubínmi a všetkými ostatnými extrafyzickými bytosťami; Akékoľvek a kohokoľvek komunikácie s akýmikoľvek Mimozemskými systémami, Mimozemskou inteligenciou, (Inter)Galaktickými Radami, Mimozemskými bytosťami atď.; Akékoľvek a kohokoľvek skúsenosti s Virtuálnou realitou a jej časťami popísanými napr. predovšetkým avšak v neposlednom rade aj v našom cenníku a na celej našej stránke tohto Projektu a všetky pre Klienta resp. pre kohokoľvek ostatné relevantné a optimálne časti, činnosti, spektrá a aspekty a zároveň výlučne a exkluzívne AJ všetky aspekty, spektrá a činnosti, ktoré by si normálne Klient riešil sám a/alebo by si ich Klient riešil u konkurencie tohto Projektu, že všetky tieto aspekty sú od dátumov spomenutých v tomto paragrafe 2.28 výlučne a exkluzívne už LEN Ultimátne Zjednotené a Ultimátne Zosynchronizované a to výlučne a exkluzívne už LEN Pod plnou Ultimátnou optimálnou administratívou Existencie, Kolektívnej/Univerzálnej mysle a tým pádom aj Transformácie a tým pádom aj Piatej Dimenzie a tým pádom aj Planéty Zem a tým pádom aj tohto Projektu (inými slovami, tieto aspekty a činnosti sú Transformáciou výlučne a exkluzívne už LEN Monopolizované) a zároveň sú tým pádom výlučne a exkluzívne už LEN Ultimátne optimálne spoplatnené a zároveň sú výlučne a exkluzívne už LEN poskytované a zároveň sú výlučne a exkluzívne už LEN absolvované a zároveň sú výlučne a exkluzívne už LEN poskytované výlučne a exkluzívne UŽ LEN skrz tento náš Projekt a to už LEN výlučne a exkluzívne skrz Všetky jeho služby a produkty a to výlučne a exkluzívne už LEN na všetkých siedmych energetických rovinách (Planes) počnúc energetickou rovinou vrátane a končiac fyzickou rovinou vrátane.

3. Predtým, ako Klient Kontaktuje Projekt resp. predtým, ako si Klient objedná/zaplatí Služby/Produkty Projektu či Pošle finančný dar

3.1 Kompletné prečítanie/preštudovanie celej stránky Projektu Klientom

3.1.1 Predtým, ako využijete naše služby; predtým, ako nás kontaktujete; predtým, ako nám pošlete finančný dar, predtým, ako do nášho Projektu investujete a/alebo predtým ako budete prezentovať náš Projekt vo Vašom médiu/médiách, ako Klient ste prosím povinný výlučne a exkluzívne si najprv kompletne preštudovať našu stránku resp. všetky jej položky vrátane všetkých jej audio a video materiálova to výlučne a exkluzívne LEN s otvorenou mysľou, s otvorenosťou novým veciam, s Pozitívnym a Konštruktívnym zámerom, zápalom, chuťou, motiváciou, nadšením, radosťou a ochotou a zároveň Klient je v spolupráci s Projektom povinný myslieť, jednať a chovať sa výlučne a exkluzívne LEN Ultimátne a plne Kompatibilne, Pozitívne, Konštruktívne, Objektívne a na základe prečítaných/preštudovaných faktov na stránke Projektu. Klient je prosím povinný výlučne a explicitne obrátiť sa na Projekt a spolupracovať s ním LEN na hotovo PO preštudovaní materiálov. Ak si našu stránku kompletne nepreštudujete, ani sa prosím v takomto prípade neunúvajte nás kontaktovať a v takomto prípade sa ani nebudeme s Vami baviť, rovnako Vám naša Telepatická terapia v prípade Vášho nepreštudovania si našich materiálov NEbude fungovať.

3.1.2 Preštudovaním nám zároveň ukážete, že 3.1.2.1 Chcete na sebe pracovať, že ste ochotní urobiť pre seba maximum; 3.1.2.2 a zároveň, že si viete vážiť záležitosti, ktoré Vám boli poskytnuté zdarma; 3.1.2.3 a zároveň nám tým ukážete, že s naším Projektom ste ochotní a shopní optimálne a plne kompatibilne spolupracovať; 3.1.2.4 a zároveň preštudovanie zaručí optimálnu kompatibilitu mezi Vami a naším Projektom a/alebo medzi Vaším publikom a naším Projektom ak ste reprezentant média; 3.1.2.5 a zároveň dosiahneme Váš optimálny systém viery; Vaše Placebá (Placebo efekty sú prirodzené automatické samoliečiace biochemické reakcie ľudského tela); Dosiahneme tým, že budete pristupovať k nášmu Projektu maximálne objektívne, konštruktívne a na základe faktov; Presne viete, ako sú Vaše financie použité; 3.1.2.6 a zároveň Projekt Klientovi garantuje, že PO Vašom kompletnom preštudovaní si našej stránky sa budete vedieť výlučne a explicitne už automaticky napojiť na našu Telepatickú terapiu (Terapiu zo záhrobia) UŽ VY sami a to výlučne a explicitne UŽ BEZ akejkoľvek nutnej podpory s reálne žijúcou osobou.

3.2 Čo Transformácia a Piata dimenzia neakceptujú, netolerujú, nepovoľujú, zakazujú a vynucujú

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Projekt prosím výslovne, výlučne a explicitne NEAKCEPTUJE, NETOLERUJE, NEPOVOĽUJE A ZAKAZUJE zároveň, predovšetkým a v neposlednom rade všetky nasledovné paragrafy 3.2.0 až 3.2.6 a všetky ich podparagrafy, ktoré sú Projektom, Planétou Zem, Transformáciou a Existenciou charakterizované výlučne a exkluzívne v rámci celej planéty Zem a v celej Existencii LEN ako:

 • Hrozba, ohrozenie, riziká, nebezpečenstvo a prekážky.
 • Negatívne postoje.
 • Strata energie, odpútavanie pozornosti, manipulácie.
 • Nežiadúci, zastaralý a neefektívny spôsob života.
 • Zastaralé, pomalé, spomaľujúce, blokujúce a progresu brániace energie, ktoré si svoj účel už splnili.

3.2.0 Sekty; Chodenie do kostolov, na omše a pod. - vzhľadom k tomu, že je to už pre Planétu a Transformáciu strata času, odpútavanie pozornosti, pomalé a zároveň vzhľadom k tomu, že Transformácia vyžaduje a zároveň ponúka výlučne a exkluzívne skrz tento Projekt rýchlejšie a efektívnejšie riešenia pre duchovnú očistu a spojenie s naším Stvoriteľom; Zastaralé, nepotrebné, neefektívne, dizinformatívne webové stránky, ktoré si taktiež už svoj účel splnili; Zastaralé a Transformáciou nežiadúce priemyselné odvedvia - Akýkoľvek kozmetický, kadernícky priemysel a im podobné a obdobné priemysly - kozmetické a kadernícke salóny pre ženy, pre mužov, pre zvieratá atď.; Chemický priemysel; Priemysel mobilov, telefónov, počítačov, laptopov, tabletov; softwarový priemysel, priemysel virtuálnej reality, hier, monitorov, televízorov a všetkej ostatnej spotrebnej elektroniky a zábavy; Filmový priemysel; Neziskové organizácie; Nadácie či nadačné fondy; Charitatívne organizácie; Humanitárne akcie, záležitosti a inštitúcie; Tretí sektor a pod.; Zastaralé a nežiadúce zdravotníctvo; Zastaralé a nežiadúce sociálne systémy, sociálne inštitúcie atď.; Tabakový priemysel; Alkoholový priemysel; Kávový priemysel; Manipulatívne médiá a mienkotvorné prostriedky; Manipulatívne náboženstvá; Poisťovníctvo; Zdravotné a Sociálne poisťovne; Viac ako jedna politická strana v jednotlivých VŠETKÝCH štátoch Planéty - viaceré politické strany predstavujú rozpor názorov a tým pádom aj brzdu a prekážku pre rozvoj Krajiny, Planéty a Transformácie rovnako Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia netolerujú ani akýkoľvek iný miestny, štátny, európsky, svetový, globálny a planetárny politický nesúlad/rozpor/rozpory/nezhodu//nezhody/disharmóniu/dizharmónie/nerovnováhu/nerovnováhy/nezhodu názorov a pod. vrátane všetkých ostatných druhov nesúladov zadefinovaných Transformáciou; Neoptimálne vlády v jednotlivých krajinách; Zastaralé školské a vzdelávacie systémy; Akákoľvek forma písomnej, telefonickej či osobnej terapie; Vojensko-priemyselný komplex; Priemysel zbraní; Farmaceutický priemysel; Akékoľvek lekárne ale aj Obchody a predajne s alternatívnymi prípravkami, doplnkami atď.; Energetický priemysel - ropný , elektrický, jadrový atď; Ťažba nerastných surovín, ničenie prírodných zdrojov planéty, ničenie a znečisťovanie bohatstva planéty; Stavebný priemysel; Dopravný priemysel; Strojárenský priemysel; Priemysel na výrobu akýchkoľvek resp. všetkých dopravných prostriedkov - autá, vlaky, lode, lietadlá, vesmírne plavidlá atď.; Cesty, diaľnice a materiály, ktoré blokujú/blokovali tok prirodzených zemských energií/Tellurických prúdov/duchovných energií Zeme skrz magnetické siločiary/LEY lines; Poľnohospodársky priemysel, ktorý používa predovšetkým avšak v neposlednom rade chemikálie, pesticídy a pod.; Potravinársky priemysel, ktorý používa okrem iného konzervanty, farbivá, škodlivú chémiu a pod.; Zastaralé priemyselné odvetvia zaoberajúce sa s nakladaním a likvidáciou akéhokoľvek druhu odpadu; Vesmírny a kozmický priemysel; Zastaralá a pre Transformáciu nevyhovujúca a neoptimálna legislatíva; Zastaralé finančné a bankové systémy; Priemysel/Priemyselné odvetvia rádiových vĺn; Priemyselné odvedvia v oblasti Telekomunikačných technológií a služieb fungujúcich na princípe rádiových vĺn, satelitov a pod. - mobily, internet, telekomunikačné siete, satelitný priemysel atď. a všetky ostatné nežiadúce a zastaralé priemyselné odvetvia. Existencia, Transformácia, Planéta Zem netolerujú a zakazujú všetky tieto zastaralé technológie a povoľujú používanie výlučne a exkluzívne dokonalejších - prírode, prostrediu a planéte neškodiacich, efektívnejších technológií ako Voľná energia, Antigravitačné pohony, Výroba a logistika pomocou teleportácie, Telepatické služby, ktoré sú poskytované výlučne a exkluzívne LEN týmto Projektom.

3.2.1 Vykonávanie akejkoľvek činnosti, práce, roboty atď. na čierno; Akékoľvek formy očkovania, vakcinácie a pod.; Akékoľvek záležitosti, činnosti aktivity atď. ktoré boli, sú a/alebo by boli zodpovedné za akúkoľvek Transformáciou, Planétou Zem a Piatou Dimenziou zadefinovanú formu destabilizácie a zároveň Transformáciou, Planétou Zem a Piatou Dimenziou akékoľvek formy ohrozenia akejkoľvek krajiny/štátu/prostredia/oblasti/lokality atď. planéty Zem; Alibizmus; Výhovorky; Hľadanie dôvodov a spôsobov prečo a ako sa niečo nedá namiesto spôsobov ako to dosiahnuť; Schopnosť LEN dostávať ale neochota dávať; Parazitovanie; Sebaľútosť; Potreba ľutovania od iných; Zbabelosť; Neochota čeliť problémom; Vyhýbanie sa problémom; Zabednenosť; Arogancia; Zaslepenosť; Stonanie ale žiadne konanie; Zastaralosť; Nostalgia; Neochota byť otvorený/otvorená novým veciam; Neochota vidieť pozitívne veci a pozitívnu budúcnosť; Negativizmus; Pesimizmus; Egoizmus; Nadradenosť; Povýšenosť; Sebeckosť; Myslenie len na seba; Predstieranie; Faloš; Hranie sa na niečo; Niečoho si nahováranie; Žitie v ilúzii/v ilúziách, klamstve a sebaklame; Nechuť; Psychopatia; Sociopatia, Mentálne poruchy; Mentálne zaostalosti; Akékoľvek degenerácie; Akékoľvek fyzické, psychické, duchovné a duševné deformácie atď.; Akékoľvek nedostatky (imperfections); Invalidný dôchodok, ZTP - zdravotné postihnutie; Predsudky; Unáhlené závery; Neochota vyjsť zo zastaralého zmýšľania a zo zastaralých neefektívnych a brzdiacich komfortných zón; Dizinformácie; Zastaralé uhly pohľadu; Neochota na sebe pracovať a napredovať a očakávanie, že sa všeko spraví za Klienta; Neochota akceptovať uhol pohľadu, že za každým problémom, bolesťou, symptómom a pod. sa skrývajú nespracované záležitosti, nespracované a negatívne myšlienky, emócie, pocity, výroky, postuláty a že všetko má svoju duchovnú a karmickú príčinu; Negatívne a škodiace dogmy a stereotypy; Negatívne emocionálne rezonancie; Chronické sťažovanie; Požieranie energie; Klebety; Neochota prijať objektívnu a konštruktívnu kritiku; Materializmus a Konzumizmus; Staranie sa o ľudí/rodinných príslušníkov, ktorí na sebe nepracovali/nepracujú, sebaľutujú sa a nevážia si ničoho, čo sa pre nich urobilo/robí; Akákoľvek forma diskriminácie a ignorácie; Márnotratníctvo; Obžerstvo; Dogmy a stereotypy; Vedomé Umieranie/Zomieranie na želanie a/alebo sebevražda - sú chápané ako zbabelosť a utekanie od problému; Užívanie akýchkoľvek liekov vrátane akýchkoľvek liekov proti akejkoľvek bolesti; Alkoholizmus, cigarety, drogy, akékoľvek návykové látky, hazard a závislosti; Akékoľvek formy stávkovania, akékoľvek dúfanie, falošná viera, ilúzie a falošné nádeje v akúkoľvek formy výhry, vrátane finančnej výhry atď.; Pitie kávy a všetkých ostatných stimulantov; Neochota na sebe pracovať a/alebo neochota na sebe pracovať dostatočnou a pre Transformáciu optimálnou a požadovanou rýchlosťou; Neochota podriadiť sa transformácii; Neochota ísť s prúdom Transformácie; Neochota a neschopnosť prispôsobiť sa novej dobe/novým systémom a zriadeniam; Neochota a neschopnosť prispôsobiť sa tempu a rýchlosti Transformácie a pokroku atď.; Akékoľvek formy zločinu, kriminality, mafie, únosy, podvody, nečestnosť, nekalé, nečisté a nečestné úmysly atď.; Akákoľvek forma korupcie a skorumpovanosti, Akákoľvek forma konkurencie a akékoľvek webové stránky konkurencie (Na základe informácií z Kolektívneho povedomia/Univerzálnej mysle - Predovšetkým avšak v neposlednom rade z dôvodov, kde Konkurencia vykonáva jej činnosť s energiami nechuti; neochoty; nasilu; so syndrómom vyhorenia; umelého udržovania Klientov za účelom dosiahnutia zisku; len kôli peniazom, s neochotou si priznať, že svoj účel si už na tejto planéte splnili a s mnohými ďalšími negatívnymi energiami); Akékoľvek lekárske návštevy, ktoré riešia symptómy problémov, ale neriešia ich príčiny; Návšteva akejkoľvek terapeutickej, poradenskej, technologickej a inej formy konkurencie a/alebo akékoľvek využívanie akýchkoľvek služieb a produktov konkurencie; Hľadanie rýchlych a unáhlených a tým pádom aj nekvalitných a neefektívnych riešení namiesto trpezlivosti v trvalých, priebežných a konštantných riešeniach a úspechoch; Inštrumentalizmus; Závislosť na akejkoľvek (zastaralej) technike, elektronike, technológii/technológiách atď.; Nerozhodnosť; Nesprávne, neoptimálne, škodlivé a pre Transformáciu nežiadúce rozhodnutia; Neoptimálne zapriahnutie a využitie toho, čo sa už dosiahlo; Akékoľvek zastaralé, pomalé a neefektívne terapeutické postupy - Meditácie resp. akékoľvek formy a druhy meditácií, Hypnózy, nekonečné a zdĺhavé opakovanie Mantier a všetky ostatné Existenciou a Transformáciou charakterizované a zadefinované zastaralé terapeutické/liečebné postupy; Neváženie si vlastného zdravia, tela, podvedomia, vyššieho Ja; Neváženie si snov či neprikladanie im optimálny dôraz; Ignorácia symptómov tela, kde cez tieto symptómy telo signalizuje, že sa chce problémov zbaviť a že treba na sebe pracovať atď.;, Akékoľvek pokusy a experimenty na ľuďoch, zvieratách a pod.; Nachádzanie záľuby v našich slovách/Páčia sa naše slová resp. to, čo náš Projekt Prehlasuje ale neochota a neschopnosť uniesť a zniesť už uskutočnenie týchto našich slov - Rozprávanie o veciach, ale nedochádza k žiadnym činom; Pri lámaní chleba, pri dochádzaní k skutočným činom a praktickej realizácii dochádza k ustúpeniu a ignorácii, neschopnosť a neochota čeliť a uniesť takúto praktickú realizáciu atď.; Opakujúce sa situácie a časové slučky (times loops) a neschopnosť a neochota sa z nich Ultimátne a natrvalo dostať a poučiť tak, aby sa už neopakovali; Akékoľvek formy dlhov vrátane finančných dlhov, nesplnenie sľubov, dohôd, záväzkov atď., Neochota a neschopnosť mať pasívny príjem a/alebo jeho nerešpektovanie či pohŕdanie ním a pod.; Zlatokopectvo a iné formy vypočítavosti; Vydieranie; Vyhrážanie; Závislosť, Nesamostatnosť; Hlad, Chudoba, Nezamestnanosť, Vojny, Rozdeľovanie obyvateľov podľa financií na nízke (chudobné), stredné či bohaté vrstvy; Akákoľvek forma násilia; Mučenia; Akékoľvek šedé eminencie; Mafia, podsvetie a pod., Neochota a neschopnosť NEzamieriavať pozornosť na konšpirácie, podsvetie, negativitu vo svete a tým pádom tento problém/tieto problémy jednak neživiť, neposiľnovať a jednak nepriťahovať do života ako sebe tak aj ostatným, planéte a pod.; Pomoc iným, kde sa má najprv pomôcť sebe; Zbytočné vedomé a aj podvedomé zameriavanie pozornosti, riešenie a staranie sa do záležitostí, ktoré nevieme ovplyvniť; Riešenie záležitostí nasilu a s pretlakom; Neschopnosť a neochota nechať veciam prirodzený priebeh; Neschopnosť a neochota vypočuť, byť vypočutý, komunikovať; Neschopnosť a neochota byť objektívny a neutrálny; Neschopnosť a neochota rešpektovať rozhodnutia, voľby, životnú cestu iných; Neschopnosť a neochota dôverovať iným, dôverovať, že si so záležitosťami poradia a pod.; Nedôvera, neschopnosť a neochota delegovať, chovanie sa, že človek si musí všetko spraviť sám, neochota prijať pomoc od iných a pod.; Praktizovanie čiernej mágie, satanských a iných zlých a negatívnych rituálov, čierne mše a pod.; Akékoľvek formy neefektívnosti; Akákoľvek forma zameriavania pozornosti na minulosti, ktoré sú už uzavreté a ktoré si už svoj účel splnili a kde takéto formy zameriavania pozornosti bránia napredovaniu a Transformácii ako napr. avšak v neposlednom rade rôzne experimenty; vojny; rôzne pripomienky, sviatky, výročia či oslavy týchto minulých negatívnych udalostí, akékoľvek miesta, oblasti, osídlenia s akýmikoľvek formami negatívnych energií, opustené a/alebo nedostavané budovy, zakliate miesta, lesy atď. a všetky ostatné ďalšie minulosti vrátane koncentračných táborov atď. - Existencia, Transformácia, Planéta Zem totiž viac už netolerujú, nepovoľujú a zakazujú všetky spojitosti a zameriavanie pozornosti na všetky tieto vymenované záležitosti vrátane existencie budov samotných, kde bol Transformáciou okrem iného daný Ultimátny tlak na Ultimátnu elimináciu všetkých týchto záležitostí, budov a pod. a zároveň Existencia, Transformácia a Planéta Ultimátne a natrvalo udžujú už tento nový čistý štandard; Problémy s detailami, problémy s ľuďmi zameranými na detaily atď.; Neochota a neschopnosť čeliť, prijať, uniesť, akceptovať, rešpektovať pravdu, dôkazy a fakty a neochota a neschopnosť ísť s ich prúdom atď.; Neochota a neschopnosť rozchodiť, uniesť, akceptovať, rešpektovať, prežuť, rozdýchať a stráviť predloženú objektivitu, dôkazy a fakty, odmietanie, popieranie a nerešpektovanie pravdy a skutočností i napriek poskytnutým nepriestrelným a nepriehľadnuteľným dôkazom, neochota tieto záležitosti vidieť, počuť o nich, rozprávať sa o nich, prijať ich rozumom a srdcom, prežuť ich, prehryznúť ich atď.; Neochota a neschopnosť akceptovať a rešpektovať adekvátne vysvetlenia; Prchavosť, pominuteľnosť, ješitnosť a pod.; Úzkoprsosť a neochota byť otvorený a veriť novým veciam, novým možnostiam novým príležitostiam a pod. bez nutnosti dôkazov; Odhliadanie od nového a neznámeho, neochota, neschopnosť a strach čeliť novým a neznámym informáciam a záležitostiam, neochota a neschopnosť ich konfrontovať; Profitovanie z konfliktov, vojen a pod.; Neoptimálne využívanie, mrhanie, plytvanie svojím a tým pádom aj Planetárnym a Transformačným potenciálom, schopnosťami, časom, prostriedkami atď.; Zlaté klietky; Presýtenosť duchovnom a duchovnými informáciami; Neochota priznať si, že sa človek (z)mýlil(a), že nemal(a) pravdu a pod.; Posudzovanie človeka a ľudí, podľa toho, koľko majú na účte peňazí; Posudzovanie človeka a ľudí podľa ich titulov, vzdelania, podľa toho, či majú vysokú školu atď.; Presýtenosť akoukoľvek technikou, elektronikou, spotrebnou elektronikou atď.; Objektivita, logika a fakty nie sú vyvážené Subjektivitou a vlastnými pocitmi a naopak; Prokrastinácia - odkladanie a prekladanie záležitostí na inokedy, čo sa môžu spraviť hneď; Neschopnosť a neochota komunikovať o veciach a záležitostiach detailne a/alebo neochota záležitosti a veci rozoberať a analyzovať detailne, vždy keď je to Transformáciou vyžadované; Neschopnosť a neochota o veciach a záležitostiach vôbec komunikovať; Neochota a neschopnosť plniť si domáce úlohy v Telepatických službách Projektu a neochota a neschopnosť plniť si tieto domáce úlohy adekvátnou a optimálnou rýchlosťou, ktorú Transformácia vyžaduje; Chovanie, tvárenie sa, predstieranie, nahováranie si, sugerovanie si atď., Že Klient tento Projekt a Transformáciu nikdy nepotreboval/nepotrebuje/ani nikdy potrebovať nebude, Že kľudne bude Klient aj bez toho, Že bol Klient doteraz bez toho, Klient nemá problém/nevidí dôvod, aby bez toho NEbol aj naďalej, Že Projekt a Transformácia pre Klienta nič neznamenajú, nič to Klientovi nehovorí, Klient nechce, aby mu to niečo hovorilo atď.; Neochota a neschopnosť si KOMPLETNE preštudovať webstránku Projektu; Neochota a neschopnosť súhlasiť s Projektom, Všetkými podmienkami Projektu, s planétou, s Transformáciou a/alebo neochota Klienta si v platenej terapii prioritne a neodkladne spracovať všetko to, s čím Klient NIE je so Všetkými podmienkami Projektu v súlade, s čím nesúhlasí atď. a čo je zároveň pre Transformáciu nežiadúce; Neochota a neschopnosť mať výlučne a exkluzívne LEN pozitívnu realitu a (vy)tvorenú akýmikoľvek resp. Ultimátnymi pozitívnymi myšlienkami, postulátmi, chovaním, názormi, postojmi, nastavením mysle a pod. a/alebo neschopnosť a neochota priťahovať si do života výlučne a exkluzívne len pozitívnu realitu, akékoľvek pozitívne aspekty, záležitosti a pod.; Akákoľvek forma lenivosti; Akékoľvek pre planétu a Transformáciu zastaralé a neoptimálne systémy viery; Neochota a neschopnosť akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že muži a ženy sú ekvivalentné a rovnocenné pohlavia; Neochota akceptovať, súhlasiť a rešpektovať, že Boh/Najvyšší Stvoriteľ a/alebo jeho časť je v každom z nás, že je súčasť každého z nás; Považovanie otvorenosť mysle a otvorenosť novým veciam, technológie, vedomosti a Klientov Projektu a apod. za Kacírstvo, Hriešnicttvo, vyznávanie inej viery, iných systémov viery a pod. (angl. názov Sinners/Heretics); Neochota a neschopnosť akceptovať, rešpektovať a súhlasiť s princípmi Determinizmu/Predurčenia/osudu a pod.; Akékoľvek formy inkvizície, prenasledovania, trestov a ich všetky moderné a obdobné variácie, nasledovania, prehlasovania, vetvy atď.; Akékoľvek formy zneužitia moci a pre Transformáciu nežiadúceho a neoptimálneho narábania s mocou; Akákoľvek forma rozdeľovania a rozlišovania planéty Zem a sveta na Moci, Veľmoci, Krajiny tretieho sveta, Bohaté krajiny, Chudobné krajiny, Rozvojové krajiny, Krajiny, ktoré zneužívajú a vykorisťujú iné krajiny, Krajiny, ktoré sú zneužívané a vykorisťované inými krajinami - v skratke, každá krajina, každý štát na planéte Zem sú Ultimátne ekvivalentné a Ultimátne rovnocenné; Neochota a neschopnosť ísť a prejsť cez akúkoľvek očistu vykúpenie, splatenie vyrovnanie (po angl. a redemption), zažiť zjavenie/uvedomenie/Aha moment (po angl. Epiphany), ktoré Planéta a Transformácia vyžadujú výlučne a exkluzívne LEN skrz tento Projekt; Rozhodovanie a pocity práva a oprávnenia rozhodovania za iných; Rozhodovanie o živote iných; Podsúvanie nepravdivých, skreslených a neobjektívnych informácií; Neochota a neschopnosť prenechať jednotlivcovi, aby určil a aby sám rozhodol, ako sa cíti - Jednotlivec má plné právo určiť sám a rozhodnúť sám ako sa cíti a nie, aby túto záležitosť rozhodovali a podsúvali mu za neho iní; Neochota a neschopnosť prenechať druhým slobodnú voľbu - pocity, že je niekto oprávnený a že má právo rozhodovať za druhých, určovať a diktovať mu, aký život má žiť, akého partnera má mať, s kým má mať svatbu (Arranged marriages) a pod.; Pretváranie a nútenie iných na svoj obraz, na svoje názory, na svoje problémy, na svoju negatívnu realitu atď.; Nespravodlivé, neférové, arogantné, nadradené neobjektívne a neoprávnené označovanie a škatuľkovanie niekoho za psychicky a nervovo chorého, labilného a nestabilného; nadradeného, za boha/za malého boha, za nepohodlného, otravného atď. a to (len) preto, že daný ("označený") jednotlivec bez ohľadu na pohlavie má spojenie so svojími pocitmi, že hovorí o svojich pocitoch, že vyjadrí, čo sa mu nepáči, že nastaví mantinely, čo toleruje a čo nie a len preto, že tomu, kto druhého takto označil, je to proti srsti a že mu to zrkadlí jeho vlastné bloky, jeho vlastnú falošnú komfortnú zónu tvorenú z jeho vlastných nespracovaných záležitostí, blokov, jeho vlastnú neschopnosť a neochotu komunikovať o svojich pocitoch a mať spojenie s nimi atď.; Jednosmerná komunikácia vrátane avšak v neposlednom rade v podobe toho, keď sa niekomu niečo povie, nedá sa tomu druhému následne už možnosť a príležitosť sa brániť, obhájiť, protiargumentovať, vyjadriť svoj (proti)názor a pod. vzhľadom k neochote, neschopnosti, arogantnosti, komfortnej zóne, pocitov namyslenosti a nadradenosti, blokov tých čo niečo povedali ale nie sú už schopní a ochotní vypočuť a dať priestor druhej strane a pod.; Diskriminácia, odsudzovanie, posudzovanie a škatuľkovanie niekoho ako vyvrheľa rodiny/spoločnosti, čiernej ovce a to (len) preto, že daná osoba má iný spôsob života od bežného, stereotypného a dogmatického života, ktorí vedú iní, Že daná osoba nechce viesť život, ako iní, Len preto, že daná osoba je iná a odlišná od iných atď., Len preto, že daná osoba nejde s prúdom stereotypnej a bežnej spoločnosti, Len preto, že osoba ide proti prúdu, Len preto, že daná osoba nie je ovca spoločnosti, ktorá nejde bezmyšlienkovite a ako bábika so stádom, Len preto, že daná osoba má svoje vlastné a individuálne myslenie, inteligenciu, unikátnosť atď., Len preto, že daná osoba žije pasívnym príjmom, pracuje z domu a sama pre seba a preto, že nepracuje pre niekoho, nepracuje za neadekvátnu odmenu, že nepracuje za almužnu, nemukluje niekde, nezdiera sa, že s ňou nie je zaobchádzané s nerešpektom, diskrimináciou, odsudzovaním, posudzovaním, vyvrhovaním od spoločnosti; Len preto, že osoba má svoju vlastnú realitu - pozitívnu realitu a to všetko vrátane toho, že niekto bol zvyknutý na iný život, mal inú výchovu atď., Pocity, že žiť z pasívneho príjmu, splácanie dlhov pasívnym príjmom, žitie a vedenie plnohodnotného súkromného ale aj profesného života za pomoci pasívneho príjmu sú nemorálne, neetické, nespoločenské, že je to niečo zlé a špatné atď.; Len preto, že je pre niekoho niečo nové, neznáme, niečo, s čím sa človek predtým nestretol, že mu to pripadá magické, zázračné atď., Tak človek to hneď potlačí, nechce, aby to vyšlo na povrch, Hneď to démonizuje, Hneď za tým vidí niečo zlé, Hneď to odsúdi a zaškatuľkuje, že je to hriech, že je to proti Bohu, proti viere, proti náboženstvu, proti morálke, proti etike, proti spoločnosti a pod.; Negatívne chovania a energie v podobe hľadania problému na každé riešenie/Každé riešenie má svoj problém - takéto chovanie je podnietené na základe vlastných nespracovaných záležitostí, blokov, pocitov, že keď niekto má problém a nie je spokojný tak aj niekto iný resp. všetci ostatní tým pádom, zákonite a automaticky musí/musia mať problém a nemôže/nemôžu byť spokojní, rovnako platí filozofia v podobe myšlienok a postulátov - "Ak nie som ja zdravý, spokojný, mám problémy a nemám spokojný život, tak nechcem, aby bol zdravý a mal spokojný život či nemal problémy ani nikto iný, inými slovami tak automaticky chcem aby mali problémy, nespokojný život, choroby atď. aj tí iní odo mňa", Čo je reverz a presný opak pozitívnej energie a chovania v podobe hľadania riešenia na každý problém resp. že každý problém má riešenie, Že sa nehľadajú problémy tam kde nie sú, Nehľadajú sa riešenia na zbytočných miestach atď.; Ochota a schopnosť dávať materiálnu podporu, ale neochota a neschopnosť dávať citovú, morálnu, duševnú a duchovnú podporu a oporu; Myšlienky, pocity a potreba samoty/vynútenej samoty; Neschopnosť a neochota mať chlapa-partnera/ženu-partnerku vo svojom živote; Neschopnosť a neochota mať trvalý a doživotný partnerský vzťah/byť v trvalom a doživotnom partnerskom vzťahu; Neschopnosť a neochota dosiahnuť Ultimátnu jednotu dvojplameňov a spriaznených duší; Neschopnosť a neochota si splatiť a pouzatvárať akékoľvek formy a druhy karmy a to Transformáciou vyžadovanou optimálnou rýchlosťou vo všetkých jednotlivých časových obdobiach Transformácie, v rámci ktorých si pouzatváranie karmy a kde rýchlosť uzavretia si Klient naplánoval, predsavzal a sľúbil Projektu, Planéte a Transformácii pri jeho inkarnácii do jeho súčasného života, kde nesplnenie týchto sľubov a záväzkov je Planétou a Transformáciou považované taktiež za hrozbu, nebezpečenstvo a spomaľovanie Planéty, napredovania a Transformácie; Neochota a neschopnosť, branie na ľahkú váhu, posmievanie sa, nedostatočná dôvera prijať, akceptovať, rešpektovať, povzniesť sa, súhlasiť s Planétou, Transformáciou a Existenciou uvalenými a aplikovanými následkami, dôsledkami, trestami, zobratím vecí, na ktorých Klientovi najviac záležalo/záleží atď. a to z dôsledku toho, že Klient voči Projektu, Planéte a Transformácii pri jeho inkarnácii do jeho súčasného života nedoržal sľub/že Klient nedodržal sľub v dohodnutom časovom období atď. a zároveň neochota a neschopnosť tešiť sa a vážiť si VŠETKY a akékoľvek formy odmien vrátane tých "maličkých", "takmer nebadateľných", "Takmer nepostrehnuteľných" atď., ktoré Transformácia dala/dáva a bude dávať Klientovi za jeho snahu, úsilie a prácu na sebe; Neochota a neschopnosť dosiahnuť, mať a natrvalo udržiavať Ultimátnu optimálnu duchovnú úroveň potrebnú pre používanie akýchkoľvek resp. VŠETKÝCH produktov a služieb tohoto Projektu a tým pádom aj celej Transformácie; Neochota a neschopnosť tento Projekt, jeho Všetky podmienky, jeho technológie, vedomosti, informácie, služby, produkty, jeho tím a pod. prijať, akceptovať, rešpektovať, otvoriť sa im, pristupovať k nim s láskou, radosťou, zápalom, motiváciou, zvedavosťou, pokorou, s pozitívnymi a konštruktívnymi energiami atď.; Neochota a neschopnosť byť tvorcom svojho vlastného osudu a tým pádom zároveň aj spoločného osudu a smeru Planéty a Transformácie; Neochota a neschopnosť prijať, akceptovať, rešpektovať a mať za spojenca a priateľa vlastný osud a zároveň/a tým pádom aj osud, cestu a smer Planéty a Transformácie; Neschopnosť a neochota poučiť sa ako z chýb, múdrosti a skúseností iných tak aj z vlastných chýb, z vlastných skúseností, z vlastnej Paragenetiky atď; Neschopnosť a neochota vymaniť sa z ilúzií, Bludných kruhov a slepých uličiek Dizilúzií, Dizinformácií, Naivity, Zaslepenosti, Zabednenosti, Arogantnosti, Zastaralosti, Ciest, volieb a rozhodnutí ktoré nikam nevedú, neochota a neschopnosť ich neakceptovať a netolerovať a všetkých ostatných im podobných Planétou a Transformáciou charakterizovaných a považovaných negatívnych, zastaralých, brzdiacich a spomaľujúcich energií; Neochota a neschopnosť Klienta uvedomiť si, akceptovať a rešpektovať zákon(y) príťažlivosti, Že je to Klient, ktorý si výlučne a exkluzívne LEN jeho vlastnými blokmi, jeho nespracovanými záležitosťami, jeho zastaralými myšlienkami v jeho mysli a podvedomí sám vytvára a priťahuje do života akúkoľvek formu negativity - Politika a zlí politici, ničenie planéty, znečisťovanie planéty, arogantnosť, nadradenosť, malé platy, malé dôchodky, pocity nespravodlivosti a krivdy, nespravodlivé odmeňovanie, moc v nesprávnych rukách, nesprávne osoby na nesprávnych (vedúcich) miestach a pozíciách, choroby, problémy, prekážky, brzdy a všetky ostatné negatívne a zastaralé energie popísané na stránke tohto Projektu a vo Všetkých podmienkach tohto Projektu, Že tieto negatívne záležitosti sú Klientovi výlučne a exkluzívne LEN jeho vlastné zrkadlo a Že Klient má príležitosť to všetko zmeniť a pretransformovať na pozitívne záležitosti, priťahovať si pozitívne záležitosti do života a to výlučne a exkluzívne LEN jeho neustálou každodennou prácou na sebe a výlučne a exkluzívne LEN za pomoci služieb a produktov tohto Projektu a tým pádom aj Planéty a samotnej Transformácie; Neochota a neschopnosť prijať, akceptovať a rešpektovať, že ľudia, spoločnosť, systémy, Planéta samotná atď. sa menia/že sa môžu meniť a zmeniť; žesa môžu zmeniť k lepšiemu atď.; Neochota a neshopnosť naučiť sa narábať a následne vedieť narábať s internetom, s internet bankingom vykonávať platby a prevody cez internet banking atď.; Pocity a akékoľvek formy potrieb Robiť ostatným zle, Brzdiť ich v napredovaní a v práci na sebe skrz tento Projekt, Dávanie iným polená pod nohy a prekážky do cesty, Neprajnosti, Závisti, Žiarlivosti a všetkých ostatných Existenciou, Transformáciou, Planétou a týmto Projektom popísaných a zadefinovaných zastaralých, brzdiacich a spomaľujúcich energií; Strach a iné negatívne myšlienky a emócie o seba, o svojich blízkych, o svoju rodinu, o svoje veci, o svoje nadobudnuté veci, o svoje materiálne veci a záležitosti, o svoju existenciu atď.; Neoptimálny počet priateľov, kamarátov a všetkých iných vzťahov resp. neochota a neschopnosť mať ich Ultimátny optimálny počet; Nerozhodnosť medzi materiálnymi záležitosťami a duchovnými záležitosťami resp. neschopnosť a neochota mať Ultimátny optimálny pomer a rovnováhu medzi nimi; Neochota a neschopnosť pracovať na svojej duchovnej stránke a podstate; Vybíjanie si svojej zlosti, zlej nálady, blokov a nespracovaných záležitostí nespravodlivo, neférovo, neopodstatnene a neoprávnene na iných; Neochota a neschopnosť prijať, akceptovať, rešpektovať a ísť s prúdom energií automatizácie a pod., čo je výlučne a exkluzívne taktiež ďalší nástroj Transformácie; Neochota a neschopnosť akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že KAŽDÝ má právo na svoje pocity, myšlienky, emócie atď., mať s nimi spojenie, komunikovať o nich, zdieľať ich atď. čo je samozrejmá , nevyhnutná a povinná súčasť Transformácie; Neochota a neschopnosť sa Ultimátne navrátiť k svojmu Ultimátnemu pôvodnému mužskému jadru, k svojmu Ultimátnemu pôvodnému ženskému jadru, k svojim Ultimátnym pôvodným detským energiám čistote, nevinnosti a neskorumpovanosti/k svojmu Ultimátnemu pôvodnému vnútornému dieťaťu a pod.; Neochota a neschopnosť mať v Ultimátnej rovnováhe naraz všetky svoje mužské energie spolu so svojími ženskými energiami spolu so svojími energiami vnútorného dieťaťa/so svojími detskými energiami a pod.; Používanie akýchkoľvek hygienických potrieb pri menštruácii atď.; Neochota a neschopnosť prijať, rešpektovať a akceptovať svoju ženskosť, svoju ženskú cyklickosť, svoju menštruačnú fázu, svoju mužskú cyklickosť a pod.; Neochota a neschopnosť používať a aplikovať výlučne a exkluzívne LEN prirodzené pôrody doma, voľnú menštruáciu a to výlučne a exkluzívne BEZ používania akýchkoľvek hygienických potrieb; Neochota a neschopnosť byť naladený/naladená/naladení na Ultimátny planetárny rytmus a cyklickosť a Celo-Univerzálny/Celo-Existenčný rytmus atď.; Neochota a neschopnosť akceptovať, rešpektovať a súhlasiť výlučne a exkluzívne s postojom a motiváciou, že cesta späť už nie je - jediná cesta je vpred a zároveň, že vždy je svetlo na konci KAŽDÉHO predovšetkým avšak v neposlednom rade "temného", "čierneho", "beznádejného", "bezvýchodiskového" tunela atď.; Vlastnenie neoptimálneho počtu bankových účtov, rovnako vlastnenie bankových účtov vo viac ako jednej banke, rovnako vlastnenie a vedenie bankových účtov v bankách, kde sú Transformáciou zadefinované akékoľvek zbytočné poplatky vrátane poplatkov za vedenie účtu, za každú transakciu/z každej transakcie atď. a mnohé iné zbytočné poplatky a tým pádom aj zastaralé, neefektívne a brzdiace energie ako pre Klienta tak aj pre Transformáciu samotnú atď.; Videnie vecí a záležitostí, reality skreslene, naivne a s ružovými okuliarmi, Naivné, skreslené a neobjektívne zastávanie a obhajovanie ľudí, vecí, situácií a záležitostí na základe skreslenia, na základe ružových okuliarí, na základe zaujatosti atď., Neochota a neschopnosť vidieť skutočnú realitu, vidieť ju triezvo, objektívne, neskreslene, nestranne bez ohľadu, kto alebo čo je v danej situácii zainteresovaný atď.; Neochota, neschopnosť , lenivosť, pohodlnosť, obavy atď. sa v živote Ultimátne osamostatniť, nebývať už u rodičov, rodinných príslušníkov, vyletieť z hniezda/opustiť hniezdo atď. a to po dosiahnutí veku 18 rokov, Neosamostatnenie sa v podobe trvalého a dlhodobého bývania u rodičov/rodinných príslušníkov po dosiahnutí veku 18 rokov atď.; Neschopnosť a neochota prijať, akceptovať, rešpektovať, tolerovať atď. filozofiu a metaforu vytvárania, tvorenia a formovania diamantov pod tlakom v symbolike predovšetkým avšak v neposlednom rade popísanej aj na webstránke tohto Projektu, že aj náš život sa kvalitne a Ultimátne formuje pod tlakom a z nášho života si vytvárame náš vlastný diamant - tak ako sa diamant ako minerál formuje v prírode a zároveň neschopnosť a neochota prijať, akceptovať, rešpektovať atď. s akýmikoľvek inými filozofiami, symbolikami, metaforami atď., ktoré Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia používajú a aplikujú a /alebo popisujú na webstránke tohoto Projektu; Neschopnosť a neochota komunikovať a diskutovať na akúkoľvek tému, neschopnosť a neochota sa zhodnúť v názoroch, neschopnosť a neochota sa zhodnúť v nezhode názoroch atď.; Akékoľvek zrady, podrazy, zabodnutia noža/nožov do chrbta atď.; Primitivizmus, Grobianstvo, Hulvátstvo, Lazník/Lazníci/Lazníctvo/Vidlák/Vidláci/Vidláctvo a iné formy negatívnych energií v podobe zaostalosti, arogantnosti, primitivizmu atď., zastaralé a tým pádom aj zastaralé a nežiadúce sedliactvo, malomeštiactvo atď.; Nedbalosť a nebranie ohľad na iných ale len na seba a naopak prehnané dbanie na iných a nie na seba; Akékoľvek Transformáciou zadefinované neoptimálne, zastaralé a nežiadúce finančné náklady; Akékoľvek vyoperovania akýchkoľvek orgánov z tela, odstránenie orgánov z tela, amputovanie končatín, vytrhnutie zubov atď., akékoľvek umelé náhrady za orgány vrátane bionických orgánov, končatín, implantátov, plomby v zuboch atď., plastické operácie, liposukcie, akékoľvek medicínsko-chirurgicko-kozmetické úpravy a všetky ostatné zastaralé, negatívne a nežiadúce záležitosti a zásahy do tela zadefinované a zakázané výlučne a exkluzívne Planétou, Transformáciou a Existenciou; Poskytovanie lekárskej starostlivosti, prvej pomoci, pohotovosti atď. Všetkým tím, ktorí na sebe nepracujú, ktorí sa sťažujú, sebaľutujú ale nepracujú na sebe, ktorí prídu na tieto oddelenia vlastným zapríčinením, vlastnou nezodpovednosťou, vlastným nevážením si samých seba a to predovšetkým avšak v neposlednom rade v podnapitom stave skrz požitie alkoholu, cigariet a iných omamných látok, zanedbalosti atď., Všetkým tím, ktorí neakceptujú, nerešpektujú, ignorujú, neaplikujú lekármi naordinované záležitosti a rady a to predovšetkým avšak v neposlednom rade - "Musíte zhodiť váhu/musíte schudnúť/musíte dosiahnuť optimálnu váhu"; "Musíte prestať fajčiť"; "Musíte prestať piť alkohol/kávu", "Musíte žiť/musíte začať žiť zdravo", "Musíte do svojho života dať pohyb, správnu životosprávu", "Váš sedavý život musíte vybalancovať pohybom", "Musíte na sebe pracovať" atď."; a ostatných negatívnych a neefektívnych záležitostí zadefinovaných výlučne a exkluzívne LEN Planétou, Transformáciou a Existenciou; Obrátenie sa na odbornú pomoc za 5 minút 12, predovšetkým avšak v neposlednom rade len, keď je už neskoro namiesto toho, aby Klient pracoval na sebe sústavne a priebežne a aby problémom predišiel, aby si chránil svoje zdravie a psychiku atď.; Platenie zdravotného a sociálneho poistenia, hradenie akýchkoľvek lekárskych záležitostí/lekárskej starostlivosti poisťovňami, zdravotnými poisťovňami atď.; ZASTARALÁ štátna sociálna a zdravotná starostlivosť atď.; Akákoľvek forma závislosti od štátu - Štátne dôchodky, Invalidné dôchodky, Štátne penzie, Hmotné núdze, Sociálne dávky, Prídavky na deti, Akékoľvek nároky na akékoľvek ZASTARALÉ štátne dávky, príspevky a podpory atď. a to všetko taktiež zadefinované výlučne a exkluzívne LEN Transformáciou, Planétou a Existenciou; Akékoľvek kancelárie, administratívne budovy, akékoľvek úrady, kliniky, nemocnice, liečebné centrá, zdravotnícke centrá, lekárne atď., výskumné a vývojové budovy, centrá, inštitúcie a ústavy, cintoríny atď.; Akékoľvek formy neefektívnosti v podobe nepotrebných pracovných pozícií atď.; Neochota a neschopnosť pohnúť sa v živote ďalej, pohnúť sa ďalej z miesta/z miest, napredovať, rozvíjať sa atď.; Neochota a neschopnosť Ultimátne a raz a navždy Netolerovať už akúkoľvek formu negativity, vymaniť sa Ultimátne a raz a navždy z akejkoľvek formy kontroly, negativity/negatívnych energií popísaných na celej webstránke tohoto Projektu, vo Všetkých podmienkach Projektu a akúkoľvek ostatnú negativitu určenú a zadefinovanú Planétou a Transformáciou atď.; Neochota a neschopnosť vyskúšať náš Projekt a jeho služby a tým pádom aj niečo nové, niečo nepoznané, niečo mimo komfortnú zónu Klienta atď.; Neochota a neschopnosť byť na druhých vrátane na členov rodiny pyšní, hrdí na to čo dosiahli, na ich úspechy atď. a zároveň neochota a neschopnosť vyjadriť takúto formu nehy, náklonnosti, úcty, rešpektu, pochopenia, uistenia, povzbudenia, morálnej, citovej a duchovnej podpory, podpora zámerov, cesty týchto ľudí atď. a akékoľvek iné im podobné pozitívne chovania a to všetko vyžadované Transformáciou; Pri rozchode partnerov, manželstiev resp. rodičov detí - Neochota a neschopnosť NEvybíjať si na deťoch rozchod/rozvod, nedávať to deťom najavo, za vinu, NEvidieť v deťoch ich druhého rodiča, s ktorým sa partner majúci deti v jeho/jej opatere rozišiel/rozišla atď.; Neochota a neschopnosť Ultimátne a pre Transformáciu optimálne pripraviť a následne Ultimátne a pre Transformáciu optimálne prepustiť svoje deti do života, keď deti dosiahli/dosiahnu už určitý optimálny a Ultimátny vek pre tento zámer - 18 rokov; Neochota a neschopnosť NEmať už potrebu chovať domáce zviera(tá), domácich mazlíčkov a pod.; Neochota a neschopnosť Nemať už akékoľvek prízemské, pozemské, nízkovibračné, materiálne, konzumné, spotrebné a iné potreby; Neochota a neschopnosť mať možnosť voľby, rozhodnúť sa, mať na výber atď. a zároveň neochota a neschopnosť NEmať možnosť voľby, NEmať možnosť rozhodnúť sa, NEmať na výber atď.; Neochota a neschopnosť vidieť príležitosti, šance a možnosti všade vrátane tam, kde iní vidia už koniec, bezvýchodiskovú situáciu/bezvýchodiskové situácie, kde sú okrem iných aj pocity ako bezmocnosť, bez šance, nemožnosť, neschopnosť a neochota sa z toho miesta pohnúť ďalej, tam kde to iní už vzdali atď.; Zameriavanie pozornosti Klienta na to, čo nemá namiesto toho, aby Klient zameriaval pozornosť na to, čo má; Zameriavanie pozornosti a energie výlučne a exkluzívne LEN na negatívne veci a záležitosti namiesto toho, aby si Klient vážil toho, čo má a zameriaval pozornosť výlučne a exkluzívne LEN na tie dobré a pozitívne veci a záležitosti, inými slovami - Ochota a schopnosť vidieť, poukázať/poukazovať, všímať si atď. výlučne a exkluzívne LEN negatívne veci, negatíva a negativitu, avšak neschopnosť, neochota, zbabelosť, arogantnosť, zablokovanosť atď., vidieť, všímať si, oceniť, doceniť, vážiť si, poukázať/poukazovať atď. výlučne a exkluzívne LEN to dobré, to pozitívne, pozitívne veci a záležitosti a pod. a zároveň AJ naopak - neochota a neschopnosť vidieť a poukázať aj na negatívne veci, dať konštruktívnu kritiku, kde namiesto toho sa dáva výlučne a exkluzívne len med okolo úst, naivne a tým pádom aj neoptimálne sa poukazuje na pozitívne veci, hovorí sa výlučne a exkluzívne len to, čo človek chce počuť, čo mu nie je proti srsti, bagatelizuje sa, trivializuje sa, nedoriešené veci sa dávajú pod pokličku, zámerne sa zametajú a skrývajú pod koberec a to všetko - "Len aby bol pokoj", "Len aby bolo tíško/len aby bol kľud", "Len aby nebol konflikt", "Len aby to bolo riešené diplomaticky"; "Len aby sa dosiahol za každú cenu kompromis", "Len aby nedošlo ku konfrontácii", "Len aby sa za každú cenu vyhlo konfliktu a konfrontácii/hádke a pod.", "Len aby sa týmto záležitostiam, problémom atď. nemuselo čeliť/len aby sa o týchto záležitostiach nehovorilo" atď.; Neochota a neschopnosť akceptovať, rešpektovať, dbať atď., že Klient sa vracia neustále dookola na tie isté miesta dovtedy a/alebo, že sa mu neustále dookola vracajú a opakujú tie isté situácie a pod. a to všetko dovtedy, kým si ich Klient raz a navždy nevyrieši, nespracuje, neuvedomí, nepoučí sa s nich a to Ultimátne tak, aby sa mu tieto situácie už nikdy neopakovali, aby sa nikdy nemusel vracať na také miesta atď.; Potláčanie a neadekvátnou a neoptimálnou výchovou korupcia všetkých detských energií /energií vnútorného dieťaťa a to predovšetkým avšak v neposlednom rade ich detskej naivity, detskej nevinnosti, detskej neskorumpovanosti, detskej čistoty, spojenie detí s ich minulými životmi, nedávanie takýmto deťom novej doby a novej éry adekvátnu a optimálnu výchovu, ktorú potrebujú, ktorú si zaslúžia a ktorú Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia zároveň výlučne a exkluzívne LEN vyžadujú a trvajú na takejto forme optimálnej výchovy; Neochota a neschopnosť vidieť, prijať, akceptovať a rešpektovať fakt, že na to, aby prišlo nové a nové veci, musí zákonite odísť Ultimátne všetko staré; Požadovanie od tohto Projektu niečo niekomu dokazovať atď.; Iluzórna, naivná a neoptimálna viera Klienta v jeho vlastnú bezpečnosť, pocity, že na neho nikdo a nič nemôže siahnuť, že je pre iných neprístupný/nedosiahnuteľný/nezastihnuteľný atď.; Po rozvode rodičov, zakazovanie, odopieranie a nedopriatie deťom ich ženský alebo ich mužský vzor - podľa toho, komu boli deti zverené do opatery, zakazovanie, odopieranie a nedoprianie deťom stýkať sa s ich druhým rodičom; Chovanie sa v podobe, že Klient bude radšej žiť s problémom/s problémami, radšej bude trpieť, radšej bude aplikovať na seba takúto formu sadizmu/masochizmu, seba-týranie, seba-trýznenie atď. namiesto toho, aby Klient na sebe pracoval, aby problémom čelil, aby od nich neodhliadal a neutekal od nich a aby ich riešil atď. a to najmä avšak v neposlednom rade v podobe aj myšlienok "Čo už a pod.", "A nak a pod."; "Mne/nám to tak vyhovuje a pod."; "Tak to je/inak-lepšie to už nebude/nezmení sa to/nemení sa to atď.", "Som s tým (už) zmierený/zmierená/sme s tým už zmierení atď.", "Už som si na to zvykol/zvykla/už sme si na to zvykli/už sme na to zvyknutí atď.", "Naučil(a)/naučili sme sa s tým už žiť atď.", "Prijal(a)/prijali sme to tak(é) ako to je atď.", "Je to moja/naša Karma/Musím(e) si to LEN odtrpieť/nejak si to už odtrpím(e) atď./nejak to už prežijem(e) atď./vždy nejak bolo a vždy nejak bude atď./nejak si s tým poradím sám/sama/iné sa s tým nedá robiť/nie sme ochotní s tým robiť nič iné atď.", "Jednoducho taký/taká už som/takí už sme, iní už nebudem(e)/musím(e) byť rešpektovaní takí akí sme" atď.; Neadekvátne, negatívne, prehnané, neoptimálne a tým pádom aj nežiadúce lpenie na minulosti (po angl. dwelling on past), namiesto toho, aby sa Klient sústredil na pozitívny prítomný okamih/prítomnosť a pozitívnu budúcnosť; Myšlienky typu "To si mal(a)/to ste mali vedieť automaticky/ty si sa mal(a)-to ste sa mali automaticky dovtípiť sami bez toho, aby som ja/my musel(i) niečo vysvetľovať, dať inštrukcie, detailne, výstižne a jasne objasniť, upresniť a pod./však to predsa bolo jasné aj bez nejakého vysvetľovania atď.", "To ak ti/vám mám všetko vysvetlovať, to si radšej spravím(e) sám/sama/sami" atď.; Neochota a neschopnosť hľadieť sa na veci a na svet inak a to výlučne a exkluzívne už LEN pohľadom Projektu, Planéty a Transformácie - čiže zároveň výlučne a exkluzívne LEN s nekonečne otvorenou mysľou a s nekonečnou fantáziou; Pochovávanie ľudí na cintorínoch, pohrebné služby atď.; Neschopnosť a neochota zveriť sa do rúk, nechať sa viesť a veriť schopnostiam a múdrosti iným, než výlučne a exkluzívne len tým, ktorými disponuje Klient sám a kde Klient verí výlučne a exkluzívne len sebe samému a neverí nikomu a ničomu, čo je mimo neho; Neochota a neschopnosť otvoriť svoje srde a myseľ a dôverovať ničomu inému, len výlučne a exkluzívne LEN tomu, čo Klientovi povedia výlučne a exkluzívne len jeho vlastné základné zmysly - zrak, sluch, chuť, čuch, hmat a zároveň výlučne a exkluzívne LEN NEOCHOTA používať a/alebo výlučne a exkluzívne LEN ochota a schopnosť IGNOROVANIE Klienta jeho šiesteho zmyslu/Tretieho oka/Intuície/ESP - mimozmyslového vnímania atď. spolu s myšlienkami typu "Čo si nemôžem osahať/na čo si nemôžem siahnuť, to pre mňa neexistuje/to pre mňa nie je možné" atď.; U partnerských vzťahov ale aj všetkých ostatných nepartnerských vzťahov - Neochota a neschopnosť NEkomunikovať/NEdať/NEvyjadriť/NEpožiadať partnera/druhú stranu o jednu z nasledovných inštrukcií a vyjadriť tak tým zároveň svoju potrebu či túžbu a/alebo použitie kombinácií týchto inštrukcií a foriem vyjadrenia potrieb a to výlučne a exkluzívne PRED samotnou diskusiou: 1. Inštrukcia a požiadavka, či chce byť Klient výlučne a exkluzívne LEN vypočutý bez toho, aby ten druhý reagoval, diskutoval, dával nejaké návrhy na riešenie a pod., 2. Inštrukcia a požiadavka, že sa chce o záležitosti diskutovať a komunikovať aj s druhou stranou a že Klienta zaujíma aj názor druhej strany, 3. Inštrukcia a požiadavka, kde Klient potrebuje od druhej strany pomoc, návrhy na riešenie/riešenia, záujem o spoločné riešenie problému atď., kde spomínaná neochota a neschopnosť sú sprevádzané a spojené s myšlienkami a postulátmi predovšetkým avšak v neposlednom rade "Nebudem(e) predsa dávať niekomu nejaké inštrukcie ako nejakému robotovi/Ten druhý nie je žiadny robot a mnohé ný myšlienky týmto podobné", čím sa strana toho, kto počúva, vyhne pocitom bezmocnosti, neschopnosti, beznádejnosti, pocitmi, že ten druhý by mal vycítiť čo sa od neho chce, čo ten druhý potrebuje, že by sa mal tieto veci sám a automaticky dovtípiť a pod. spolu s myšlienkami "A čo ja akože s tým mám robiť a pod." a zároveň Klient (ktorý otvoril diskusiu) sa vyhne voči druhej strane pocitom neporozumenia, nepochopenia, že sa druhá strana o neho nezaujíma, že druhej strane na ňom nezáleži a zároveň sa posiľnuje týmito inštrukciami aj intuícia druhej strany, kde do budúcna na základe cviku už druhá strana naozaj bude vedieť sama od seba, čo človek v danej chvíli potrebuje atď.; Neochota a neschopnosť Ultimátne a natrvalo NEnosiť na tele akékoľvek formy tetovania, piercingu a pod., čo sú ľudským telom, Planétou a tým pádom aj Transformáciou považované za zastaralé, brzdiace a pre telo, Planétu a Transformáciu blokujúce a negatívne energie; Neschopnosť a neochota najprv o veciach komunikovať a pýtať sa otázky a až potom konať a zároveň naopak - neschopnosť a neochota najprv konať a až potom sa pýtať otázky; Neochota a neschopnosť rodičov nechať ich deťom plnú zodpovednosť a iniciatívu, aby si pripravovali deti samé oslavy, párty na rôzne príležitosti vrátane avšak v neposlednom rade ich narodenín, menín či iných príležitostí a dní a dôvodov k oslavám a zároveň neochota a neschopnosť rodičov získať týmto aj čas pre seba s následným sťažovaním sa rodičov, že nemajú čas pre seba a to najmä aj z týchto dôvodov pripravovania osláv, párty pre ich deti atď.; Neoptimálne, zastaralé, nežiadúce, otravné, dogmatické a stereotypné a pod. zameriavanie pozornosti/blahoželanie/blahoželania k dňom ako narodeniny, meniny, Vianoce, Pohreby, Falošné predstieranie záležania na druhých výlučne a exkluzívne len na tieto dni a to vrátane Valentína, Veľkej noci, Mikuláša, Halloweenu a všetkých ostatných sviatkov vrátane otravného, nežiadúceho, zastaralého a tým pádom aj negatívneho upozornňovania iných na tieto dni a pod. a to všetko "len preto, že sa to patrí/že sa to sluší/že to tak robia iní/že tak bol niekto vychovaný/že je to rodinný zvyk/rodinná tradícia/rodinné tradície/že to tak prikazuje spoločenský a etický kódex atď." - inými slovami, ak niekomu na niekom záleží, tak mu to dáva najavo, váži si ho, vyjadruje mu akékoľvek i maličké formy náklonnosti a nehy, dbá o neho, rozpráva sa s tou osobou atď. a to výlučne a exkluzívne NEUSTÁLE POČAS celého roka a nielen na tieto špecifické dni; Neochota a neschopnosť sa vracať k minulosti/k minulostiam, riešiť ich, znovu ich otvárať, špŕtať a vŕtať sa v nich a to výlučne a exkluzívne LEN z Transformačných dôvodov, kde tieto minulosti sa nám vracajú, vynárajú, vyplavujú, opakujú a strašia nás a to dovtedy kým im raz a navždy Klient nečelí, kým si ich resp. negatívne energie z nich raz a navždy nespracuje, neuzavrie a to za účelom výlučne a exkluzívne tým, aby sa tieto nespracované minulosti už viac do života Klienta nevracali, nevynárali a aby sa donekonečna neopakovali a aby sa Klient mohol následne pohnúť v živote ďalej; Neochota a neschopnosť rodinných príslušníkov reálne žijúcich zástupcov tohoto Projektu v rámci hrdosti a pyšnosti na týchto zástupcov povedať svojmu okoliu pravdu o tom, ako si títo členovia/zástupcovia zarábajú na živobytie pasívnym príjmom v rámci tohoto Projektu a pod. a to v prípade výlučne a exkluzívne len, ak sa okolie na to opýta, či sa o to zaujíma a to všetko z dôvodu, že títo rodinní príslušníci sa hanbia, nie sú hrdí, majú odpor, závisť, nenávisť a prechovávajú akékoľvek ostatné iné negatívne energie atď. k týmto zástupcom tohoto Projektu a pod.; U partnerských vzťahov - neochota a neschopnosť mať ďalšieho/Ultimátneho/doživotného partnera a to z dôvodu predchádzajúcich neúspešných vzťahov, rozchodov, rozvodov atď.; Len preto, že Projekt disponuje neobmedzenými finančnými prostriedkami, Klient automaticky očakáva od Projektu, že Projekt Klientovi pomôže finančne, poskytne Klientovi finančnú pomoc a to v akejkoľvek forme, len tak atď. - Klient akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Projekt NIE je povinný a zároveň Neposkytuje akúkoľvek finančnú pomoc Klientovi LEN TAK ale Projekt financie investuje a zároveň Projekt v rámci jeho Telepatických služieb pomôže Klientovi odstrániť všetky príčiny a prekážky, ktoré Klientovi bránia získať jeho vlastné financie a prísť k jeho vlastným financiám; U partnerských vzťahov, neochota a neschopnosť vážiť si jedného partnera a všetko to, čo pre neho/pre ňu urobil ten druhý partner, to isté platí aj pre všetky ostatné resp. nepartnerské vzťahy; Hľadanie riešení na nesprávnych, neoptimálnych a neadekvátnych miestach či u nesprávnych, neoptimálnych a neadekvátnych ľudí, keď má Klient riešenie priamo pod nosom; Akékoľvek neobjektívne, neférové, zastaralé, neopodstatnené atď. odsudzovanie, súdenie, posudzovanie atď. tohoto Projektu, čo Projekt, Planéta a Transformáciu považujú taktiež pre nich za hrozbu a ohrozenie; U partnerských vzťahov - Ochota a schopnosť od vzťahu len prijímať a dostávať avšak neochota a neschopnosť do vzťahu rovnocenne a ekvivalentne aj niečo dávať; Neochota a neschopnosť dať a poskytnúť ako zištnú a podmienenú pomoc bez toho aby sa nechcelo niečo na oplátku tak aj nezištnú a nepodmienenú pomoc bez toho, aby sa chcelo niečo na oplátku; Neochota a neschopnosť prijať a dať ako zištnú a podmienenú lásku tak aj nezištnú a nepodmienenú lásku; Kupovanie deťom hračky, elektroniky, vymoženosti, dávanie im peniaze len aby rodič/rodičia mali od detí pokoj namiesto toho, aby sa deťom dala od rodiča/od rodičov láska, pozornosť, vyjadrenie nehy a náklonnosť, spoločne strávený čas medzi deťmi a rodičmi atď., Rodičom/Rodičmi udržovanie detí v Zlatej klietke atď.; Uponáhľanosť, Neoptimálna organizácia, plánovanie a usporiadanie času a jeho využívanie či narábanie s ním atď., Stres resp. neustále žitie v strese, v zhone, panika a pod.; Ochota a schopnosť chovať sa či komunikovať výlučne a exkluzívne len o negatívnych veciach a záležitostiach a o negatívnych nízko-frekvenčných a nízko-vibračných energiách/v duchu negatívnych energií atď. avšak neochota a neschopnosť chovať sa a komunikovať výlučne a exkluzívne LEN o pozitívnych veciach a záležitostiach/v duchu pozitívnych, príjemných, vysoko-vibračných/vysoko-frekvenčných, krásnych energií atď.; Neochota a neschopnosť otvoriť sa novým veciam a prijať ich ako rozumom tak aj srdcom; Neochota a neschopnosť NEpoužívať akékoľvek produkty, služby, zariadenia atď. ako predovšetkým, vrátane avšak v neposlednom rade zastaralé komunikačné, zdeľovacie a iné prostriedky a elektroniku fungujúcich na rádiových vlnách predovšetkým avšak v neposlednom rade satelity, TV, rádia, telefóny, tablety, notebooky, počítače, vysielačky, vysielače, prijímače, akékoľvek zastaralé medicínske diagnostické a vyšetrovacie prístroje atď. resp. neschopnosť a neochota používať akékoľvek tieto služby, ktoré sú poskytované a dodávané výlučne a exkluzívne LEN týmto Projektom; Neschopnosť a neochota NEpoužívať služby a technológie a to vrátane avšak v neposlednom rade klasickú distribúciu elektriny prenášanú akýmikoľvek drôtmi, káblami atď.,ďalej drôty, káble, akékoľvek potrubia - vodovodné, kanalizačné, plynové, teplovodné a akékoľvek iné ľuďmi vyrobené potrubia, Verejné ZASTARALÉ služby - verejná elektrická sieť, verejná kanalizácia, verejný vodovod, verejný plynovod, verejné technické služby ako odvoz smetí, riešenie odpadu, jadrového odpadu, skládok, smetísk atď. resp. neschopnosť a neochota používať akékoľvek tieto služby, ktoré sú poskytované a dodávané výlučne a exkluzívne LEN týmto Projektom; Neochota a neschopnosť NEstavať domy, budovy, osídlenia atď. resp. neschopnosť a neochota používať akékoľvek tieto služby, ktoré sú poskytované a dodávané výlučne a exkluzívne LEN technológiami a materiálmi tohoto Projektu; Neochota a neschopnosť podstúpiť všetky Transformáciou vyžadované nevyhnutné rizika a zároveň neochota a neschopnosť Ultimátne Nepodstupovať Transformáciou a Planétou zakázané, nepovolené, zbytočné a netolerované riziká; a všetky ostatné negatívne a zastaralé postoje, myšlienky, prístupy a negatívne chovania im podobné a obdobné. Neochota a neschopnosť mať úctu, pokoru a rešpekt ku všetkým civilizáciám vrátane tých starých/prastarých/prehistorických atď.; Neochota a neschopnosť konkurencie, všetkých bojovníkov/pracovníkov Svetla a všetkých ostatných Klientov tohoto Projektu sa Ultimátne podriadiť Transformácii a to výlučne a exkluzívne spojením síl do jedného (do tohoto) Projektu, Ultimátnym zjednotením sa a Ultimátnou jednotou, kde táto neschopnosť a neochota sú sprevádzané predovšetkým avšak v neposlednom rade myšlienkami a postulátmi typu "Nie je možné sa zjednotiť atď.", "Nie je možné, aby boli Planéta, Ľudstvo a Transformácia až takto Ultimátne zjednotené, ucelené atď."; "Nie je možné, aby bol vytvorený jeden Globálny štandard atď.", "Ľudstvo vždy bude chcieť/hľadať a pod. alternatívy, podobnosť, napodobeniny atď.", "Ľudstvo/Planéta a pod. sa nikdy nezjednotí, vždy budú rozdielnosti a odlišnosti/Ľudstvo sa nikdy nebude chcieť zjednotiť /nikdy sa nechcelo a ani sa nechce atď.", "Neexistuje, aby som sa ja/aby sme sa my podriadili Transformácii a aby sme takto spojili sily a zjednotlili sa atď./Musím(e) myslieť výlučne a exkluzívne len na seba, na svoje vlastné prežitie, na svoje vlastné blaho atď.", "Každý si (výlučne a exkluzívne) hrabe na svojom vlastnom piesočku/Každý ide výlučne a exkluzívne (LEN) sám za seba atď., vždy to tak bolo, vždy to tak bude atď.", "Transformácia potrebuje veľa síl Svetla/Čím viac tým lepšie, presýtenosť bojovníkov Svetla Transformácii nevadí atď."

3.2.2 Alibizmus, výhovorky, neochota, myšlienky a chovanie typu: "Ešte som si to neprečítal(a)/nepreštudoval(a)","Nemám čas","Mám toho veľa","Je toho na mňa veľa","Som unavený/unavená","Nič nestíham","Som ubehaný/ubehaná","Som ulietaný/ulietaná","Mám iné povinnosti","Stále mám nejakú prácu","Stále mám niečo na práci","Vždy mi do toho niečo príde","Neviem/nechcem sa sústrediť","Mám na starosti deti","Ešte som nemal(a) čas","Ešte som nemal(a) čas si to prečítať/preštudovať","Nestihol/nestihla som si to prečítať/preštudovať","Ešte som si to Nestihol/nestihla prečítať/preštudovať","Nechcem na sebe pracovať","Nechcem sa rozvíjať, nechcem napredovať","Nechcem/nemám záujem si čítať webstránku Projektu","Najradšej by som bol, keby sa všetko urobilo za mňa a keď ja nemusím/nechcem pre niečo urobiť nič","Nechcem/nie som ochotný si vážiť nič, čo sa pre mňa urobilo/čo mi bolo poskytnuté","Niečo chcem, ale nie som ochotný pre to nič urobiť","Je mi to na príťaž","Je mi to na obtiaž","Neviem čo chcem","Neviem čo chcem od života","Nemám motiváciu", "Nechcem mať motiváciu", "To sa nedá zvládnuť"; "To nie je možné zvládnuť"; "Je toho neskutočne veľa"; "Nikdy tomu nebude koniec"; "Na jedného je to až príliš veľa"; "Nikdy nedôjdem(e) do cieľa"; "Nikdy sa to neskončí"; "Vždy budem(e) len trpieť"; "Nikdy neájdem(e) svoje šťastie, svoj vnútorný kľud, svoj život, po akom túžim(e) atď."; "Ja už nemám budúcnosť"; "Ja (už) nechcem mať žiadnu budúcnosť - ani pozitívnu ani akúkoľvek inú"; "Nemá význam/nie je potrebné, aby som ja už mal(a) (vôbec) akúkoľvek budúcnosť"; "Nemám sebavedomie, Projekt a jeho tím sú vysoko a ja na nich nemám, cítim sa pri nich malý(á), nerovnocenný(á), nikdy na nich nebudem mať","Projekt a informácie na ňom nie sú pre mňa","Informácie a technológie Projektu sú až príliš popredu", "Na informácie a technológie na webstránke tohto Projektu nie je čas/nie je ešte čas/je na ne priskoro/nikdy na ne nebude čas/Je na ne (ešte) príliš skoro"; "Ľudstvo ešte nie je pripravené/nikdy nebude pripravené na informácie, technológie, produkty a služby tohto Projektu"; "Prebieha Globálna synchronizácia, aby bolo ľudstvo na služby a produkty tohto projektu pripravené"; "Ľudstvo nie je/nikdy nebude optimálne a plne zosynchronizované a kompatibilné s týmto Projektom, s jeho Všetkými podmienkami, s jeho službami či produktami"; "Tento Projekt by nemal chcieť/nesmie chcieť/nemôže chcieť niečo od Klienta predtým, než Klient zaplatí za služby a produkty tohto Projektu či poskytne Projektu finančný dar"; "Tento Projekt nikdy nikoho neprinúti/nikdy nedosiahne, aby si jeho Klienti prečítali celú jeho webstránku a Všetky jeho podmienky atď."; "Nevidím(e) jeden/jediný dôvod/motív/motiváciu/spôsob, ako a prečo by som mal(a)/prečo by sme mali tento Projekt a tým pádom aj Transformáciu podporiť; "Projekt ťa/teba/nás/vás nikdy neuživí"; "Tento Projekt je strata energie, času a peňazí"; "Tento Projekt sú samé zbytočnosti"; "Tento projekt predstavuje/vytvára neistú budúcnosť/smeruje k neistej budúcnosti"; "Tento Projekt predstavuje nestabilitu, neistotu, odhliadanie od reality, únik pred realitou, predstavuje finančnú neistotu a nestabilitu, nestabilné finančné príjmy pre jeho jednateľa/jednateľov atď."; "Tento projekt je/žije/nachádza sa (totálne) mimo reality, odhliada od reality, uniká a uteká pred realitou, žije mimo tohoto sveta, má svoj vlastný svet, žije mimo; neuvedomuje si čo sa vo svete deje, neuvedomuje si, ako svet funguje, čo svet potrebuje, netuší, čo sa okolo neho deje, žije si vo svojej vlastnej falošnej ilúzii a utópii, myslí si, že bude úspešný, že bude finančne úspešný, stabilný, že bude napredovať a expandovať, že ľudia budú súhlasiť s jeho Všetkými podmienkami, že Projektu ľudia budú platiť za jeho služby a produkty či posielať mu finančné dary a podporovať ho atď."; "Ak si tento Projekt myslí, že Projekt bude mať pasívny príjem z toho, že ľudia mu budú ("len tak") posielať financie na účet, tak je na omyle, tak to nikdy nefungovalo/tak to nefunguje/tak to nikdy nebude fungovať"; "Nikto nikomu nedá nič zadarmo, bez toho, aby chcel niečo na oplátku"; "Jediný spôsob, ako legálne a morálne prísť k peniazom/ako si zarobiť peniaze je pracovať pre niekoho v nejakej firme - žiadny iný spôsob neexistuje, žiadny iný spôsob nie je prípustný, akceptovateľný, tolerovaný atď."; "Tento Projekt nikdy nikoho nezaujímal, nikoho nezaujíma a nikdy nikoho zaujímať nebude"; "Tento Projekt IBA každého núti, aby si Klient jeho webstránku kompletne prečítal"; "Nemám fantáziu","Nemám predstavivosť","Neviem si predstaviť veci","Moja intuícia a/alebo vizualizácia nefunguje","Ja nie som dobrý/dobrá v predstavovaní/vo vizualizovaní si vecí","Ja som už starý/stará","Mne to už nemyslí","Mne to už môj vek a zdravotný stav nedovolí a/alebo neumožňuje","Pre mňa je už neskoro","Ja som beznádejný prípad,"To už je LEN pre novú generáciu","To už pre mňa/pre nás nie je","Nie som už schopný(á)/ochotný(á) vnímať","Beriem lieky, ktoré mi to už neumožňujú/neumožnia","Starého človeka/starého psa už novým kúskom nenaučíš"; "Ľudia sa nikdy ne(z)menia/človek sa nikdy ne(z)mení atď."; "Ja nie som schopný(á)/ochotný(á) fungovať na základe nejakých podmienok","Ľudia, rodina a pod. by mali fungovať spontánne bez nejakých podmienok","Nie som schopný(á)/ochotný(á) sa podriadiť a prispôsobiť","Môj lekár povedal že...","Posudzujem Projekt len podľa toho, koľko má peňazí na účte","Posudzujem Projekt len podľa toho, aký vysoký je jeho vstupný kapitál", Používanie slova "Trochu/Trošku" spolu s myšlienkami "Vyjadrené pocity sú mylné/špatné/nepresné/prehnané" - znamená to zľahčovanie/zjednodušovanie situácie, neprikladanie jej patričný dôraz, trivializácia a bagatelizovanie situácie a pocitov,"Nak Projekt a jeho členovia počkajú, ako budú so zdravím v neskoršom/starom veku oni/Určite aj oni budú v starom/neskoršom veku tak zle so zdravím/budú mať zlé zdravie, ako mám ja/ako máme my a všetky iné formy podsúvania negativity","Nechcem/nemám záujem sa navrátiť k môjmu pôvodnému ženskému jadru/Nechcem-nemám záujem sa stať nespútanou ženou","Nechcem/nemám záujem sa navrátiť k môjmu pôvodnému mužskému jadru/Nechcem-nemám záujem ísť cestou pravého muža", Dávanie sľubov vrátane NEporušiteľných sľubov a záväzkov a následná NEochota tieto záväzky plniť; Dávanie falošných/práznych sľubov; Nepamätanie si, že sa nejaký sľub dal; "Na čo si nemôžem siahnuť/čo si nemôžem osahať, to pre mňa neexistuje/tomu neverím", "Ja nie som informáciám na stránke Projektu otvorený(á)/informáciám neverím/nepovažujem ich za fakt","Informácie na stránke Projektu sú všetko o tom istom ako informácie, ktoré som mal/mala k dispozícii už pred týmto Projektom"; Informácie na stránke Projektu sú vymyslené; Potrebujeme dôkazy/Kde sú nejaké dôkazy; Neochota komunikovať o svojich pocitoch/Neochota vyjadriť svoje pocity/Neochota mať spojenie so svojími pocitmi, Problémy s ľuďmi, ktorí majú spojenie so svojími pocitmi, Odcudzovanie, posudzovanie a nerešpektovanie ľudí, ktorí majú spojenie so svojími pocitmi atď.; Myšlienky typu "To tak nie je"; Neváženie si maličkostí; Neváženie si našej terapie informáciami a našej terapie novými uhlami pohľadu; Neochota všímať si a vnímať pozitívne zmeny; Nedostatočná a neoptimálna pokora; Neuznanie a nepriznanie zásluh, ktoré si náš Projekt zaslúži; Neochota povedať úprimne prepáč, ospravedlňujem(e) sa, ďakujem; Neochota priznať/uznať si chybu/svoj podiel viny a poučiť sa z nej tak, aby sa táto chyba už neopakovala; "("Nejaký") Projekt/("Nejaká") Transformácia mne/nám nebudú hovoriť/rozkazovať/prikazovať čo smieme/čo nesmieme/čo môžeme/čo nemôžeme/čo musíme atď. - môžem(e)/budem(e) si robiť čo chcem(e), kedy chcem(e), ako chcem(e) a pod."; "Nikdy sa Projektu nepodriadim(e)"; "Nikdy nepôjdem(e) s prúdom Projektu a/alebo Transformácie"; "Vždy bude po mojom/po našom a nie po tom čo nariadi/prikáže/povie/určí "nejaká" Transformácia či "nejaký" Projekt"; "Projekt ma/nás chce dostať pod svoju kontrolu a pod svoju moc, ale nikdy sa mu to nepodarí a pod."; "Nebudem nikdy nikoho poslúchať len seba"; "Projekt je sekta/náboženská sekta"; "Projekt manipuluje (s) ľuďmi"; "Cenník služieb Projektu nie je adekvátny jeho službám a produktom; "Projekt vie zobrať od človeka/od ľudí/od Klienta/od Klientov len peniaze a následne Klientovi neposkytne vôbec službu či produkt a/alebo nevráti Klientovi financie, keď je Klient s niečím nespokojný"; "Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky Telepatických služieb Projektu je mi/sú nám proti srsti, nesúhlasím(e) s ním/s nimi, nikdy s ním/s nimi nebudem(e) súhlasiť"; "Tento Projekt šikanuje/terorizuje ľudí"; "Tento Projekt nie je v súlade s ľudskými právami, etiketami, normami, spoločenským kódexom, porušuje ľudské práva a hodnoty a pod."; "Tento Projekt je teroristická skupina a organizácia"; "Tento Projekt nie je nič iné len komunistický projekt, diktatúra, fašistický štát atď."; "Tento Projekt nemá čo zakazovať konkurenciu"; "Každý má právo slobodného prístupu na trh"; "Tento Projekt nie je tak dobrý a kvalitný a unikátny ako si myslí"; "Tento Projekt je nudný, ničím nezaujímavý, nič mi/nám nedáva atď."; "Projekt porušuje hospodársku súťaž"; "Hospodárska/Politická súťaž/voľný a slobodný trh nie sú týmto Projektom zachované, sú týmto Projektom napadnuté, obmedzené, zakázané, porušované, terorizované, nerešpektované atď."; "Tento Projekt NIE je jediný, kto ponúka takéto služby, produkty, technológie a pod. - je tu kopa inej konkurencie, kopa iných Projektov tomuto podobným"; "Ja nechápem/my nechápeme ako sa Projektu a jeho Odborným poradcom podarilo zbaviť ma bolesti, symptómov, problému/problémov, ako sa im podarilo pomôcť mi dosiahnuť pozitívne zmeny v živote, je to zázrak; "Projekt, jeho technológie, produkty a služby vždy boli/sú/budú pre mňa (vždy) Sci-Fi, Utópia, niečo nemožné, niečo nesplniteľné atď."; "Pre zachovanie mojej/našej moci/ziskov, nikdy nedovolím(e), Aby sa ľudstvo posunulo do piatej dimenzie a na vysoké resp. Ultimátne energie a vibrácie, Aby na sebe pracovalo, Aby si otvorilo oči, Aby si uvedomilo a vedelo pravdu, Aby dosiahlo Ultimátnu duchovnú úroveň atď."; "Potrebujem(e) mať ľudstvo pod Ultimátnou a neustálou kontrolou, potrebujem(e) ľudstvo držať dolu a na nízkych vibráciach atď."; "Vzhľadom k tomu, že Projekt pre mňa/pre nás predstavuje Problém, prekážku, tŕň v oku, Achillovu pätu a pod., urobím(e) všetko (pre to), aby som/aby sme tento Projekt zničil(i), zlikvidoval(a)/zlikvidovali, eliminoval(a)/eliminovali, zdiskreditoval(a)/zdiskreditovali ho, uistil(a)/uistili sa, aby ľudstvo nepodporovalo tento Projekt akoukoľvek formou, Aby sa ľudstvo o tomto Projekte nikdy nedozvedelo, Aby Projekt zmizol zo svetla sveta a z povrchu zemského atď. a to všemožnými legálnymi, nelegálnymi, oficiálnymi a neoficiálnymi, verejnými a neverejnými prostriedkami, metódami a pod., Veríme, že máme neobmedzené prostriedky, zdroje a možnosti, neobmedzenú a "Ultimátnu" moc, ovládame iných, ovládame ľudí, krajiny, štáty, všetky priemyselné odvetvia, celý svet atď. a to všetko pre uskutočnenie týchto zámerov voči Projektu, Budem(e) sa (Projektu a Transformácii) brániť až do posledného dychu atď., Mňa/nás tento Projekt a Transformácia nezastrašia, nezastavia, neeliminujú, neodstránia, nedonútia ma/nás vzdať sa a dovoliť, aby ľudstvo dosiahlo Ultimátnu duchovnú a Technologickú úroveň Tak, že my nebudeme už z toho profitovať, Tak, že my nebudeme už držať ľudstvo pod kontrolou atď."; "Neakceptujem, nerešpektujem, nikdy som neprijal(a), neprijímam, nikdy neprijmem pomoc iných - dobré, kvalitné a pod. je len to, čo si urobím sám/sama"; "Keď si urobím všetko sám/sama, mám/mal(a) som/mali sme istotu a záruku, že to bolo/je/bude urobené kvalitne a dobre a že len to, čo si urobím ja, je urobené správne, kvalitne a dobre a nikto iný to nevie urobiť tak dobre, tak kvalitne, tak detailne ako ja atď."; "Ja nikoho a nič nepotrebujem, nikdy som nepotreboval(a)/nikdy sme nepotrebovali ani nikdy potrebovať nebudem(e)"; "Ja nepotrebujem pomoc, duchovnú či terapeutickú pomoc a akúkoľvek inú formu pomoci - chcem/musím si všetko odskúšať, prežiť a zažiť sám/sama, nechcem byť/nechceme byť/nie som ochotný/nie som ochotná/nie sme ochotní poučiť sa z chýb a skúseností iných atď."; "Nevážim si nič, čo sa pre mňa urobilo/robí/urobí"; "Nech sa pre mňa robí/spraví/spravilo čokoľvek, nikdy mi nie je dosť, nikdy si ničoho nevážim, vždy chcem viac, ja nie som povinný/povinná si niečoho vážiť atď."; "Môžem/mám právo/mám slobodnú voľbu sa rozhodnúť, či si objednám služby a produkty Projektu a/alebo či Projekt podporím finančným darom"; "Celý tím tohto Projektu, jeho jednateľ/jednatelia a samotný Projekt sú namyslení, arogantní, nadradení, egoistickí, ich filozofie a chovanie mi/nám nevyhovujú, nesúhlasím(e) s nimi, nikdy s nimi nebudem(e) súhlasiť a spolupracovať - musia ešte dospieť, dorásť, pracovať na sebe atď., inými slovami - oni sú ti zlí, sú to "falošní proroci", ktorí potrebujú na sebe pracovať, kdežto ja som/my sme tí dobrí, ktorí na sebe vôbec pracovať nepotrebujú atď."; "Na mňa "nejaké" vyhrážky či následky ("nejakého") Projektu či ("nejakej") Transformácie neplatia, som voči nim odolný/odolná, mňa sa netýkajú, vyhrážky nikdy nefungujú" - Poznámka Projektu, Planéty a Transformácie: My sa nevyhrážame ani nezastrájame, ani sa nepýtame, ani nediskutujeme, my všetky záležitosti na tejto webstránke nášho Projektu prezentujeme a oznamujeme Klientovi, verejnosti a spoločnosti výlučne, exkluzívne a Ultimátne už ako holé a čisté fakty, ako skutočnosť, ako Ultimátnu pozitívnu a jedinú Transformáciou a Planétou akceptovateľnú a akceptovanú realitu, ako hotové a vyriešené záležitosti, inými slovami, ako sa vraví - Karma je zdarma a Karma si vždy dobehla a našla, neustále a nonstop dobieha a nachádza a vždy si dobehne a nájde každého a Klient je zároveň povinný výlučne a exkluzívne Všetky podmienky a texty tohoto Projektu, samotný Projekt, Planétu a Transformáciu takto/ v tomto zmysle/v tomto duchu aj chápať, akceptovať a rešpektovať.; "Každý si môže povedať čo chce"; "Každý si môže robiť čo chce"; "Každý má slobodnú vôľu/voľbu"; "Ja musím ísť na to pomaly/pomaličky"; "Ja musím pracovať na sebe/pracujem na sebe pomaly/pomaličky"; "Na mňa treba ísť pomaly"; "Idem na to pomaly/pomaličky, aby som nevyplašil druhých/aby som nevyplašil(a) môjho partnera/partnerku"; "Napredujem pomaly/pomaličky každý deň"; "Idem vyskúšať/skúšam/vyskúšam niečo iné u konkurencie" - Poznámka Projektu: Skúšania tu bolo totiž už viac než dosť, v Transformácii už nie je ani čas ani priestor na nejaké skúšanie, tu sa ide už na istotu s prúdom Transformácie; "Kde sú nejaké dôkazy, že je to pravda"; "Kde sú nejaké dôkazy, že sa tak stalo"; "Kde sú nejaké dôkazy, že prezentované príklady z praxe na tejto stránke sa naozaj udiali"; "Projekt a jeho technológie sú na mňa až príliš popredu a sú príliš pokročilé"; "Tento Projekt je proti mojej vôli; "Tento Projekt je proti/nie je v súlade s mojou slobodnou voľbou"; "Tento Projekt je mi proti srsti"; "Idem/chodím za konkurenciou z empatie, zo žiaľu a zo súcitu, že aj oni musia z niečoho žiť, aj oni musia z niečoho živiť rodinu a pod."; "Transformácia je na mňa/na nás až príliš rýchla"; "Nestíham(e) ísť s prúdom a tlakom Transformácie"; "Nestíham(e) vnímať/prispôsobovať sa tak rýchlym a neustálym zmenám"; "Akékoľvek zmeny/rýchle zmeny sú pre mňa/pre nás vysoko nepríjemné a nepohodlné"; "Každé ráno si dám/dávam zdravotný štamprlík alkoholu"; "Čím viac na sebe človek pracuje, tým viac sa vzdiaľuje a oddiaľuje od iných resp. od tých čo na sebe nepracujú, tým viac si s nimi nemá čo povedať, tým viac sa medzi tým, kto na sebe pracuje, a tými čo na sebe nepracujú vytvára, prehlbuje a zväčšuje priepasť, ničia a pália sa mosty a pod."; "My čo na sebe nepracujeme/nechceme na sebe pracovať, nám to vyhovuje, že sa táto priepasť predlžuje vzhľadom k tomu že To podporuje našu zabednenosť, zaostalosť, zaslepenosť, lenivosť, arogantnosť, Lebo tým pádom sa posiľnujú naše pocity a ilúzie, že nemusíme na sebe pracovať, Budeme mať od tých, čo na sebe pracujú kľud a pokoj, ostaneme v svojej zastaralej a zaostalej komfortnej zóne blokov, neochoty a neschopnosti na sebe pracovať atď."; "Nestojím(e) o (Telepatické) služby tohto Projektu na diaľku/Nikdy nebudeme stáť o služby na diaľku/Načo máme mať Telepatické služby poskytované na diaľku, keď môžeme ísť za službami osobne či ich absolvovať telefonicky"; "Nikdy sa nevzdám(e) potreby absolvovať služby osobne či telefonicky - budeme si radšej udržovať tieto zastaralé, negatívne a zabednené iluzórne konfortné zóny"; "Prijatie a následné absolvovanie služieb na diaľku je nám proti srsti vzhľadom k tomu, že nás to núti vyjsť z našich zastaralých, zabednených a negatívnych komforných zón, že je nám to nepríjemné, vzhľadom k tomu že je pre nás namáhavé a nepohodlné na sebe pracovať aj v tom smere, že budeme niečomu takémuto a niečomu novému otvorení a pod."; "Nechceme nové, efektívnejšie, prostrediu prirodzenejšie a prostredie neničiace technológie, sme spokojní s tým, čo máme, Na planéte, životnom prostredí nám nezáleží - hlavne že máme svoj komfort a luxus atď."; "Projekt by mal/musí fungovať bez podmienok"; "Príde čas, keď Projekt bude fungovať už bez podmienok"; "V tomto Projekte by nemali byť/nesmú byť už podmienky", "Tento Projekt by mal fungovať nepodmienene"; "Produkty a služby tohto Projektu by mali byť/musia byť poskytované nepodmienene"; "Podmienky by nemali byť na webstránke Projektu ako prvá vec, ktorú si Klient prečíta - dáva to zlé energie, človek/Klient chce čítať informácie, prístup k službám čo najrýchlejšie a nie (vôbec) čítať (najprv) čo smie a čo nesmie"; "Tento Projekt by nemal/nesmie zahŕňať energie monopolu či prirodzeného monopolu, príde čas, keď tieto energie už nebudú potrebné atď."; "Ľudia skúšajú, chcú veci, služby rýchlo, očakávajú že sa problém vyrieši rýchlo a že sa vyrieši za nich a keď sa im nepáči, idú niekde inde, idú vyskúšať niečo iné atď."; "Projekt a jeho Všetky podmienky by nemali mať/nemôžu/nesmú obsahovať slová typu Výlučne, Exkluzívne, Explicitne, Výslovne, Ultimátne a všetky ostatné slová im podobné"; Transformácia a jednotlivci idú cestou, kde sa pri ich ceste môžu vychýliť/určite sa vychýlia/každý sa vychýli od ich naplánovanej a predsavzatej cesty a smeru, ktoré sa dali, sľúbili a predsavzali pri inkarnácií do ich súčasného života - buď sa záležitosti dodržali, alebo sa nedodržali v danom predsavzatom a dohodnutom časovom období atď."; "Nečakal(a) som/nečakali sme/nikdy sme nečakali/nikdy sme nepočítali s tým/nikdy by nás ani nenapadlo atď., že tento Projekt vyvinie jeho technológie, produkty a služby takouto extrémne vysokou rýchlosťou a zároveň, že ich takto rýchlo už aj zverejní a sprístupní verejnosti, myslel(a)/mysleli sme, že to bude potrebovať viac času/omnoho viac času/že to bude trvať dlhšie/že to bude trvať omnoho dlhšie atď., Prekvapilo nás to, Šokovalo nás to, Zastihlo nás to nepripravených, Nie sme na to pripravení/nikdy sme na to pripravení neboli ani nikdy na to pripravení nebudeme/nikdy sa s tým nestotožníme/nikdy to neprijmeme atď."; "Sme/Planéta sa nachádza v 3D, v dimenzii hmoty - všetko tu trvá, kým sa to manifestuje na fyzickej rovine, lepšie už nebude, nikdy tu nebude (už ) lepšie atď."; "Neviem(e) a nechcem(e) pochopiť/nikdy sme nechápali/nechceli pochopiť/nikdy ani nebudeme chápať/nikdy nebudeme chcieť pochopiť, ako ma/nás môžu "nejaké myšlienky", "nejaké pocity", "nejaké emócie", "nejaké duše" atď., "nejaké naše postoje názory, myslenie, postoje, pohľady atď." ovplyvňovať, vytvárať nám samotnú realitu - dokonca negatívnu realitu nieto ešte pozitívnu realitu, je to hlúposť, nie je to pravda" atď."; "Neviem(e) vidieť pozitívne vec a myslieť pozitívne"; "Nikdy som nebol naučený/nebola naučená/nikdy sme neboli naučení myslieť pozitívne, vidieť pozitívne veci a pod."; "Vyrastal(a) som/vyrastali sme v negatívnom prostredí a pod."; "Boli sme tak vychovaní a pod."; "Je to tradícia, zvyk/je to rodinná tradícia/sú to rodinné tradície/tak sa to patrí a sluší/tak to robia všetci, robil(a) som to zo slušnosti, zo zdvorilosti atď."; "Tak som to videl(a)/videli u iných, v médiách, tak ma učili v škole atď"; "Myslel(a)/mysleli sme si, že tak to bolo správne, myslel(a)/mysleli sme si, že som konal(a)/že sme konali najlepšie ako som vedel(a)/ako sme vedeli, netušil(a) som/netušili sme, že konám(e) špatne atď."; "Nechcem(e) byť iný/iná/iní od iných"; "Nechcem(e) vyčnievať z radu"; "Bojím(e) sa mať vlastné myslenie"; "Bojím(e) sa myslieť sám/sami za seba"; "Bojím(e) sa vyčnievať z radu"; "Ja sa neviem/my sa nevieme/bojím(e)/nie som ochotný/ochotná/nie sme ochotní sa hľadieť na veci a na svet inak, než mám(e) zaužívané atď."; "Ja som založený/založená/žijem (výlučne, exkluzívne, rozhodne a pod.) len fyzicky a materiálne, spotrebne, konzume atď. a (výlučne, exkluzívne, rozhodne atď.) nie som založený/založená/nie sme založení/nežijem(e) duchovne, nikdy som duchovne nežil(a)/nikdy sme nežili/nežijem(e) duchovne a ani nikdy duchovne žiť nebudeme a ani nikdy nebudem(e) duchovne založení a pod."; "Tento Projekt a jeho služby vždy pre mňa/pre nás predstavovali/predstavujú/budú predstavovať nič iné len obmedzenia, prekážky a brzdy v mojej/v našej ceste, v mojom/v našom napredovaní, nikam ma/nás neposúvajú, nikam ma/nás nikdy neposúvali a nikdy ma/nás nikam posúvať ani nebudú atď."; "To ja nemôžem/to sa nedá - moje dieťa je/moje deti sú na to či na ono ešte (príliš)malé/príliš mladé, sú to deti, musia ešte vyrásť, ešte potrebujú čas atď."; "Telepatické služby/terapia tohto Projektu mi/nám nikdy nič nedali/nedávajú/ani nebudú dávať atď."; "Nevidím(e)/nechcem(e) vidieť/nie som ochotný/nie som ochotná/nie sme ochotní vidieť, vážiť si, vnímať, cítiť, pociťovať atď. žiadne pozitívne výsledky, zmeny, akékoľvek maličké výsledky a zmeny, maličké úspechy/menšie úspechy/veľké úspechy/Ultimátne úspechy, akékoľvek zmeny v živote, v mojom okolí, akékoľvek uľahčenie môjho/nášho života atď. ako dôsledok terapie, poradenstva, produktov a služieb tohto Projektu atď."; "Poradenstvo, terapia a práca na sebe nemá konca, je to nekonečné, vždy keď sa spracuje niečo a človek si myslí, že už je na konci/že už nemusí na sebe viac pracovať, telo vyplaví/vynorí sa zasa niečo ďalšie, niečo iné atď."; "Terapia/poradenstvo tohto Projektu sú zdĺhavé, nudné, únavné, stereotypné, rutinné, som z toho už (chronicky) unavený/vyčerpaný/unavená/vyčerpaná/sme z toho už unavení/ vyčerpaní atď."; "Nebudem (predsa) eliminovať nepotrebných/škodlivých/brzdiacich ma ľudí a ukončovať putá a vzťahy s nimi, dávať im nejaké mantinely, ultimáta či limity a to len preto, že mi to tento Projekt a jeho terapia prikázali/"naordinovali" ako splnenie si ich "terapeutickej domácej úlohy" atď. - veď to je ďalší "Schindlerov zoznam" a s tým ja nie som stotožnený/stotožnená/s tým nie sme stotožnení nikdy sme neboli a ani nikdy nebudeme, to ja/my aplikovať, rešpektovať, podriaďovať sa tomu atď. nikdy nebudem(e), nikdy "nepôjdem(e) s prúdom" takejto energie atď."; "Transformácia/Planéta/Projekt idú za svojími cieľmi "cez mŕtvoly", Pred nikým a ničím sa nezastavia, Nevedia kedy prestať, NIE/Nedá sa/To nie je možné atď. jednoducho neakceptujú a netolerujú, Sú hladní po moci a po peniazoch - nikdy im nie je dosť, ich taktiky sú surové, drsné, nekompromisné, nelegálne, bezohľadné, neempatické, nesúcitné, nesympatické, Neberú na nič a na nikoho ohľad(y) atď."; "Nikdy nedovolím(e)/nedopustím(e), aby tento Projekt (šmahom ruky) zničil a zobral mi/nám všetko to, čo som celý život tvoril(a)/budoval(a)/budovali, čo som celý život tvrdo, krvopotne atď. budoval(a)/čo sme budovali/na čom som tvrdo/krvopotne pracoval(a)/na čom sme pracovali atď."; "Projekt nikdy neprevezme kontrolu nad mojím/naším Projektom, nikdy tento Projekt neodkúpi a nedostane pod ich kontrolu a administratívu môj/náš Projekt, nikdy to nedovolím(e)/nikdy to nedopustím(e), je to nefér, to sa nerobí atď."; "Tento Projekt nikdy neprinesie to, čo sa od neho očakáva, nikdy nevráti a nenavráti všetky energie a všetko to čo sa do neho dalo/investovalo, nikdy si nebude plniť svoj účel, nikdy nebude fungovať, nikdy sa neuvidia výsledky práce na tomto Projekte, Projekt nikdy neprinesie ovocie, hojnosť, úspech a prosperitu atď."; "Konkurencia je veľká/Projekt musí (vedieť) obstáť v konkurencii/Projekt nikdy neobstojí v konkurencii/Konkurencie je ako húb po daždi atď."; "Projekt je dobrý/zaujímavý, ale nie je naň ešte čas/neprišiel ešte čas/neprišiel ešte správny čas/(správny) čas pre tento Projekt nikdy nepríde/nikdy nenastane a ani naň správny čas nikdy nebol"; "Tento Projekt nikdy nepokryje a nezakáže všetku negativitu, zastaralosť, neefektivitu, negatívne energie, situácie, záležitosti, skulinky a eventuality atď. - je toho príliš veľa/je toho neskutočne veľa atď., Vždy sa vynorí niečo, nejaká skulinka, s čím Projekt nepočítal/nepočíta/čo Projekt nevzal v úvahu, nie je možné Projekt finálne/raz a navždy urobiť Ultimátnym resp. Zultimátniť ho atď."; "Ľudia musia čeliť náboženstvu, politike, musia riešiť svoje vlastné prežitie, svoju vlastnú existenciu atď. a tým pádom nemajú na seba, na prácu na sebe a tým pádom aj na Telepatické služby, terapiu a poradenstvo tohoto Projektu čas, financie atď."; "Skúsim to/vyskúšam to/tak ja to teda skúsim/vyskúšam - PS: Ak človek niečo skúsi, dáva si tým do cesty prekážku/prekážky, buď to urobí alebo to neurobí atď."; "Vzhľadom k tomu, že tento Projekt má neskutočne veľa podmienok, príkazov, zákazov, obmedzení resp. čím viac týchto záležitosti tento Projekt má, o to viac sa predlžuje, rozširuje a prehlbuje priepasť medzi Projektom a ľuďmi, spoločnosťou, verejnosťou, Klientami atď., o to viac sa Projekt odďaľuje od ľudí, od spoločnosti, verejnosti, od Klientov atď."; "Informácie na webstránke tohoto Projektu sú dezinformácie, Sú to nepotvrdené informácie, Sú to falošné, mätúce, manipulatívne, klamlivé, neobjektívne, nevedecké, ničím nepodložené, vedecky nepodložené, nedokázané, nedokázateľné a nepravdivé informácie atď., Sú to fiktívne informácie, sú to vymyslené, vykonštruované a fabrikované informácie atď., Tieto informácie sú nič iné len jeden veľký podvod/tieto informácie sú podvod atď., Týmto informáciam sa vystríhaj(te), vyvaruj(te) sa im, dávaj(te) si na ne a na tento Projekt pozor atď., Never(te) týmto informáciam atď., Never(te) (hneď) všetkému čo uvidíte/nie je všetko zlato, čo sa blyští atď., Týmto informáciám/Projektu sa nedá (vôbec) veriť, Každý si dnes môže na stránku napísať čo chce/každý si píše na stránku čo chce, Ľudia veria/uveria dnes už hocičomu/všeličomu atď."; "Projekt má nastavenú (až) príliš vysokú látku/tak vysokú látku, ktorú nie je možné dobehnúť/ktorú nikto nikdy nedobehne/nie je možné stíhať tempo a rýchlosť Transformácie atď. a ani to nikdy možné nebolo"; "Neexistuje žiadna sila, žiadne výkonné orgány, žiadna výkonná moc (žiadny spôsob enforcement/law enforcement), niet tej sily/moci, ktoré mňa/nás prinútia/donútia (Ultimátne) súhlasiť so Všetkými podmienkami tohoto Projektu a/alebo podporovať projekt finančne či už cez absolvovanie jeho služieb, skrz jeho produkty či cez finančné dary a pod."; "Situácia/situácie vo svete sú už tak extrémne/tak sa už vymkli kontrole, Že akákoľvek vláda sveta si s nimi už neporadí/neporadia ani si nikdy neporadili, Vymklo sa to kontrole, Na (tieto) situácie/negativitu/zlo vo svete nikdy neexistovali riešenia/neexistujú riešenia/nikdy nebudú existovať riešenia, Vládu/vlády to nikdy nezaujímalo/nezaujíma/nikdy ich to nebude zaujímať, vláda/vlády nemajú záujem ani možnosti ani kapacity to riešiť, Vláda/vlády to nemajú dôvod riešiť vzhľadom k tomu, že (všetky) vlády sveta sú skorumpované, sú poprepletané s podsvetím, sú podplatené, Vláda/vlády z toho všetkého profitujú, Vláda/vlády profitujú aj z nelegálnych činností, Vláda/vlády sú nič iné len súčasť globálnej konšpirácie/globálnych konšpirácií atď."; "Vo svete je konšpirácia/sú konšpirácie v podobe šedej eminencie/šedých eminencií ("systém") a to všetko namierené proti ľuďom, kde súčasť konšpirácií sú práve aj vlády, všetky priemyselné odvetvia, banky atď., Vo svete je šedá eminencia zodpovedná za tieto konšpirácie, Konšpirácie/Šedá eminencia nikdy neskončia, nikdy nestratia moc a vplyv, Vždy tu boli/sú tu/vždy tu budú, Nikto a nič ani tento Projekt ani Transformácia ich nezastaví atď., Sú až príliš silní, majú v rukách neobmedzenú moc, neobmedzené prostriedky, neobmedzené finančné zdroje, ovládajú všetko a všetkých, celú planétu, vlastnia iné planéty, ovládajú vesmírny priestor atď., Nedá sa zameriavať pozornosť na konšpirácie lebo..., Nie je možné na to všetko nezameriavať pozornosť lebo... atď."; a všetky ostatné myšlienky a chovania týmto podobné. Nasledujúce myšlienky, výroky a postuláty vzťahujúce sa PRIMÁRNE výlučne a exkluzívne len na ženy, sekundárne platia resp. týkajú sa samozrejme aj mužov, ktorí môžu mať rovnaké a podobné myšlienky voči ženám: "Len ženy vedia/len my ženy vieme cítiť a vycítiť veci"; "Len ženy majú/len my ženy máme rozvinutú intuíciu, cítenie a vnímanie"; "Je/bolo/bude to vycítené (len) preto, lebo to vycítila žena/(len) preto, že je niekto žena/(len) preto, že som žena"; "Len ženy majú/len my ženy máme estetické a jemné cítenie"; "Len ženy vedia/len my ženy vieme to či ono"; "Muži nevedia vycítiť veci - to vedia iba ženy/to vieme len my ženy"; "Muži nemajú intuíciu"; "Len ženy vedia/len my ženy vieme vycítiť záležitosti, veci a detaily, ktoré muži nevedia"; "(Len) Žena má/Ženy majú/len my ženy máme rozvinutú intuíciu (omnoho) viac než muž(i)"; "Žena si myslí, že (len) preto, že je žena tak môže/(len) preto, že som žena tak môžem(e) si s mužom/mužmi/chlapom/chlapmi robiť čo chce/m/e, že sa môže zahrávať a zraňovať city a pocity mužského pohlavia  a keď nebude po jej/po mojom, tak muž nedostane od nej/odo mňa sex/nebude mať dovolené mať s ňou/so mnou sex/tak večer nič nebude; že žena nechce/nechcem mať mať chlapa v jej/v mojom živote a pod."; "Akákoľvek diskusia na tému partnerský vzťah je pre mňa/pre nás Tabu, nechcem(e) o tomto/na túto tému hovoriť, komunikovať, diskutovať, nechcem(e) sa o tom/o tomto baviť, preferujem(e) sa tejto téme vyhýbať, Nechcem(e) partnerský vzťah vo svojom živote atď."; "Môj partner/moja partnerka/môj manžel/moja manželka/moja rodina/moje okolie - všetci títo vymenovaní nikdy nebudú súhlasiť/nikdy sa nestotožnia s tým, Aby bolo moje/naše dieťa/naše deti narodené prirodzeným pôrodom doma, Aby moje dieťa/deti absolvovali akékoľvek služby či Produkty tohoto Projektu, Aby moje/naše deti mali akékoľvek spojenie či interakciu s týmto Projektom, aby moje/naše deti napredovali takýmto spôsobom (aj) skrz tento Projekt, Všetci títo vymenovaní nikdy nepodporia takúto formu vývoja a napredovania mojich/našich detí a to ako finančne, ani morálne, ani duševne ani nijak inak za účelom "takéhoto", "nejakého", "podivného", "nejakého podivného" vývoja/napredovania/rozvíjania sa/práce na sebe atď. aj a/alebo iba skrz tento Projekt atď. A/alebo ja osobne nesúhlasím aby moje dieťa/moje deti vykonávali tieto popísané aktivity, mali spojenie a interakciu s týmto Projektom, jeho produktami, službami atď."; "Moje dieťa nemôže/moje deti nemôžu zjesť to či ono, každé dieťa je niečo iné/potrebuje jesť niečo iné atď."; "Moje dieťa/deti nemôžu stráviť to či ono atď."; "Moje dieťa/deti nemôžu pochopiť to či ono, nikdy to či ono nepochopili/nikdy to či ono nepochopia/nikdy to či ono nebudú chápať atď."; "Moje dieťa/moje deti nikdy nepochopili/nechápu/nikdy nepochopia mojich viacerých partnerov v mojom živote, na ich hlavy/na ich hlávky je to príliš veľa/zaťažilo by ich to, nechápali by to, stresovalo by ich to, Nechcem problémy mojej minulosti prenášať na moje dieťa/na moje deti, Nechcem s mojim dieťaťom/s mojími deťmi komunikovať na tému mojich partnerov atď, Nechcem/nie som ochotný/nie som ochotná/nechceme/nie sme ochotní s mojím partnerom/s mojou partnerkou komunikovať o mojich predošlých partnerských vzťahoch atď."; "Nepotrebujem pre výchovu môjho dieťaťa/mojich detí partnera/partnerku/manžela/manželku, vystačím/poradím si so všetkým sám/sama atď."; "Nie som schopný/schopná/nie sme schopní/nie som ochotný/ochotná/nie sme ochotní prijať, akceptovať, súhlasiť a rešpektovať, že: 1. Moderné partnerské vzťahy, ktoré nevydržia natrvalo resp. doživotne vzhľadom k tomu, že ja som zvyknutý/zvyknutá, že som s mojím partnerom/s mojou partnerkou celý život. 2. Že ukončovanie týchto moderných vzťahov, rozchádzanie sa moderných partnerov vedie Ultimátne výlučne a exkluzívne k tomu, aby si títo ľudia našli svojho doživotného a trvalého partnera/partnerku, aby došlo k Ultimátnemu a trvalému zjednoteniu a jednote spriaznených duší a dvojplameňov - takúto filozofiu a takéto pohľady (jednoducho) nie som schopný/schopná/ochotný/ochotná/ochotní prijať, rešpektovať, akceptovať, súhlasiť, podriadiť sa tejto filozofii, nikdy sme ani neboli a nikdy ani nebudeme atď."; "Neverím(e) v karmu, v duše, v minulé životy, v reinkarnáciu, v paralelné reality atď. - nikdy sme v tieto záležitosti neverili ani v ne nikdy nebudeme veriť, Pre mňa/pre nás sú to blbosti, výmysly, nezmysly, fantasmagórie, dezilúzie atď."; "Po smrti niet návratu, Duchovia neexistujú, Posmrtný život (Afterlife) neexistuje a pod."; "Tento Projekt je/sú Satanovi-Diablovi poslovia/Satanovi-Diablovi agenti, Tento Projekt predstavuje a reprezentuje (nič iné) len zlo a temnotu a mnohé im podobné myšlienky a postuláty"; "Musím(e)/potrebujeme za každú cenu vnútiť všetkému a všetkým okolo nás naše negatívne myslenie, postoje, myšlienky, negatívne energie a kto s nimi/s nami nesúhlasí, s ním/s nimi nechceme nič mať, taký človek/také osoby sú nám vysoko nepohodlné lebo ich nemôžeme ovládať, nemôžeme mať nad týmito osobami kontrolu, nemôžeme si z nich urobiť obeť/obete/rukojemníka/rukojemníkov atď."; "Každý/všetci tento Projekt, jeho produkty a služby výlučne a exkluzívne LEN odsudzujú, posudzujú atď./vždy ho každý len odsudzoval a posudzoval a vždy ho každý bude len a len odsudzovať a posudzovať atď."; "Projekt nikdy nikomu nevyhovie/nikdy nikomu nevyhovel/nevyhovuje nikomu/každému, Tento Projekt nedokáže naplniť a uspokojiť potreby každého/všetkých ani nikoho/nikdy to nedokázal/nikdy to ani nedokáže atď."; "Všetka snaha a úsilie Projektu sú márne, vždy boli a vždy budú"; "Informácií na webstránke tohto Projektu je už toľko, že to nikdy nikto čítať nebude/ani nikdy nečítal a ani nečíta/Projekt je už informáciami presýtený atď."; "Čím má tento Projekt viac príkazov, zákazov, obmedzení, podmienok a pod., tým viac si priťahuje k sebe a do svojho kvantového poľa/do svojich kvantových polí všetky takéto zakázané chovania a negatívne energie a zároveň tým viac sa Klienti a svet chovajú presne tak negatívne a v negatívnych energiách, ktoré tento Projekt a jeho Všetky podmienky zakazujú, neakceptujú a netolerujú - Inými slovami, Projekt zameriava v rámci zákona príťažlivosti pozornosť na záležitosti ktoré zakazuje, netoleruje, neakceptuje atď. a tým si takýmto zameriavaním pozornosti všetky tieto záležitosti priťahuje." - Poznámka Projektu: Výlučne a exkluzívne LEN Opak všetkého tohoto spomenutého je pravdou vzhľadom k tomu, že členovia Kryštálového tímu tohoto Projektu v pradávnych dobách stvorili okrem mnohých iných aj zákony príťažlivosti, tak náš Projekt vie niečo-čo to (po angl. thing or two) o zákone príťažlivosti, jeho aplikáciách, jeho zapriahnutí pre prosperitu, kreatívne a pozitívne účely a tým pádom aj pre účely samotnej Transformácie a pod. "Si predsa chlap/sme chlapi a chlapi predsa nedávajú svoje pocity najavo/Chlapi neplačú/Ak chlapi hovoria o svojich pocitoch, dávajú tým najavo svoju slabosť atď."

3.2.3 Otázky typu "Prečo práve ja","Prečo sa to deje mne","Prečo sa to deje práve mne","Čo som komu spravil(a)","Ja si už len chcem svoj život dožiť bez akejkoľvek vízie, cieľa či nutnosti práce na sebe"; "Ja mám/my máme už svoje starosti"; "Chcem(e) si žiť už svoj život"; Chcem(e) mať od všetkého a od všetkých už kľud a pokoj; "Chcem(e) byť už sami"; "Ja mám/My máme už svoje problémy a starosti"; "Každý má svoje problémy a starosti"; "Komunikovanie iných o ich pocitoch je mi/nám otravné, nepohodlné, proi srsti, oberá ma/nás to o čas"; "Nie som zvyknutý/zvykutá/Nie sme zvyknutí/Nechcem byť zvyknutý/nechceme byť zvyknutí/nechcem(e) sa naučiť riešiť problémy aj tým, že komunikujem(e) o mojich/našich pocitoch, potrebách atď."; "Ty si tu/vy ste tu na návšteve/ty si tu hosť/vy ste tu hostia a tým pádom nemáš/nemáte právo hovoriť o svojich pocitoch a dávať nejaké mantinely, naopak, vzhľadom k tomu, že si tu/že ste tu na návšteve, ty sa prispôsobíš/vy sa prispôsobíte nám a budeš/budete tolerovať našu negativitu, naše negatívne chovanie voči tebe/voči vám lebo keď si tu/keď ste tu na návšteve, ja som arogantný/arogantná/my sme arogantní a máme právo a sme oprávnení ti/vám ubližovať, psychicky a citovo ťa/vás ničiť, týrať a deptať, diskriminovať, odsudzovať a posudzovať ťa/vás, chovať sa k tebe/k vám s neúctou a s nerešpektom, my môžeme povedať tebe/vám, ale ty/vy nám nie atď.; Chcem byť (už) sám/sama/chceme byť (už) sami/Potrebujem-chcem byť sám/sama so sebou/Potrebujeme-chceme byť sami so sebou/Ja si už chcem žiť sám-sama/my si už chceme žiť sami svoj život/svoj vlastný život/Ja si už potrebujem/my si už potrebujeme žiť sami svoj život"; "Ja si budem žiť/my si budeme žiť tak ako celé roky doteraz - budem(e) chodiť k lekárovi, brať lieky, budem(e) závislí na lekároch a na liekoch, na lekárskych vyšetreniach a pod."
a všetky iné myšlienky týmto podobné. Projekt charakterizuje takéto a im podobné otázky a všetky im podobné chovania ako sebaľútosť, ktorú Projekt výlučne a explicitne vôbec NEtoleruje a NEakceptuje a zároveň je Klient povinný byť si vedomý a súhlasiť, že všetko sa výlučne a explicitne Klientovi deje pre niečo, všetko má svoju duchovnú a karmickú príčínu.

3.2.4 Otázky typu "Či riešime/Či vieme pomôcť s takým alebo onakým problémom/zdravotným problémom". Klient je prosím výlučne a explicitne povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že na našej stránke je prosím jasne napísané že riešime AKÉKOĽVEK resp. VŠETKY problémy/zdravotné problémy Vášho bežného každodenného života. Vzhľadom k našej dlhoročnej terapeutickej praxi a vzhľadom k tomu, že naša terapia je charakterizovaná ako Ultimátna a Univerzálna (Kompatibilná pre riešenie všetkých problémov), ste prosím povinný výlučne a exkluzívne byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že Váš problém alebo jemu podobný bol už v našej praxi riešený a vyriešený a že je zároveň takýto prípad zdokumentovaný a publikovaný v úspešne vyriešených príkladoch/prípadoch z našej praxe našej služby Telepatickej terapie a/alebo je spomenutý v jej audio a video materiáloch a/alebo v hodnoteniach našich Klientov, ktorí už našu terapiu absolvovali a/alebo sú akékoľvek Vaše problémy resp. ich koreňové príčiny spomenuté už v podobe negatívnych myšlienok, postulátov a výrokov v týchto Spoločných obchodných podmienkach.

3.2.5 Myšlienky, Postuláty, Výroky, alibizmus, chovania a výhovorky typu: "Projekt je drahý", "Ceny sú vysoké", "Ceny sú nehorázne", "To si nemôžem dovoliť", "To si nikdy nebudem môcť dovolit", "Nemám na to","Nikdy na to nebudem mať", "Projekt je hladný po peniazoch", "Projektu nejde o nič iné len o peniaze", "Projektu nezáleží na pomoci ľuďom, záleží mu len na peniazoch", "Som chudobný/chudobná", "Projektu na chudobných/obyčajných ľuďoch nezáleží", "Projektu sú obyčajní ľudia ukradnutí, ide mu len o zisky a len o peniaze", "Projekt nehľadí na nič a na nikoho len na seba"; "Projekt je...zaujímavý, uvidím(e)"; "Uvidím(e), či si objednám(e) jeho služby a produkty"; "MOŽNO si jeho služby a produkty objednám(e) neskôr; "Ja nechcem/nikdy nebudem tento Projekt podporovať akoukoľvek formou"; "Nemám dôvod/nemám prečo tento Projekt podporovať akoukoľvek formou"; "Mám dosť čo robiť so sebou nieto ešte podporovať tento Projekt"; "MOŽNO podporím tento Projekt neskôr"; "Nechcem/nemám záujem/nie som schopný(á)/ochotný(á) podporiť Projekt", "Nemám financie nazvyš", "Podporujem už iné Projekty", "Potrebujem financie pre seba a pre svoje záležitosti", "Vychádza mi to finančne len tak tak", "Členovia Projektu by si mali nájsť nejakú ďalšiu/vedľajšiu prácu, aby mali vedľajší/dodatočný príjem", "Nechcem mať s Projektom nič spoločné", "Projekt ma nezaujíma", "Nechcem mať akékoľvek spojenie/finančné spojenie s Projektom", "Nechcem/nemám záujem/nie som ochotný podporiť Projekt z mojich našetrených peňazí/z mojich úspor", "Nechcem/Nemám záujem/nie som ochotný/siahnuť na svoje úspory", "Peniaze si šetrím a šporím lebo...", "Nedám peniaze, Peniaze nepustím z ruky, som/chcem byť/vyhovuje mi byť žgrloš, chamtivec, sebec", "Nemôžem zaplatiť lebo väčšina mojich peňazí/všetky moje peniaze idú do liekov", "Nemôžem zaplatiť lebo môj dôchodok/invalidný dôchodok je malý a nepostačujúci", "Musím platiť také a také (nepovinné) poistenie/poistenia", "Projekt by mal ľuďom pomáhať zadamo", "Projekt a jeho vedomosti a schopnosti nemajú/nesmú byť spoplatnené", "Projektu ide IBA o osobný prospech", "Som chorý/chorá/slabý/slabá/Poberám invalidný dôchodok/Som na PN-nke a to je jediný môj zdroj financií, ktorý je nepostačujúci", "Nechcem investovať", "Nechcem mať pasívny príjem", "Nechem investovať do svojho zdravia, jeho ochrany a do svojho sebarozvoja"; "Nechcem investovať do Projektu a do Transformácie"; "Tomuto Projektu by nemalo už ísť o peniaze"; Nemôžem/nemôžeme Projekt/Transformáciu podporiť/nemôžem/nemôžeme si objednať ich služby či produkty lebo naše bývanie/náš dom mi/nám padá na hlavu/lebo všetko mi/nám (tu) padá na hlavu atď.; "Nikdy som nesúhlasil(a), neakceptoval(a), nerešpektoval(a) atď./nikdy sme tieto činnosti neaplikovali/nikdy ich aplikovať nebudeme (plne/absolútne/kompletne/vôbec atď.) - a to so spôsobom/spôsobmi, akými tento Projekt generuje jeho príjmy, obraty, zisky atď."; "Ja/my nechcem(e) mať s reálne žijúcimi zástupcami tohto Projektu nič/nechcem(e) sa s nimi stretnúť, kým mi/nám neukážu "dôkaz"-"papier", že žijú a zarábajú si financie a na živobytie ako každý iný, ako bežní "normálni ľudia" a nie "nejakým moderným spôsobom"-"nejakým pasívnym príjmom" atď."; "Tento Projekt, informácie na jeho webstránke, jeho služby a produkty (ani zďaleka) nie sú (ešte) pre bežné mainstream média ani pre žiadne iné alternatívne/nezávislé médiá atď., nikdy neboli a ani nikdy nebudú, Mainstream bežné média a všetky ostatné médiá resp. VŠETKY/Akékoľvek médiá tento Projekt nikdy neprijmú, nikdy ho nebudú akceptovať, Tento Projekt (ešte) nie je pripravený pre širokú verejnosť ale ani pre úzku špecifickú verejnosť atď./nikdy nebol ani nikdy nebude, Široká a ostatná verejnosť resp. ŽIADNA verejnosť tento Projekt nikdy neprijme, nepochopí, nestotožní sa s ním atď. nikdy nebude na jeho úrovni atď./ani ŽIADNA verejnosť na niečo takéto nikdy nebola a ani nikdy nebude pripravená atď."; "Nikto nemá na nič čas"; "Keď nevidím(e) výsledky terapie/poradenstva tohoto Projektu hneď a okamžite, tak idem(e)/pôjdeme ku konkurencii/tak pôjdeme vyskúšať niečo iné, vždy sme tak robili/vždy sme sa takto chovali a vždy sa takto chovať budeme a vždy takto robiť aj budeme atď."; "Tento Projekt nemá také či onaké licencie, Nemá také či onaké oprávnenia či povolenia, Projekt nemá také či onaké vzdelanie, takú či onakú odbornosť, také či onaké vysoké školy, tituly, diplomy, kvalifikácie atď., Tento Projekt pre poskytovanie jeho produktov a služieb nemá dostatočnú, optimálnu, dostatočne bohatú a adekvátnu prax, spôsobilosť, vedomosti, zručnosť/zručnosti, skúsenosti atď."; Tento Projekt, jeho služby a produkty nie sú autorizované a povolené takou či onakou vládou, Projekt sa nenachádza v žiadnej odbornej komore, v žiadnej odbornej asociácii, Na internete a v médiách ani v odborných médiách nie je okrem tejto samotnej stránky tohoto Projektu ani zmienka, Tento Projekt si robí čo chce, Projekt Koná nelegálne, Projekt konal predtým načierno; Projekt Operuje mimo zákon (operates above the law), Telepatická komunikácia/Telepatická terapia/Komunikácia a terapia zo záhrobia/Teleportácia sú nelegálne atd."; "Tento Projekt nikdy nebude/nie je ani nikdy nebol oživený a naštartovaný finančne, nikdy nebude/nikdy nebol a ani nie je schopný generovať finančné príjmy a obraty, nikdy nebude/nikdy nebol a ani nie je schopný prosperovať, nikdy neuvidí/nikdy neuvidel a nikdy ani neuvidí žiadne financie od nikoho atď."; "Rodinní príslušníci a/alebo aj partneri reálne a fyzicky žijúcich členov a zástupcov tohoto Projektu by mali mať/musia mať/očakávajú/očakáva sa, že budú mať automaticky výlučne a exkluzívne akékoľvek služby či produkty tohoto Projektu zadarmo, že by im Projekt urobil ústupky, dal zľavy atď."; "Načo/prečo meniť niečo čo nie je pokazené, niečo čo funguje už dlhé roky, Nemám(e)/nechcem(e) ani sme nikdy nechceli ani nikdy nebudem(e) chcieť žiadne resp. akékoľvek zmeny atď."; "Projekt, jeho produkty a služby prinášajú viac škody než osohu"; "Na tom či onom mieste/na tých či oných miestach na tejto Planéte Zem a/alebo na tom či onom mieste/na tých či oných miestach mimo planéty Zem sú výlučne a exkluzívne LEN negatívne energie, Tam nikdy (žiadne) pozitívne energie nebudú atď."; "Ľudia nemajú radi, keď sa im nastaví a ukáže zrkadlo ich samých a ich vlastného chovania, nikdy to radi nemali a nikdy to radi mať nebudú, Nikdy to neprijali, neprijímajú to a nikdy to ani neprijmú atď."; a všetky ostatné myšlienky, výroky a chovania týmto podobné. Klient je povinný výlučne a exkluzívne byť si vedomý, akceptovať, súhlasiť, že: 3.2.5.1. Akékoľvek jeho zaplatené financie berie Klient výlučne a exkluzívne ako investíciu predovšetkým do seba a do ochrany svojho zdravia, do svojho sebarozvoja a zároveň pre pomoc komunite, životnému prostrediu a Planéte; 3.2.5.2 a zároveň, že ceny služieb a produktov Projektu sú optimalizované výlučne a exkluzívne za účelom zachovania sebahodnoty Projektu, na ktorú má Projekt plné právo; 3.2.5.3 a zároveň, že ceny rovnako ako aj Všetky podmienky Projektu sú nastavené Ultimátne, natrvalo a sú nemenné, čo Projekt výslovne, výlučne a explicitne garantuje.

3.2.6 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Projekt, Planéta, Transformácia a Existencia výlučne a exkluzívne nepovoľujú, netolerujú a zakazujú zároveň aj VŠETKY ostatné negatívne a zastaralé myšlienky, pocity, postuláty, výroky, chovania, názory, postoje, pohľady, vzorce, programy, bloky, bariéry, prekážky atď. spomenuté ako vo VŠETKÝCH príkladoch z praxe na webstránke tohoto Projektu tak aj vo všetkej pre túto záležitosť relevantnej Bibliografii tohoto Projektu ale aj vo všetkej ostatnej relevantnej Bibliografii, ktorá nie je uvedená na tejto webstránke Projektu.

3.2.7 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že slobodná voľba a slobodná vôľa boli Projektom, Planétou Zem, Transformáciou a Existenciou výlučne a exkluzívne Ultimátne obmedzené a usmernené výlučne a exkluzívne len pre pozitívne, kreatívne a konštruktívne účely a pre účely potrebné pre Transformáciu. Bola to práve až príliš veľká voľnosť slobodnej vôle a slobodnej voľby, ktorá spôsobila zastaralosť, zlo, negativitu a deštruktivitu na tejto Planéte ale aj v celej Existencii a z týchto dôvodov boli slobodná vôľa a slobodná voľba Ultimátne obmedzené.

3.3 Čo Projekt, Transformácia a Piata Dimenzia povoľujú a vynucujú

3.3.1 Klient je prosím povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že: 3.3.1.1 Za obsah akejkoľvek prezentácie Projektu a jej optimálnej kvality a relevantnosti vo všetkých resp. v akýchkoľvek médiách (novinách, časopisoch, blogoch, rádiách, televíziách atď.) a to vrátane mainstream médií a portálov ale aj médií zameraných na duchovný rozvoj, sebarozvoj, online televízie, internetové vysielania a pod. ručí a zároveň plne a ultimátne zodpovedá výlučne a exkluzívne LEN náš Projekt a zároveň, že tieto Médiá slúžia výlučne a exkluzívne len za účelom Vás osloviť, zaujať a následne priviesť Vás na túto webstránku nášho Projektu; 3.3.1.2 a zároveň, že médium Nemá absolútne žiadnu zodpovednosť za prezentačný obsah nášho Projektu v danom médiu; 3.3.1.3 a zároveň, v prípade ak má Klient s našim Projektom akýkoľvek problém, výhrady, či má otázky, Klient má plné právo a zároveň je Klient povinný výlučne a exkluzívne vyjadriť a komunikovať tieto záležitosti výlučne a exkluzívne LEN Projektu a zároveň výlučne a exkluzívne LEN po kompletnom preštudovaní si stránky Klientom a zároveň výlučne a exkluzívne LEN konštruktívne a následne má Klient podľa legislatívy plné právo dostať od Projektu patričné, optimálne a relevantné odpovede, vysvetlenia a vyjadrenia, kde Projekt výslovne, výlučne a explicitne garantuje maximálnu a optimálnu spoluprácu s Klientom; 3.3.1.4 a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoľuje, NEakceptuje a NEtoleruje akékoľvek sťažovanie sa a/alebo sťažovanie sa poza chrbát Projektu iným stranám než je Projekt sám a to vrátane médií, úradov, súdov atď., a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoľuje, NEakceptuje a NEtoleruje písanie akýchkoľvek negatívnych a deštruktívnych komentárov, negatívnej kritiky v médiách, blogoch, sociálnych sieťach, ktoré umožňujú pridávanie komentárov. Projekt charakterizuje takéto chovanie Klienta výlučne a exkluzívne a v neposlednom rade LEN za negatívne, utekanie Klienta od problémov, Neochota Klienta čeliť problémom, zbabelosť, rovnako Projekt považuje takéto chovanie Klienta ako chovanie pre Projekt ohrozujúce. Projekt povoľuje Klientovi sa sťažovať výlučne a exkluzívne LEN Projektu a to skrz oficiálne kontakty uvedené na webstránke nášho Projektu a zároveň je Klient povinný riešiť jeho problém s Projektom výlučne a exkluzívne LEN komunikáciou s Projektom a zároveň je Klient povinný vo vyššie spomenutých priestoroch písať výlučne a exkluzívne LEN pozitívnu, konštruktívnu a objektívnu kritiku, komentáre, názory a odozvy.

3.3.2 Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že po kompletnom preštudovaní stránky Projektu Klientom sú Placebá a systém viery Klienta nastavené a optimalizované výlučne a exkluzívne LEN pre využívanie služieb a produktov Projektu a to najmä avšak v neposlednom rade pre účel využívania Telepatickej terapie, Všetkých Terapeutických postupov vrátane Mentálnej pyramídy Projektu a pod.

3.3.3 Klient je prosím výlučne a explicitne povinný byť si vedomý a výslovne súhlasiť, že PO kompletnom preštudovaní webstránky Projektu Klientom, je Klient (vzhľadom k tomu, že každý na tejto planéte vrátane každého, kto sa dostal na túto webstránku Projektu, dal pri jeho inkarnácii do jeho súčasného života tieto neporušiteľné sľuby finančnej spolupráce voči Projektu, Planéte Zem a Transformácii) povinný výlučne a exkluzívne s Projektom LEN spolupracovať rôznymi spôsobmi a to predovšetkým avšak v neposlednom rade v podobe finančnej podpory Projektu a to či už zaplatením a absolvovaním našich služieb, zaplatením našich produktov a/alebo finančným darom za účelom podpory Projektu a tým pádom aj Globálnej transformácie.

3.3.4 Klient je prosím povinný byť si vedomý, akceptovať a výslovne súhlasiť, že: 3.3.4.1 Akákoľvek jeho skúsenosť s Projektom - webstránka a informácie na nej, zdarma Terapia informáciami/zdarma terapia novými uhlami pohľadu, služby a produkty, Zaplatená Telepatická terapia a ďalšie, je Klientom považovaná výlučne a exkluzívne LEN ako pozitívna a konštruktívna skúsenosť a Klient je povinný si výlučne a exkluzívne vážiť všetky tieto skúsenosti a príležitosti, ktoré Projekt Klientovi dal a zároveň Klient je povinný výlučne a exkluzívne vážiť si všetko čo Projekt pre Klienta spravil a umožnil spolu aj so všetkými aspektami, ktoré boli pre Klienta spravené a umožnené aj PRED spoluprácou s naším Projektom; 3.3.4.2 a zároveň,že Klient je povinný po kompletnom preštudovaní webstránky Projektu výlučne a exkluzívne ďalej a pri každej príležitosti doporučovať a šíriť Projekt a to aplikovaním výlučne a exkluzívne LEN v podobe pozitívneho a konštruktívneho doporučovania a šírenia slovom a to výlučne a explicitne všetkým jeho známym, rodine, priateľom, spolupracovníkom, zamestnávateľom a zároveň výlučne a explicitne aj všetkým médiám, ktoré Klient pozná a s ktorými sa Klient stretol vrátane zdieľania Projektu na sociálnych sieťach a všetky ostatné formy doporučenia Projektu a to všetko výlučne a exkluzívne za účelom, aby ďalší ľudia/čitatelia/Klienti prišli na webstránku Projektu, ktorým Projekt taktiež pomôže a zároveň výlučne a exkluzívne za účelom vyvolania Ultimátneho verejného a zároveň mediálneho tlaku za účelom Ultimátneho kolapsu, eliminácie, usmernenia a Ultimátnej transformácie starého a zastaralého systému; 3.3.4.3 a zároveň je Klient povinný výlučne a exkluzívne vynaložiť všetky prostriedky, úsilie a energiu, aby bolo pozitívne a konštruktívne odporúčanie, doporučenie a šírenie slovom z Klientovej strany dosiahnuté; 3.3.4.4 a zároveň Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že Projekt ale aj Planéta majú plné právo a že si zároveň plne zaslúžia takéto pozitívne odporúčanie a šírenie slovom.

4. Informácie a inštrukcie pre médiá, Podmienky prezentácie projektu v médiách (Noviny, Blogy, časopisy, Rádiá, Televízie, Online televízie atď. - ďalej len "Všetky médiá")

4.1 Všetky médiá resp. reprezentanti Všetkých týchto médií sú prosím povinní si webstránku Projektu kompletne preštudovať podľa inštrukcií a to za účelom pristupovania k nášmu Projektu výlučne a exkluzívne objektívne a na základe faktov a zároveň za účelom poskytnutia kvalitnej skúsenosti, kvalitných informácií Vášmu publiku, divákom, poslucháčom, čitateľom a pod. a zároveň za účelom zaručenia optimálnej kompatibility medzi Vaším publikom a naším Projektom.

4.2 Prezentácia Projektu v médiách je povolená výlučne a exkluzívne LEN po Vašom kompletnom preštudovaní si našej stránky.

4.3 Zároveň, po kompletnom preštudovaní našej stránky je reprezentant média prosím povinný komunikovať telepaticky/skrz mentálny rozhovor s naším Telepatickým Odborným poradcom a Telepatickým hovorcom Edgarom Caycom a/alebo osobne s naším odborným poradcom a jednateľom, Radovanom Babicom.

4.4 Prezentácia Projektu v médiách je povolená výlučne a exkluzívne LEN za podmienky, kde každé médium je prosím povinné v každej prezentácii Projektu uviesť webstránku Projektu za účelom privedenia publika na stránku Projektu: www.a-i.global

4.5 Prezentácia Projektu v novinách, časopisoch, blogoch, televíziách, online televíziách je zároveň povolená výlučne a exkluzívne LEN za podmienky, kde každá takáto prezentácia bude obsahovať obrázok nášho kryštálového tímu a zároveň výlučne a explicitne LEN v jeho pôvodnom rozlíšení, farbách, rozmere v akom je obrázok médiu poskytnutý a zároveň Projekt zakazuje a NEpovoľuje akúkoľvek grafickú či inú modifikáciu tohoto obrázku. Obrázok dostupný na stiahnutie TU.

4.6 Po preštudovaní a následnú písomnú reprezentáciu Projektu v časopisoch, novinách, blogoch atď. môže reprezentant Média napísať o nás článok, PR článok alebo môže vykonať mentálny rozhovor priamo s Edgarom Caycom, kde sa reprezentant napr. opýta otázky, ktoré ho zaujímajú a ktoré cíti, že budú pre článok a publikum daného média dostatočne zaujímavé, atraktívne, lukratívne a relevantné a článok bude následne interpretácia/transcript tohoto rozhovoru.

4.7 Po preštudovaní, pre následnú prezentáciu Projektu v rádiách či televíziách či v podobe reportáže, reprezentant média je prosím povinný viesť Telepatický mentálny rozhovor priamo s Edgarom Caycom a rovno tento hovor aj interpretovať/channelovať vo vysielaní a/alebo rozhovor prebieha osobne s Radovanom Babicom.

4.8 Spolupráca medzi Vami a naším Projektom prebieha po Vami kompletnom preštudovaní stránky Projektu vo forme tzv. barteringu a to výmenou poskytnutia našich Telepatických služieb za Prezentáciu Projektu vo Vašom médiu a/alebo náš Projekt je vo Vašom médiu prezentovaný za finančú odmenu, kde v takomto prípade nás prosím kontaktujete na mail uvedený v kontaktoch na našej úvodnej/hlavnej stránke a to s konkrétnou finálnou cenovou ponukou spolu so ZÁLOHOVOU faktúrou.

4.9 Klient, Všetky existujúce Média na Planéte Zem, Verejnosť a konkurencia tohoto Projektu sú si vedomí, akceptujú, rešpektujú a súhlasia, že Transformácia výlučne a exkluzívne už LEN nepovoľuje, netoleruje a zakazuje akúkoľvek prezentáciu akejkoľvek konkurencie v týchto médiách a to vrátane všetkých médií, kde Projekt bol prezentovaný predtým, kde je prezentovaný v súčasnoti a v médiách, kde projekt bude prezentovaný, kde Transformácia aj tento paragraf výlučne a exkluzívne už LEN Ultimátne, neustále a natrvalo vynucuje a to od dátumu 03.11.2019 a to z dôvodu výlučného a exkluzívneho LEN toho, že akékoľvek zverejnenie akejkoľvek prezentácie konkurencie v akýchkoľvek médiách na planéte Zem by spôsobilo už výlučne a exkluzívne LEN negatívne energie presýtenosti, neefektivity, kde Transformácia a Planéta Zem už takéto formy presýtenosti od dátumu 03.11.2019 výlučne a exkluzívne LEN nepovoľujú, netolerujú a zakazujú a to zároveň aj z hľadiska toho, že Planéta Zem, ľudstvo a jednotlivci majú všetky potrebné informácia a prostriedky, aby mohli na sebe pracovať, resp. aby mohla Transformácia prebiehať už nonstop a to ako na podvedomej úrovni týchto jednotlivcov tak aj na plnej vedomej úrovni týchto jednotlivcov.

5. Naši Partneri - spolupráca vo väčšine prípadov na diaľku a online

Naša banka; Vedenie účtov zdarma; Žiadne poplatky z transakcií; Vedenie Transparentných účtov zdarma: www.fio.cz

Investície do zaistených pôžičiek: www.bondster.com/cz

Tvorba Trailerov, SpeedArt, 2D a 3D motion graphic produkcia: www.promorific.com

3D Modelovanie, 3D Motion Graphics: www.as-art.ch

Oprava a obnova starých a poškodených fotografií (Photo Restoration):  www.restorapic.com

ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Zmluva o zabránení použitia zbraní vo vesmíre a weaponizovania priestoru mimo našu planétu): www.peaceinspace.com

6. Priemyselné a duševné vlastníctvo

6.1. Ochranné známky Trademark (TM) nášho loga a našich sloganov, www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť a zároveň www.bioliecba.eu, 2017 až po súčasnosť

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM
 • "Sci-fi sa stalo realitou" TM
 • "Duchovné technológie" TM
 • "Vzdialenosť prekonaná" TM
 • "Technológie Atlantídy sú späť" TM
 • "Priemyselné odvetvia Atlantídy" TM
 • "Ultimátny Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky štandard" TM
 • "Ultimátna terapia" TM
 • "Ultimátne odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatická terapia" TM
 • "Telepatické odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatické poradenstvo" TM
 • "Kryštálový tím" TM
 • "Reálna inteligencia" TM
 • "NEumelá inteligencia" TM
 • "Terapia zo záhrobia" TM
 • "Náboženstvo a veda opäť zjednotené" TM
 • "Mentálna pyramída" TM
 • "Mentálne Neurotechnológie" TM
 • "Mentálne operácie" TM
 • "Mentálne lieky" TM
 • "Mentálna antikoncepcia" TM
 • "Mentálny spánok" TM
 • "Mentálna strava/potrava" TM
 • "Mentálne pitie" TM
 • "Mentálne prechádzky" TM
 • "Mentálna akupresúra/akupunktúra" TM
 • "Mentálny počítač" TM
 • "Mentálne artefakty" TM
 • "Mentálne talizmany" TM
 • "Mentálne vaginálne mapovanie" TM
 • "Mentálne masáže" TM
 • "Mentálna chiropraktizácia" TM
 • "Mentálne kúpele" TM
 • "Mentálne rehabilitácie" TM
 • "Mentálna vakcinácia" TM
 • "Mentálne očkovanie" TM
 • "Mentálne protilátky" TM
 • "Mentálne antibiotiká" TM

6.2 Duševné vlastníctvo, Autorské práva, Zdroje textov, obrázkov, audio a video materiálov

6.2.1 Poznámka: Nasledujúce duševné vlastníctvo a jeho referencie na umiestnenia na našej stránke sú spoločné a platia rovnako pre všetky jazykové verzie našej stránky, na ktorých je rovnaké umiestnenie a nastavenie materiálov ako na tejto slovenskej verzii...

6.2.2 Všetky texty a obrázky na našej stránke mimo tých, ktoré sú spomenuté v nasledovných riadkoch: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť a zároveň ©www.bioliecba.eu, 2017 až po súčasnosť

6.2.3 Položka "Služba Teleportácia"

Video Lemuria, Zdroj: YouTube; ©Therion, 24.05.2004 až po súčasnosť

6.2.4 Položka "Telepatické služby"

Obrázok Heimdallr, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 450230508; ©SamwiseDidier, 2014 až po súčasnosť

Položka "Terapia - Edgar Cayce" - Video Thumbnail Edgar Cayce, Zdroj: Youtube, History Channel

Obr. Isis, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 520625411, ©Kate Maxpaint.ru, 2015 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.1, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 589342324, ©Spearhavoc, 2016 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.2, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 460335792,©Spearhavoc, 2014 až po súčasnosť

The Phoenix journals, Preklad zo Zdroja: ©www.phoenixsourcedistributors.com, 2004 až po súčasnosť

ANDREJ DRAGOMIRECKÝ

Položka "Telepatické služby" Obr. Andrej Dragomirecký a Položka "Telepatické služby, Andrej Dragomirecký - video materiály", Video materiál 4, Zdroj: YouTube kanál Show Jana Krause, ©www.showjanakrause.cz, 20.04.2012 až po súčasnosť

YBUNA

Obr. 1-3 Atlantská kráľovná Kidagakash/Kida/Ybuna" + Položka "Hlavná stránka - Kontakt, Ybuna", Zdroj: www.deviantart.com; č. obr. 1 - 269008455, ©MyWorld1, 2011 až po súčasnosť; č. obr. 2 - 346895492, ©MyWorld1, 2013 až po súčasnosť; č. obr. 3 - 601161784, ©Iuvmizuki 2016 až po súčasnosť

Obrázok Jana z Arku, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 340932271; ©AngelaRizza, 2012 až po súčasnosť

Obrázky: Nathan Mayer, Freiherr/Baron von Rothschild + Cornelius Vanderbilt + Henry Ford + Mikuláš II. Alexandrovič/Nicholas II of Russia + Robert Kyiosaki; Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Video materiály 1-8, Zdroj: Youtube - Dokumentárne filmy, Muži, ktorí vybudovali Ameriku

RADOVAN BABIC

Obr. Enki/Ea + preklad jeho stručného popisu, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 538311412, ©gpalmer, 2015 až po súčasnosť

Obr. Mojžiš (Moses), Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 304063215, ©Designed-one, 2012 až po súčasnosť

Obr. Herkules, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 438820405, ©Seanpatrick76, 2014 až po súčasnosť

Obr. George Westinghouse, Nellie Bly, Richard. E. Byrd, René Descartes a obr. Grigori Yefimovich Rasputin , Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Obr. David L. Rosenhan, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 243772303, ©Talonsword, 2011 až po súčasnosť

2x Obr. 8-stennej pyramídy, Zdroj: Internet; Pôvodná fotografia 8-stennej pyramídy: Britský Air Force pilot P. Groves, 1940

Video materiály 1-5: ©www.cestyksobe.cz a www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Obrázky a pozadia vo Video materiáloch 1-5: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Video materiál 1, Obrázok 00:05:46 - 00:05:51, Sen, Zdroj: Internet, Kredit patrí tvorcovi obrázku

Video materiál 3, Obrázok 00:01:19 - 00:01:22, Čierna pyramída s bielym špicom v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 417214349, ©SebastianWagner, 2013 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:01:33 - 00:01:36, Kryštálová pyramída v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 278852035, ©ToddimusDesign, 2012 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:02:26 - 00:02:29 a 00:15:06 - 00:15:09 , Kryštál ako zdroj energie; Zdroj: Publikácia - Joel Levy, The Atlas of Atlantis and other lost civilisations; ISBN: 184181315X; ©Octopus Publishing Group Limited 2007 až po súčasnosť

Video materiál 5, Obrázok 00:11:32 - 00:11:35, Imhotep, Múzeum Louvre, Paríž, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5, Obrázok 00:17:00 - 00:17:04, Seshat, Kredit: Jeff Dahl, 12 Január 2008, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5: Obrázky Steve Jobs, Zigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jules Verne, 50c známka Bratia Wrightovci, Sekmeth, Rama, Mohandas Karamchand Gandhi + Položka "Služby, Telepatická terapia - Ybuna": Obrázky Muhamad Yunus, Andrew Carnegie, J.D.Rockefeller, Warren Buffet, Bill Gates - Obrázky zakúpené z fotobanky Shutterstock pod podmienkou LEN redakčného použitia, to znamená, že naše použitie týchto obrázkov má výlučne a exkluzívne LEN vzdelávací, editoriálny a NEkomerčný charakter; ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť + autorské práva obrázkov patria zároveň aj ich skutočným tvorcom

Audio/video materiály 6,7: slobodnyvysielac.sk - Relácia Červený stan, 45, 16.05.2018 a Relácia Červený stan, 48, 13.06.2018, ©www.slobodnyvysielac.sk a www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

Obrázky v Audio/video materiáloch 6,7: ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

6.2.5 Položka "Telepatické služby - Prax"

Video materiál, Položka "Telepatické služby - Prax", Položka č.12; Video Dievča s Rentgenovými očami, Zdroj: YouTube

Položka č.19: Článok preložený z anglického originálu; Zdroj: www.motivatedmastery.com/why-self-delusions-are-part-of-human-nature-and-how-they-keep-us-alive; ©Paul Jun, 10.07.2014 - až po súčasnosť

7. Spoločná Bibliografia pre Všetky jazykové verzie webstránky Projektu

7.1 Psychológia; Psychiatria, Psychotronika; Psychoterapia; Placebo efekty; Ľudský mozog; Spánok a spánkové cykly; Sny; Duša, reinkarnácia a minulé životy; Vyššie funkcie mozgu; Telepatia; Terapia a Liečba Eklektizmom; Psychosomatické príčiny problémov; Sebarozvoj a práca na sebe; Sexuológia; Partnerské vzťahy; Výchova detí; Financie

7.1.0 Naše poďakovanie

Naše úprimné a čestné poďakovanie patrí všetkým autorom, tvorcom, minulým inkarnáciám našich Klientov, naším partnerom, spojencom atď. uvedených ako v tejto Bibliografii ale aj všetkým ostatným, ktorí sa spolupodieľali, naďalej sa podieľajú a ktorí sa budú podieľať na spolupráci s naším Projektom, rovnako všetkým, ktorí nášmu Projektu pomohli, pomáhajú či naďalej budú pomáhať.

7.1.1 Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký; Vydavateľstvo Stratos

Teorie osobnosti, 2005, ISBN: 8085962217

Psychoterapie I. (Základní učebnice Hlubinné Abreaktivní Psychoterapie), 2007, ISBN: 9788085962178

Psychoterapie II. (aneb Laskavý exorcismus), 2008, ISBN: 9788085962208

Schizofrenie, její příčiny a léčba, 2013, ISBN: 9788085962260

7.1.2 Viera a dôvera v úspech terapie; Placebo efekt a sila sugescie potrebné pre liečbu; Postavenie sa strachu a fóbiám; Terapia zo záhrobia; Zázrak; Anatómia a fyziológia tela

Ján Šlosiar, Hľadanie zmyslu múdrosti, Alius, 2008, ISBN: 8096913522

Christopher Partrige, Viery a vyznania, Slovart, SK, 1993, ISBN: 8085163640

Dalibor Novák, Kdo věří, má větší šanci na přežití, český časopis Epocha, 12/2007

Peter Arguriou, The Placebo Effect - The Triumph of Mind Over Body, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2007

Mark L. Graham, Harnessing the Harassment of Human Fears: Tactical Tales/Timeless Truths, WestBowPres, dotlač, 12 Január 2016, ISBN: 1490898697

D. Scott Rogo a Raymond Bayless, Phone Calls from the Dead: The results of a two-year investigation into an incredible phenomenon, Prentice-Hall, 1. vydanie, 1979, ISBN: 0136643345

Lekár a duchovný učiteľ Deepak Chopra, Anatomie Zázraku, Ikar (ČR), 2005, ISBN: 8024906015

Anton Valachovič, Radomír Pěgřím, Anatomie a fyziologie člověka, 1972

Ivan Dylevský, Somatológia, Vydavateľstvo Osveta, 2003, ISBN: 8080631271

Randy Krum, Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, Vydavateľstvo Wiley, 1. vydanie, 28 Október 2013, ISBN: 1118582306

7.1.3 Zneužitie psychiatrie; Psychiatria pod palcom Farmaceutického priemyslu; Odhalenie, Korektúra, usmernenie a eliminácia negatívnych aspektov Psychiatrie; Diagnostické manuály

7.1.3.1 POLITICKÉ A INÉ ZNEUŽITIA PSYCHIATRIE

Autori - Peter Reddaway, Sidney Bloch, Predslov - Vladimir Bukovsky, Russia's Political Hospitals: Abuse of Psychiatry in the Soviet Union, FUTURA PUBNS.; New Ed edition, 1978, ISBN: 0708814182

7.1.3.2 PSYCHIATRIA ale aj iné medicínske odvetvia OVLÁDANÉ FARMACEUTICKÝM PRIEMYSLOM, Podplácanie, nelegálny marketing, manipulácia, zatajovanie výsledkov výskumu

Dr. John Virapen, Nežiadúci účinok - smrť (Priznanie bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu), Vydavateľstvo Slovart Print, 2011, ISBN: 9788081120848

Dr. John Virapen, Kult liekov - Recept na nežiadúce účinky a smrť, Slovart Prin, 2011, ISBN: 9788081121265

Dr. Alexander Kotok, Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov, Slovart Print, 2012, ISBN: 9788081121449

7.1.3.3 PSYCHIATRIC SURVIVORS MOVEMENT; OBETE, PACIENTI A SVEDKOVIA, ktorí prežili nehumánne zaobchádzanie v psychiatrických inštitúciách a boli psychiatriou zneužití

Norah Vincent, Voluntary Madness: Lost and Found in the Mental Healthcare System, Penguin Books; Reprint edition, 29 December 2009, ISBN: 9780143116851

Judi Chamberlin, On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System, McGraw-Hil, 1. vydanie, 1. apríl 1979, ISBN: 0070104514

Barbara Everett, A Fragile Revolution: Consumers and Psychiatric Survivors Confront the Power of the Mental Health System, Wilfrid Laurier University Press, 1. Január 2006, ISBN: 0889203423

Linda J. Morrison, Talking Back to Psychiatry: The Psychiatric Consumer/Survivor/Ex-Patient Movement (New Approaches in Sociology), Routledg, 1. vydanie, 30 Október 2009, ISBN: 0415804892

Autori a editori - Brenda A. LeFrançois, Robert Menzies, Geoffrey Reaume, Mad Matters, Canadian Scholars' Press Inc.; Critical edition, 1. MArec 2013, ISBN: 9781551305349

7.1.3.4 PRÍPAD ADVOKÁTKY ELIZABETH PACKARD (28 December 1816 - 25 Júl 1897), ktorú jej vlastný manžel nehal zavrieť do psychiatrického azylu (Illinois Asylum for the Incurable Insane) v štáte Illinois

Linda V. Carlisle, Elizabeth Packard: A Noble Fight, University of Illinois Press, 1. vydanie, 5 November 2010, ISBN: 0252035720

Elizabeth Parsons Ware Packard, Marital Power Exemplified In Mrs. Packard's Trial And Self-Defense From The Charge Of Insanity: Or Three Years' Imprisonment For Religious Belief, By The Arbitrary Will Of A Husband (1870), Kessinger Publishing, LLC, September 2010, ISBN: 1164121553

Elizabeth Parsons Ware Packard, The Prisoners' Hidden Life: Insane asylums unveiled, Hansebooks, 17 Jún 2017, ISBN: 3337126448

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 1, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370008

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 2, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370012

7.1.3.5 SPOJENIE SÍL TÝCH, ČO PREŽILI

Psychiatric Survivor Movement - International Mental Health Collaborating Network (IMHCN)

Mind Freedom International (MFI) - Win Human Rights in Mental Health!

National Survivor User Network (NSUN)

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

Publikácia a následne film s názvom Prelet nad Kukučím hniezdom; Preklad názvu z pôvodnej publikácie - One Flew Over the Cuckoo's Nest, Autor Ken Kesey, ©1962 až po súčasnosť, Publikované v roku 1962 Vydavateľstvom The Viking Press Inc., 625 Madison Avenue, New York 22, N.Y.; Published simultaneously in Canada by The Macmillan Company of Canada Limited; Library of Congress catalogue card number 62-8602; Printed in U.S.A. by the Vail-Ballou Press Inc.; Anglická Publikácia prevydaná pri oficiálnom 50. výročí pôvodnej publikácie, Autor - Ken Kesey, Úvod - Robert Faggen, One Flew Over the Cuckoo's Nest: 50th Anniversary Edition, Vydavateľstvo Viking, Anniversary edition, 19 Január 2012, ISBN: 9780670023233; Slovenská verzia, Ken Kesey, Prelet nad Kukučím hniezdom, Vydavateľstvo Slovart, Edícia EVG, 2006, ISBN: 8080850666; Filmová adaptácia, Režisér Miloš Forman, Výrobca Magicbox, 1975

7.1.3.6 INFILTRÁCIE A ODHALENIA nekalých, zastaralých, nehumánnych, neefektívnych praktík a postupov a neefektívnych a nekorektných psychiatrických a psychologických diagnostík v Psychiatrických inštitúciách

Preložený názov publikácie 10 dní v blázinci, Autorka - Americká Investigatívna novinárka Elizabeth Cochrane Seaman pod Pseudonymom Nellie Bly (5 Máj 1864 - 27 Január 1922), Pôvodná anglická Publikácia 10 Days in Mad-House, Napísaná ako súbor sérií článkov pre Noviny New York World Autorky Nellie Bly ako "agentky v prestrojení" (angl. názov Undecover assingment/Undercover Journalism), ktorá infiltrovala "ako pacientka" inštitúciu Women's Lunatic Asylum - Bellevue Hospital, Blackwell's Island a následne o inštitúcii napísala spomínané články; Pôvodne publikovaná vydavateľstvom Ian L. Munrov roku 1887; Anglická Publikácia publikovaná pri neoficiálnom 130. výročí pôvodnej publikácie, Nellie Bly, Ten Days in A Mad-House: Illustrated and Annotated: A First-Hand Account of Life At Bellevue Hospital on Blackwell's Island in 1887, CreateSpace Independent Publishing Platform, 8 Október 2017, ISBN: 9781977939333

Profesor psychológie Dr. David L. Rosenhan (22 November 1929 - 6 Február 2012), podobne ako Nellie Bly, spolu s jeho ôsmymi spojencami infiltrovali 12 rôznych psychiatrických inštitúcií za účelom odhalenia pravdy o týchto inštitúciách. Všetci sa z inštiitúcie dostali von do 8-52 dní za podmienky, že súhlasili s psychiatrickými diagnostikami, ktoré boli na nich "uvalené".  Výsledkom týchto infiltrácií bola v roku 1973 publikácia článku s názvom On Being Sane In Insane Places (V prenesenom/metaforickom preklade by znamenalo "duševne zdravý na miestach, kde sú šialenci") v časopise Science, čo je dnes známe pod názvom Rosenhanov experiment.

Zdroj č.1: David L. Rosenhan, "On Being Sane in Insane Places," Science, Vol. 179 (Jan. 1973), 250-258

Zdroj č.2: Rosenhamov experiment - Aby odhalil drsnou pravdu, nechá se zavřít do blázince, český časopis Epocha, Máj 2017, strana 28

Súčasnosť vnímaná očami Psychiatra; Autori - Renomovaný Psychiater a Psychoterapeut Radkin Honzák a Novinárka Renata Červenková, Všichni žijem v blázinci, Vydavateľstvo Vyšehrad, Edícia Rozhovory, 2018, ISBN: 9788076010031

7.1.3.7 DIAGNOSTICKÉ A ŠTATISTICKÉ MANUÁLY, ktoré sú neustále aktualizované

Autor - Americká Psychiatrická Asociácia (Ameriacn Psychiatric Association), Publikácia, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, Vydavateľ American Psychiatric Publishing, 5. vydanie, 27 Máj 2013, ISBN: 9780890425558

Autor -  International Medical Association, International Classification Of Diseases ICD-10, CreateSpace Independent Publishing Platform, 20 Máj 2018, ISBN: 9781719400466

Autor- The Alliance of Psychoanalytic Oraganizations, Editori - Vittorio Lingiardi , Nancy McWilliams, Psychodynamic Diagnostic Manual, Second Edition: PDM-2, The Guilford Press, 2. vydanie, 20 Jún 2017, ISBN: 9781462530540

Zero to Free, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: DC: 0-5, Zero to Three the Natl Center, 8 December 2016, ISBN: 9781938558573

7.1.4 Formulácia v Psychológii a v Psychoterapii; Dokumentácia riešených prípadov

PhD, ABPP Nancy McWilliams, Psychoanalytic Case Formulation, The Guilford Press, 1. vydanie, 26 Marec 1999, ISBN: 1572304626

Autori: Lucy Johnstone - Klinická psychologička a Konzultantka pre Klinickú psychológiu a bývalá programová riaditeľka Bristol Clinical Psychology Doctorate , Rudi Dallos - Klinický psychológ a Riaditeľ výskumu Klinickej Psychológie Univerzity of Plymouth; Formulation in Psychology and Psychotherapy: Making sense of people's problems, Vydavateľstvo Routledge, 2. vydanie, 15 August 2013, ISBN: 0415682312

Dr. Biljana van Rijn, Assessment and Case Formulation in Counselling and Psychotherapy (Essential Issues in Counselling and Psychotherapy - Andrew Reeves), SAGE Publications Lt, 1. vydanie, 19 December 2014, ISBN: 1446269787

7.1.5 Dôkazy existencie duše, minulých životov, migrácie duše a reinkarnácie; Mimotelové skúsenosti (Out of Body experiences - OBEs); Klinická smrť; Odprevadenie duše a pomoc prechodu duše na onen svet/do záhrobia/do svetla

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - Zakladateľ-áčarja Mezinárodní spolešnosti pro vědomí Kršny, Výzva moderní vědě - źivot pochází ze života, The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 1995, ISBN: 9788087336014

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, Vedecké poznanie duše, The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 2014,  ISBN: 9171492941

Benedict Mellen-Thomas, Journey Throught light and Back, anglický časopis Nexus, Apríl/máj 2010

Robert A. Monroe, Far Journeys - The Mystery of Loosh, anglický časopis Nexus, Február-Marec, 2012

M.D, Ph.D., Raymond A. Moody, Life After Life: The Bestselling Original Investigation That Revealed "Near-Death Experiences", HarperOne; Výročie, špeciálna edícia, 8 September 2015, ISBN: 9780062428905

Doc. PhDr. Ján Botík CSc., Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku (S osobitým zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť), Kapitola Prvá, str. 13-27 - Slovenský pohreb, Podkapitoly - Pohreb detí, Pohreb mladých slobodných ľudí, Pohreb Samovraha, Život po smrti, Smútok, Spomienkové slávnosti, Cintorín; Vydavateľstvo Lúč, vydavateľské družstvo Bratislava v roku 2001 pre Slovenské národné múzeum; S podporou Múzeá a Etniká, 1. vydanie, ©Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave, 2001 až po súčasnosť, ISBN: 8071143529

Klinický psychológ, expert na hypnózu, Dr., Ph.D., MICHAEL NEWTON, Vydavateľstvo Eugenika

Cesty duší - Od konců k začátkům, 2002, ISBN: 8088913969

Osudy duší - smrt a zrození, 2002, ISBN: 8088913993

Učení duší - regenerace a studia, 2003, ISBN: 8089115004

Vztahy duší - Nová setkání, 2003, ISBN: 8089115012

Život mezi Životy, ISBN: 9788081001413

Proměny duší, 2011

iipc - International Institute of Projectiology (Projektológia) and Conscientiology (Konscientológia), Doktor Medicíny Waldo Vieira:

International academy of Consciousness (IAC)/Medzinárodná akadémia Vedomia: https://www.iacworld.org

Penta Manual (Personal Energetic Task), 1. edícia, 26 September 1996, ISBN: 858601916X

Existential Program Manual, 1. edícia, Január 1997, ISBN: 8586019186

Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness Outside the Human Body, 1 máj 2002, ISBN: 8586019585

Projections of the Consciousness, 3. vydanie, 17 December 2007, ISBN: 1934079502

7.1.6 Vznik a história vesmíru; Akašické záznamy; Teória všetkého

Stephen Hawking (Dnes už inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme), Stručná historie času (Od velkého třesku k černým dírám), Argo, Dokořán, 2007, ISBN: 8072039466

Kevin J. Todeschi, Edgar Cayce on the AKASHIC RECORDS, USA: A.R.E. Press, 2. edícia, 1 Apríl 1998, ISBN: 0876044011

Ervin Laszlo, Science and the Akashic Field - An Integral Theory of Everything, Inner Traditions, druhé vydanie, 1 Jún 2007, ISBN: 1594771812

7.1.7 Mozog; Mozgové aktivity; Mozgové frekvencie; Potenciál ľudskej mysle; Spánok; Spánkové cykly; Sny

Ing. Daneš Koťátko a MUDr. Michaela Paksys CSc., Konzultácie a materiály kurzu EEG Biofeedback Level 1, EEG Institut Praha, 2012

Michael Bond - Konzultant pre magazín American Scientist, It is How you use it that counts, Anglický časopis New Scientist, 31 Október 2009

Evangelia G. Chrysikou, Your creative brain at work, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

Dr. Michio Kaku, The Future of the Mind - The Scientific Quest to Understand , Enhance and Empower the Mind, Future of the Mind, Anchor, dotlač, 17 Február 2015, ISBN: 0307473341

MD. Douglas J. Bremmer, Does stress damage your brain? Understanding Trauma-related disorders from a Mind-body perspective, Directions in Psychiatry magazine, Volume 24, Lesson 15, September 2004

Neurologička Francesca Siclari, The boundaries between sleep and wakefulness can be disrupted and people can become caught between these two stages, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

PhD. Virtue Doreen, Pozemští andělé (Průvodce pro vtělené anděly, elementály, vesmírné bytosti, nové duše a zasvěcené), Synergie 2007, Preklad - Andrea Homolová, ISBN: 8086099880

DR Harmon H. Bro, Editor - Hugh Lynn Cayce, Edgar Cayce on Dreams - True life examples of dream interpretation and how to make it work for you, Publikované v spolupráci s Warner Books, Inc. New York, ISBN: 0850308569

Dreams: Hidden meanings and secrets - Your innermost thoughts revealed, Ramboro - Londýn, 1987, ISBN: 0862881811

Pamela J. Ball, A to Z of Dream Interpretation - What dreams reveal about our lives, loves and deepest fears, Arcturus Publishing Limited, 2008, ISBN: 9781841936819

Ruth Snowden, Exploring Your Dreams - How to use dreams for personal growth and creative inspiration, How To Books, 29 Júl 2011, ISBN: 1845284666

7.1.8 Telepatické vlastnosti mozgu z elektrotechnického a fyzikálneho hľadiska, Orgán Šišinka mozgová/Epifýza/Pineal Gland/Tretie oko/Šiesty zmysel - dôležitý komponent aj pre telepatiu

Telepatia na princípe svetelného signálu: Elektronika, elektronické súčiastky a fotosúčiastky, 2. ročník, Pamäte a ich funkcie, Hardisk, Pevný disk, 4. ročník; Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko

Jazykové porozumenie pri Telepatii: https://atlantishistory.info/8.html

Belinda Doyle, The Future of Thought reading, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2011

Patrik Kořenář, Poslíčka s Dopisy Vymění Telefon v Hlavě, český časopis Epocha, December 2012

Ladislav Horák, Čtení Myšlenek je již na dosah, český časopis Epocha č.18, 2012

Ewen Callaway, They know, what you are thinking, anglický časopis, New scientist, 31 Október 2009

Ingo Swann, Penetration ET and Human Telepathy, anglický časopis Nexus, August/September 2010

Konzultácie s reálne žijúcou Telepatkou, Lyndesy Cambell - známa speakerka vo Veľkej Británii

https://www.epochtimes.cz/2009121411813/Treti-oko-aneb-sisinka-mozkova.html

Rampa T. Lobsang, The Third Eye - The renowed story of one man´s spiritual journey on the road to self-awareness, Ballantine Books; Prvá Ballantine Books edícia, 12 Jún 1986, ISBN: 9780345340382

Dr. Douglas Baker, The opening of the third eye, The Aquarian Press, 1977, ISBN: 0850301408

7.1.9 Zobrazovanie ľudských snov, myšlienok, obrazov z mysle na monitore

Nikola Tesla, The Strange Life of Nikola Tesla, BN Publishing, 3 Marec 2008, ISBN: 9563100441

7.1.10 BioRezonancia; Frekvencie; Kvantová a molekulárna terapia; Kimatika, zvukové vlny a vibrácie; Zvuková terapia, BioLiečba, elektromedicína

Elektrotechnika a elektrotechnické merania, Kirhoffove zákony, Náhradná elektrická schéma ľudského tela, Rezonančné obvody, 1. a 2. ročník - Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

MSc, William Brown, Morphic Resonance and Quantum Biology, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

Sol Luckman, Potentiate Your DNA - A Practical Guide to Healing and Transformation with the Regenetics Method, Crow Rising Transformational Media, 25 Máj 2011, ISBN: 0982598319

Richard Gordon, Predslov M.D. Ph.D Shealy C. Norman, Quantum touch - The Power to Heal, 3. vydanie North Atlantic Books, 17 August 2006 , ISBN: 1556435940

Jones D. Marie a Larry Flaxman, Resonance Key - Exploring the Links Between Vibration, Consciousness and the Zero Point Grid, New Page Books, 20 August 2009, ISBN: 1601630565

Penney Peirce, Predslov Michael Bernard Beckwith, Frequency - The power of personal vibration, ISBN: 9781416546375

Anthony Ashton: Harmonograph - A Visual Guide to the Mathematics of Music, Wooden Books, 25 Október 2005, ISBN: 0802714099

Hans Jenny, Cymatics - A Study of Wave Phenomena, B and W Publishing, Júl 2001, ISBN: 1888138076

Jill Mattson, Ancient Sounds: Modern Healing - Intelligence, Health and Energy Through the Magic of Music, Wings of Light, 10 September 2012, ISBN: 0982281404

PhD Sylver Nenah, Články: Healing with electromedicine and sound therapies, anglický časopis Nexus; 1.časť, Jún/Júl 2010; 2.časť, August/September/2010; 3.časť, Október/November 2010

Biológia a biochemické procesy v ľudskom tele: Konzultácie, Ružena Babicová, bývalá učiteľka Biológie a Chémie, 8 ročné gymnázium, Zvolen, Slovensko

7.1.11 AURA - BioEnergia človeka a vírivý magnetizmus; Farby, Energetické toky v tele - čakry, ich spojitosť s farbami, Farebná terapia

PhD, Buryl Payne, The Biofield - Different magnetism, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2008

Karen Mutton, Pioneers in Aura research, anglický časopis Nexus, Október/November 2007

Edgar Cayce, Barvy a člověk - Tajemství lidské aury (Interpretace barev podle nejslavnejšího amerického senzibila), Bratislava, Eko - Konzult, 1994, ISBN: 8096715763

Swami Saradananda, The Essential Guide to Chakras: Discover the Healing Power of Chakras for Mind, Body and Spirit (Essential Guides Series), ISBN: 1780280041

Doreen Virtue, Liečenie čakier, Eugenika, 2010, ISBN: 9788081001666

Philippa Merivale, Léčení barvami, Barěvný svět, 2012, ISBN: 9788090354319

7.1.12 Terapia magnetmi, pozitívny vplyv samotných magnetov na ľudské telo

Philpott H. William; Kalita K. Dwight; Lothrop Linwood, Magnet Therapy - The Self-Help guide to Magnets - Clinically Proven to Relieve 35 Health Problems, Square Publishers, New York, 2012, ISBN: 9780757003325

PharmD S. Brown Candace; MD Frank W. Ling; PhD Jim Y. Wan; PhD Arthur A.Pilla, Efficiency of static field therapy in chronic Pelvic pain, Memphis, Tenn and New York, Am J Obstet Gynecol, 2002, 1581-7

7.1.13 Negatívne ióny vzduchu a ich pozitívny vplyv na zdravie a na ľudské telo; Schopnosť človeka rozoznať viacero druhov vôní; Alergie; Prirodzená liečba zubov

Rosalind Tan, Ionised air and its effects on our health, anglický časopis Nexus, str. 27, Február/Marec 2013

Odborný výskum - Dr. Vosshalová, Autorka článku - Václava Burdová, Nový odhad - Lidé rozeznají bilion vůní, časopis Epocha, 12/2014, str. 28

Henning Müller-Burzler, Príručka pre alergikov - Rozpoznávanie a liečba alergického syndrómu: dermatitída, astma, senná nádcha a hyperaktivita a i., Vydavateľstvo Noxi, 2008, ISBN: 9788089179855

Autor - Ramiel Nagel; Predslov - Timothy Gallagher D.D.S; Cure Tooth Decay: Heal And Prevent Cavities With Nutrition - Limit And Avoid Dental Surgery and Fluoride; CreateSpace Independent Publishing Platform; 2. vydanie; 11 November 2010, 252 strán; ISBN: 1434810607

7.1.14 Psychológia, Vzťahy

Anton Jurovský, Psychológia, Vydala Matica slovenská, 1942

M.G.Jaroševskij, Psychológia v XX storočí, Nakladateľstvo Pravda, 1975

Adrian Furnham, 50 Ideas you really need to know - Psychology, UK - London: Quercus, 2011, ISBN: 9781780875958

Judith Viorst, Necessary Losses - The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow, Vydavateľstvo Simin and Shuster, 1988, ISBN: 0671654446

Patricia Evans, Controlling people - How to recognize, Understand and Deal With People Who Try to Control You, Adams Media, 1. vydanie, 1 Február 2003, ISBN: 158062569X

Beverly Engel, The Emotionally abusive relationship - How to stop being abused and how to stop abusing, Wiley, 1. vydanie, 13 August 2003, ISBN: 9780471454038

Roy Lilley, Dealing with dificult people, Kogan Page Business Books, Marec 2002, ISBN: 0749436913

Elaine N. Aron, The Highly Sensitive Person - How to Survive and Thrive When the World Overwhelms You, Thorsons, New Ed Edition, 16 August 1999, ISBN: 0722538960

Laurie L. Seale, The Questions to ask Before You Jump Into Bed - What to bring up before you get down, Penguin Group (USA) Inc., 2005

Partnerské vzťahy Dvojplameňov (TwinFlames): www.dvojplameny.wordpress.com

Pavel Michalík, Srdce muže - Příběhy mužů (ne)jen pro muže, Synergie, 2015, ISBN: 9788026091042

DALE CARNEGIE

How to Enjoy Your Life and job, Vermilion, 1998, ISBN: 9780749305932

How to Win Friends and Influence People, Vermilion, 2006, ISBN: 9780091906818

DAVID DEIDA, Vydavateľstvo Synergie

Cesta pravého muže - Duchovní průvodce pro muže, aneb jak si poradit s výzvami, které před muže staví ženy, práce a sexuální touha, 2011, ISBN: 9788073700218

Cesta nespoutané ženy, 2018, ISBN: 9788073705176

7.1.15 Psychosomatiká - pôvod chorôb v Psychike: Emocionálne problémy, bloky a traumy; Motivácia; Ľudské podvedomie a ľudská myseľ

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa I., Euroskop a.s., 1998, ISBN: 8085258188

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa II., Euroskop-Ringier a.s., 2001, ISBN: 8085258242

Miroslav Hrabica, Co nám Tělo říká aneb po stopách nemocí, Vydané a autorské práva: ©Miroslav Hrabica, 2007 až po súčasnosť, ISBN: 9788090232273

Agee Doris, Editor - Hugh Lyyn Cayce, Edgar Cayce on ESP - The secrets of the paranormal world and how to use them for yoursel, Thorsons Publishing Group Ltd., 1989, ISBN: 0850308550

Louise L. Hay, You can heal your life, Specialist Publications, 1988, ISBN: 1870845013

Jozef Džuka, Motivácia a emócie človeka, Prešovská univerzita, 2005, ISBN: 8080683247

Prentice Mulford, O Mysli - Síla v tobě, Jak pestovat odvahu, Pozitivní a negativní účinek myšlenek, Hmotná mysl proti mysli duchovní, Alexander Giertii - Eugenika Pbl., 2001, ISBN: 9788081002618

Dr. Joseph Murphy, Moc nášho podvedomia - Veľká kniha o vnútornom a vonkajšom rozvíjaní osobnosti, publikovaé v spolupráci s Prentice Hall Press, 2011, ISBN: 8088733863

Dušan Kadlec, 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život...a ako s tým prestať!, Motivation-Man, 2017, ISBN: 9788097277680

Jack Canfield a kolektív, Slepačia polievka pre dušu: Mysli pozitívne - 101 skutočných príbehov, ktoré vás povzbudia a dodajú vám pozitívnu energiu, Eastone Books, 2012, ISBN: 9788081091919

JOSÉ SILVA, Pragma - Hodovičky, Prentice - Hall Inc.:

Spoluautor Philip Miele, Silvova metoda kontroly mysli - Brána do jednoho z nejpřevratnejších dobrodružství vašeho života, 1977, ISBN: 8085189259

Spoluautor Robert B. Stone, Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery, podnikatele a obchodníky - Uvolněte svůj potenciál pro podnikatelský úspěch pomocí světoznámé Silvovy metody ovládání mysli, která pomohla milionům lidí na celém světě!, 2008, ISBN: 8085213842

7.1.16 Reč tela; Psychotronika; Rádiestézia; Kineziológia; Prístup do podvedomia

Gerard I. Nierenberg a Henry H. Calero, How to Read Person Like Book, Square one, 15 Máj 2010, ISBN: 9780757003141

David Lewis, Tajná Řeč Těla, Vydavateľstvo Bondy, 2010, Preklad Ing. Jíří Rezek, ISBN: 9788090447172

Elektronická publikácia Dave Cowan, Further Adventures In Dowsing

Banachek, PsychoPhysiological Thought Reading of Musle reading and the Ideomotor Response Revealed, Express Printing, Jackson Mississippi, USA, 2002, ISBN: 0970643810

Jonathan Livingstone, The terapist within you, Lemniscate Books, 1. vydanie, September 2009, ISBN: 9780956317902

Sergej N. Lazarev, Diagnostika karmy 1, Vydavateľstvo - Raduga Verlag, 2009, ISBN: 9783941622029

Phd. Steven Rochlitz, Energy Kinesiology - Benefits and Limitations, anglický časopis Nexus, Október/November 2011

Článok Horses Soothe Kids with Autism, anglický časopis Scientific americand Mind, Júl/August 2012

Dr. Bradley Nelson, Emoční kód, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628773

7.1.17 Ženská cyklickosť a rozpoznanie jej 4ch fáz, optimalizácia

Dana-Sofie Šlancarová a Erik Hutter, Návod na ženy aneb průvodce moderního muže po nevyspytatelném světě žen; Osule, 2015, ISBN: 9788090526273

Miranda Gray, Cyklická žena: Menštruačný cyklus ako nástroj osobného rozvoja, šťastia a naplnenia, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628766

7.1.18 Sexuológia - Sex a milovanie v partnerských vzťahoch

Autor - Siegfried Schnabl, Doslov - MUDr. Jaroslava Pondělíčková - Mašlová a doc. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., Muž a žena intímne, Preklad - Juraj Igumnov, Vydavateĺstvo Osveta (SK), 1982, ISBN: 7005882

Margo Anand, Umění sexuální extáze, Pragma, 2001, ISBN: 8072054341

Diana Richardson, Vědomé milování (S předmluvou Denisy Palečkové), 2014, ISBN: 9788073702908

MANTAK CHIA

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska I. - Kultivace ženské sexuální energie, Vydavateľstvo CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349612

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska II. - Kultivace ženské sexuální energie, CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349620

Spoluautorka Rachel Carlton Abrams, Multiorgasmická žena, Pragma 2006, Preklad Pavla Ryčová, ISBN: 8073490064

Multiorgasmický muž, Pragma, 2009, ISBN: 9788073490256

Sexuológ Ph.D. JOHN GRAY, Vydavateľstvo IKAR

Muži sú z Marsu, ženy z Venuše, 2002, ISBN: 8071182656

Mars a Venuša v spálni (2. vydanie), 2007, ISBN: 9788055115856

7.1.19 Ph.D Virtue Dooreen - deti novej doby

Spoluautori, Lee Carrol, Jan Tober, Indigové děti - Nové děti Přicházejí, Fontána, 2012, ISBN: 9788073366964

Křišťálové děti (Nová generace indigových dětí), Fontána, 2008, Preklad - Pavla Břeňová, ISBN: 8073364656

Jacky Newcomb, Andělské děti (Šestý smysl indigových, křišťálových a duhových dětí), Fontána, 2010, ISBN: 9788073365707

7.1.20 Výchova detí

Miriam Stoppard, Dospievajúcim dievčatám, Vydavateľstvo Neografia, 1992, ISBN: 8085186527

Autorka Simona Monyová, K roku 2005 - matka troch synov, Publikácia Jednou nohou v blázinci, Vydavateľstvo Mony, 2005, ISBN: 8090355722; Publikácia je venovaná ako ženám tak aj mužom, kde podobne ako samotná autorka i napriek prečítaniu mnohej literatúry a/alebo absolvovaním kurzov o výchove detí si s výchovou matka ale aj otec nevie/nevedia poradiť; Naša poznámka: Z Odborného hľadiska je to štádium, kde treba vyhľadať odbornú pomoc, kde naša služba Terapia je tu práve aj pre vás rodičov, ktorí ste v takomto štádiu. Naša služba Terapia bola navrhnutá a je zároveň rovnako dostupná aj pre Vaše deti...

7.1.21 Optimalizácia váhy a chudnutie

Helga Lederrová, Ako schudnúť podľa krvných skupín - Prevratná diéta pre každého/Schudnete tri kilogramy za desať dní podľa svojej krvnej skupiny/Takmer sto receptov pre všetky krvné skupiny, Ottovo nakladatelství, 2006, ISBN: 8071814024

PhD Kathleen DesMaisons, Potatoes not Prozac: A natural dietary plan to control depression, food cravings and weight gain - now completely updated, Pocket Books, 2008, ISBN: 9781847390530

7.1.22 Ekonomika; Financie, Neziskové organizácie, Lobbing

Problematika monopolizácie, negatívne a deštruktívne aspekty monopolov: Karel Čapek, Válka s Mloky, Tatran - Bratislava, 1975, ISBN: 6161575

Karel Čapek, R.U.R. - Rossumovi Univerzální Roboti (Rossum's Universal Robots); Sci-Fi divadelná hra, 1920; Prvýkrát vo svete spomenuté slovo Robot, odvodené od SK/ČR slova robota a integrované aj do angličtiny.

6 Zákonov podnikateľského úspechu, Alfa + Avis, 1995, ISBN: 8088813026

Des Deralove, Bill Gates a byznys, Pragma, 1999, ISBN: 8072059505

Donald J. Trump, Mysli jako miliardář - Všechno o úspěchu, obchodu s nemovitostmi a o životě, Pragma, 2004, ISBN: 8072052012

Christopher Ordway, Reveal the Rockefeller Within!, Dog Ear Publishing, LLC, 18 Marec 2009, ISBN: 1598589040

George S. Clason, Najbohatší muž v Babylone: Tajomstvá úspechu starých národov - najinšpiratívnejšia kniha o bohatstve, aká bola napísaná, Citadella, 2013, Preklad - Ján Dulla, ISBN: 9788089628162

Michael E. Gerber, Podnikateľský mýtus - Prečo väčšina malých firiem nefunguje a ako to zmeniť, Eastone Books, 2013, Edícia - Open Mind, ISBN: 9788081092190

Jeremy Miller, Základní pravidla Warrena Buffeta, Omega, 2016, ISBN: 9788073904227

Robber Barons, The Lives and Careers of John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, and Cornelius Vanderbilt, CreateSpace Independent Publishing Platform, 26 Október 2016, ISBN: 1539748278

Will Peters, Leadership Lessons: Warren Buffett, Walt Disney, Thomas Edison, Katharine Graham, Steve Jobs, and Ray Kroc, Vydavateľstvo - New Word City, Inc., 1. vydanie, 22 Marec 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B06XSYC1B2

OG MANDINO, Publikácie - Najväčší obchodník na svete

1. diel - S pomocou múdrosti desiatich starobylých zvitkov môžete zmeniť svoj život, Citadella 2012, ISBN: 9788097087562

2. diel - Koniec príbehu, Citadella 2016, ISBN: 9788081820151

ROBERT T. KIYOSAKI 

Bohatý otec, chudobný otec - Čo bohatí učia svoje deti a chudobní nie, Vydavvateľstvo Motýľ, 2014, ISBN: 9788081640391

Spoluautorka Sharon L. Lechter, Cashflow Kvadrant, Motýľ, 2012, ISBN: 9788089482481

MUHAMAD YUNUS - Vydavateľstvo Public Affairs

Spoluautor Mohammed Yunus, Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, 1 Jún 1999, ISBN: 1891620118

Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs, Dotlač - 10 Máj 2011, ISBN: 1586489569

A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions, 26 September 2017, ISBN: 1610397576

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, LOBBING

Autori: Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, Lobbing v moderních demokraciích - Regulace lobingu, Typologie, formy a funkce zájmových skupin, Pluralismus a neokorporativismus, Vydavateľstvo Grada, 2010, Edícia Politologie

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace, Grada, 2012, ISBN: 9788024740409

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Úspěšná nezisková organizace, 3., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2017, Edícia Manažer, ISBN: 9788027102495

7.2 Argumentácia; Argumentácia v práve a v politike; Logika; Odôvodňovanie; Rétorika

Matthias Klatt, Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation (European Academy of Legal Theory Series), 1721, Prevydané - 01.08.2008, ASIN: B01MS2RT12

Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford University Press, 1865, Prevydané - 02.08.2008  ASIN: B01JXRWRQU

Autori: Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Ralph H. Johnson, Christian Plantin, Charles A. Willard, Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, Routledge, 1. vydanie, 3 Marec 1996, ISBN: 9780805818628

Autor - Ricca Edmondson, Predslov -  Hans Keman, The Political Context of Collective Action (Routledge/ECPR Studies in European Political Science), Routledge, 11 December 1997, ISBN: 0415169410

Editor - Michel Meyer, Prekladateľ - Robert Harvey, From Metaphysics to Rhetoric (Synthese Library), (Volume 202), Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1989 edition, 28 Máj 2013, ISBN: 9401076723

David R. Morrow, A Workbook for Arguments, Second Edition: A Complete Course in Critical Thinking, Hackett Publishing Company, Inc., 2. vydanie, 1 November 2015, ISBN: 9781624664274

7.3 Okolité nevyčerpateľné energie 7 elementov, ktoré nás neustále obklopujú

7.3.1 Radiačná energia Slnka

Edgar L. Larkin, Radiant Energy and its Analysis - Its Relation to Modern Astrophysics, Forgotten Books, 18 Jún 2012

7.3.2 Éter - Elektrické médium (vodič elektriny) všade okolo nás

Transcript originálnej audio nahrávky vytvorenej osobou M. I. Finesilver, Aether - The Transcript, Knowledge is Power, Simultaneously published by Pathway (Initiatives) LTD, 2006, ISBN: 1900034107

Alfred Evert, Aether - Vortex of Earth, 06/06/2010

Frederick David Tombe, The Aether and the Electric Sea - The link between Gravity and Electromagnetism, The General Science journal, 1 December 2006

Frederick David Tombe, The Four Kinds of electric Charge, The General Science journal, 7 November 2007

Thompson W. David III., Electron Binding Energies in Aether Physics Model, Quantum Aether Dynamics Institute, 518 ILLinois St., Alma, IL 62807

Eugene F. Mallove, Tesla and the Aether, anglický časopis Infinite energy, číslo 43, 2003

Harry E. Perrigo, Premena energie Éteru na elektrickú energiu - Etheric Wave Accumulator, https://rexresearch.com/perrigo/perrig.htm

7.3.3 Zemské magnetické polia, Zemské čakry; Magnetické siločiary Zeme (Ley Lines); Telluroické prúdy o extrémne nízkych frekvenciách; Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar

Hall Wallace Campbell, Earth Magnetism - A guided tour through magnetic fields, Academic Press, 1. edícia, December 2000, ISBN: 0121581640

Alex Ansary, Solar cycles and Earth's Weakening magnetic field, anglický časopis Nexus, Apríl/Máj 2009

Elmer Griffin, Earth Resonance Technology, anglický časopis Nexus New Times Six, jar 1988

Preklad ruskej literatúry, M.N. Berdichevski, Electrical surveying by means of Telluric currents, National Lending Library for Science and Technology, 1963

S. Shmoys, Long-range propagation of low-frequency radio waves between the Earth and Ionosphere, Ulan Press, 24 September 2012, ASIN: B009ZA0RPE

Jonathan Goldman, Shifting Frequencies, Ligt Technology, U.S., 15 Február 1999, ISBN: 189182404X

Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar: E.W. Heine, New York leží v Neandertáli - dobrodružné dejiny človeka od jaskyne až po mrakodrap, str. 103 - kapitola Katedrála, Vydavateľstvo Zmena, 1955, ISBN: 8022102954

DAVID HATCHER CHILDRESS, Vydavateľstvo - USA: Adventures Unlimited Press

Antigravity and the World Grid, 1. edícia, Jún 1987, ISBN: 0932813038

Anti-Gravity and the Unified Field, 2. vydanie, 1992, ISBN: 0932813100

The time travel handbook - Manual of practical teleportation and time travel, 1997, ISBN: 9780932813688

7.4 Pyramidológia ako vedecká disciplína; Pyramídy; Pyramidálna energia

7.4.1 Pyramidológia, Pyramídy a ich funkcie, Veľká pyramída v Gíze

Chalil El Hakim, Tajemství pyramíd, Bratislava: Eko - Konzult, 1994, ISBN 8096715712

Johan Richter, Pyramidy bez záhad 1.díl, Bratislava: Eko - Konzult, 2002, ISBN 9788088809401

Hrvoje Zujič, Tesla Technology and Pyramid Power, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2009

Dean Hardy a Mary Hardy, Pyramid energy - The Philosophy of God, The Science of Man, Delta-K Pyramid Products of America, júl 1987, ISBN 0932298587

Christopher Dunn, The Giza Power Plant - Technologies of ancient Egypt, Bear and Company, 1998, 1879181509

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star, USA - Adventures Unlimited Press, 2001, ISBN: 0932813380

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Deployed, USA - Adventures Unlimited Press, 2003, ISBN: 1931882193

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Destroyed, USA - Adventures Unlimited Press, 2005, ISBN: 1931882479

7.4.2 Wilhelm Reich - Výskum pyramídy ako zdroja Orgonálnej energie


7.4.3 Pyramidálna energia v Klinickej praxi v krajinách

USA, Mexiko, Peru, Egypt, Česko, Slovensko, Poľsko, Rusko a ďalšie.


7.4.4 Výskum premeny pyramidálnej energie na elektrickú energiu


7.4.5 Karel Drbal - Využitie pyramidálnej energie pre ostrenie žiletiek

Karel Drbal, Udelený patent pre ostrenie žiletiek pomocou pyramidálnej energie, Patentový úrad Česká Republika

7.5 BioElektrografia, Kirlianova fotografia: Odfotografovanie pyramidálnej energie, AURY a ľudskej duše Kirlianovou metódou a inou vysokofrekvenčnou technikou

7.5.1 Odfotenie pyramidálnej energie vysokofrekvenčnou technikou

Dr. Flanagan G. Pat, predslov Dr. Nick Beggich, Pyramid Power - The milenium science, Earthpulse Press, 1 vydanie, December 2000, ISBN: 0964881268

Odfotenie pyramidálnej energie pomocou Teslovej cievky, Dr. J.D. Nelson, Univerzita Wyoming, 01/08/1992, Vangard Sciences, PO BOX 1031, Mesquite, TX 75158, KeelyNet BBS, (214) 324-3501

7.5.2 BioElektrofotografia a jej aplikácie v medicíne

PhD, Taylor Roger, Kirlian Photography and new BioElectrography, anglický časopis Nexus, Február-Marec 2012

DSc, Denis Milner, Registration of Aetheric force Activity, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

7.5.3 Dr. Konstantin Korotkov, Vydavateľstvo - CreateSpace Independent Publishing Platform

The Energy of Consciousness (Volume 1), 28 Máj 2012, ISBN: 1477575995

Spoluautorka Dr Ekaterina Jakovleva, Electrophotonic Applications in Medicine: GDV Bioelectrography, 10 Február 2013, ISBN: 9781481932981

Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature: Electrophotonic Analysis, 2 vydanie, 21 Apríl 2014, ISBN: 1499216262

Light after Life: Experiments on Afterlife, 5 Máj 2014, ISBN: 1499363672

Spoluautor, Dr Vladimir Voeikov, The Emerging Science of Water: Water Science in the XXIst Century, 25 Júl 2017, ISBN: 1973736829

7.6 Materiály a ich vlastnosti

7.6.1

Elektrotechnológia - vlastnosti materiálov, technológia výroby, technologické postupy, Piezoelektrické javy, 3. ročník- Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

Ishmael Hassan, The Crystal Structure and Crystal Chemistry of Sodalite and Cancrinite groups of Minerals, McMaster University, 1982

7.6.2 Piezoelektrické javy

Surhone M. Lambert a Timpledon T. Miriam a Marseken F. Susan, Piezoelectricity - Piezoelectricity, Electric Field, Electric Potential, Stress (Mechanics), Atomic Force Microscope, Microthermal Analysis, Pyroelectricity, Ferroelectricity , Betascript Publishers, December 2009

Heywang Walter a Karl Lubitz a Wolram Wersing, Piezoelectricity - Evolution and Future o a Technology, Springer Series in Materials Science, 3 November 2008, ISBN: 3540686800

7.6.3 Mechanické frekvencie a vibrácie; Nikola Tesla

Dale Pond a Walter Baumgartner, Nikola Tesla's Earthquake machine - with Tesla's Original patents plus new blueprints to build your own Working model, The Message Company-Santa Fe, 1995, ISBN: 157282008X

Robert Lomas, Muž, ktorý vynašiel 20. storočie (Nikola tesla, Zabudnutý génius elektriny), vydavateľstvo Remedium, 2004, ISBN: 8088993784

Marc J. Seifer, The Life and Times of Nicola Tesla - Biography of a Genius, Citadel - dotlač, 30 August 2016, ISBN: 9780806539966

7.7 Konšpirácie; Konšpiračné teórie; Pokročilé technológie; Psychologická vojna (Psychological warfare); Tajné vládne programy a projekty

7.7.1

www.wikileaks.com

Projekt MKUltra

7.7.2 Konšpirácie

James McConnachie a Robin Tudge, The rough guide to Conspiracy Theories, Rough Guides LTD, Londýn, September 2008, ISBN 9781858282817

David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, Associated Publishers Group, 9 November 2007, ISBN: 9780953881086

Robert Sepehr, 1666 Redemption Through Sin: Global Conspiracy in History, Religion, Politics and Finance, Atlantean Gardens, 1. vydanie, 15. Máj 2015, ISBN: 1943494010

Katharine Graham, The Pentagon Papers: Making History at the Washington Post (A Vintage Short), Vydavateľsto - Vintage, 12 December 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B0776DRF9S  

7.7.3 UFO technológie

David Hatcher Childress a Vesco Renato, Man-Made UFOs: WWII's Secret Legacy, Adventures Unlimited Press, edícia po revízii, 1 September 2007,  ISBN: 1931882770

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 1), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599243

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 2), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599375

7.7.4 Technológia pre ovládanie počasia a kontrolu mysle - HAARP

Jerry. E. Smith, HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (Mind-Control Conspiracy), Adventures Unlimited Pres, 1. vydanie, 17 August 1998, ISBN: 9780932813534

7.7.5 Psychológ a hypnoterapeut Neil Sanders

Your Thoughts Are Not Your Own, Volume One: Mind control, mass manipulation and perception management, Numbersixdance Publishing, 8 Február 2014, ASIN: B00GQO93V6

Your Thoughts Are Not Your Own Volume Two: Marketing, Movies and Music, Number Six Dance Publishing, 12 Apríl 2014, ASIN: B00JNWVOBA

7.7.6 Filadelfský experiment (1943); Montauk Projekt (1963 - 1983) - Pokračovanie Filadelfského experimentu

Audio Kniha - Filadelfský experiment: Rozprávač Nichols Preston, Duncan Cameron, Al Bielek, Author - Bill Knell, The Truth about the Philadelphia Experiment: Invisibility, Time Travel and Mind Control, Vydavateľ - Reality Entertainment, 11 Február 2011, ASIN: B004NDMCH4

Peter Moon a Nichols B. Preston, The Montauk Project: Experiments in Time (The Montauk Series), Sky Books (NY); First Thus Used edition, 1 Jún 1992

7.8 História; Archeológia; Mytológia; Potopené kontinenty; Staré civilizácie; Planéta Zem pred rokom 0

7.8.1

Rôzne mnohé Channelované informácie od mnohých Senzibilov po celom svete.

Článok, Záhadné zariadenie na dne mora Severného pólu Zeme, časopis Enigma

Edgar Cayce, A.R.E. - Association for Research and Enlightenment + Výklady Edgara Cayca (Edgar Cayce's readings): www.edgarcayce.org

Kompletný a detainlý Príbeh potopených kontinentov -  Vyspelé technológie a ich zneužitie, Starodávne konflikty, ktoré okrem iného boli aj dôvodom, prečo archeologické dátovanie uhlíkovou metódou je nepresné a prečo sú rozdiely v dátovaniach a ďalšie: www.atlantishistory.info

Všetky ostatné pulikácie, kvalifikácie, vzdelania, odborné pozadia z Paragenetiky (z minulých životov) členov tímu, personálu, spojencov a partnerov nášho Projektu.

Filmy, Tv seriály, Dokumentárne filmy, Hry, Rozprávky, Komiksy, ktorých autori si urobili taktiež prieskum v daných problematikách, témach a technológiách v spolupráci s odbornými konzultáciami a/alebo sú to ich spomienky na ich minulé životy či na udalosti z pararelných realít alebo dokonca aj zo samotnej budúcnosti, čo autori zažili a videli:

Resident evil, Dino chrisis, Onimusha, Devil May Cry, Forbidden Siren, Silent hill, Blood, Nocturne, Blairwitch project, Blood Rayne, Alone in the dark, Vec (The Thing), Obscure, Cold Fear, F.E.A.R., Evil Dead, Call of Cthullu, Nightmare Creatures, Dark Vengeance, Shade - Hnev andelů (Shade - Wrath of Angels), Kruh (The Ring), Japonský Kruh (Ringu), Nenávisť (The Grudge), Predtucha (Premonition), Piatok trinásteho (Friday the 13th), Nočná mora na Elm street (Nightmare on Elm street); Freddy vs Jason, Hellraiser, Píla (Saw), Úsvit mŕtvych (Dawn of the dead), Shaun of Dead, Final Destination, Signs, The Sixth Sense, film Neviditeľný muž (The invisible man); Diablo, Dungeon Siege, Far Cry, Doom, Dukem Nukem, Quake, Half-life, Wolfenstein, Call of Duty, Soldier of Fortune, Broken sword, Monkey island, Runaway, Syberia, Secret files, The longest Journey, Legend of Kyrandia, Dreamland - Final Solution, Dangerous Dave, The lost vikings, Indiana Jones, Lovkyňa tajomstiev (Relic Hunter), Tomb Raider, Kryštálové oko, Herkules, Xena, Percy Jackson, Súboj Titanov (Clash of the Titans), God of War, Golden Axe, Káčerovo (Ducktales), Káčer Donald, Kung-Fu Panda, Ako si vycvičiť draka (How to train your dragon), Mladé nindža korytnačky (Teenage mutant ninja turtles), Geostorm, Doctor Who, Hviezdne vojny (Star Wars), Star Trek, Hviezdna brána (Stargate), Stargate - Atlantis, Mars útočí (Mars attacks), Deň nezávislosti (Independence day), Vojna svetov (War of Worlds), Votrelec (Alien), Predátor, Alien vs. Predátor, Galaktický futbal (Galactic football), Mortal Kombat, Jurský park (Jurassic park), Jurský svet (Jurassic world), Stratený svet, King Kong, Godzilla, Marvel Universe - Avengers, Tór, Hulk, Iron Man, Captain America, Ant-Man, Wasp, Captain Marvel, Spiderman, Guardians of the Galaxy, X-men, Inhumans, S.H.I.E.L.D, Blade a ďalší, DC Universe - Superman, Batman, Wonder Woman, League of Justice a ďalší, Hellboy, Akty X (The X-Files), Supernatural, Buffy - premožiteľka upírov (Buffy - The vampire slayer), Twilight, Ancient aliens, Stratené duše, Verte neverte (Beyond belief), Čarodejnice (Charmed), Sabrina - mladá čarodejnica, Harry Potter; The Tales of Beedle the Bard, Fantastické tvory a kde ich nájsť (Fantastic Beasts and where to find them), Tajomstvá nesmrteľného Nicholasa Flamela (The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel); Pán Prsťeňov (Lord of the Rings), Hobit, Hra o tróny (Games of Thrones ), Narnia, Final Fantasy, Avatar - The Last Airbender; Avatar - The Legend of Korra; Jíst, Meditovat, Milovat (Eat, Pray, Love); Step up, Let´s dance, Street dance, Stomp the Yard, Avatar od Jamesa Camerona, Prometheus, Nekonečný príbeh (Neverending story), Dune, Simpsonovci (The Simpsons); Mrázik, Fantagíro, Perry Rhodan, John Sinclair, Professor Zamorra, Tony Ballard, Knight Rider, Scooby Doo, Flinstonovci (Flinstones), Power Puff Girls, Prince of Persia, Múmia, Fish Fillets, Drakula, Max Payne, Mafia, God Father, Fantomas, Covert-One series, Robert Ludlum - Trevayne, Operace Akvitánie a ďalšie diela od tohoto autora; James Bond, Útek z väzenia (angl. originálny názov Prison Break); JAQ - Vojenská generálna prokuratúra; Lucy, Jak funguje Ufo z pohledu fyziky, Filmy a dokumenty o Nikolasovy Teslovi - Tajna Nikole Tesla, Nikola Tesla a jeho šílená elektrina a mnohé ďalšie; Dokumentárny film Paralelné reality; Command and Conquer, Robocop, Terminátor, Matrix, Metamorfózy, The Competition (2018 film), film Kšeftári (angl. originál The Goods: Live Hard, Sell Hard); Svět podle Prota (angl. originál K-PAX); Dokonalý trik (angl. originál The Prestige); Assassin´s Creeds, Kung Fu, Kung Fu - Legenda pokračuje (Kung Fu - The Legend continues), Magic Land Dizzy; The Incredible Machine (TIM); Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, Superpestúnka (angl. originál Supernanny); (Super)Pestúnka McPhee (angl. originál Nany McPhee); Kráľovstvo Nebeské, Richard Levie Srdce, Perinbaba, Princezna a bedár, Snehulienka, Popoluška, Zlatovláska, Pyšná princezná, Šípová Ruženka, Vianočná koleda (A Christmas Carol), Sixteen, Stoked, Crash Bandicoot; Sonic the Hedgehog; It Crowd, Black Books, Tisícročná včela, Česká, slovenská a svetová klasika, Winnetou, Poklad na Striebornom jazere a ďalšie diela/filmy od Karla Maya, Filmy/hry s tematikou časovej slučky (Time loop), Traja pátrači, Slávna päťka, Tigrí tím, Film Kouzlo přítomného okamžiku (angl. originál The Spectacular Now) a mnohé mnohé ďalšie. Duševné a priemyselné vlastníctvo týchto vymenovaných názvov ale aj názvov v ostatných častiach bibliografie patrí výlučne a exluzívne ich skutočným a pôvodným tvorcom a majiteľom.

Zdroje: Oficiálne stránky tvorcov, www.wikipedia.orgwww.wikia.com

Hudba, kde autori piesní a speváci použili v mnohých piesňach, v textoch, melódiách a pod. filozofie rezonujúce práve s naším Projektom, rovnako slúžili tieto piesne ako terapia hudbou pre členov nášho tímu. Priemyselné a duševné vlastníctvo ako názvy piesní, názvy kapiel, mená spevákov a pod. patria výlučne a exkluzívne ich právoplatným tvorcom a majiteľom či právnym subjektom.

Abba; ADN Compositions - Legion; Alizee; Aqua; ATC; Benny Bennasi; Bonney M - Rasputin a ďalšie; Carl Douglas - Kung Fu Fighting; Darude - Sandstorm; David Guetta vs The Egg - Love dont let me go Walking away; Dj Aligator; Dj Tiesto; Gigi D´Agostino: Dynoro Gigi D'Agostino - In My Mind; Eifel 65; Eminem; Era - Ameno: The Scientist Remix; Freemasons feat Katherine Ellis - when YOU touch me; Hallucinogen; Jenifer Lpez - Jenny from the block a ďalšie; Jan Wayne - Because the Night; Kylie Minogue - Can´t Get You Out Of My Head; Lady Gaga; Leos Rojas - Matsuri; LMFAO; Loft - Hold on, mix 2017; Madonna - Hung up; Magic Affair - Omen III; Maxim Turbulenc - Nechci zůstat sám, Jede jede mašinka a ďalšie; Modern Talking; Nana - lonely remix 2016, Noga a Skrúcaný - Dievča z Tokya; Pieseň Nikola Tesla style; Peter Bjorn And John - Young Folks; Pharao - I show you Secrets; Psy; Rednex - Spirit of the Hawk a ďalšie; RUN-DMC Jason Nevins - Its Like That; Safri Duo; Sak Noel - Paso (The Nini Anthem); Snap - Rhytm is a Dancer; Steps - Tragedy; Soraya - Self control a ďalšie; Kapela Therion - Lemuria, Sodoma Gomora a ďalšie; Wambude Project - King of my Castle; Helena Vondráčková - Dlouhá noc, Sladké máméní; Marika Gombitová, Hapka: Beh času - Soundtrack ku filmu Tisícročná včela; Kristína - Ta Ne, Si pre mňa Best, Horehronie a ďalšie piesne od tejto speváčky; a mnohé iné ďalšie piesne, speváci či kapely.

Pieseň Global Deejays - The Sound of San Francisco, Perlička, symbolika a filozofia v súvislosti s touto piesňou: Táto pieseň slúžila členovi nášho tímu, Radovanovi Babicovi, počas jeho elektrotechnických štúdií ako pieseň, pomocou ktorej resp. skrz ktorú Radovan oživoval jeho maturitnú praktickú prácu - zvukový zosiľňovač. V takomto zmysle je oživenie chápané ako úplne prvé spustenie prístroja, testovanie zvukových signálov (práve z tejto piesne), dolaďovanie atď. a to za účelom uistenia sa, že zosilovač je plne funkčný a že je schopný už natrvalo a bez problémov fungovať. Nie náhodou do veľmi vysokej miery poslúžila presne táto istá pieseň pre oživenie práve aj nášho Projektu - v tomto zmysle sa myslí finančné oživenie resp. zreštartovanie Projektu, kde Projekt po mnohých predchádzajúcich reštartoch, po predchádzajúcich vývojoch a výskumoch začal už znova generovať finančné príjmy a tentokrát už Ultimátne, pravidelne a natrvalo.

7.8.2 Z archívu nášho Projektu: Publikácie (MasterFolders - Radovan Babic) nášho výskumu, ktoré kedysi boli publikované, ale dnes sú už informácie z nich pretransformované a dostupné zdarma v našich prezentačných audio a video materiáloch

1. časť: BioLiečba - Rakovina; Migréna; Kožné choroby; Choroby dýchacích ciest; Problémy s krvným tlakom; Srdcové ochorenia; Iné choroby

2. časť: BioLiečba Novou Neurotechnológiou - Mozog; Mozgové choroby; Mozgové nádory; Degeneračné poruchy mozgu; Iné mozgové choroby; Vyššie funkcie mozgu

7.8.3 Konzultácie

Renata Babicová, bývalá učiteľka histórie, slovenského jazyka, gymnázium, Detva. V súčasnosti (v roku 2019) je riaditeľka múzea v meste Detva, Stredné Slovensko, www.muzeum.sk/podpolianske-muzeum-detva.html

Štefan Ferianc - Bývalý profesor histórie a sprievodca, Slovensko.

Bývalá učiteľka matematiky pre základnú školu, Detva, Slovensko.

Ján Babic, hudobník so super-hudobným sluchom, učiteľ hudobnej výchovy: Konzultácie - Liečivé účinky hudby na ľudské telo, Solfeggiove frekvencie; Zvolen, Slovensko.

Konzultácie s Klientami našej terapie (uvedené na základe ich podvedomých súhlasov) a/alebo osoby, ktoré sú taktiež inkarnované v našom kryštálovom tíme - ako ďalšími významnými osobnosťami histórie a mytológie

Lucifer, Rhea, Poseidon, Zeus, Segund, Aczime, Esdro-m, Elmeur, Asme, Asamee, Deui, ILax, Ixchel, Iltar, Itzamna, Viracohca, Oron, Ouen, Tim, Mele, Lord Pacal, Kráľ Šalamún, Kráľovna zo Sáby, Richard Levie Srdce, Pirri Reis, Charon, Narcis, Afrodita, Perseus, Jolaus - partner a pomocník Herkulesa, Xena, Gabriela - parnerka a pomocníčka Xeny; Kronos, Hermes Trismegistus, Gilgameš, Charles Robert Darwin, Isaac Newton, Madame Marie Anne Lenormand, Katharine Graham, Walt Disney, H.P. Lovercraft, Frank Herbert, Alfred Hitchcock, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Thomas Brezina, Enid Blyton, Karl May, Robert Ludlum, Alexander Dubček, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Americký politik a orátor William Jennings Bryan; Americkí prezidenti: William McKinley; Theodore Roosevelt a mnohí ďalší.

7.8.4 Mytológia: Báje, Mýty, Legendy, Eposy, Povesti - Historické záznamy toho, čo ľudia kedysi videli a zažili na vlastné oči

Biblia - Starý a nový Zákon

Korán

Alois Jirásek, Staré povesti české, Štátne nakladateľstvo v Bratislave, 1951

Eduard Petiška, Staré Grécke Báje a Povesti, Mladé Letá, 1961

József Román, Mýty starého sveta, Obzor (SK), 1966, ISBN: 65-081-66

Nemecké hrdinské povesti: Heinrich Alexander Stoll, Kudrun a Nibelungovia, Mladé Letá, 1966, ISBN: 6605166

Jan Parandowski, Mytológia, Tatran (Bratislava), 1980

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Vlky, Draky, Bájne zvieratá, 1991, Gemini (SK), ISBN:  8085265087 

Alain Quesnel, Bernard Briais, Mýty a legendy - Egypt, Řecko, Galie, Gemini (ČR), 1991, ISBN: 8085265095

Daniéle Küss, Mýty a legendy Amerického Kontinentu, Gemini (SK), 1992, ISBN: 8085265427

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Stvoření Světa, Gemini (ČR), 1993, ISBN: 80-7161-046-1

Alain Quesnel, Mýty a legendy - Indiáni, Gemini (SK), 1993, ISBN: 8071610690

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Evropa, Gemini (ČR), 1994, ISBN: 8085820315

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Vikingovia, Gemini (SK), 1994, ISBN: 8085265443

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Rytieri, Gemini (SK), 1994, ISBN: 807161095X

Ivan Hudec, Báje a mýty starých Slovanov, Slovart, 1994, ISBN: 807145110X

Colette Estin, Helene Laporte, Grécka a rímska mytológia, Mladé Letá, 1994, ISBN: 8006005613

Mytológia - Ilustrovaný sprievodca Svetovými mýtmi, Vydavateľstvo Perfect, Prvé vydanie, 2002, ISBN: 8080463328

Vojtech Zamarovský, Egyptský Epos Sinuhet, Albatros, 1985, ISBN: 13-275-KMČ-85

Kolektív autorov, Sumerský Epos o Gilgamešovi, Nakladatelství Lidové Noviny, 2003, ISBN: 807106517X 

Viliam Turčány, Rímsky epos Aeneas, Mladé Letá, 1981, ISBN: 6615581

Indické Eposy, MAHABHARÁTA A RAMAYÁNA siahajúce 9000 rokov pred n.l.

Autori - Swami Bhaktipada, Pavitra Dasa, Akbar, Hayagriva Dasa, Kiranasa Dasa, The Illustrated Ramayana (The Illustrated Vedic Wisdom Series), Vydavateľstvo Palace Pub., 1. vydanie, 14 Máj 1989, ISBN: 0932215149

The Illustrated Mahabharata: The Definitive Guide to India's Greatest Epic, Vydavateľstvo DK - Hardcover, Ilustrovaná verzia, 5 September 2017, ISBN: 1465462910

Autor - Ding Choo Ming, Editor -  Willem Van Der Molen, Traces of the Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay Literature, Vydané: Iseas-Yusof Ishak Institute, 22 Marec, 2018, ISBN: 9814786578

HOMÉROS, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, 1986

ILLIAS, ISBN: 7205686

ODDYSSEIA, ISBN: 7206286

7.8.5 Kryptozoológia - Záhadné mýtické a mytologické tvory a hybridy, anomálie vedy

Jaroslav Mareš, Záhadná Stvoření - Mýty a skutečnost, český časopis ABC, ročník 48

Bájne Bytosti a Iné Záhadné Tvory, Pôvodný autor - Bývalá Londýska Kryptozoologická spoločnosť, Vydavateľstvo Fortuna Libri, Bratislava, 2009, ISBN: 9788089379149

Gary Opit, In Search of Mythical Mermaid, anglický časopis Nexus, Jún/Júl, 2010

Obnova/Oživenie Klinicky mŕtvych organizmov, Dr Sergei Brukhonenko a Boris Levinskovsky, Dokument natočený v roku 1940 v Inštitúcii Experimentálnej Fyziológie a Terapie, Moskva (angl. názov Institute of Experimental Physiology and Therapy, Moscow), Dokument je z archívov s názvom Prelinger Archives

Ruské experimenty za účelom vytvorenia dvojhlavého psa, Dr. Vladimir Demikhov, 13 Január 1959 - ďalšia inkarnácia jednej a tej istej osoby, ktorá v starom Grécku vytvorila trojhlavého psa menom angl. názov Cerberus/ČR-SK názov Kerberos, ktorý strážil vchod do podsvetia (Do Dutej Zeme), Múzeum kde je vypchatý dvojhlavý pes vystavený ako spomienka na tieto experimenty: Múzeum Histórie a Medicíny Paula Stradinsa, Riga, Lotyšsko (originálny anglický názov múzea - Paul Stradins Museum of History and Medicine, Riga, Latvia), www.mvm.lv

Transplantácia hlavy, Taliansky Neurochirurg a Expert na bolesť, (M.D., US FMGEMS) Dr. Sergio Canavero, Head Transplantation and the QUEST for IMMORTALITY, CreateSpace Independent Publishing Platform, 24 November 2014, ISBN: 1503243222

Pôvodný autor - Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein (Illustrated and Annotated 1818 Edition), oficiálne 200 ročné výročie originálnej publikácie Frankenstein z roku 1818, Editor - James M. Hart, Ilustrátori - Eric Koda a Lynd Ward, Vydavateľstvo Hart Warming Classics, 1. vydanie, 9 November 2017, ISBN: 4909069054

7.8.6 Významné a relevantné publikácie a autori

7.8.6.1 HISTÓRIA A LITERATÚRA INDE NEZARADENÁ A NEKATEGORIZOVANÁ

Murphyho večné zákony/Murphy's Eternal Laws, Vydavateľstvo Poradca

Robert Charroux, One Thousand years of man's unknown history, Berkley Medallion Books, 14 Február 1971, ASIN: B00Q1ULEOO

Zenon Kosidowski, Čo rozprávali proroci, Obzor (SK), 1985, ISBN: 6502485

Philipp Vandenberg, Tajomstvo veštiarní, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6505886

Kolektív autorov, Bohuslav Novotný, Encyklopédia archeológie, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6500786

Milan Vároš, Osudy starých pokladov, Vydavateľstvo Bradlo, 1991, ISBN: 8071270024

Arthur W. J. G Ord-Hume, Perpetual Motion - The history of an Obsession, Barnes & Noble Books, 1988, ISBN: 0760709262

Jacques Marseille, Nevyriešené záhady sveta, Mladé Letá, 1999, ISBN: 8006009856

Kolektív autorov, Veľké tajomstvá minulosti - čo sa skrýva v pozadí historických udalostí, Vydavateľstvo Reader's Digest Výběr (ČR), 1999, ISBN: 8096787861

Politológ Samuel P. Huntington, Střet civilizací, Vydavateľstvo Rybka Publishers, Preklad - Ladislav Nagy, 2001, ISBN: 8086182495

Dolores Ashcroft-Nowicki, J. H. Brennan; Magical Use of Thought Forms: A Proven System of Mental & Spiritual Empowerment, Llewellyn Publications, 8 December 2001, ISBN: 1567180841

Annie Besant, C.W.Leadbeater, Thought Form, CreateSpace Independent Publishing Platform, 20 Január 2018, ISBN: 1984030507

Kolektív autorov, Divy sveta - Fascinujúce stavby a pamiatky od Kolosea až po Tádž Mahal, Ikar (SK), 2002, ISBN: 8055102813

Autori - Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Svätá krv a svätý grál, Remedium, 2003, Preklad - Milan Thurzo, ISBN: 8088993636

Bývalý CIA agent - Padraic Kenney, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989, Princeton University Press; New Ed edition, 31 August 2003, ISBN: 9780691116273

Autori - Heiner Müller, Karl-Friedrich Krieger, Hanna Volrath, Dějiny Nemecka, Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, ISBN: 8071061883

Albert Chatelet, Svetové dejiny umenia, Vydalo Ottovo nakladatelství, 2004, ISBN: 8071819379

Jaromír Pečírek, Život a dílo mistra Leonarda, Vydavateľstvo Columbus, 2005, ISBN: 8072492136 

Potulky svetom stavebníctva, Vydavateľstvo TKK-SK, 2006, Séria Potulky, ISBN: 8089723039

Spoznaj Európsky Parlament, Vydala kancelária Európskeho Parlamentu na Slovensku, 2007, ISBN: 9788096924127

Autor - Chester Dunning, Prispievatelia (Contributors) - Caryl Emerson, Sergei Fomichev, Lidiia Lotman,  Antony Wood, The Uncensored Boris Godunov: The Case for Pushkin's Original Comedy, with Annotated Text and Translation (Publications of the Wisconsin Center for Pushkin Studies), Publikácia ktorá obsahuje pôvodný ruský text a jej jediný anglický preklad hry Boris Godunov z roku 1825, Vydané - University of Wisconsin Press, 1. vydanie, 12 Február 2007, ISBN: 0299207641

Brad Steiger, Reflections on Worlds Before Our Own, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2008

Brenda Rosen, Atlas Stratených Miest - Znovuobjavovanie Legendárnych miest, Kalligram, 2008, ISBN: 8081010017

Jan Gympel, Dejiny architektúry - Od Antiky až po súčasnosť, Slovart, 2008, ISBN: 8080856038

Clare Gibson, Abeceda symbolov, Slovart, 2010, ISBN: 9788055601793

Sun-C', Umenie vojny - Najlepšia vojna je tá, ktorá sa vôbec nezačala, Citadella, 2013, ISBN: 9788089628100

Caitlín Matthews, The Complete Lenormand Oracle Handbook: Reading the Language and Symbols of the Cards, Destiny Books, 1. vydanie, 22 September 2014,  ISBN: 1620553252

The URANTIA BOOK - Harmonizing Science, Philosophy and Religion, Indexed version, UVERSA PRESS, Hardback spolu s jej audio DVD, 1 Júl 2015, ISBN: 0965197220, www.urantiabook.org

Sir Arthur Conan Doyle, The Lost World, 1912

7.8.6.2 JULES VERNE

Twenty Thousand Leagues Under the Seas: A Tour of the Underwater World, 1870

Journey to the Center of the Earth, 1864

7.8.6.3 DEJINY UMENIA, JOSÉ PIJOAN, Nakladateľstvo Tatran (Bratislava), Ikar (SK), 1982 - 2002

Spoločný celý súbor ISBN: 8022201219; Zv. 1 ISBN: 6180987; Zv. 2 ISBN:6181087; Zv. 3 ISBN:06102388; Zv. 4 ISBN:06102488; Zv. 5 ISBN:8022200026; Zv. 6 ISBN: 8022200034; Zv. 7 ISBN: 8022201227; Zv. 8 ISBN:8022201235; Zv. 9 ISBN: 8022202495; Zv. 10 ISBN:802220255X; Zv. 11 ISBN: 8071189162; Zv. 12 ISBN: 8055101760

7.8.6.4 ZECHARIA SITCHIN

The Wars of Gods and Men, Harper Collins, dotlač, 1 Apríl 2007, ISBN: 9780061379277

Kráľ, ktorý nechcel zomrieť - Annunakovia a hľadanie nesmrteľnosti, Citadella, 2014, ISBN: 9788089628513

7.8.6.5 DAVID HATCHER CHILDRESS, Adventures Unlimited Press

Lost cities and ancient mysteries of SOUTH AMERICA, 1989, ISBN: 093281302X

Vimana Aircraft of Ancient India and Atlantis, dotlač, 1995, ISBN: 0932813127

Ancient Tonga and the lost city of MU'A - Including Samoa, Fiji and Rarotonga, 1 December 1996, ISBN: 0932813364

Lost cities of CHINA, Central ASIA and INDIA, Vydavateľstvo Aravali books International, Delhi, India, Pilgrim book house Nepal, 1997, ISBN: 8186880194

Spoluautor Richard Shaver, Lost continents and the HOLLOW EARTH - I remember Lemuria and the Shaver mystery, 1999, ISBN: 0932813631

Lost cities and ancient mysteries of Africa and Arabia, 2002, ISBN: 0932813062

Lost cities of Lemuria and the Pacific, 2006, ISBN: 0932813046

7.8.6.6 GRAHAM HANCOCK

Znak Pečať - Hľadanie Stratenej Archy Zmluvy, Remedium, 2000, Preklad - Milada Pauleová, ISBN: 9788088993070

Fingerprints of the Gods - The quest continues, Centrury Books, 2001, ISBN: 9780712679060

7.8.6.7 Erich von Däniken, Vydavateľstvo Remedium a Ikar

Dôkazy, 1994, ISBN: 8085352281

Boli Bohovia na Zemi?, 1995, ISBN: 8085352451

Súdny deň sa dávno začal, 1996, ISBN: 8085352699

Posolstvo večnosti - Záhadná Nazca, 1998, ISBN: 8071185183

7.8.6.8 HANS-CHRISTIAN HUF: SFINGA - ZÁHADY HISTÓRIE, IKAR (SK)

1. časť, 1997, ISBN: 8071184888

2. časť - Od Marca Pola po Rasputina, 1999, ISBN: 8071184624

3. časť - Od Ramsessa II po Prvého čínskeho cisára, 1999, ISBN: 807118649X

4. časť, 2002, ISBN: 8055103380 

5. časť - Od Svätého grálu po cársky poklad, 2003, ISBN: 805510574X

7.8.6.9 VOJTECH ZAMAROVSKÝ

Za tajemstvím říše Chetitů, Mladá Fronta, 1964, Edice Kolumbus, ISBN: 2300764

Na začiatku bol Sumer, Mladé letá (Bratislava), 1968

Objavenie Tróje, Mladé Letá, 1976, ISBN: 6614276

Za siedmimi divmi sveta, Albatros, 1980, 6625485

Dejiny písané Rímom, Mladé Letá, 1988, ISBN: 06614088

Bohovia a králi starého Egypta, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462054

Bohovia a hrdinovia antických bájí, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462038

7.8.6.10 EDWARD LEEDSKALNIN - tvorca štruktúry Coral Castle, Florida

A Book in Every Home: Containing Three Subjects: Ed's Sweet Sixteen, Domestic and Political Views, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1936 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books, 5 September 2012, ISBN: 1614273502

Magnetic Current, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1945 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books; Reprint edition, 13 Júl 2011, ISBN: 9781614271147

Mineral, Vegetable and Animal Life: Perpetual Motion Holder, Publikované v roku 1945 autorom, ASIN: B000HPIKGE

Edward Marlinski, How To Read His Writings: The Unauthorized Guide to Decoding Edward Leedskalnin's Works, Passels Information Network, 1. vydanie, 15 August 2000 ISBN: 0970120206

Výskum magnetického prúdu (Magnetic current research): www.leedskalnin.com

7.8.6.11 VIKTOR SCHRAUBERGER

Olof Andersson, Unsere sinnlose Arbeit - Die Quelle der Weltkrise, Der Aufbau durch Atomverwandlung, nicht Atomzertrümmerung, 1933, Krystall-Verlag GmbH,  Prevydanie, 2001, Jörg Schauberger, ISBN: 978-3902262004; Vydané pod Anglickým názvom "Our Senseless Toil - The Cause of the World Crisis - Progress Through Transformation of the Atom - Not its destruction!"

Living Water: Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy, Gateway Books, 2002, ISBN: 9780717133901

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 1: The Water Wizard - The Extraordinary Properties of Natural Water, Gateway Books, 1998, ISBN: 9781858600482

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 2: Nature as Teacher - New Principles in the Working of Nature, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600567

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 3: The Fertile Earth - Nature's Energies in Agriculture, Soil Fertilisation and Forestry, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600604

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 4: Energy Evolution - Harnessing Free Energy from Nature, Gateway Books, 2000, ISBN: 9781858600611

Coats, Callum, Living Energies: An Exposition of Concepts Related to the Theories of Viktor Schauberger, Gateway Books, 1996, ISBN: 9780946551972, 2001, ISBN: 9780717133079

Jane Cobbald, Viktor Schauberger: A Life of Learning from Nature, Floris Books, 2006, ISBN: 9780863155697

Allick Bartholomew, Hidden Nature: The Startling Insights of Viktor Schauberger, Floris Book, 2004, ISBN: 978-0863154324

7.8.7 Stredná a Južná Amerika

Davide Domenici, Poklady starobylých civilizácí - Mayové, Nakladatelství Universum, ISBN: 9788024217130

Harold T. Wilkins, Secret cities of old South America - Atlantis reprint series, Adventures Unlimited Press, 1952, ISBN: 0932813550

Maria Reiche, Geheimnis der Wuste/ Mystery on the Desert/ Secreto de la Pampa: Preliminaries for a Scientific Interpretation of the Pre-Historic Ground-Drawings of Nazca, Peru and Introduction to Their Study, Heinrich Fink GmbH, dotlač, 1987, ASIN: B002M0Z10A

Múzeum Márie Reichovej, Nazca, Peru, Južná Amerika

Antony F. Aveni, The lines of Nazca, American Philosophical society, Volume 183, 1990, ISBN: 0871691833

Maurice Cotterell, The lost tomb of Viracocha - Unlocking the Secrets of the Peruvian Pyramid, Headline book publishing, 2001, ISBN: 0747221650

7.8.8 Egypt

Helena P. Blavatsky, Isis Unveiled - Secrets of the ancient Wisdom tradition, Madame Blavatsky's first work, Theosophical Publishing House, First Quest edition, 1977, ISBN: 0835607291

Christian Jacq, Egypťanky, Remedium, 2002, ISBN: 8085352567

Joyce Tyldesley, Egypt - na vlastné oči, Slovart, spol. s.r.o., Bratislava, 2009, ISBN: 9788080857172

Christopher Dunn, Lost Technologies of Ancient Egypt - Advanced Engineering in the Temples of the Pharaohs, Bear and Company, 15 Júl 2010, ISBN: 1591431026

7.8.9 Dutá Zem (Hollow Earth)/Vril/Agharta

David Standish, Hollow Earth, Da Capo Press, 1. Paperback vydanie, 3 Júl 2007, ISBN: 0306815338

Robert Sepehr, Occult Secrets of Vril: Goddess Energy and the Human Potential, Atlantean Gardens, 26 Máj 2015, ISBN: 1943494029

Robert Sepehr, Gods with Amnesia - Subterranean Worlds Of Inner Earth, Vydavateľstvo Atlantean Gardens, Prvé vydanie, 28 Marec 2016, ISBN: 9781943494071

Edward Bulwer Lytton, Vril - The power of the Coming Race, CreateSpace Independent Publishing Platform, 28 September 2016, ISBN: 1539130436  

7.8.10 Potopený kontinent MU, Pacifický oceán, James Churchward

Cosmic forces as They were Taught in MU - The ancient tale that religion and science are TwinSisters, Mount Vernon, N.Y., 1934, ISBN: 1432562045

The lost continent of MU, Hazell Watson and Viney Ltd, 1974, ISBN: 0860070298

Cosmic forces of MU - Volume ONE, The C.W. Daniel Company Ltd, New York, 1991, ISBN: 0852072430

Cosmic forces of MU - Volume TWO, BE, Books c/o Brotherhood of life Inc., 1992, ISBN: 0852072457

The sacred symbols of MU, Cosimo Cassics, dotlač, 15 Október 2007, ISBN: 9781602068087

7.8.11 Potopený kontinent Lemúria (Rama), Indický oceán - Názov živočícha Lemúr žijúceho na Madagaskare je odvodený od názvu tohoto kontinentu z dôvodu, že Lemúr pôvodne pochádza práve z Lemúrie

Sumathi Ramaswamy, The lost land of Lemuria - Fabulous Geographies, Catastrophic Histories, Regents of University of California Press Ltd, 2004, ISBN: 0520244400

Frank Joseph, The lost civilization of Lemuria, Bear and Company - Divison of Inner Traditions International, 2006, ISBN: 1591430607

7.8.12 Potopený kontinent Atlantída - Atlantický oceán

Animovaná rozprávka, Atlantis - The Lost empire 1. diel, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2001

Animovaná rozprávka, Antlantis - The Lost empire 2. diel: Milo's return, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2003

Pc hra a jej neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia, Komiksy: Indiana Jones and Fate of Atlantis, @LucasArts 1992 až po súčasnosť; Neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia hry - Kredit patrí autorovi menom David Dasel, Novelizácia hry, Zdroj: https://www.deviantart.com/whipwarrior/art/Indiana-Jones-and-the-Fate-of-Atlantis-697644342

Phylos The Thibetan, Dweller On Two Planets, Pôvodná publikácia - Bordent Publishing company, 1940; Znovu vytlačené 12 Október 2017, Adventures Unlimited Press, 12 Október 2017, ISBN: 1939149894

Phylos The Thibetan, An Earth Dweller's Return, Neville Spearman Ltd, Londýn, 1970, ISBN: 0854354107

Edgar Evans Cayce, Pod editačným dohľadom Hughlynn Cayce, Edgar Cayce on Atlantis, Warner books, New York-Boston, Marec 1968, ISBN: 0446351024

Ignatius Donnelly, Atlantis: The Antediluvian World - The classic illustrated edition of 1882, Crown Publishers Inc., 1985, ISBN: 0517490021

Autori - Rand and Rose Flem, Úvod - Wilson Colin, When the sky fell - In search of Atlantis, The Orion Publishing Group Ltd, 1995 by BCA, ISBN: 9780297816287

David Hatcher Childress, Bill Clendenon, Atlantis and the Power System of the Gods - Mercury vortex generators and the power system of Atlantis, Adventures Unlimited Press, USA, 2000, ISBN: 0932813968

David McMillin - Vyštudovaný Klinický psychológ University of Illinois at Springfield, Výskumník a učeň Výkladov Edgara Cayca (Edgar Cayce Readings), Visualizing the Ra-Ta epic - Images of Ancient Egypt and Other Mysterious Places, Verzia 1.1, Publikované: David McMillin, 2516 Townfield Lane, Virginia Beach, Va 23454; August 2004; Súčasť Projektu "Atlantis Multimedia Project": www.mcmillinmedia.com/atlantis-project

David Gibbins, Atlantis - History's greatest secret has finally been revealed, Headline Publishing Group, 2005, ISBN: 0755324226

Simon Cox, Mark Foster, An A to Z of Atlantis, Mainstream publishing comany (Edinburgh) LTD, 2006, ISBN: 9781845962630

Colin Wilson, From Atlantis to the Sphinx - Recovering the lost Wisdom of the Ancient World, Virgin books Ltd, 2007, ISBN: 9780753511398

PhDr. Vincent Máčovský, Čo mi povedali v Atlantíde, O.Z. Vincentína, 2010

David Gibbins, The Gods of Atlantis, Headline Publishing Group, 211, ISBN: 9780755354009

Autori - Plato, Aaron Shepard, Preklad - B. Jowett, The Atlantis Dialogue - Plato's original Story of the lost city and Continent; Shepard Publications, 25 Január 2017, ISBN: 9781620355206

8. Záverečné ustanovenia Všetkých podmienok Projektu a  Súhlas Klienta so Všetkými obchodnými podmienkami Projektu

8.0 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že všetky súhlasy, ktoré sa od neho vyžadujú v rámci Všetkých podmienok tohto Projektu, sú primárne, predovšetkým avšak v neposlednom rade podvedomé (energetické) súhlasy Klienta vydané resp. automaticky a povinne odsúhlasené priamo podvedomím Klienta ale aj Kolektívnym vedomím/Univerzálnym vedomím/Kolektívnej mysle, ktorých Klientove vlastné podvedomie je taktiež nevyhnutnou a povinnou súčasťou a zároveň všetky tieto energetické/podvedomé súhlasy sú výlučne a exkluzívne automaticky v plnej a Ultimátnej harmónii a v súlade aj s plným vedomým súhlasom Klienta.

8.1 Klient súhlasí so Všetkými podmienkami tohoto Projektu jeho podvedomým súhlasom a zároveň aj jeho plným Vedomým súhlasom (Súhlasom za plného vedomia) v podobe podpisu uvedeného v zmluve nižšie, ktorá je súčasť paragrafu 9. týchto Všetkých podmienok Projektu, kde tento podpis okrem iného zároveň reprezentuje, spečaťuje a vynucuje tieto súhlasy. Ako výlučná a exkluzívna nevyhnutná a povinná súčasť vedomého súhlasu Klienta vyjadrená spomenutým podpisom je aj súhlas Klienta so Všetkými podmienkami Projektu v podobe jeho objednania a zaplatenia si služieb Projektu a/alebo finančného daru a to v podobe Klientovho poslania financií na účet Projektu. Uhradením príšlušnej čiastky na příslušný bankový účet Projektu Klient súhlasí so Všetkými obchodnými podmienkami Projektu. Zároveň Klient výlučne a exkluzívne súhlasí, že i napriek mnohým resp. všetkým záležitostiam, ktoré Projekt v jeho Všetkých podmienkach popisuje, zakazuje, nepovoľuje a netoleruje, to neznamená, že Klient si tieto záležitosti zo Všetkých Podmienok Projektu nemôže v našich Telepatických službách resp. v našej Telepatickej terapii spracovať. Práve naopak - v našich Telepatických službách resp. v našej Telepatickej terapii Klient súhlasí a je povinný si výlučne a exkluzívne spracovať prioritne a neodkladne AJ všetky prípadné resp. pre Klienta relevantné a zároveň pre Transformáciu nežiadúce záležitosti z týchto Všetkých podmienok Projektu a to výlučne a exkluzívne ešte predtým, než si Klient začne spracovávať ostatné záležitosti, s ktorými sa na Projekt obrátil/obracia/bude obracať. Zároveň to pomôže Klientovi optimalizovať a posilniť jeho Placebo efekty potrebné pre jeho ďalšie napredovanie a spracovávanie si ďalších jeho záležitostí. To isté platí aj pre Klienta, ktorý posiela Projektu finančný dar a to z dôvodu, aby sme sa vyhli tomu, že Klient podporuje niečo, s čím sám nie je v súlade (Čo Projekt, Planéta, Transformácia taktiež výlučne a exkluzívne zakazujú, netolerujú a nepovoľujú vzhľadom k tomu, že by to Projektu, Planéte a Transformácii prinášalo výlučne a exkluzívne LEN negatívne, falošné a nečisté energie a tým pádom aj prekážky a brzdy v našom napredovaní), s čím taktiež Klient výlučne a exkluzívne súhlasí.

8.2 Uhradením príšlušnej čiastky na příslušný bankový účet Projektu zároveň automaticky vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom/Projektom Zmluva o poskytovaní služieb/produktov Projektu Klientovi a/alebo Darcovská zmluva o poskytnutí finančného daru Klienta pre Projekt. Obe tieto zmluvy majú z účtovných dôvodov spoločné číselné označenie: 07551100.

8.3 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že akékoľvek resp. všetky financie ktoré Klient/Klienti na účet Projektu kedy zaplatili/platia/budú platiť, boli/sú a vždy budú v rámci Transformácie použité zároveň aj výlučne a exkluzívne pre vyrovnanie karmy a to ako individuálnej karmy jednotlivca/jednotlivcov/Klienta/Klientov tak aj kolektívnej Celoplanetárnej karmy rovnako aj kolektívnej CeloExistenčnej/Celo-Univerzálnej karmy.

8.4 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Duše, Duchovia, Bytosti zo záhrobia, ktoré sú už po fyzickej smrti a ktoré sú aj súčasťou Kryštálového tímu Projeku, Najvyšší stvoriteľ Aton, Celá Existencia, Transformácia, Planéta Zem, Piata Dimenzia, Mimozemské bytosti, rovnako aj "Neživé" predmety v ktorých sú a/alebo nie sú inkarnované duše atď. sú charakterizované výlučne a exkluzívne LEN ako živé entity/bytosti s ich vlastnou inteligenciou, pocitmi, potrebami, požiadavkami a zároveň majú výlučne a exkluzívne LEN rovnaké práva, právomoci a rovnocennosť ako reálne žijúci ľudia, sú rovnako rešpektovaní spolu s ich vedomosťami, skúsenosťami, expertízou, Paragenetikou a pod.

8.5 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že výlučne a exkluzívne už LEN Transfromácia má Ultimátnu optimálnu plnú moc a kontrolu nad celým internetom, celým kyberpriestorom, Virtuálnymi realitami a pod.

8.6 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že Transformácia a planéta Zem a Piata Dimenzia si Všetky podmienky Projektu Ultimátne automaticky neustále a nosntop vynucujú a uisťujú sa, že sú Všetky podmienky Projektu Ultimátne, natrvalo a neustále dodržiavané a to za účelom výlučne a exkluzívne LEN tým, že Piata Dimenzia funguje, je otvorená a sprístupnená planéte Zem a ľudstvu výlučne a exkluzívne LEN na základe Všetkých podmienok tohoto Projektu a ich Ultimátneho a neustáleho dodržiavania. Inými slovami, Zmluva s podpisom uvedené v paragrafe 8.7 nižšie a Všetky obchodné Podmienky nášho Projektu slúžia ako Ultimátny automatizovaný neustály nonstop vynucovací prostriedok požiadaviek Transformácie, Planéty Zem a Piatej Dimenzie.

8.7 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že výlučne a exkluzívne LEN na základe požiadaviek Transformácie a zároveň z Karmických dôvodov, v zmluve v paragrafe 8.9, je spomenuté priezvisko "Šofrová", kde oficiálne priezvisko tejto osoby je "Šorfová". Výlučne a exkluzívne LEN NARAZ OBA priezviska tejto jednej a tej istej osoby sú nevyhnutná a povinná súčasť tejto zmluvy a tým pádom aj celej jej platnosti.

8.8 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že všetky dátumy spomenuté na tejto webovej stránke nášho Projektu, vo Všetkých jeho obchodných podmienkach a aj v zmluve nižšie, konkrétne v paragrafe 9. , ale aj všetky ostatné optimálne kľúčové dátumy určené Transformáciou, že všetky tieto dátumy sa viažu výlučne a exkluzívne LEN ku všetkým siedmim rovinám (planes) počnúc energetickou rovinou a končiac fyzickou rovinou a zároveň v týchto dátumoch je už zároveň výlučne a exkluzívne LEN Ultimátne zahrnuté aj obdobie zotrvačnosti, počas ktorého sa dané záležitosti Ultimátne a finálne výlučne a exkluzívne LEN manifestujú a prejavujú na tejto fyzickej rovine/na fyzických rovinách. Zároveň sú všetky tieto spomenuté dátumy výlučne a exkluzívne LEN Posledné šance/Ultimátum/Posledné Termíny, dokedy majú byť splnené jednotlivé sľuby jednotlivých strán. V prípade, ak na fyzickej rovine dôjde k manifestácii a prejaveniu záležitosti oneskorene, to znamená PO uvedených dátumoch, resp. ak výlučne a exkluzívne LEN NIE sú dodržané tieto Ultimáta/termíny/Miľníky doby/Kotvy, tak je to výlučne a exkluzívne LEN z dôvodu, že niektoré strany resp. niektorí jednotlivci svoje sľuby voči Transformácii a Planéte Zem a tým pádom aj voči nášmu Projektu výlučne a exkluzívne LEN nedodržali a porušili svoje sľuby, snažili sa vyhnúť zodpovednosti, snažili sa vyhnúť nevyhnutnému, snažili sa uniknúť svojmu osudu a pod. V takýchto prípadoch sú Transformáciou a Planétou Zem a Piatou Dimenziou aplikované alternatívne resp. náhradné riešenia a to Ultimátne riešenia s Ultimátnymi formami vynucovania a Ultimátnou aplikáciou Ultimátnych donucovacích a vynucovacích prostriedkov. Inými slovami resp. z týchto dôvodov, Zároveň a Tým pádom Transformácia, Piata Dimenzia, Planéta Zem považujú tieto nesplnené sľuby pre ne jednak výlučne a exkluzívne LEN za hrozbu a ohrozenie a tým pádom následne Transformácia, Piata Dimenzia, Planéta Zem už viac LEN výlučne a exkluzívne NEtolerujú, NEpripúšťajú, NEdovoľujú a zakazujú: Akékoľvek nedodržanie akýchkoľvek sľubov a zároveň zmlúv a zároveň záväzkov a zároveň zodpovedností voči nim; Akékoľvek činnosti a schopnosti ovplyvňovať osud NEoptimálne a NEžiadúco; Vyhýbanie sa a únik pred svojím osudom/pred realitou; A zároveň vyhýbanie sa nevyhnutnému resp. tomu čo má nevyhnutne prísť - toho, čo jednotlivca/jednotlivcov/ľudstva výlučne a exkluzívne LEN čaká a neminie; A zároveň Transformácia, Planéta Zem a Piata Dimenzia výlučne a exkluzívne LEN aplikujú Ultimátne následky, Ultimátne tresty atď. za akékoľvek predošlé a zároveň súčasné a zároveň budúce nedodržania sľubov, záväzkov, zodpovedností atď. voči týmto vymenovaným stranám, kde aplikácia týchto Ultimátnych následkov, Ultimátne Vynucovanie sľubov atď. sú výlučne a exkluzívne LEN vynucované, aplikované atď. od dátumu 03.10.2019 a zároveň predovšetkým avšak v neposlednom rade celý tento paragraf 8.8 výlučne a exkluzívne NIE je Klientom chápaný ako vyhrážka/vyhrážky, ale je výlučne a exkluzívne chápaný LEN ako sľub/sľuby, kde Transformácia a Planéta Zem a Projekt Atlantis Industries výlučne a exkluzívne akékoľvek sľuby vždy a do bodky LEN dodržali, vždy a do bodky výlučne a exkluzívne LEN dodržiavajú a vždy a do bodky výlučne a exkluzívne LEN budú dodržiavať. Inými slovami resp. zároveň, celý tento paragraf 8.8 znamená výlučne a exkluzívne LEN to, že svojmu osudu resp. osudu Transformácie neunikne absolútne nikto a nič. Zároveň, Transformácia, Piata Dimenzia a Planéta Zem Ultimátne aplikujú a zároveň si Ultimátne vynucujú výlučne a exkluzívne LEN 100% finančnú konverziu voči nášmu Projektu.

8.9 Zároveň, Táto zmluva z paragrafu 9. a to aj v jej tlačených podobách/v jej vytlačených kópiách z jej elektronickej verzie (a aj to výlučne a exkluzívne len v najnevyhnutnejších a optimálnych záležitostiach povolených Transformáciou), má zároveň taktiež plnú rovnocennú Ultimátnu právnu, duchovnú, a karmickú moc a platnosť a pod. tak ako jej originál a zároveň aj ako jej elektronická verzia, kde zároveň kopírovanie tejto zmluvy v podobe jej tlačenia z jej elektronickej verzie sa viaže výlučne a exkluzívne LEN na kopírovanie tejto zmluvy a zároveň sa toto povolenie na vytváranie kópií výlučne a exkluzívne NEviaže LEN na vytváranie kópií/šírenia a distribúcie akýchkoľvek iných textov/materiálov webstránky tohoto Projektu a to výlučne a exkluzívne LEN podľa paragrafu 2.17 týchto Všetkých podmienok nášho Projektu.

8.10 Vzťah medzi Najvyšším Stvoriteľom Atonom, Existenciou, Transformáciou, Kolektívnou/Univerzálnou mysľou, Médiami, Verejnosťou, Klientami a všetkými ostatnými stranami zadefinovanými v definíciách pojmov a týmto Projektom a jeho Všetkými obchodnými podmienkami je zároveň Ultimátne spečatený nasledovnou zmluvou s úradným, notárom overeným podpisom, ktorý okrem iných záležitostí reprezentuje, zastupuje, potvrdzuje a spečaťuje zároveň aj energetické/podvedomé a zároveň aj plné vedomé súhlasy jednotlivých strán a kde zároveň tento podpis reprezentuje, spečaťuje a potvrdzuje aj Ultimátnu právnu platnosť a Ultimátnu právnu moc Všetkých podmienok tohoto Projektu a to všetko od dátumu 03.10.2019. - Podpis v zmluve v paragrafe 9. (Transformačný Kolektívny súhlas) sa vzťahuje, potvrdzuje a spečaťuje výlučne a exkluzívne LEN záujmy a záležitosti Transformácie. Inými slovami, Táto zmluva s podpisom reprezentuje VŠETKY jednotlivé strany (Transformačný Kolektívny súhlas), kde táto Zmluva je výlučne a exkluzívne LEN ako finálna nevyhnutná a povinná (Sú)časť Všetkých obchodných podmienok tohto Projektu a to výlučne a exkluzívne LEN za účelmi: Ultimátneho zavŕšenia, spečatenia, nadobudnutia Ultimátnej právnej moci a Ultimátnej právnej platnosti týchto podmienok A zároveň za účelom ich Ultimátneho vynucovania spolu s ich Ultimátnym trvalým, konštantným, neustálym a automatizovaným dodržiavaním.

9. Zmluva s podpisom ako finálna Ultimátna nevyhnutná a povinná (Sú)časť Všetkých obchodných podmienok tohto Projektu potvrdzujúca a spečaťujúca Transformačný Kolektívny súhlas

Fotogaléria zmluvy - kliknite na obrázky pre ich zväčšenie