1. Společné Obchodní Podmínky našeho Projektu jako celku, který je Sociální byznys a Přirozený monopol

03.10.2019

Inspirace pro název Atlantis Industries; Vznik Podmínek; Definice pojmů; Právní subjekt; Transparentní účet; Společné podmínky; Ochrana údajů a zpracování dat; Podmínky a požadavky Projektu na Klienta předtím, než nás Klient kontaktuje; Podmínky prezentace nás v médiích; Průmyslové a duševní vlastnictví; Partneři; Bibliografie; Poděkování

0. Jak a proč vznikly Všechny naše Obchodní podmínky

0.1 Inspirace pro vznik názvu Atlantis Industries

Stark Industries, Fiktivní organizace v příbězích od společnosti Marvel: Zakladatelem byl Tony Stark známý také pod jménem Iron Man. Stark Industries měla první místo v inovačních technologiích podobným těm našim. Tony byl vizionář a věřil v budoucnost stejně jako v budoucnost věříme i my.

Knight Industries, Fiktivní organizace v TV seriálu Knight Rider: Nadace Knight Industries vytvořila nejdokonalejší umělou inteligenci na světě - mluvící auto Kitt, které bylo použito na boj proti zločinu. Odtud byl zároveň inspirován i náš zavedený název REÁLNÁ / NEumelá inteligence.

Future Industries, Fiktivní společnost v animovaném seriálu Legenda o Korre (Legend of Korra): Future - znamená budoucnost. Organizace také přinášela revoluční a inovační technologie.

0.2 Všechny naše Obchodní podmínky vznikly na základě

0.2.1 Paragenetiky (zkušeností z minulých životů resp. životů mimo současného života) našeho vizionáře a zakladatele jako "reálně žijící osoby", která náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutické či "technologické" praxe spolu i se zkušenostmi z Paragenetiky VŠECH našich odborných spojenců, poradců, expertů a specialistů ve všech oblastech.

0.2.2 Zkušeností ze současného života vizionáře, zakladatele a všech spojenců Projektu stejně i na základě zkušeností z naší praxe.

0.2.3 Vzhledem k tomu, že jsme vizionářský Projekt, použili jsme zároveň i jednu z našich mnoha terapeutických technik. Nahlédli jsme do budoucnosti, kde jsou již naše Ultimátní cíle splněny a zrealizovány. Následně jsme se zpětně po časové ose od tohoto momentu resp. od těchto momentů přenesli do přítomnosti a to k momentu tvorby těchto podmínek a zjistili jsme takovýmto způsobem všechny eventuality a situace, se kterými se od momentu tvorby podmínek až po kompletní realizaci cílů setkáme resp. bychom se setkali a následně jsme už neměli problém se před těmito situacemi v našich podmínkách ochránit, což má za následek takový, že vytvořením podmínek takovýmto způsobem předejdeme resp. jsme už předem předešli mnohým resp. všem problémům a co zároveň zaručilo i trvalé ultimátní nastavení našich podmínek a našich ceníků resp. jejich neměnnost.

0.2.4 Obchodní podmínky vznikly za účelem součásti ochrany jak našeho Projektu tak zároveň i ochrany Klienta a/anebo zdraví Klienta a jsou chápány jako Ultimátní obchodní podmínky, které obě strany chrání nejenže před co nejvíce eventualitami, ale chrání nás před VŠEMI eventuality, které se kdy udály, dějí nebo teprve stanou. Na naše Klienty dáváme silný důraz a tlak na to, aby si Klient prostudoval kompletně nejen naši stránku, její vývoj a výzkum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím přečetl povinně i Všechny podmínky Projektu za účelem, že to pomůže oběma stranám (Projektu a jeho Klientům) předejít problémům.

0.2.5 Celý náš Projekt a Všechny jeho obchodní podmínky vznikly zároveň na základě požadavků naší planety Země, Transformace a Existence, které jsou taktéž našimi Klienty, a které jsou chápány jako živé inteligentní bytosti. Projekt, Všechny podmínky Projektu, Produkty a služby Projektu jsou chápány výlučně a exkluzivně jako naše respektování, prostředek, manifestace, zprostředkování a komunikace těchto požadavků veřejnosti a ostatním Klientem Projektu. Jinými slovy, Projekt slouží výlučně a exkluzivně jako Transformátor - JEN jako nástroj a prostředek Transformace, kde úkolem našeho Projektu jako tohoto transformátoru je transformovat lidstvo a Planetu z nižších frekvencí/vibrací na vysoké/Ultimátní vysoké frekvence/vibrace. Zároveň Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí že i samotná planeta Země slouží jako Transformátor jako další nástroj a prostředek Transformace v tom směru, především ovšem v neposlední řadě, že Energie magnetických siločar Ley Lines, Pyramidální energie naší Mentální pyramidy, Energií všech 7 elementů; Energií Reiki; Energií Feng-Šuej atd. jsou za účelem neustálého, trvalého, konstantního a Ultimátního udržování Planety a lidstva na vysokých resp. Ultimátních vibracích dnes už vyzařované ne po určitých bodech a drahách (meridany planety), jak to bylo kdysi, ale jsou vyzařované již ODKUDKOLIV resp. z jakéhokoli místa na planetě Zemi chápané jako koule (Podobně jako u krystalové koule, která vysílá energie z celé její plochy všude kolem do všech resp. do nekonečných směrů a stejně ze všech směrů tyto energie i přijímá).

0.2.6 Tento Projekt, Všechny jeho podmínky, obsah, informace, znalosti, technologie, produkty a služby, jeho Ultimátní duchovnost atd. byly zároveň touto Planetou, Transformací a Existencí výlučně a exkluzivně Ultimátně natrvalo usměrněny, vytvořeny a manifestovány pro trvalé pozitivní a kreativní účely výhradně a exkluzivně i z toho důvodu, že Zlo, Negativita, Negativní energie atd. masivně zdevastovaly a zničili Balanci, rovnováhu, technologickou a duchovní úroveň jak tohoto světa resp. této Planety tak i Univerza a také celé Existence a téměř zničily i celou samotnou Existenci atd. a proto byl tedy tento Projekt výlučně, exkluzivně, Ultimátně a natrvalo vytvořen a manifestován i za účelem, Aby všechno a všichni (Všichni a všechno je myšleno výlučně a exkluzivně JEN jako Transformací určené a definované negativní, špatné, zastaralé, nežádoucí ENERGIE kde slovo energie se myslí výhradně a exkluzivně JEN jako další samostatná, v tomto případě negativní a nežádoucí, bytost/entita/esence s vlastní inteligencí) zodpovědní za tuto nerovnováhu byly výlučně, exkluzivně, explicitně a výslovně Ultimátně natrvalo eliminování a odstranění z cesty, Ultimátně a natrvalo odstřižení od moci a vplyvu; Ultimátně a natrvalo potrestáni, Ultimátně opravení(Corrected)/napravení; Aby zároveň zaplatili Ultimátní cenu a ponesli si Ultimátní následky a důsledky a přijali Ultimátní odpovědnost za své činy; Aby si je karma Ultimátně doběhla a aby se tato karma zároveň Ultimátně, natrvalo a navždy uzavřela; A aby se zároveň navrátila Ultimátní a trvalá rovnováha, mír, láska a prosperita, Ultimátní a trvalý pořádek, disciplína a systém, Ultimátní a trvalá  technologická a duchovní úroveň atd.

0.2.7 To je také součást obsáhlé filozofie následujícího symbolu - nekonečna. Náš projekt (střed resp. styčný společný bod ležaté osmičky, ve kterém se všechno sbíhá a setkává) reprezentuje minulost a poučení se z historie, přítomnost i budoucnost - ultimátní pozitivní budoucnost, která zajišťuje, že negativní minulost se už nám jako jednotlivcům ale ani naší planetě již nebude opakovat.

1. Definice pojmů

1.1 Právnická osoba, dále jen "Poskytovatel" anebo "Dodavatel"

Název společnosti:

 • Atlantis Industries s.r.o. a to v období výlučně a exkluzivně JEN od 08.10.2018 do 15.12.2023.
 • Atlantis Industries SE (Societas Europaea - Evropská akciová společnost) a to výhradně a exkluzivně JEN od datumu 16.12.2023, kde zároveň společnost od tohoto data výhradně a exkluzivně operuje už JEN na všech burzách zemí/států planety Země/Na všech světových burzách a zároveň i na všech burzách mimo planety Země a kde zároveň od tohoto data je společnost se všemi těmito burzami výlučně a exkluzivně JEN plně Ultimátně kompatibilní, v harmonii, v souladu a pod.

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 302955 vedená u Městského soudu v Praze.

IČ v českém obchodním rejstříku: 07551100

DIČ: CZ07551100

V současnosti nejsme plátci DPH.

Transparentní účet

1.2 "Projekt"

 • Náš právní subjekt.
 • Web: naše hlavní/primární webdoména www.a-i.global a/anebo www.bioliecba.eu a všechny jejich jazykové mutace a subdomény.
 • Všechny Sekundární webdomény, které jsou automaticky přesměrovány na naši hlavní/primární webdoménu uvedenou výše a to včetně všech našich předešlých webdomén a zároveň všechny webdomény odkoupeny a/anebo přemístěny od konkurence za účelem především avšak v neposlední řadě přesměrování Klientů konkurence na naši primární/hlavní doménu spolu se všemi ostatními relevantními záležitostmi bývalé konkurence dnes už pod administrativou výlučně a exkluzivně už jen Transformace, Planety a tím pádem i našeho Projektu.
 • Informace, produkty, služby, technologie, Krystalový tým, personál, spojenci Projektu.
 • Naši Klienti.

1.3 Projekt: Sociální byznys - Brána pro Sociální Kapitalismus

Pojem Sociální byznys (Originální angl. název Social business) byl zaveden osobou jménem Muhamad Yunus (obrázek následuje) - Celosvětově známým ekonomickým expertem a nositelem Nobelovy ceny za mír.

Muhamad tuto problematiku také nazval jako Novou éru Kapitalismu - "Sociální Kapitalismus".

Naše služby, produkty, vývoj a výskum byly navrženy za účelem pomoci a transformace pro komunitu, lidstvo, životní prostředí a planetu.

Po odečtení nákladů, všechny naše zisky jsou reinvestovány zpět do byznysu především za účelem, aby byl projekt finančně soběstačný, dalšího rozvoje projektu, vývoje a výzkumu apod.

Alfou a Omegou každého byznysu je maximalizování zisků a zároveň optimalizace nákladů resp. jejich minimalizaci, redukování nebo jejich kompletní eliminace. Výjimku netvoří ani náš byznys - i když je náš byznys charakterizován jako Sociální byznys, je naší povinností a to legislativní, duchovní a karmickou maximalizoat zisky a minimalizovat či kompletně eliminovat náklady a to vše pro podporu účelů a záměrů, které náš Projekt a jeho právní subjekty prohlašují.

Projekt a Transformace operují a poskytují naše Transformační služby globálně ve všech zemích, ve všech jazycích a to jak na této planetě tak i intergalakticky mimo naší planetu ve všech ostatních jazycích na všech ostatních planetách, solárních systémech, galaxiích, konstelacích, vesmírech a celé existenci.

Podpořte prosím náš projekt a tím zároveň i globální Transformaci absolvováním našich služeb, zakoupením našich produktů či finančními dary.

Náš bankovní účet je transparentní (Veřejně viditelný výpis z tohoto účtu) jako důkaz, že všechny finance jsou směrovány tak, jak náš Projekt prohlašuje.

Pojem "Sociální byznys" a pojem "Sociální Kapitalizmus" jsou odlišné pojmy od pojmu "Socialismus"

1.4 Projekt - Přirozený Monopol

Přirozený Monopol je legální monopol, lidově nazývaný také "dobrý monopol". Na základě poučení se z historie, vznikly úřady pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stejně nazývané také "Antimonopolní úřady", které kontrolují a zajišťují:

U Přirozeného monopolu - Produkty, služby resp. jejich ceny jsou navrženy a optimalizovány tak, že konkurence následně přirozeně nedokáže vstupem na trh konkurovat cenám a produktům přirozeného monopolu. Náš projekt splňuje i tuto podmínku vzhledem k tomu, že mnohé naše náklady jsou kompletně eliminovány na nulu a to včetně nákladů na materiály, výrobu a logistiku. My tyto podmínky přirozeného monopolu splňujeme ještě spolu s dodatečných podpůrnými argumenty, jako je Ultimátní, trvalé a neměnné nastavení našich Všech obchodních podmínek, ceníků atd.

Vzhledem ke "gigantičnosti" našeho projektu a za účelem Ultimátního poučení se z historie, aby se negativní historie již neopakovala, bylo třeba náš Projekt resp. naše technologie "přirozeně" monopolizovat a to především a v neposlední řadě za účeem Ochrany technologií, aby se naše Ultimátní revoluční technologie už nikdy nepoužili na negativní a destruktivní účely a aby se technologie už nikdy nepoužili jako zbraně a zároveň, aby si lidstvo vážilo mnohé záležitosti.


1.5 Všechny podmínky Projektu

 • Odborné kvalifikace.
 • Definice pojmů.
 • Společné Podmínky Projektu.
 • Obchodní podmínky a Reklamační řád Poskytovatele pro službu Odborné poradenství (Terapie) - Smlouva o poskytování Služby.
 • Obchodní podmínky a reklamační řády pro všechny ostatní produkty a služby Projektu.
 • Podmínky a požadavky na Klienta před tím, než nás Klient kontaktuje.
 • Podmínky prezentace Projektu v médiích.
 • Naši Partneři.
 • Průmyslové a duševní vlastnictví.
 • Bibliografie.
 • Závěrečná ustanovení a Souhlas Klienta se Všemi podmínkami Projektu.
 • Bankovní spojení, instrukce pro platbu, povinné "Zprávy pro příjemce", povinné variabilní symboly.
 • A všechny ostatní informace, obsah, instrukce, ceník na stránce Projektu jsou také nezbytná součást Všech podmínek Projektu.

1.6 "Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čtenáři.
 • Posluchači a diváci.
 • Osoby, které na bankovní účty Projektu zaplatili za služby Poskytovatele či poslali finanční dar.
 • Osoby, které s námi písemně komunikují.
 • Rodiče dětí mladších než 18 let, pro které rodič objednává služby Poskytovatele.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Zaměstnavatel.
 • Zaměstnanci zaměstnavatele.
 • Médium resp. jeho reprezentant/zástupce/redaktor/projektový manažer, novináři či reportéři a jakýkoli jiní zástupci, reprezentanti či jiní pracovníci médií apod.
 • Veřejnost.
 • Všichni obyvatelé planety Země (Všichni pozemšťané), kteří se na naši stránku Projektu ještě nedostali ale i ti, kteří se na naši stránku již dostali.
 • Jednotlivé vlády, jednotná světová vláda planety Země a všechny ostatní vlády mimo panéty Zemi ve všech ostatních částech v celé Existenci.
 • Jakákoliv konkurence tohoto Projektu.
 • Samotná Transformace.
 • Naše planeta Země, paralelní reality a vše ostatní mimo naší planety.
 • Všechny Civilizace nacházející se mimo planety Země.
 • Celá Existence.
 • Všichni Bojovníci/Pracovníci Světla.
 • Nejvyšší Bůh/Stvořitel Aton.

1.7 "Ekosystém" nebo "Ekologický systém"

 • Naše planeta Země a její různé Ekosystémy.
 • Ekosystémy nacházející se v prostorech a časoprostorech mimo planety Země.

1.8 "Existence" nebo "Celá Existence"

Kolektivní vědomí/Kolektivní inteligence/Kolektivní mysl/Kolektivní organismus/Univerzální vědomí/Univerzální mysl.

1.9 "Starý/Zastaralý systém"

Planetou Zemi ale i celou Existencí neustále a nonstop/uznané/uznávané/identifikováné/odhalováné/považováné Všechny nechtěné, nežádoucí, ohrožující, zbytečné, škodlivé, umělé a neumělé, falešné, parazitující, zastaralé, pomalé, zpomalující, neefektivní a nerelevantní energie.

2. Společné Obchodní podmínky Projektu

2.1 Legislativa, kterou se Projekt řídí

Klient si je vědom a zároveň souhlasí, že vzhledem k tomu, že Ultimátním cílem Projektu je operovat globálně ve všech zemích světa a ve všech jazycích, Projekt se vždy řídí podle (pro Projekt relevantních) aktuálních právních a legislativních předpisů VŠECH zemí světa:

2.1.1 Primárně státem Česká Republika vzhledem k tomu že Projekt má v této zemi sídla, je zde zaregistrován na finančních úřadech a u správcích daní pro platbu odvodů, daní atd. Jinými slovy Česká republika je v tomto případě chápána jako Centralizovaná krajina, do které se "sbíhají" všechny finanční příjmy Projektu z celého světa, čímž se Projekt podílí na ekonomickém fungování České republiky. Zároveň se pojmem "Centralizovaná" myslí i to, že účelem České republiky je i to, že slouží jako Geocentrálny střed transformace celé planety Země.

2.1.2 Sekundárně státy Evropské unie a všech ostatních států světa mimo Evropskou unii.

2.2 Pozitivní, Konstruktivní a Kreativní účely Projektu

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že na základě poučení se z historie a zároveň za účelem, aby se špatná historie už neopakovala, Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že slouží výlučně a exluzivně JEN pro pozitivní, konstruktivní, kreativní, sociální, nadační, mírové a humanitární účely. Zároveň projekt Neslouží pro jakékoliv negativní či destruktivní účely, stejně Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že není autorizovaný, nepovoluje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslouží pro účely vyrábění, distribuce, obchodování se zbraněmi či prodeje zbraní či jiných aspektů a souvislosti souvisejících se zbraněmi, weaponizovaním či militarizaci technologií či jakéhokoliv zneužití technologie a to včetně zneužití technologie za účely ublížení či ohrožení na zdraví či na životě. Zároveň, i když v minulosti sloužila Velká pyramida V Gíze jako zbraň, tentokrát poslouží pyramida rovněž všechny ostatní pro Transformaci relevantní technologie výlučně a exkluzivně JEN pro pozitivní a konstruktivní účely a Projekt, Planeta Země, Transformace a Existence Garantují, že Velká pyramida v Gíze stejně jako všechny ostatní pro Transformaci relevantní technologie se již nikdy nepoužijí a nezneužijí jako zbraně či na škodlivé, negativní a destruktivní účinky.

2.3 Kompatibilita mezi Klientem a Projektem a tím pádem i mezi Klientem a Globální Transformací

2.3.1 Všechny informace na stránce Projektu včetně povinností Klienta jsou výlučně a exkluzivně za účelem optimalizace Placebo efektů (Potřebných především pro službu Odborného poradenství/Terapie Poskytovatele) a optimalizace Systému víry Klienta za účelem správné, adekvátní a optimální spolupráce a Komatibility mezi Klientem a Projektem.

2.3.2 Klient je povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že:

2.3.2.1 I když má Projekt nastavené své podmínky, pravidla, aspekty které toleruje-netoleruje/akceptuje-neakceptuje, je to sebehodnota Projektu, na kterou má Projekt plné právo, není to nic nelegální ani nemorální. Projekt jeho Všemi obchodními podmínkami rozhodne nikoho v žádném směru nijak NEdiskriminuje, NEodsuzuje ani NEposuzuje a Projekt zároveň zachází s každým Klientem a věnuje se každému Klientovi individuálně.

2.3.2.2 Projekt NENÍ žádná sekta.

2.3.2.3 Projekt představuje a reprezentuje Ultimátní Globální Celosvětové a Celoexistenční Jednotné náboženství jako dualitu: Na straně jedné: Zákony Jednoho (Laws of One) - Univerzální a Vyšší Vesmírné principy a zákonitosti, Posvátná geometrie atd. a na straně druhé: Zákony nikoho (Laws of NoOne) - Bojovníci světla apod.

2.3.2.4 Vzhledem k tomu, že Projekt je vizionářský s cílem přinést Ultimátní revoluční technologie, Projekt je pozitivně a konstruktivně považován za utopistický.

2.3.2.5 Vzhledem k tomu, že jeden z ultimátní cílů Projektu v podobě jeho Ultimátních terapeutických řešení je odemknout lidský potenciál, aktivovat vyšší schopnosti, vyšší funkce a schopnosti těla a mozku, posunout lidstvo a planetu na vyšší vibrace, Projekt je považován a vnímán konstruktivně, pozitivně a objektivně jako eugenický Projekt s výlučně a exkluzivně pozitivními a kreativními aspekty.

2.3.2.6 Projekt, planeta Země a Transformace stejně aplikují výlučně a exkluzivně principy tzv. Determinismu (Předurčení/naplánování/předsevzetí předem) a zároveň výlučně a exkluzivně JENOM jediného směru, kterým jde a půjde tato planeta - směru a proudu Transformace: Tento Projekt, jeho technologie, Produkty a služby, taková forma Transformace byly naplánovány v pradávných dobách, konkrétně 10 500 před nl, při posledním (třetím) potopení Atlantidy, co se událo zneužitím moci, znalostí a technologií. Jinými slovy, Projekt a Transformace jsou dnes výhradně a exkluzivně již JENOM výsledkem a manifestací tohoto předurčení a naplánování, co můžeme chápat i jako Ultimátní Předurčení resp. Ultimátní osud a zároveň i jako Ultimátní vyrovnání a uzavření celoplanetární karmy. Nicméně, taková forma Determinismu planety a Transformace výlučně a exkluzivně neberou jednotlivcům odpovědnost, právě naopak planeta a Transformace tlačí na to, aby bylo lidstvo zodpovědné - Ultimátně a pozitivně zodpovědné.

2.3.2.7 Stejně Projekt, planeta, Transformace a Existence aplikují filozofii Hermesa Trismegistuse, tzv. Hermetika/Hermetismus - Jak nahoře tak i dole. Jinými slovy, což je Ultimátně již nastaveno na energetické (Nejvyšší možné úrovni celé Existence), to je automaticky přirozeně a Ultimátně manifestováno a zrcadlené i na poslední (nejspodnější úrovni Existence) a to na fyzické úrovni.

2.3.2.8 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Všechny podmínky Projektu a tím pádem i samotné Planety a Transformace představují Ultimátní aktualizování, modernizaci, nahrazení a doplnění původních, originálních a prvotních 10 božích přikázání (Ten Commandments).

2.3.2.9 Cílem Projektu NENÍ vytvořit dojem diktatury, totality, fašismu či jiných jim obdobných zřízení.

2.3.2.10 Cílem Projektu NENÍ vytvořit New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, jak jej prezentují např. konspirační teorie v souvislosti s NWO.

2.3.3 Za účelem dosažení optimální Kompatibility mezi Klientem a Projektem, Klient je povinen mít optimální Systém víry vůči Projektu (dále jen "Aspektem Projektu") v tom směru, že:

2.3.3.1 Klient je povinen přistupovat k Projektu výlučně a exluzivně Pozitivně, Konstruktivně a Objektivně a na základě faktů uvedených na webstránce Projektu.

2.3.3.2 Klient je povinen v rámci jakékoli spolupráce s Projektem využívat příležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhání, plýtvání a nevážení si příležitostí Klientem.

2.3.3.3 Klient je povinen být Projektu otevřený.

2.3.3.4 Klient je povinen Projektu a všem jeho aspektům věřit.

2.3.3.5 Klient je povinen Projekt a všechny jeho aspekty považovat za skutečnost a za holý fakt a zároveň je povinen Klient s Projektem souhlasit.

2.3.3.6 Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že Projekt akceptuje výlučně a exkluzivně JENOM pojem "Menstruace" a zároveň, že pojmy jako "Menzes", "Krámy", "Měsíčky", "Cyklus", "Své dny", Mám "To", Dostala jsem "To" a jiné výrazy/synonyma jim podobné Projekt považuje za arogantní, vulgární, neslušné, zastaralé, nechutné, odporné, dogmatické a stereotypní a Projekt tyto pojmy neakceptuje a netoleruje.

2.3.3.7 Klient je povinen být si vědom a souhlasit a považovat za fakt, že nejsme ve Vesmíru sami a že mimo planetu Zem existují i jiné civilizace.

2.4 Ultimátní a trvalý kolaps a eliminace zastaralého systému

2.4.1 Transformace a Planeta Ultimátně výlučně a exkluzivně JIŽ zakázaly a i nadále i zakazují, nepovolují a netolerují vznik jakékoli další konkurence tohoto Projektu, kde vznik jakékoliv konkurence jsou také Transformací a Planetou považovány už za jejich zpomalení a tím pádem i za jejich ohrožení.

2.4.2 Jakákoliv konkurence tohoto Projektu je v konečném důsledku Ultimátně výlučně a exkluzivně povinná také podřídit se Tansformaci a Planetě Zemi a to výhradně a exkluzivně přejetím již pod kompletní kontrolu a administrativu tohoto Projektu včetně projetí a přesměrování jakýchkoliv stránek konkurence tohoto Projektu přímo na web tohoto projektu a to vše v optimálním časovém období určeném Transformací a Planetou Země. V případě, že tak konkurence neučiní, Transformace a Planeta to také považují za jejich zpomalení a tím pádem i za jejich ohrožení.

2.4.3 Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že vzhledem k tomu, čím se Projekt zabývá, že v rámci přirozeného vývoje a evoluce nastane kompletní a Ultimátní přirozená eliminace Zastaralého systému zejména a v neposlední řadě i v podobě mnoha průmyslových, ekonomických ale i různych jiných revolucí. Platí pravidlo - na to, aby přišli nové věci, staré věci musí zákonitě a přirozeně odejít. Stejně Projekt, planeta Zem a Existence netolerují a nepovolují Zastaralý systém, který Existence kompletně, nonstop, nekompromisně, bez výjimek, natrvalo a ultimátně eliminuje a zároveň kompletně, nenávratně a neobnovitelně maže z Existence a následně přesouvá do Archivů Akášických záznamů, které jsou součástí Očistce a to vše o nejvyšší možné a zároveň neustále se zvyšující intenzitě. Jinými slovy, všechny energie, což stojí transformací v cestě (Především ovšem v neposlední řadě Neochota na sobě pracovat, Neochota pracovat na sobě optimálně rychle; Neochota být v souladu se Všemi podmínkami Projektu; Neochota jít s proudem Transformace; Neochota podřídit se transformaci; Energie konkurence a všechny ostatní zastaralé a pro Transformaci Neoptimální energie) šli, jdou a půjdou z cesty. Exitence, Transformace a planeta Země totiž vyžadují, že Klient Projektu je povinen na sobě pracovat každý den, jinými slovy - Transformace musí probíhat každý den neustále a to jak na vědomé úrovni tak i na podvědomé úrovni. Klient je zároveň povinen souhlasit s tím, že Projekt NEpřebírá jakoukoliv odpovědnost za přirozený průběh a evoluci a za nadcházející revoluce všech druhů stejně tak, že Projekt má plné právo (a zároveń NENÍ nelegální) být chytrý, inovační, revoluční, unikátní.

2.4.4 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že vzhledem k Individuální ale i Kolektivní knihy osudu jako důsledku a požadavky samotné Transformace, KAŽDÝ Klient tohoto Projektu dojde do Ultimátního stadia resp. do Ultimátní situace, kde na řešení jeho záležitostí Klient už nebude mít na výběr, klient nebude mít už žádné jiné možnosti, nebude Klientovi umožněno se tomuto Projektu a tím pádem i Transformaci se vyhnout či nadále se vyhýbat, kde v okamžiku této Ultimátní situace Klienta je Klient povinen použít výhradně a exkluzivně UŽ JENOM řešení, která nabízí Transformace a to výhradně a exkluzivně UŽ JEN v podobě řešení, produktů, služeb tohoto Projektu.

2.5 Neustálý Automatizovaný telepatický avšak Limitovaný přístup Projektu do Podvědomí Klienta; Ochrana Projektu před ohrožením

2.5.1 Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že Projekt má limitovaný telepatický přístup do podvědomí Klienta. Pod pojmem limitovaný Projekt myslí to, že se jedná o omezený přístup k datům z podvědomí Klienta výlučně a exkluzivně za účely popsaných v Společných podmínkách Projektu ale i v podmínkách pro službu Odborné poradenství/Terapie. Všechny ostatní data v podvědomí Klienta jsou podle legislativy o ochraně údajů ale zároveń i podle morálního kodexu etického kodexu ale i psychoterapeutického kodexu považovány za soukromá data - Projekt nemůže a nesmí si v datech podvědomí Klienta listovat jako v knize. Klient si je zároveň vědom, že má plné právo si své soukromé záležitosti (soukromá data v jeho podvědomí) ponechat pro sebe a zároveň si je Klient vědom, že jeho podvědomí nám vždy komunikuje jen to nejnutnější minimum, jak se říká víc ani jen o slabiku.

2.5.2 Přístup do podvědomí Klienta je za následujícími účely:

2.5.2.1 Pro Službu Odborné poradenství/Terapie, která je založena primárně na práci s podvědomím Klienta, Klient zaplacením, objednáním služby skrz objednávkový formulář souhlasí s tím a zároveň jeho souhlasem umožňuje Projektu omezený a limitovaný telepatický přístup do Podvědomí Klienta za účely výlučně a exluzivně Terapeutickými a za účely odstranění problémů, se kterými se Klient na Projekt/Poskytovatele služby obrátil. Podrobnější informace a jako doplněk k tomuto paragrafu je popsáno v položce "telepaticky Odborné poradenství" - Popis služby, Audio a video materiály, Příklady z praxe; Obchodní podmínky a reklamační řád této služby.

2.5.2.2 Vzhledem k tomu, že podvědomí/mysl Klienta jsou součástí Univerzální/kolektivní mysli resp Univerzálního/kolektivního povědomí a zároveň na základě souhlasu Podvědomí Klienta (Energetického souhlasu), za účelem prevence Projektu před ohrožením ve všech aspektech - energetických, psychických, fyzických a před všemi ostatními formami ohrožení, Projekt nonstop automatizovaně a telepaticky monitoruje v podvědomí Klienta výlučně a exluzivně JEN jakékoliv negativní, destruktivní záměry v podobě myšlenek, emocí, postulátů či negativních vzorců a to včetně záměrů, jejichž účelem by bylo Projekt zkorumpovat a kde Všechny tyto vyjmenované aspekty by mohly Projekt jakýmkoliv způsobem ohrozit. Projekt považuje takové negativní záměry jako ohrožující. V případě detekce těchto specificky definovaných ohrožujících záměrů, Projekt si vyhrazuje právo tyto hrozby z podvědomí/z mysli Klienta automaticky vymazat a to rovnou na energetické a kvantové úrovni, což způsobí, že taková forma hrozby bude eliminována hned v zárodku a zároveň taková hrozba nedostane šanci se manifestovat a zároveň Klient si je vědom že tato záležitost nijak neovlivní každodenní život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a děje se na podvědomé úrovni, kde s tímto celým paragrafem Klient je povinen výslovně souhlasit.

2.5.2.3 Zároveň, V případě jakéhokoli útoku na Projekt a na všechny jeho aspekty, myslí se tím různé formy útoků a ohrožení a to především avšak v neposlední řadě útoky - energetický, psychologický, či fyzický, právní, hackerský, jakékoliv pokusy o replikace technologií či služeb Projektu a všechny ostatní formy útoků a ohrožení charakterizované a definované Existencí, Transformací, Planetou Země, Planeta, Transformace a Existence si vyhrazují právo a jsou autorizovány se bránit použitím adekvátních obranných prostředků, jejichž součást jsou v neposlední řadě i Všechny obchodní podmínky Projektu, Naše extrémně detailní, precizní a Ultimátní argumentace/argumenty/argumentační prvky a to vše na základě objektivních, nestranných a nezaujatých faktů, důkazů atd., kde Klient je také povinen souhlasit i s tímto paragrafem.

2.5.2.4 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že webová stránka Projektu a celý její obsah a všechny její domény se z bezpečnostních důvodů nacházejí MIMO planetu Zem a to od datumu 04.11.2019. Jakékoliv pokusy vypátrat, napadnout, ohrozit, hacknout apod. stránku Projektu jsou Projektem, planetou Zemi, Transformací a Existencí považovány také za ohrožení, nebezpečí, hrozbu a útok.

2.6 Kompatibilita a harmonie různých druhů Ekosystémů

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s faktem, že Projekt garantuje, že teleportační technologie Projektu, jako přechod mezi různými druhy Ekosystémů, NEnarušují jednotlivé druhy těchto Ekosystémů. Princip spočívá v ochranných mechanismech teleportační technologií Projektu, jak vidíme např. ve filmech v portálech - v portálu je grafické znázornění určité energie, vody, kde voda má obecně očistný charakter. Tyto mechanismy v portálech a v celkové teleportační technologie Projektu slouží jako detoxifikační, dekontaminační, očistné, harmonizační, vyrovnávací aspekty za účelem, že Ekosystémy, jejich chod, harmonie a pod. zůstávají použitím teleportace Projektu a přechody přes portály Projektu absolutně neporušené a nenarušené.

2.7 Garance kvality Teleportované vody

Projekt garantuje, že jakákoliv Teleportovaná voda ať už na naši planetu z jiných planet a/anebo Teleportované voda v rámci naší planety našim Klientům, je kvalitní, splňuje patřičné a relevantí normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všechny potřebné látky a minerály a je v dokonalé harmonii av rezonanci s živými organismy na planetě Zem stejně Projekt garantuje, že taková ionizovaná voda podporuje a urychluje i léčebné, opravné a regenerační mechanismy živých organismů.

2.8 Garance trvalo nastavených a neměnných podmínek

Čestně prohlašujeme a garantujeme, že Všechny podmínky Projektu jsou nastaveny Ultimátně - to znamená, že podmínky jsou nastaveny natrvalo; jsou neměnné a Projekt Podmínky nebude měnit a to od datumu 03.10.2019 a zároveň od data 04.03.2070 Všechny podmínky našeho Projektu výlučně a exkluzivní UŽ NEjsou vypsány a zobrazeny v podobě textů, od tohoto data 04.03.2070 jsou optimálně jako forma NLP již zakódované, vynucované a dodržovány Ultimátně automaticky, neustále v různých záležitostech resp. v různých podobách včetně infografiky, v DNA, v Paragenetice, V Univerzální mysli, v podvědomí jednotlivců atd. a zároveň se Projekt, Planeta, Transformace a Existence ospravedlňují Klientům za jakékoliv resp. všechny předešlé změny či aktualizace podmínek a zároveň i za všechny případné problémy či komplikace způsobené těmito změnami a aktualizacemi avšak i v tomto případě se jednalo o vývoj a výzkum, který si i v tomto směru Ultimátně svůj účel již splnil.

2.9 Garance trvale nastaveného a neměnného ceníku pro VŠECHNY služby a produkty Projektu

V rámci našeho vývoje a výzkumu je stránka Projektu chápána jako "labolatoř", kde v rámci globálního průzkumu trhu, automatizace technologií, pilotního testování technologií, fluktuací energií transformace, zemských energií apod. měl Projekt minulosti tzv. různé dočasné nestabilní ceny za jeho službu terapie, čehož účelem bylo dosáhnout finální optimální cenu, kterou jsou Klienti ochotni zaplatit trvale, zpřístupnění služby a její cenové dostupnosti pro širokou veřejnost resp. pro všechny a kde účelem nastavení ceny bylo zároveň dosažení trvalého maximálního zisku pro Projekt. Všechny předešlé veřejné nastavení ceníku představovali zároveň kvantové pole, které bylo třeba vyčistit. Touto Ultimátním a finální cenou se zároveň dosáhla Ultimátní Transformační, CeloExistenční a celoplanetární, Politická, Ekonomická, Technologická, Medicínská, Terapeutická, Duchovní rezonance, Ultimátní tlak, rychlost a tempo Transformace, stejně se tímto nastavili a odemkli Ultimátní kapacity a plný potenciál jak pro tuto planetu, lidstvo, Transformaci tak i pro celou Existenci. Stejně se dosáhlo tímto i Ultimátní, trvalé a finální uzemnění a stabilizace našeho Projektu, jeho cen apod. Projekt se tímto zároveň omlouvá za všechny obsahové změny a zároveň za všechny předešlé nestabilní ceny resp. za cenovou nestabilitu a za problémy způsobené touto formou vývoje a výzkumu a testování a zároveň projekt čestně prohlašuje a garantuje, že ceny všech našich služeb a produktů jsou nastaveny již Ultimátně, co znamená, že ceník je nastaven natrvalo; je neměnný a Poskytovatel ceníky nebude měnit - vývoj a výzkum si již v tomto směru svůj účel splnil. Konkrétní ceníky a data, odkdy jsou tyto ceníky/služby platné/dostupné, jsou uvedeny na naší úvodní/hlavní stránce. Zároveň tento Projekt výlučně a exkluzivně JEN nenabízí jakékoliv množstevní slevy a to výhradně a exkluzivně JEN z důvodu zachování optimální sebehodnoty jako našeho Projektu, tak i sebehodnoty jednotlivců, lidstva a pod.

2.10 Právo a povinnost Klienta kontaktovat Projekt PŘED a PO objednání a zaplacení služeb/produktů či před/po finančním daru

2.10.1 PO prostudování stránky Projektu a PŘED/PO zaplacení a objednání jakékoli služby/produktu či finančního daru má Klient právo a zároveň je Klient povinen kontaktovat Projekt a to na kontakty uvedené na stránce Projektu v případě, že má Klient nějaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient před/po objednání produktů/služeb či před/po finančním daru právo na zodpovězení a vyjasnění takových záležitostí Projektem.

2.10.2 Ve spolupráci s Klientem Projekt netoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy výhrůžky či jiné nevhodné a neslušné chování, alibismus, výmluvy, odůvodňování problémů a chyb Klienta atd. Projekt akceptuje a toleruje výlučně a explicitně JEN Konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

2.11 Způsoby platby

 • Klasický bankovní převod.

 • Platba přes online zabezpečenou službu Transferwise, která podle legislativy nemá a nesmí mít přístup k jakýmkoli Vašim bankovním, platebním či přihlašovacím údajům a pod.
 • Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Projekt přijímá na jeho bankovní účet finanční dary a/anebo platby za služby a produkty Projektu jako od Klientů Planety Zemi tak i od Klientů a Civilizací nacházejících se AJ mimo samotnou planetu Zemi.
 • Od data 16.12.2023 jsou způsoby platby a tím pádem i způsoby přijímání financí pro tento Projekt výhradně a exkluzivně již JENOM Ultimátně optimálně zmodernizované a to v podobě možností především avšak v neposlední řadě plateb přes online internet banking, platby kartou, elektronické peněženky a všechny platební možnosti planety Země a zároveň tento systém je plně kompatibilní pro přijímání plateb a financí i od civilizací a planet mimo planety Země.

2.12 Vystavení faktury; Interní účetnictví Projektu

2.12.1 Podle legislativy, Projekt je povinen mít každou transakci řádně zaúčtovanou. Avšak Projekt si je vědom, že ne každý Klient potřebuje vystavit fakturu a proto Klient si je vědom, že Všechny podmínky Projektu jsou chápány jako rámcová smlouva o poskytování všech služeb Projektu stejně jsou Všechny podmínky Projektu chápány jako dárcovská smlouva, na základě kterých jsou vystavovány řádně účetní tzv. interní doklady v rámci našeho účetnictví. Klient takto nemusí poskytovat Projektu jeho fakturační údaje a zároveň má Projekt takovýmto způsobem skrze vystavení dokladů interně v účetnictví transakce řádně a korektně zaúčtovány. V případě potřeby vystavení faktury je Projekt podle legislativy povinen vystavit Klientovi fakturu, která bude následně vystavena tak, že poté, co Klient zaplatí a po telepatickém či telefonickém či osobním potvrzení Klientových fakturačních údajů a Klientovy mailové adresy anebo poté, co Klient vyplní formulář na naší hlavní stránce s fakturačními údaji Klienta, bude Projektem instantně/okamžitě na tento mail Klienta zaslána požadovaná faktura ve formátu PDF.

2.12.2 V rámci optimalizace nákladů našeho Projektu, Účtovnícto Projektu je vedeno výlučně a exkluzivně už JEN interně a to naší hlavní účetní Ybunou, kde jakákoli komunikace s finančními/daňovými úřady, daňové přiznání atd. probíhají výhradně a exkluzivně již JEN rovněž s Ybunou a to vše výhradně a exkluzivně již JEN od datumu 01.07.2019.

2.12.3 Jakákoliv komunikace/ jakékoli komunikace, včetně komunikace/komunikací jakýchkoliv úřadů, probíhá/probíhají s naším Projektem výlučně a exkluzivně JEN přes kontakty uvedené na naší hlavní stránce - přes datovou schránku, přes email, telefonicky nebo Telepaticky. Jinými slovy, jakákoliv komunikace kohokoliv s naším Projektem zároveň výlučně a exkluzivně neprobíhá JEN formou poštovní korespondence a to na adresu sídla společnosti/Na adresu Trvalého-přechodného pobytu jednatele (což jsou placené služby) a to výhradně a exkluzivně jen do data 15.12.2023. Tento paragraf č.2.12.3 je platný a aplikován výhradně a exkluzivně z důvodu JEN toho, že adresy/sídla definovány v tomto paragrafu jsou výlučně a exkluzivně JEN virtuální sídlo našeho právního subjektu a virtuální adresa trvalého pobytu a to výhradně a exkluzivně jen na základě legislativní požadavky mít např. sídlo právního subjektu, trvalý pobyt a pod. V rámci optimalizace nákladů Projektu a zároveň v rámci toho, že legislativa neurčuje přijímání poštovních zásilek na tyto sídla a zároveň odpovídání na takovou formu korespondence, jakékoliv zásilky na tyto virtuální adresy výlučně a exkluzivně JEN NEJSOU přebírány a tím pádem ani kontrolovány a zároveň tím pádem NENÍ na ně ani zodpovězeno. Zároveň, od data 16.12.2023 má náš Projekt již výlučně a exkluzivně JEN naše vlastní sídlo společnosti a JEN vlastní adresu trvalého pobytu.

2.13 Ochrana údajů

Podle legislativy o ochraně údajů zachováváme o jakýchkoli údajích Klienta maximální mlčenlivost, stejně je neposkytneme ani žádným třetím stranám. Výjimku tvoří transparentní bankovní účty Projektu, kde je zveřejněn údaj "Název protiúčtu".

2.14 Transparentní účty

2.14.1 Klient si je vědom, že bankovní účty Projektu jsou transparentní.

2.14.2 Klient si je rovněž vědom, že jeden z údajů na transparentním účtu je aj údaj s názvem "Název protiúčtu", což je název, pod kterým byl bankovní účet Klienta zřízen (Např. Jméno a příjmení - pro fyzické osoby; Název firmy resp. název firemního účtu pro právnické osoby apod). Položka "Název protiúčtu" je položka automaticky uvedena bankami Projektu a není v moci Projektu dosáhnout toho, aby tento údaj na transparentním účtu nebyl zveřejněn vzhledem k tomu, že je to ve smlouvě mezi Projektem a Bankou Projektu, kde smlouva žádá náš Projekt tuto informaci zveřejnit a upozornit Klienta na tuto informaci předem a kde Projekt tuto část dohody dodržel právě v podobě tohoto paragrafu.

2.15 Reklama a Marketing

2.15.1 Souhlas Klienta s Telepatickým zasíláním novinek (Newsletters): Klient souhlasí se zasíláním pro něj relevantních novinek v individuálně pro Klienta a pro Transformaci relevantních časových intervalech ohledně pokroku Projektu, kde novinky jsou Klientovi komunikovány automatizovaným telepatickým způsobem a skrz intuici Klienta.

2.15.2 Ostatní formy reklamy a marketingu: Klient také souhlasí i s ostatním pro něj relevantním a zároveň planetou a Transformací požadovaným marketingem a reklamou - telefonický marketing, mailový marketing, poštovní marketing, marketing na sociálních sítích a všechny ostatní formy reklamy a marketingu.

2.15.3 Jak se Klientovy údaje dostaly k našemu Projektu za účelem reklamy a marketingu: Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že jeho údaje potřebné pro marketing jako např. telefonní číslo, email apod. byly našemu Projektu poskytnuty Klientem vědomě a s vědomím a podvědomím souhlasem pro zasílání marketingových emailů a novinek v minulé a/anebo současné a/anebo budoucí spolupráci Klienta s naším Projektem a zároveň Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že jeho údaje potřebné pro marketing se k našemu Projektu mohli dostat i od třetích stran, kde to byl právě Klient, který někde v jeho minulosti souhlasil se zpracováním jeho údajů pro marketingové účely a/anebo zároveň kde Klient souhlasil s poskytnutím jeho údajů pro marketingové účely právě tímto zmíněným třetím stranám a/anebo kontaktní údaje Klienta byly našemu Projektu poskytnuty z Akášických záznamů a to Akašickými osobními strážci těchto údajů a dat Klienta/Klientů.

2.16 Umělé udržování Klienta za účelem zisku

Klient je povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že Projekt, Planeta a Transformace výlučně a exkluzivn ěneuznávájí, neakceptují, netolerují, neaplikují a zakazují jakúkoliv formu umělého udržování klienta za účelem maximalizace zisku.

2.17 Šíření textů, obrázků a ostatního duševního a průmyslového vlastnictví Projektu; Replikace a napodobení technologií Projektu

Veškeré znalosti, informace, technologie, postupy, služby, produkty atd. uvedené na webstránce tohoto Projektu jsou výlučným a exkluzivním průmyslovým a duševním vlastnictvím JEN tohoto Projektu, planety Země a Transformace. Klient je povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že duševní a průmyslové vlastnictví Projektu a to včetně jeho textů byly vytvořeny a obrázky byly vytvořeny a zakoupeny výlučně a exkluzivně jen pro účely Projektu. Projekt, Planeta, Transformace a Existence nepovolují, netolerují a zakazují jakoukoliv distribuci, šíření, kopírování těchto materiálů (pro použití prezentace Projektu výlučně a exkluzivně v médiích, výjimku tvoří přesně definovány, povolené a jmenované materiály uvedeny níže v části "Podmínky prezentace Projektu v médiích" ); Inspirování se texty a jakýmikoliv materiály Projektu; Jakoukoli formu snahy napodobení, replikace, reverzního inženýrství technologií Projektu a Transformace, Patentovat naše technologie, postupy, služby, produkty apod. na úřadech průmyslového vlastnictví a/anebo na jiných úřadech atd. Porušení tohoto paragrafu jsou Projektem, Planetou, Transformací a Existencí rovněž považovány za hrozbu a útok na nás.

2.18 Optimalizace nákladů Projektu; Eliminace mnohých nákladů Projektu na nulu

2.18.1 Klient si je vědom, že Projektu se podařilo eliminovat náklady na naše odborné poradce, terapeuty a specialisty, čehož výsledkem je, že skrze naši službu ve formě telepatické terapie jsou Vám naši odborní poradci dostupní nonstop a to kdykoliv je potřebujete a kde pro vedení Vaší terapie zároveň není už vůbec potřebná lidská účast resp. lidský faktor resp. "lidský terapeut".

2.18.2 Další aspekty, kde jsme kompletně eliminovali naše náklady byly v tom, kde mnohé fyzické potřeby a aspekty jako např. technologie pyramidalní energie či neurotechnologie a mnohé další fyzické aspekty byly nahrazeny jejich dokonalejšími a efektivnějšími mentálními variacemi.

2.18.3 Klient si je vědom, že další optimalizace resp. eliminace nákladů Projektu spočívá v nulových nákladech pro produkci a dodávání produktů, které musí fungovat na ultimátních principech - nulové náklady na materiály, nulové náklady na výrobu a nulové náklady na logistiku / doručení výrobků. Díky Hatonnovi a Ybuně; kteří náš projekt zastupují v našem vesmíru, v různých galaxiích, v různých vesmírech a konstelacích; se nám podařilo dosáhnout a zajistit exkluzivní smlouvy mezi naším projektem a mnohými galaktickými či dokonce vesmírnými radami a federacemi. Tyto smlouvy nám zajišťují nonstop a zdarma přísun neomezených množství jakýchkoliv materiálů, nonstop neomezený přísun pitné vody ionizované a optimalizované pro pozitivní, léčivou a regenerační rezonanci s buňkami v lidském těle, zvířat, rostlin a také samotné planety. Základní pointa je, že na jiných planetách mají přebytek těchto materiálů a platí pointa "Tak vy na Vaší planetě Zemi materiály těžíte, vyrábíte a ničíte si planetu a my se na našich planetách potřebujeme týchž stejných materiálů zbavit". Je to skvělá pointa a proč nespojit příjemné s užitečným, kde platí další svaté a zlaté pravidlo "Co je pro někoho odpad, je pro jiného poklad".

2.18.4 Klient si je vědom, že subjekt této části našeho vývoje a výzkumu je právě manifestace těchto záměrů, manifestace těchto smluv na naší fyzické rovině a to nastane právě technologií teleportace.

2.19 Nakládání Projektu s financemi - Maximalizace našich zisků a jejich zpětné reinvestování do Projektu spolu s Vašimi finančními dary zajistí finance potřebné pro podporu našeho vývoje a výzkumu a pro dosažení všech našich ultimátní cílů a záměrů

2.19.1 Všechny karty jsou Projektem na stůl vyložené - Vaše právo na sledování a ověření průběhu a plnění slibů Projektu

2.19.1.1 Jako osoby finančně podporující náš projekt a jeho vývoj a výzkum, ať už objednáním/absolvováním našich služeb, zakoupením našich produktů nebo Vašimi finančními dary, si zasloužíte a zároveň máte plné právo, abychom Vám, jak se říká, "vyložili všechny karty na stůl". Jinými slovy, máte plné právo vědět, co jsme už dosáhli, co máme již za sebou; kde se v současnosti nacházíme a kam směřujeme resp. za jakým účelem chceme použít všechny finance a naše zisky. Zároveň máte plné právo sledovat a ověřit si průběh Projektu, použití financí. Pro tento účel nám slouží:

 • Na naší stránce jsou všechny informace a záležitosti, které jsme již dosáhli a které máme již za sebou.
 • Transakce související s pokrokem Projektu jsou zobrazeny na našem transparentním účtu, kde můžete vidět mimo jiné i transakce jednotlivých nákladů potřebných, nutných a povinných pro pokrok Projektu a Transformace.
 • Jakékoliv změny na naší stránce jsou Vám komunikovány automatizovaně telepaticky a to srkz Vaši intuici.

2.20 Vytvoření jednotné světové vlády a jednotné světové měny; Intergalaktický obchod

2.20.1 Klient si je vědom, že ultimátním celoplanetární cílem Projektu je také vytvořit resp. spolupodílet se na znovuvytvoření Československa a na vytvoření jednotné světové vlády avšak ne za účelem diktatury, fašismu či totality jako popisují konspirační teorie (Viz naše Společné podmínky Projektu pro podrobnosti), ale za účelem dosažení určité intelektuální a duchovní úrovně, které reprezentují určitou sebehodnotu naší Planety. Tato sebehodnota následně zajistí rovnocennost naší planety Země s civilizacemi mimo naší planetu a to za účelem budování a rozvíjení intergalaktických vztahů, intergalaktického obchodu, intergalaktického cestování apod.

2.20.2 Jedním z klíčových aspektů pro vytvoření rovnocennosti naší planety s ostatními planetami a civilizacemi bude zároveň vytvoření také jednotné Ultimátní světové měny. Nová Ultimátní celoplanetární měna bude mít název "Urantia", což je původní a originální název naší planety Země v Univerzálním prastarém vesmírném jazyce a od tohoto názvu byly odvozeny např. i názvy "Gaia" - název planety Země v řecké mytologii či název "Midgart" - název planety Země v severské/norské mytologii. Uvádíme jeden z mnoha příkladů výhody jednotné planetární měny a jejího použití. Představte si situaci, že přes portál budete cestovat na jinou planetu např. za účelem dovolené. Na té planetě budete již schopni zaplatit např. za Váš suvenýr už měnou Urantia, která reprezentuje naši planetu a dává zároveň i povědomí o naší planetě či její existenci. Pro tyto a mnohé další účely je optimálnější a jednoznačně i jednodušší a rozhodně zapotřebí, aby naše planeta měla jednotnou měnu...

2.21 Zastupování Klienta před úřady

Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že náš Projekt si vyhrazuje právo Klienta NEzastupovat před některými úřady nebo před žádnými úřady a to výhradně a exkluzivně JEN z Transformačních a Karmický důvodů.

2.22 Telekomunikační telepatické technologie a služby Projektu

Telekomunikační Telepatické technologie Projektu - Lidská těla, živé organismy, Planeta Země, Velká pyramida v Gíze, náš Solární systém, naše Galaxie, náš Vesmír, Celá Existence slouží jako bio-organické, bio-molekulární a kvantové navzájem telepaticky a neustále propojeny analogové počítače a proto Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že VŠECHNY poskytované Telekomunikační Telepatické služby Projektu (Telepatická komunikace, Internet, GPS, TV) nefungují na principech rádiových vln, ale fungují výlučně a exkluzivně na dokonalejších a efektivnějších principech, které jsou v harmonii s lidským organismem, životním prostředím a planetou a nemají na ně žádný škodlivý a negativní vliv, neprodukují žádný elektromagnetický smog atd.

2.23 Dostupnost informací, služeb a produktů Projektu pro všechny věkové kategorie

Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že VŠECHNY informace na CELÉ webstránce Projektu a všechny služby a produkty Projektu jsou vhodné pro VŠECHNY věkové kategorie.

2.24 Splnění a dodržení všech slibů Klienta, které jeho duše dala při inkarnaci na tuto planetu

Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Existence, Transformace a Planeta Země zakazují a nepovolují zemřít přirozeně ani nepřirozeně každému Klientovi, kdo kompletně a Ultimátně nesplnil a nedodržel VŠECHNY sliby a závazky, které duše Klienta dala vůči této planetě, vůči Transformaci a tím pádem i vůči našemu Projektu při inkarnaci do tohoto života na tuto planetu, čímž se zároveň zamezí i to, že neuzavřené záležitosti a karmické dluhy se již NEbudou přenášet do dalších životů a kde se rychlost Transformace Ultimátně optimalizovala iv tomto směru.

2.25 Globální oteplování; Tání ledovců; Ultimátní, trvalé, stabilní atmosférické vlivy a stabilní počasí planety Země; Ultimátní forma transformace planety Země

2.25.1 Klient je povinen výlučně a exkluzivně akceptovat, respektovat a souhlasit, že na problematiky Globální oteplování, Tání ledovců atd. se Klient hledí výlučně a exkluzivně jen úhlem pohledu takovým, kde ledovce především avšak v neposlední řadě na obou pólech planety Země byly zrcadlem, symbolem a metaforou ničeho jiného jen výlučně a exkluzivně JEN toho, že lidé ztratili schopnost mluvit o svých pocitech, citové ochablosti, že ledovce byly metafora "Ledové královny", že ledovce byly metafora a psychologické pořekadlo "Při vyprávěn se z pocitů se uvolnila atmosféra/roztály všechny ledy" atd. a že globální oteplování není nic jiného, jen výlučně a exkluzivně jen jako další přirozený a nezbytný nástroj a prostředek Transformace posouvání lidstva a planety na vyšší frekvence a vibrace, metaforického a abstraktního posouvání lidstva/planety z temnoty do Světla.

2.25.2 Aby se Ultimátně zabránilo opakujícím se cyklem a časovým smyčkám zastaralé formy Transformace a obrany planety Země jako restarty civilizací a to v podobách přepólování planety, vylití oceánů, světových potop, nestabilních atmosférických vlivů, atmosférických výkyvů, výkyvů počasí, přírodních katastrof atd., Existence, transformace, Planeta Země a Projekt se shodli na aplikaci ultimátní řešení, kde jakákoli očista lidstva, planety Země a pod. probíhají výhradně a exkluzivně JEN přes tento Projekt a jeho Telepatické služby a kde zároveň tímto Existence, Transformace, Planeta Země a Projekt garantují, že Planeta Země se už nikdy nebude prepólovavať, ani nebudou nikdy už vylévat oceány atd., že Planeta Země bude mít trvale stabilní počasí adekvátní a příslušející jak k jednotlivým ročním obdobím, tak i k jednotlivým částem planety atd., čehož si je Klient vědom, akceptuje, respektuje a s čím Klient také výslovně souhlasí.

2.26 Světová legislativa, Oprimální hustota obyvatelstva planety Země, Vlastnictví všeho

2.26.1 Planeta Země, Transformace a Existence vyžadují, přikazují a tlačí na to, aby byly vytvořeny co nejdříve a neprodleně a následne natrvalo udržované výlučně a exkluzivně JEN nasledující standardy:

 • Znovuzjednotené Československo, Spojené státy (celo)Planetární/Spojené státy Pozemské; Jednotná světová vláda; Jednotná světová měna Urantia.
 • Ultimátní světová legislativa vyhovující a přizpůsobena požadavkům, produktům a technologiím Projektu, Intergalaktickým vztahům, Intergalaktickému obchodu a Intergalaktickyckému sportu.

2.26.2 Klient bere na vědomí, akceptuje, respektuje a souhlasí, že cílem planety Země a Transformace je dosáhnout co nejrychleji ultimátní optimální hustotu obyvatelstva planety Země a následně trvale udržovat planetu na této optimální hustotě.

2.26.3 Vzhledem k tomu že samotná Planeta Země a její mnohé komponenty jsou potřebné pro Projektem prezentovány technologie, Planeta Země je pod výlučným a exkluzivním vlastnictvím Existence, Transformace, Projektu a všemi ostatními, kteří na sobě pracují, kteří jdou s proudem Transformace atd.

2.27 Probuzení se


Klient je výlučně a exkluzivně JEN povinen se Ultimátně probudit z jeho klasické zemské/pozemské zkušenosti za účelem výlučně a exkluzivně JENOM toho, aby si Klient začal Ultimátně plnit svůj duchovní životní a karmický účel, za jehož účelem se do jeho současného života na planetě Zemi inkarnoval a to zároveň v čas, který Klient transformací a planetě Zemi slíbil při této jeho inkarnaci do jeho současného života.

3. Předtím, než Klient Kontaktuje Projekt resp. předtím, než si Klient objedná/zaplatí Služby/Produkty Projektu či Pošle finanční dar

3.1 Kompletní přečtení/prostudování celé stránky Projektu Klientem

3.1.1 Dříve, než využijete naše služby; předtím, než nás kontaktujete; předtím, než nám pošlete finanční dar; předtím, než do našeho Projektu investujete a/anebo dříve, než budete prezentovat náš Projekt ve Vašem médiu/médiích, jako Klient jste prosím povinen výlučně a exkluzivně si nejprve kompletně přečíst/prostudovat naši stránku resp. všechny její položky včetně všech jejích audio a video materiálů a to výlučně a exkluzivně JEN s otevřenou myslí, s otevřeností novým věcem, s Pozitivním a konstruktivním, záměrem, zánětem, chutí, motivací, nadšením, radostí a ochotou a zároveň Klient je ve spolupráci s Projektem povinen myslet, jednat a chovat se výlučně a exkluzivně JEN Ultimátně a plně kompatibilně, Pozitivně, Konstruktivně, Objektivně a na základě přečtených/prostudovaných faktů na stránce Projektu.Klient je povinen výlučně a explicitně obrátit se na Projekt a spolupracovat s ním JEN na hotovo PO prostudovaní materiálů. Pokud si naši stránku kompletně neprostudujete ani se prosím v takovém případě neunúvejte/neobtěžujte se nás kontaktovat a v takovém případě se ani nebudeme s Vámi bavit, stejně tak Vám naše Telepatická terapie v případě Vašeho neprostudovaní si našich materiálů NEbude fungovat.

3.1.2 Přečtením/prostudováním nám zároveň ukážete, že: 3.1.2.1 Chcete na sobě pracovat, že jste ochotni udělat pro sebe maximum; 3.1.2.2 a zároveň, že si umíte vážit záležitosti, které Vám byly poskytnuty zdarma; 3.1.2.3 a zároveň nám tím ukážete, že s naším Projektem jste ochotni a shopni optimálně a plně kompatibilně spolupracovat; 3.1.2.4 a zároveň prostudování zaručí optimální kompatibilitu mezi Vámi a naším Projektem a/anebo mezi Vaším publikem a naším Projektem pokud jste zástupce média; 3.1.2.5 a zároveň dosáhneme Váš optimální systém víry; Vaše Placebá (Placebo efekty jsou přirozené automatické samoléčící biochemické reakce lidského těla); Dosáhneme tím, že budete přistupovat k našemu Projektu maximálně objektivně, konstruktivně a na základě faktů; Přesně víte, jak jsou Vaše finance použity atd; 3.1.2.6 a zároveň Projekt Klientovi garantuje, že PO Vašem kompletním prostudování si naší stránky se budete umět výlučně a explicitně už automaticky napojit na naší Telepatickou terapii (Terapii ze záhrobí) JIŽ VY sami a to výlučně a explicitně JIŽ BEZ jakékoliv nutné podpory s reálně žijící osobou.

3.2 Co Projekt neakceptuje, netoleruje, nepovoluje a zakazuje

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že Projekt prosím výslovně, výlučně a explicitně neakceptujeNEAKCEPTUJE, NETOLERUJE, NEPOVOLUJE a ZAKAZUJE zároveň, především a v neposlední řadě všechny následující paragrafy 3.2.0 až 3.2.6 a všechny jejich podparagrafy, které jsou Projektem, planetou Zem, Transformací a Existencí charakterizovány výlučně a exkluzivně v rámci celé planety Země a v celé Existenci JEN jako:

 • Hrozba, ohrožení, rizika, nebezpečí a překážky.
 • Jako negativní postoje.
 • Ztráta energie, odpoutávání pozornosti, manipulace.
 • Nežádoucí, zastaralý a neefektivní způsob života.
 • Jako zastaralé, pomalé, zpomalující, blokující a progresu bránící energie, které si svůj účel již splnili.

3.2.0 Sekty; Chození do kostelů, na mše a pod. - vzhledem k tomu, že je to už pro Planetu a Transformaci ztráta času, odpoutávání pozornosti, pomalé a zároveň vzhledem k tomu, že Transformace vyžaduje a zároveň nabízí výlučně a exkluzivně skrz tento Projekt rychlejjší a efektivnější řešení pro duchovní očistu a spojení s naším Stvořitelem; Zastaralé, nepotřebné, neefektivní, dizinformatívne webové stránky, které si také už svůj účel splnily; Zastaralé a Transformací nežádoucí průmyslové odvětví - Jakýkoliv kosmetický, kadeřnický průmysl a jim podobné a obdobné průmysly - kosmetické a kadeřnické salony pro ženy, pro muže, pro zvířata atd.; Chemický průmysl; Průmysl mobilů, telefonů, počítačů, laptopů, tabletů; softwarový průmysl, průmysl virtuální reality, pc her, monitorů, televizorů a vší ostatní spotřební elektroniky a zábavy; Filmový průmysl; Neziskové organizace; Nadace či nadační fondy; Charitativní organizace; Humanitární akce, záležitosti a instituce; Třetí sektor apod.; Zastaralé a nežádoucí zdravotnictví; Zastaralé a nežádoucí sociální systémy, sociální instituce atd.; Tabákový průmysl; Alkoholový průmysl; Kávový průmysl; Manipulativní média a mínkotvorné prostředky; Manipulativní náboženství; Pojišťovnictví; Zdravotní a Sociální pojišťovny; Více než jedna politická strana v jednotlivých VŠECH státech Planety - několik politických stran představují rozpor názorů a tím pádem i brzdu a překážku pro rozvoj Země, Planety a Transformace stejně Projekt, Planeta, Transformace a Existence netolerují ani jakýkoliv jiný místní, státní, evropský, světový, globální a planetární politický nesoulad/rozpor/rozpory/neshodu/neshody/disharmonii/neshodu/nezhody/nerovnováhu/nerovnováhy názorů apod. včetně všech ostatních druhů nesouladů definovaných Transformací; Neoptimální vlády v jednotlivých zemích; Zastaralé školské a vzdělávací systémy; Jakákoli forma písemné, telefonické či osobní terapie; Vojensko-průmyslový komplex; Průmysl zbraní; Farmaceutický průmysl; Jakékoli Lékárny ale aj Obchody a prodejny s alternativními přípravky, doplňky atd.; Energetický průmysl - ropný, elektrický, jaderný atd; Těžba nerostných surovin, ničení přírodních zdrojů planety, ničení a znečišťování bohatství planety; Stavební průmysl; Dopravní průmysl; Strojírenský průmysl; Průmysl na výrobu jakýchkoli resp. všech dopravních prostředků - auta, vlaky, lodě, letadla, vesmírná plavidla atd; Silnice, dálnice a materiály, které blokují/blokovaly tok přirozených zemských energií/Tellurických proudů/Duchovních energií Země skrz magnetické siločáry/LEY lines; Zemědělský průmysl, který používá především avšak v neposlední řadě chemikálie, pesticidy apod.; Potravinářský průmysl, který používá mimo jiné konzervanty, barviva, škodlivou chemii apod.; Zastaralé průmyslová odvětví zabývající se s nakládáním a likvidací jakéhokoli druhu odpadu; Vesmírný a kosmický průmysl; Zastaralá a pro Transformaci nevyhovující a neoptimální legislativa; Zastaralé finanční a bankovní systémy; Průmysl/Průmyslová odvětví rádiových vln; Průmyslová odvětví v oblasti Telekomunikačních technologií a služeb fungujících na principu rádiových vln, satelitů a pod. - mobily, internet, telekomunikační sítě, satelitní průmysl atd. a všechny ostatní nežádoucí a zastaralé průmyslová odvětví. Existence, Transformace, Planeta Země netolerují a zakazují všechny tyto zastaralé technologie a povolují používání výhradně a exkluzivně dokonalejších - přírodě, prostředí a planetě neškodících, účinnějších technologií jako Volná energie, Antigravitační pohony, Výroba a logistika pomocí teleportace, Telepatické služby, které jsou poskytovány výlučně a exkluzivně JEN tímto Projektem.

3.2.1 Provádění/vykonávaní jakékoli činnosti, práce, roboty atd. na černo; Jakékoliv formy očkování, vakcinace apod.; Jakékoliv záležitosti, činnosti aktivity atd. které byly, jsou a/nebo by byli odpovědné za jakoukoliv Transformací, Planetou Zemi a Pátou dimenzi definovanou formu destabilizace a zároveň Transformací, Planetou Zemi a Pátou dimenzi jakékoliv formy ohrožení jakékoli země/státu/prostředí/oblasti/lokality atd. planety Země; Alibismus; Výmluvy; Hledání důvodů a způsobů proč a jak se něco nedá namísto způsobů jak toho dosáhnout; Schopnost JEN dostávat ale neochota dávat; Parazitování; Sebelítost; Potřeba litování od jiných; Zbabělost; Neochota čelit problémům; Vyhýbání se problémům; Zabedněnost, Arogance; Zaslepenost; Sténání ale žádné konání; Zastaralost; Nostalgie; Neochota být otevřený/otevřená novým věcem; Neochota vidět pozitivní věci a pozitivní budoucnost; Negativismus; Pesimismus; Egoismus; Nadřazenost; Povýšenost; Sobeckost; Myšlení jen na sebe; Předstírání; Faleš; Hraní si na něco; Něčeho si namlouvání; Žití v iluzi/v iluzích, lži a sebeklamu; Nechuť; Psychopatie; Sociopatie, Mentální poruchy; Mentální zaostalosti; Jakékoliv degenerace; Jakékoliv fyzické, psychické, duchovní a duševní deformace atd.; Jakékoliv nedostatky (imperfections); Invalidní důchod, ZTP - zdravotní postižení; Parazitismus; Předsudky; Ukvapené závěry; Neochota vyjít ze zastaralého smýšlení a ze zastaralých neefektivních a brzdících komfortních zón; Dizinformace; Zastaralé úhly pohledu; Zbabělost; Neochota na sobě pracovat a postupovat a očekávání, že se všechno udělá za Klienta; Neochota akceptovat úhel pohledu, že za každým problémem, bolestí, symptomem apod. se skrývají nezpracované záležitosti, nezpracované a negativní myšlenky, emoce, pocity, výroky, postuláty a že všechno má svou duchovní a karmickou příčinu; Negativní a škodící dogmata a stereotypy; Negativní emocionální rezonance; Chronické stěžování; Požírání energie; Klebety; Neochota přijmout objektivní a konstruktivní kritiku; Materialismus a Konzumismus; Starání se o lidi/rodinné příslušníky, kteří na sobě nepracovali/nepracují, sebalitují se a neváží si ničeho, co se pro ně udělalo/dělá; Jakákoli forma diskriminace a ignorace; Márnotratníctví; Obžerství; Dogmy a stereotypy; Vědomé Umírání na přání a/anebo sebevražda- jsou chápány jako zbabělost a utíkání od problému; Užívání jakýchkoliv léků včetně jakýchkoliv léků proti jakékoliv bolesti; Alkoholismus, cigarety, drogy, veškeré návykové látky, hazard a závislosti; Jakékoliv formy sázení, jakékoliv doufání, falešná víra, iluze a falešné naděje v jakoukoliv formy výhry, včetně finanční výhry atd.; Pití kávy a všech ostatních stimulantů; Neochota na sobě pracovat a/anebo neochota na sobě pracovat dostatečnou a pro transformaci optimální a požadovanou rychlostí; Neochota podřídit se transformaci; Neochota jít s proudem Transformace; Neochota a neschopnost přizpůsobit se nové době/novým systémů a zřízení; Neochota a neschopnost přizpůsobit se tempu a rychlosti Transformace a pokroku atd.; Jakékoliv formy zločinu, kriminality, mafie, únosy, podvody, nečestnost, nekalé, nečisté a nečestné úmysly atd.; Jakákoli forma korupce a zkorumpovanosti; Jakákoliv forma konkurence a jakékoliv webové stránky konkurence (Na základě informací z Kolektivního povědomí/Univerzální mysli - Především avšak v neposlední řadě z důvodů, kde Konkurence vykonává její činnost s energiemi nechuti; neochoty; nasilu; se syndromem vyhoření; umělého udržování Klientů za účelem dosažení zisku; jen kvůli penězům, s neochotou si přiznat, že svůj účel si už na této planetě splnily a s mnoha dalšími negativními energiemi); Jakékoliv lékařské návštěvy, které řeší symptomy problémů, ale neřeší jejich příčiny; Návštěva jakékoliv terapeutické, poradenské, technologické a jiné formy konkurence a/anebo jakékoliv využívání jakýchkoli služeb a produktů konkurence; Hledání rychlých a unáhlených a tím pádem i nekvalitních a neefektivních řešení namísto trpělivosti v trvalých, průběžných a konstantních řešeních a úspěších; Instrumentalizmus; Závislost na jakékoliv (zastaralé) technice, elektronice, technologii/technologiích atd.; Nerozhodnost, Nesprávné, neoptimální, škodlivé a pro Transformaci nežádoucí rozhodnutí; Neoptimální zapřažení a využití toho, co již bylo dosaženo; Jakékoliv zastaralé, pomalé a neefektivní terapeutické postupy - Meditace resp. jakékoliv formy a druhy meditací, Hypnózy, Nekonečné a zdlouhavé opakování Manter a všechny ostatní Existencí a Transformací charakterizované a definované zastaralé terapeutické/léčebné postupy; Nevážení si vlastního zdraví, těla, podvědomí, vyššího Já; Nevážený si snů či neprikladaní jim optimální důraz; Ignorace symptomů těla, kde přes tyto symptomy tělo signalizuje, že se chce problémů zbavit a že je třeba na sobě pracovat atd.; Jakékoliv pokusy a experimenty na lidech, zvířatech a pod.; Nacházení záliby v našich slovech/Líbí se naše slova resp. to, co náš Projekt prohlašuje ale neochota a neschopnost unést a snést už uskutečnění těchto našich slov - Povídání o věcech, ale nedochází k žádným činem; Při lámání chleba, při dojíždění ke skutečným činům a praktické realizaci dochází k ustoupení a ignoraci, neschopnost a neochota čelit a unést takovou praktickou realizaci atd.; Opakující se situace a časové smyčky (times loops) a neschopnost a neochota se z nich Ultimátně a natrvalo dostat a poučit tak, aby se už neopakovaly; Jakékoliv formy dluhů včetně finančních dluhů, nesplnění slibů, dohod, závazků atd., Neochota a neschopnost mít pasivní příjem a/anebo jeho nerespektování či pohrdání ním apod.; Zlatokopectví a jiné formy vypočítavosti; Vydírání; Vyhrožování; Závislost; Nesamostatnost; Hlad, Chudoba, Nezaměstnanost; Války; Rozdělování obyvatel podle financí na nízké (chudé), střední či bohaté vrstvy; Jakákoli forma násilí; Mučení; Jakékoliv šedé eminence; Mafia, podsvětí a pod., Neochota a neschopnost NEzaměřovat pozornost na konspirace, podsvětí, negativitu ve světě a tím pádem tento problém/tyto problémy jednak neživit, neposilovat a jednak nepřitahovat do života jako sobě tak i ostatním, planetě apod.; Pomoci jiným, kde se má nejprve pomoci sobě; Zbytečné vědomé a i podvědomé zaměřování pozornosti, řešení a starání se do záležitostí, které neumíme ovlivnit; Řešení záležitostí nasilu a s přetlakem; Neschopnost a neochota nechat věcem přirozený průběh; Neschopnost a neochota vyslechnout, být slyšen, komunikovat; Neschopnost a neochota být objektivní a neutrální; Neschopnost a neochota respektovat rozhodnutí, volby, životní cestu jiných; Neschopnost a neochota důvěřovat jiným, důvěřovat, že si se záležitostmi poradí apod.; Nedůvěra, neschopnost a neochota delegovat, chování se, že člověk si musí všechno udělat sám, neochota přijmout pomoc od jiných apod .; Praktikování černé magie, satanských a jiných špatných a negativních rituálů, černé mše apod.; Jakékoliv formy neefektivnosti; Jakákoliv forma zaměřování pozornosti na minulosti, které jsou již uzavřeny a které si už svůj účel splnily a kde takové formy zaměřování pozornosti brání pokroku a Transformaci jako např. avšak v neposlední řadě různé experimenty; války; různé připomínky, svátky, výročí či oslavy těchto minulých negativních událostí, jakékoli místa, oblasti, osídlení s jakýmikoli formami negativních energií, opuštěné a/anebo nedostavěné budovy, zakleté místa, lesy atd. a všechny ostatní další minulosti včetně koncentračních táborů atd. - Existence, Transformace, Planeta Země totiž více už netolerují, nepovolují a zakazují všechny spojitosti a zaměřování pozornosti na všechny tyto vyjmenované záležitosti včetně existence budov samotných, kde byl Transformací mimo jinéj daný Ultimátní tlak na Ultimátní eliminaci všech těchto záležitostí, budov apod. a zároveň Existence, Transformace a Planeta Ultimátně a natrvalo udžujú již tento nový čistý standard; Neochota a neschopnost čelit, přijmout, unést, akceptovat, respektovat pravdu, důkazy a fakta a neochota a neschopnost jít s jejich proudem atd.; Neochota a neschopnost rozchodit, unést, akceptovat, respektovat, přežvýkat, rozdýchat a strávit předloženou objektivitu, důkazy a fakta, odmítání, popírání a nerespektování pravdy a skutečností i přes poskytnutí neprůstřelných a nepřehlédnutelných důkazů, neochota tyto záležitosti vidět, slyšet o nich, mluvit o nich, přijmout je rozumem a srdcem, přežvýkat je, překousnout je atd.; Neochota a neschopnost akceptovat a respektovat adekvátně vysvětlení; Prchavost, pomíjivost, ješitnost a pod.; Úzkoprsost a neochota být otevřený a věřit novým věcem, novým možnostem novým příležitostem apod. bez nutnosti důkazů; Odhlížení od nového a neznámého, neochota, neschopnost a strach čelit novým a neznámým informacím a záležitostem, neochota a neschopnost je konfrontovat; Profitování z konfliktů, válek apod.; Neoptimální využívání, mrhání, plýtvání svým a tím pádem i planetárních a transformačního potenciálem, schopnostmi, časem, prostředky atd .; Zlaté klece; Přesycenost duchovnem a duchovními informacemi; Neochota přiznat si, že se člověk (z)mýlil(a), že neměl(a) pravdu apod.; Posuzování člověka a lidí, podle toho, kolik mají na účtu peněz; Posuzování člověka a lidí podle jejich titulů, vzdělání, podle toho, zda mají vysokou školu atd.; Přesycenost jakoukoliv technikou, elektronikou, spotřební elektronikou atd.; Objektivita, logika a fakta nejsou vyvážené Subjektivitou a vlastními pocity a naopak; Prokrastinace - odkládání a překládání záležitostí na jindy, co se mohou udělat hned; Neschopnost a neochota komunikovat o věcech a záležitostech detailně a/anebo neochota záležitosti a věci rozebírat a analyzovat detailně, vždy když je to Transformací vyžadováno; Neschopnost a neochota o věcech a záležitostech vůbec komunikovat; Neochota a neschopnost plnit si domácí úkoly v Telepatických službách Projektu a neochota a neschopnost plnit si tyto domácí úkoly adekvátní a optimální rychlostí, kterou Transformace vyžaduje; Chování, tváření se, předstírání, namlouvání si, sugerování si atd., Že Klient tento Projekt a Transformaci nikdy nepotřeboval/nepotřebuje/ani nikdy potřebovat nebude, Že klidně bude Klient i bez toho, Že byl Klient dosud bez toho, Klient nemá problém/nevidí důvod, aby bez toho nebyl i nadále, že Projekt a Transformace pro Klienta nic neznamenají, nic to Klientovi neříká, Klient nechce, aby mu to něco říkalo atd.; Neochota a neschopnost si KOMPLETNE prostudovat webstránku Projektu; Neochota a neschopnost souhlasit s Projektem, Všemi podmínkami Projektu, s planetou, s Transformací a/anebo neochota Klienta si v placené terapii prioritně a neprodleně zpracovat všechno to, s čím Klient NEní se Všemi podmínkami Projektu v souladu, s čím nesouhlasí atd. a co je zároveň pro Transformaci nežádoucí; Neochota a neschopnost mít výlučně a exkluzivně JENOM pozitivní realitu a (vy)tvořenou jakýmikoliv resp. Ultimátními pozitivními myšlenkami, postuláty, chováním, názory, postoji, nastavením mysli apod. a/anebo neschopnost a neochota přitahovat si do života výhradně a exkluzivně jen pozitivní realitu, jakékoli pozitivní aspekty, záležitosti apod.; Jakákoliv forma lenosti; Jakékoliv pro planetu a Transformaci zastaralé a neoptimální systémy víry; Neochota a neschopnost akceptovat, respektovat a souhlasit, že muži a ženy jsou ekvivalentní a rovnocenné pohlaví; Neochota akceptovat, souhlasit a respektovat, že Bůh/Nejvyšší Stvořitel a/anebo jeho část je v každém z nás, že je součást každého z nás; Považování otevřenost mysli a otevřenost novým věcem, technologie, znalosti a Klienty Projektu a apod. za Kacířství, Hříšníctví, vyznavání jiné víry, jiných systémů víry a pod. (Angl. Název Sinners/Heretics); Neochota a neschopnost akceptovat, respektovat a souhlasit s principy Determinismu/Předurčení/Osudu apod.; Jakékoliv formy inkvizice, pronásledování, trestů a jejich všechny moderní a obdobné variace, následování, přehlasovaní, větve atd.; Jakékoliv formy zneužití moci a pro Transformaci nežádoucího a nedostatečného nakládání s mocí; Jakákoli forma rozdělování a rozlišování planety Země a světa na Moci, Velmoci, Země třetího světa, Bohaté země, Chudé země, Rozvojové země, Země, které zneužívají a vykořisťují jiné země, Země, které jsou zneužívány a vykořisťovány jinými zeměmi - ve zkratce, každá krajina, každý stát na planetě Zemi jsou Ultimátně ekvivalentní a Ultimátně rovnocenné; Neochota a neschopnost jít a přejít přes jakoukoliv očistu vykoupení, splacení vyrovnání (po angl. a redemption), zažít zjevení/uvědomení/Aha moment (po angl. Epiphany), které Planeta a Transformace vyžadují výlučně a exkluzivně JENOM skrze tento Projekt; Rozhodování a pocity práva a oprávnění rozhodování za jiných; Rozhodování o životě jiných; Podsouvání nepravdivých, zkreslených a neobjektivních informací; Neochota a neschopnost přenechat jednotlivci, aby určil a aby sám rozhodl, jak se cítí - Jednotlivec má plné právo určit sám a rozhodnout sám jak se cítí a ne, aby tuto záležitost rozhodovali a podsouvali mu za něj jiní; Neochota a neschopnost přenechat druhým svobodnou volbu - pocity, že je někdo oprávněný a že má právo rozhodovat za druhých, určovat a diktovat mu, jaký život má žít, jakého partnera má mít, s kým má mít svatbu (Arranged Marriages) apod.; Přetváření a nucení jiných na svůj obraz, na své názory, na své problémy, na svou negativní realitu atd.; Nespravedlivé, neférové, arogantní, nadřazené neobjektivní a neoprávněné označování a škatulkování někoho za psychicky a nervově nemocného, ​​labilního a nestabilního, nadřazeného, ​​za boha/za malého boha, za nepohodlného, ​​otravného atd. a to (jen) proto, že daný ("označený") jednotlivec bez ohledu na pohlaví má spojení se svými pocity, že mluví o svých pocitech, že vyjádří, co se mu nelíbí, že nastaví mantinely, co toleruje a co ne a jen proto, že tomu, kdo druhého takto označil, je to proti srsti a že mu to zrcadlí jeho vlastní bloky, jeho vlastní falešnou komfortní zónu tvořenou z jeho vlastních nezpracovaných záležitostí, bloků, jeho vlastní neschopnost a neochotu komunikovat o svých pocitech a mít spojení s nimi atd.; Jednosměrná komunikace včetně avšak v neposlední řadě v podobě toho, když se někomu něco řekne, nedá se tomu druhému následně již možnost a příležitost se bránit, obhájit, protiargumentovat, vyjádřit svůj (proti)názor apod. vzhledem k neochotě, neschopnosti, arogantnosti, komfortní zóně, pocitů namyšlenosti a nadřazenosti, bloků těch co něco řekli ale nejsou již schopni a ochotni poslechnout a dát prostor druhé straně apod.; Diskriminace, odsuzování, posuzování a škatulkování někoho jako vyvrhele rodiny/společnosti, černé ovce a to (jen) proto, že daná osoba má jiný způsob života od běžného, ​​stereotypního a dogmatického života, kteří vedou jiní, Že daná osoba nechce vést život, jako jiní, Jen proto, že daná osoba je jiná a odlišná od jiných atd., Jen proto, že daná osoba nejde s proudem stereotypní a běžné společnosti, Jen proto, že osoba jde proti proudu, Jen proto, že daná osoba není ovce společnosti, která nejde bezmyšlenkovitě a jako panenka se stádem, Jen proto, že daná osoba má své vlastní a individuální myšlení, inteligenci, unikátnost atd., Jen proto, že daná osoba žije pasivním příjmem, pracuje z domu a sama pro sebe a proto, že nepracuje pro někoho, nepracuje za neadekvátní odměnu, že nepracuje za almužnu, nemukluje někde, nezdírá se, že s ní není zacházeno s nerespektem diskriminací, odsuzováním, posuzováním, vyvrhován od společnosti, Jen proto, že osoba má svou vlastní realitu - pozitivní realitu a to vše včetně toho, že někdo byl zvyklý na jiný život, měl jinou výchovu atd., Pocity, že žít z pasivního příjmu, splácení dluhů pasivním příjmem, žití a vedení plnohodnotného soukromého i profesního života za pomoci pasivního příjmu jsou nemorální, neetické, nespolečenské, že je to něco zlé a špatné atd.; Jen proto, že je pro někoho něco nového, neznámé, něco, s čím se člověk předtím nesetkal, že mu to připadá magické, zázračné atd., Tak člověk to hned potlačí, nechce, aby to vyšlo na povrch, Hned to démonizuje, Hned za tím vidí něco špatného, ​​Hned to odsoudí a zaškatulkuje, že je to hřích, že je to proti Bohu, proti víře, proti náboženství, proti morálce, proti etice, proti společnosti apod.; Negativní chování a energie v podobě hledání problému na každé řešení/Každé řešení má svůj problém - takové chování je vyvolané na základě vlastních nezpracovaných záležitostí, bloků, pocitů, že když někdo má problém a není spokojen tak i někdo jiný resp. všichni ostatní tím pádem, zákonitě a automaticky musí/musejí mít problém a nemůže/nemohou být spokojeni, stejně platí filozofie v podobě myšlenek a postulátů - "Pokud nejsem já zdravý, spokojený, mám problémy a nemám spokojený život, tak nechci, aby byl zdravý a měl spokojený život či neměl problémy ani nikdo jiný, jinými slovy tak automaticky chci aby měli problémy, nespokojený život, nemoci atd. i ti jiní ode mne", Co je reverz a přesný opak pozitivní energie a chování v podobě hledání řešení na každý problém resp. že každý problém má řešení, Že se nehledají problémy tam kde nejsou, Nehledají se řešení na zbytečných místech atd.; Ochota a schopnost dávat materiální podporu, ale neochota a neschopnost dávat citovou, morální, duševní a duchovní podporu a oporu; Myšlenky, pocity a potřeba samoty/vynucené samoty; Neschopnost a neochota mít chlapa-partnera/ženu-partnerku ve svém životě; Neschopnost a neochota mít trvalý a doživotní partnerský vztah/být v trvalém a doživotním partnerském vztahu; Neschopnost a neochota dosáhnout Ultimátní jednotu Dvojplamenů a spřízněných duší; Neschopnost a neochota si splatit a pouzatvárať jakékoliv formy a druhy karmy a to Transformací vyžadovanou optimální rychlostí ve všech jednotlivých časových obdobích Transformace, v rámci kterých si pouzavírání karmy a kde rychlost uzavření si Klient naplánoval, předsevzal a slíbil Projektu, Planetě a transformací při jeho inkarnaci do jeho současného života, kde nesplnění těchto slibů a závazků je Planetou a Transformací považovány rovněž za hrozbu, nebezpečí a zpomalování Planety, pokroku, napředování a Transformace; Neochota a neschopnost, braní na lehkou váhu, pošklebování/posmívání se, nedostatečná důvěra přijmout, akceptovat, respektovat, povznést se, souhlasit s Planetou, Transformací a Existencí uvalenými a aplikovanými následky, důsledky, tresty, sebrání věcí, na kterých Klientovi nejvíce záleželo/záleží atd. a to z důvodu toho, že Klient vůči Projektu, Planetě a Transformaci při jeho inkarnaci do jeho současného života nedoržal slib/že Klient nedodržel slib v dohodnutém časovém období atd. a zároveň neochota a neschopnost těšit se a vážit si VŠECHNY a jakékoliv formy odměn včetně těch "maličkých", "téměř neznatelných", "téměř nepostřehnutelných" atd., které Transformace dala/dává a bude dávat Klientovi za jeho snahu, úsilí a práci na sobě; Neochota a neschopnost dosáhnout, mít a natrvalo udržovat Ultimátní optimální duchovní úroveň potřebnou pro používání jakýchkoliv resp. VŠECH produktů a služeb tohoto Projektu a tím pádem i celé Transformace; Neochota a neschopnost tento Projekt, jeho Všechny podmínky, jeho technologie, znalosti, informace, služby, produkty, jeho tým a pod. přijmout, akceptovat, respektovat, otevřít se jim, přistupovat k nim s láskou, radostí, zánětem, motivací, zvědavostí, pokorou, s pozitivními a konstruktivními energiemi atd.; Neochota a neschopnost být tvůrcem svého vlastního osudu a tím pádem zároveň i společného osudu a směru Planety a Transformace; Neochota a neschopnost přijmout, akceptovat, respektovat a mít za spojence a přítele vlastní osud a zároveň/a tím pádem i osud, cestu a směr Planety a Transformace; Neschopnost a neochota poučit se jako z chyb, moudrosti a zkušeností jiných tak i z vlastních chyb, z vlastních zkušeností, z vlastní Paragenetiky atd; Neschopnost a neochota vymanit se z iluzí, Bludných kruhů a slepých uliček Diziluzí, Dizinformácí, Naivity, zaslepenosti, Zabednenosti, Arogantnosti, Zastaralosti, Cest, voleb a rozhodnutí které nikam nevedou, neochota a neschopnost je neakceptovat a netolerovat a všech ostatních jim podobných Planetou a Transformací charakterizovaných a považovaných negativních, zastaralých, brzdících a zpomalujících energií; Neochota a neschopnost Klienta uvědomit si, akceptovat a respektovat zákon(y) přitažlivosti, Že je to Klient, který si výhradně a exkluzivně JENOM jeho vlastními bloky, jeho nezpracovanými záležitostmi, jeho zastaralými myšlenkami v jeho mysli a podvědomí sám vytváří a přitahuje do života jakoukoli formu negativity - Politika a zlí politici, ničení planety, znečišťování planety, arogantnost, nadřazenost, malé platy, malé důchody, pocity nespravedlnosti a křivdy, nespravedlivé odměňování, moc v nesprávných rukou, nesprávné osoby na nesprávných (vedoucích) místech a pozicích, nemoci, problémy, překážky, brzdy a všechny ostatní negativní a zastaralé energie popsané na stránce tohoto projektu a ve Všech podmínkách tohoto projektu, Že tyto negativní záležitosti jsou Klientovi výhradně a exkluzivně JEN jeho vlastní zrcadlo a Že Klient má příležitost to všechno změnit a přetransformovat na pozitivní záležitosti, přitahovat si pozitivní záležitosti do života a to výhradně a exkluzivně JEN jeho neustálou každodenní prací na sobě a výlučně a exkluzivně JEN za pomoci služeb a produktů tohoto Projektu a tím pádem i Planety a samotné Transformace; Neochota a neschopnost přijmout, akceptovat a respektovat, že lidé, společnost, systémy, Planeta samotná atd. se mění/že se mohou měnit a změnit; že se mohou změnit k lepšímu atd.; Neochota a neshopnost naučit se zacházet a následně umět zacházet s internetem, s internet bankingem provádět platby a převody přes internet banking atd.; Pocity a jakékoliv formy potřeb Dělat ostatním špatně, Brzdit je v jejich pokroku a v práci na sobě skrz tento Projekt, Dávání jiným klacky pod nohy a překážky do cesty, Nepřejícnosti, Závisti, Žárlivosti a všech ostatních Existencí, Transformací, Planety a tímto Projektem popsaných a definovaných zastaralých, brzdících a zpomalujících energií; Strach a jiné negativní myšlenky a emoce o sebe, o své blízké, o svou rodinu, o své věci, o své nabyté věci, o své materiální věci a záležitosti, o svou existenci atd.; Neoptimální počet přátel, kamarádů a všech jiných vztahů resp. neochota a neschopnost mít jejich Ultimátní optimální počet; Nerozhodnost mezi materiálními záležitostmi a duchovními záležitostmi resp. neschopnost a neochota mít Ultimátní optimální poměr a rovnováhu mezi nimi; Neochota a neschopnost pracovat na své duchovní stránce a podstatě; Vybíjení si své zlosti, špatné nálady, bloků a nezpracovaných záležitostí nespravedlivě, neférově, neopodstatněně a neoprávněně na jiných; Neochota a neschopnost přijmout, akceptovat, respektovat a jít s proudem energií automatizace apod., což je výlučně a exkluzivně také další nástroj Transformace; Neochota a neschopnost akceptovat, respektovat a souhlasit, že KAŽDÝ má právo na své pocity, myšlenky, emoce atd., Mít s nimi spojení, komunikovat o nich, sdílet je atd. což je samozřejmá, nezbytná a povinná součást Transformace; Neochota a neschopnost se Ultimátně navrátit ke svému Ultimátnímu původnímu mužskému jádru, ke svému Ultimátnímu původnímu ženskému jádru, ke svým Ultimátním původním dětským energiím, čistotě, nevinnosti a neskorumpovanosti/ke svému Ultimátnímu původnímu vnitřnímu dítěti apod.; Neochota a neschopnost mít v Ultimátní rovnováze najednou všechny své mužské energie spolu se svými ženskými energiemi spolu se svými energiemi vnitřního dítěte/se svými dětskými energiemi apod.; Používání jakýchkoliv hygienických potřeb při menstruaci atd.; Neochota a neschopnost přijmout, respektovat a akceptovat svou ženskost, svou ženskou cykličnost, svou menstruační fázi, svou mužskou cykličnost apod.; Neochota a neschopnost používat a aplikovat výlučně a exkluzivně JENOM přirozené porody doma, volnou menstruaci a to výlučně a exkluzivně BEZ užívání jakýchkoliv hygienických potřeb; Neochota a neschopnost být naladěn/naladěna/naladěni na Ultimátní planetární rytmus a cykličnost a Celo-Univerzální/Celo-Existenční rytmus atd.; Neochota a neschopnost akceptovat, respektovat a souhlasit výlučně a exkluzivně s postojem a motivací, že cesta zpět už není - jediná cesta je vpřed a zároveň, že vždy je světlo na konci KAŽDÉHO především avšak v neposlední řadě "temného", "černého" "beznadějného", "bezvýchodného" tunelu atd.; Vlastnění nedostatečných počtu bankovních účtů, stejně vlastnění bankovních účtů ve více než jedné bance, stejně vlastnění a vedení bankovních účtů v bankách, kde jsou Transformací definovány jakékoliv zbytečné poplatky včetně poplatků za vedení účtu, za každou transakci/z každé transakce atd. a mnohé jiné zbytečné poplatky a tím pádem i zastaralé, neefektivní a brzdící energie jak pro Klienta tak i pro Transformaci samotnou atd.; Vidění věcí a záležitostí, reality zkresleně, naivně a s růžovými brýlemi, Naivní, zkreslené a neobjektivní zastávání a obhajování lidi, věcí, situací a záležitostí na základě zkreslení, na základě růžových brýlí, na základě zaujatosti atd., Neochota a neschopnost vidět skutečnou realitu, vidět ji střízlivě, objektivní, nezkresleně, nestranně bez ohledu, kdo nebo co je v dané situaci zainteresován atd.; Neochota, neschopnost, lenost, pohodlnost, obavy atd. se v životě Ultimátně osamostatnit, nebydlet už u rodičů, rodinných příslušníků, vyletět z hnízda/opustit hnízdo atd. a to po dosažení věku 18 let, Neosamostatnení se v podobě trvalého a dlouhodobého bydlení u rodičů/rodinných příslušníků po dosažení věku 18 let atd.; Neschopnost a neochota přijmout, akceptovat, respektovat, tolerovat atd. filozofii a metaforu vytváření, tvoření a formování diamantů pod tlakem v symbolice především avšak v neposlední řadě popsané i na webstránce tohoto Projektu, že i náš život se kvalitně a Ultimátně formuje pod tlakem a z našeho života si vytváříme náš vlastní diamant - tak jak se diamant jako minerál formuje v přírodě a zároveň neschopnost a neochota přijmout, akceptovat, respektovat atd. s jakýmikoliv jinými filosofiemi, symbolikou, metaforami atd., které Projekt, Planeta, Transformace a Existence používají a aplikují a/anebo popisují na webstránce tohoto Projektu; Neschopnost a neochota komunikovat a diskutovat na jakékoli téma, neschopnost a neochota se shodnout v názorech, neschopnost a neochota se shodnout v neshodě názorů atd.; Jakékoliv zrady, podrazy, zabodnutí nože/nožů do zad atd.; Primitivismus, Grobianství, Hulvátství, Lazník/Lazníci/Lazníctvo/Vidlák/Vidláci/Vidláctvo a jiné formy negativních energií v podobě zaostalosti, arogantnosti, primitivismu atd., zastaralé a tím pádem i zastaralé a nežádoucí sedláctví, maloměšťíctví atd.; Nedbalost a nebrání ohled na jiných ale jen na sebe a naopak přehnané dbaní na jiných a ne na sebe; Jakékoliv Transformací definované neoptimální, zastaralé a nežádoucí finanční náklady; Jakékoliv vyoperování jakýchkoliv orgánů z těla, odstranění orgánů z těla, amputování končetin, vytrhnutí zubů atd., Jakékoliv umělé náhrady za orgány včetně bionických orgánů, končetin, implantátů, plomby v zubech atd., Plastické operace, liposukce, jakékoli medicínsko-chirurgické-kosmetické úpravy a všechny ostatní zastaralé, negativní a nežádoucí záležitosti a zásahy do těla definovány a zakázany výlučně a exkluzivní Planetou, Transformací a Existencí; Poskytování lékařské péče, první pomoci, pohotovosti atd. Všem těm, kteří na sobě nepracují, kteří si stěžují, sebelitují ale nepracují na sobě, kteří přijdou na tato oddělení vlastním zapříčiněním, vlastní nezodpovědností, vlastním nevážení si sami sebe a to především avšak v neposlední řadě v podnapilém stavu skrz požití alkoholu, cigaret a jiných omamných látek, zanedbalosti atd., Všem těm, kteří neakceptují, nerespektují, ignorují, neaplikují lékařmi naordinované záležitosti a rady a to především avšak v neposlední řadě - "Musíte shodit váhu/Musíte zhubnout/Musíte dosáhnout optimální váhu"; "Musíte přestat kouřit"; "Musíte přestat pít alkohol/kávu", "Musíte žít/musíte začít žít zdravě", "Musíte do svého života dát pohyb, správnou životosprávu", "Váš sedavý život musíte vybalancovat pohybem", "Musíte na sobě pracovat" atd." a ostatních negativních a neefektivních záležitostí definovaných výlučně a exkluzivně JEN Planetou, Transformací a Existencí; Obrácení se na odbornou pomoc za 5 minut 12, především ovšem v neposlední řadě jen, když je již pozdě, místo toho, aby Klient pracoval na sobě soustavně a průběžně a aby problémům předešel, aby si chránil své zdraví a psychiku atd.; Placení zdravotního a sociálního pojištění, hrazení jakýchkoliv lékařských záležitostí/lékařské péče pojišťovnami, zdravotními pojišťovnami atd.; Zastaralé státní sociální a zdravotní péče atd.; Jakákoliv forma závislosti na státu - Státní důchody, Invalidní důchody; Státní penze, Hmotné nouze, Sociální dávky, Přídavky na děti, Jakékoliv nároky na jakékoliv zastaralé státní dávky, příspěvky a podpory atd. a to vše také definovány výlučně a exkluzivně JEN Transformací, Planetou a Existencí; Jakékoliv kanceláře, administrativní budovy, jakékoli úřady, kliniky, nemocnice, léčebné centra, zdravotnické centra, lékárny atd., výzkumné a vývojové budovy, centra, instituce a ustavy, hřbitovy atd.; Jakékoliv formy neefektivnosti v podobě nepotřebných pracovních pozic atd.; Neochota a neschopnost pohnout se v životě dál, pohnout se dál z místa/z míst, pokračovat, rozvíjet se atd.; Neochota a neschopnost Ultimátně a jednou provždy netolerovat již jakoukoli formu negativity, vymanit se Ultimátně a jednou provždy z jakékoliv formy kontroly, negativity/negativních energií popsaných na celé webstránce tohoto Projektu, ve Všech podmínkách Projektu a jakékoli jiné negativityy určenou a definovanou Planety a transformací atd.; Neochota a neschopnost vyzkoušet náš Projekt a jeho služby a tím pádem i něco nového, něco nepoznané, něco mimo komfortní zónu Klienta atd.; Neochota a neschopnost být na druhých včetně na členy rodiny pyšní, hrdí na to co dosáhli, na jejich úspěchy atd. a zároveň neochota a neschopnost vyjádřit takovou formu něhy, náklonnosti, úcty, respektu, pochopení, ujištění, povzbuzení, morální, citové a duchovní podpory, podpora záměrů, cesty těchto lidí atd. a jakékoliv jiné jim podobné pozitivní chování a to vše vyžadováno Transformací; Při rozchodu partnerů, manželství resp. rodičů dětí - Neochota a neschopnost NEvybíjet si na dětech rozchod/rozvod, nedávat to dětem najevo, za vinu, nevidět v dětech jejich druhého rodiče, se kterým se partner mající děti v jeho/její péči rozešel/rozešla atd.; Neochota a neschopnost Ultimátně a pro Transformaci optimálně připravit a následně Ultimátně a pro Transformaci optimálně propustit své děti do života, když děti dosáhly/dosáhnou již určitý optimální a Ultimátní věk pro tento záměr - 18 let; Neochota a neschopnost nemat již potřebu chovat zvíře/zvířata, domácích mazlíčků apod.; Neochota a neschopnost nemat již jakékoliv prízemské, pozemské, nízkovibrační, materiální, konzumní, spotřební a jiné potřeby; Neochota a neschopnost mít možnost volby, rozhodnout se, mít na výběr atd. a zároveň neochota a neschopnost nemat možnost volby, nemat možnost rozhodnout se, nemat na výběr atd.; Neochota a neschopnost vidět příležitosti, šance a možnosti všude včetně tam, kde jiní vidí už konec, bezvýchodnou situaci/ bezvýchodné situace, kde jsou kromě jiných pocity jako bezmocnost, bez šance, nemožnost, neschopnost a neochota se z toho místa pohnout dál, tam kde to jiní již vzdali atd.; Zaměřování pozornosti Klienta na to, co nemá místo toho, aby Klient zaměřoval pozornost na to, co má; Zaměřování pozornosti a energie výlučně a exkluzivně JEN na negativní věci a záležitosti namísto toho, aby si Klient vážil toho, co má a zaměřoval pozornost výhradně a exkluzivně JEN na ty dobré a pozitivní věci a záležitosti, jinými slovy - Ochota a schopnost vidět, poukázat/poukazovat, všímat si atd. výlučně a exkluzivně JEN negativní věci, negativa a negativitu, avšak neschopnost, neochota, zbabělost, arogantnost, zablokovanost atd., vidět, všímat si, ocenit, docenit, vážit si, poukázat/poukazovat atd. výlučně a exkluzivně JEN to dobré, to pozitivní, pozitivní věci a záležitosti a pod. a zároveň AJ naopak - neochota a neschopnost vidět a poukázat na negativní věci, dát konstruktivní kritiku, kde místo toho se dává výlučně a exkluzivně jen med kolem úst, naivně a tím pádem i neoptimálně se poukazuje na pozitivní věci, říká se výlučně a exkluzivně jen to, co člověk chce slyšet, co mu není proti srsti, bagatelizuje se, trivializuje se, nevyřešené věci se dávají pod pokličku, záměrně se zametají a skrývají pod koberec a to všechno - "Jen aby byl klid", "Jen aby bylo tiše/jen aby byl pokoj", "Jen aby nebyl konflikt", "Jen aby to bylo řešeno diplomaticky"; "Jen aby se dosáhl za každou cenu kompromis", "Jen aby nedošlo ke konfrontaci/hádke apod.", "Jen aby se za každou cenu vyhnulo konfliktu a konfrontaci", "Jen aby se těmto otázkám, problémům atd. nemuselo čelit/jen aby se o těchto záležitostech nemluvilo" atd.; Neochota a neschopnost akceptovat, respektovat, souhlasit atd., že Klient se vrací neustále dokola na tytéž místa dovtedyt a/anebo, že se mu neustále dokola vracejí a opakují tytéž situace apod. a to všechno, dokud si je Klient jednou provždy nevyřeší, nezpracuje, neuvědomí, nepoučí se s nich a to Ultimátně tak, aby se mu tyto situace už nikdy neopakovaly, aby se nikdy nemusel vracet na taková místa atd.; Potlačování a neadekvátní a neoptimální výchovou korupce všech dětských energií/energií vnitřního dítěte a to především avšak v neposlední řadě jejich dětské naivity, dětské nevinnosti, dětské neskorumpovanosti, dětské čistoty, spojení dětí s jejich minulými životy, nedávaní takovýmto dětem nové doby a nové éry adekvátní a optimální výchovu, kterou potřebují, kterou si zaslouží a kterou Projekt, Planeta, Transformace a Existence zároveň výlučně a exkluzivně JEN vyžadují a trvají na takové formě optimální výchovy; Neochota a neschopnost vidět, přijmout, akceptovat a respektovat fakt, že na to, aby přišlo nové a nové věci, musí zákonitě odejít Ultimátně vše staré; Požadování od tohoto Projektu něco někomu dokazovat atd.; Iluzorní, naivní a neoptimální víra Klienta v jeho vlastní bezpečnost, pocity, že na něj nikdo a nic nemůže sáhnout, že je pro jiné nepřístupný/nedosažitelný/k zastižení atd.; Po rozvodu rodičů, zakazování, odpírání a nedopřání dětem jejich ženský nebo jejich mužský vzor - podle toho, komu byly děti svěřené do péče, zakazování, odpírání a nedopřání dětem stýkat se s jejich druhým rodičem; Chování se v podobě, že Klient bude raději žít s problémem/s problémy, raději bude trpět, raději bude aplikovat na sebe takovou formu sadismu/masochismu, sebe-týrání, sebe-trýznění atd. místo toho, aby Klient na sobě pracoval, aby problémům čelil, aby od nich neodhlížel a neutíkal od nich a aby je řešil atd. a to zejména avšak v neposlední řadě v podobě i myšlenek "Co už apod.", "A nak a pod."; "Mně/nám to tak vyhovuje a pod."; "Tak to je/jinak-lépe to už nebude/nezmění se to/ nemění se to atd.", "Jsem s tím (již) smířen/smířená/ jsme s tím už smíření atd.", "Už jsem si na to zvykl/zvykla/už jsme si na to zvykli/už jsme na to zvyklí atd.", "Naučil(a)/naučili jsme se s tím už žít atd.", "Přijal(a)/přijali jsme to tak(é) jak(é) to je atd.", "Je to moje/naše Karma/Musím(e) si to JENOM odtrpět/nějak si to už odtrpím(e) atd./nějak to už přežiju(e) atd./vždy nějak bylo a vždy nějak bude atd./nějak si s tím pořadím sám/sama/jiné se s tím nedá dělat/nejsme ochotni s tím dělat nic jiného atd.", "Jednoduše takový/taková už jsem/takoví už jsme, jiní už nebudu/nebudeme/musím(e) být respektování takoví jací jsme" atd.; Neadekvátní, negativní, přehnané, neoptimální a tím pádem i nežádoucí lpění na minulosti (po angl. dwelling on past), namísto toho, aby se Klient soustředil na pozitivní přítomný okamžik/přítomnost a pozitivní budoucnost; Myšlenky typu "To jsi měl(a)/to jste měli vědět automaticky/ty ses měl(a)-to jste se měly automaticky dovtípit sami, aniž by jsem já/my musel(i) něco vysvětlovat, dát instrukce, detailně, výstižně a jasně objasnit, upřesnit a pod./však to přece bylo jasné i bez nějakého vysvětlování atd.", "To pokud ti/vám mám všechno vysvětlovat, to si raději udělám(e) sám/sama/ sami" atd.; Neochota a neschopnost hledět se na věci a na svět jinak a to výhradně a exkluzivně již JENOM pohledem Projektu, Planety a Transformací - čili zároveň výlučně a exkluzivně JEN s nekonečně otevřenou myslí a s nekonečnou fantazií; Pohřbívání lidí na hřbitovech, pohřební služby atd.; Neschopnost a neochota svěřit se do rukou, nechat se vést a věřit schopnostem a moudrosti jiným, než výhradně a exkluzivně jen tím, kterými disponuje Klient sám a kde Klient věří výlučně a exkluzivně jen sobě samému a nevěří nikomu a ničemu, co je mimo něj; Neochota a neschopnost otevřít své srde a mysl a důvěřovat ničemu jinému, jen výlučně a exkluzivní JEN tomu, co Klientovi řeknou výlučně a exkluzivně jen jeho vlastní základní smysly - zrak, sluch, chuť, čich, hmat a zároveň výlučně a exkluzivně JEN neochotu používat a/anebo výlučně a exkluzivně JEN ochota a schopnost IGNOROVANÍ Klienta jeho šestého smyslu/Třetího oka/Intuici/ESP - mimosmyslového vnímání atd. spolu s myšlenkami typu "Co si nemohu osahat/na co si nemohu sáhnout, to pro mě neexistuje/to pro mě není možné" atd.; U partnerských vztahů ale i všech ostatních nepartnerským vztahů - Neochota a neschopnost nekomunikuje/nedá/nevyjadřuje/nepožádá partnera/druhou stranu o jednu z následujících instrukcí a vyjádřit tak tím zároveň svou potřebu či touhu a/anebo použití kombinací těchto instrukcí a forem vyjádření potřeb a to výlučně a exkluzivně PŘED samotnou diskusí: 1. Instrukce a požadavek, zda chce být Klient výlučně a exkluzivně JEN vyslyšen, aniž by ten druhý reagoval, diskutoval, dával nějaké návrhy na řešení apod., 2. Instrukce a požadavek, že se chce o záležitosti diskutovat a komunikovat i s druhou stranou a že Klienta zajímá i názor druhé strany, 3. Instrukce a požadavek, kde Klient potřebuje od druhé strany pomoc, návrhy na řešení/řešení, zájem o společné řešení problému atd., kde zmiňovaná neochota a neschopnost jsou doprovázeny a spojeny s myšlenkami a postuláty predovšetkým avšak v neposlední řadě "Nebudu/nebudeme přece dávat někomu nějaké instrukce jak nějakému robotovi/Ten druhý není žádný robot a mnohé ný myšlenky tímto podobné", čímž se strana toho, kdo poslouchá, vyhne pocitům bezmocnosti, neschopnosti, beznaděje, pocity, že ten druhý by měl vycítit co se od něj chce, co ten druhý potřebuje, že by měl tyto věci sám a automaticky dovtípit apod. spolu s myšlenkami "A co já jakože s tím mám dělat apod." a zároveň Klient (který otevřel diskusi) se vyhne vůči druhé straně pocitům neporozumění, nepochopení, že se druhá strana o něj nezajímá, že druhé straně na něm nezáleží a zároveň se posiluje těmito instrukcemi i intuice druhé strany, kde do budoucna na základě cviku již druhá strana opravdu bude vědět sama od sebe, co člověk v dané chvíli potřebuje atd.; Neochota a neschopnost Ultimátně a natrvalo NEnosit na těle jakékoliv formy tetování, piercingu a pod., Což jsou lidským tělem, Planetou a tím pádem i Transformací považovány za zastaralé, brzdící a pro tělo, Planetu a Transformaci blokující a negativní energie; Neschopnost a neochota nejprve o věcech komunikovat a ptát se otázky a až pak jednat a zároveň naopak - neschopnost a neochota nejprve jednat a až pak se ptát otázky; Neochota a neschopnost rodičů nechat jejich dětem plnou odpovědnost a iniciativu, abys připravovali děti samy oslavy, párty na různé příležitosti včetně avšak v neposlední řadě jejich narozenin, svátku či jiných příležitostí a dní a důvodů k oslavám a zároveň neochota a neschopnost rodičů získat tímto i čas pro sebe s následným stěžováním se rodičů, že nemají čas pro sebe a to zejména i z těchto důvodů připravování oslav, párty pro jejich děti atd.; Neoptimální, zastaralé, nežádoucí, otravné, dogmatické a stereotypní apod. zaměřování pozornosti/blahopřání/blahopřání k dnem jako narozeniny, svátky, Vánoce, Pohřby, Falešné předstírání záležaní na druhých výlučně a exkluzivně jen na tyto dny a to včetně Valentýna, Velikonoc, Mikuláše, Halloweenu a všech ostatních svátků včetně otravného, ​​nežádoucího, zastaralého a tím pádem i negativního upozornňování jiných na tyto dny apod. a to vše "jen proto, že se to patří/že se to sluší/že to tak dělají jiní/že tak byl někdo vychovaný/že je to rodinný zvyk/rodinná tradice/rodinné tradice/že to tak přikazuje společenský a etický kodex atd." - jinými slovy, pokud někomu na někom záleží, tak mu to dává najevo, váží si ho, vyjadřuje mu jakékoliv i maličké formy náklonnosti a něhy, dbá o něj, povídá si s tou osobou atd. a to výlučně a exkluzivně NEUSTÁLE BĚHEM celého roku a nejen na tyto specifické dny; Neochota a neschopnost se vracet k minulosti/k minulostím, řešit je, znovu je otevírat, šprtat a vrtat se v nich a to výlučně a exkluzivně JEN z Transformačních důvodů, kde tyto minulosti se nám vracejí, vynořují, vyplavují, opakují a straší nás a to dokud jim jednou provždy klient nečelí, dokud si je resp. negativní energie z nich jednou provždy nezpracuje, neuzavře a to za účelem výlučně a exkluzivně tím, aby se tyto nezpracované minulosti již více do života Klienta nevraceli, nevynárali a aby se donekonečna neopakovaly a aby se Klient mohl následně pohnout v životě dále; Neochota a neschopnost rodinných příslušníků reálně žijících zástupců tohoto Projektu v rámci hrdosti a pyšnosti na tyto zástupce říci svému okolí pravdu o tom, jak si tyto členové/zástupci vydělávají na živobytí pasivním příjmem v rámci tohoto Projektu apod. a to v případě výhradně a exkluzivně jen, pokud se okolí na to zeptá, jestli se o to zajímá a to vše z důvodu, že tito rodinní příslušníci se stydí, nejsou hrdí, mají odpor, závist, nenávist a přechovávají jakékoliv ostatní jiné negativní energie atd. k těmto zástupcům tohoto Projektu apod.; U partnerských vztahů - neochota a neschopnost mít dalšího/Ultimátního/Doživotního partnera a to z důvodu předchozích neúspěšných vztahů, rozchodů, rozvodů atd.; Jen proto, že Projekt disponuje neomezenými finančními prostředky, Klient automaticky očekává od Projektu, že Projekt Klientovi pomůže finančně, poskytne Klientovi finanční pomoc a to v jakékoliv formě, jen tak atd. - Klient přijímá, respektuje a souhlasí, že Projekt NENÍ povinen a zároveň Neposkytuje jakoukoliv finanční pomoc Klientovi JENOM TAK ale Projekt finance investuje a zároveň Projekt v rámci jeho Telepatických služeb pomůže Klientovi odstranit všechny příčiny a překážky, které Klientovi brání získat jeho vlastní finance a přijít k jeho vlastním financím; U partnerských vztahů, neochota a neschopnost vážit si jednoho partnera a všechno to, co pro něj/pro ni udělal ten druhý partner, totéž platí i pro všechny ostatní resp. nepartnerské vztahy; Hledání řešení na nesprávných, neoptimálních, neadekvátních místech či u nesprávných, neoptimálních, neadekvátních lidí, když má Klient řešení přímo pod nosem; Jakékoliv neobjektivní, neférové, zastaralé, neopodstatněné atd. odsuzování, souzení, posuzování atd. tohoto Projektu, což Projekt, Planeta a Transformaci považují také pro ně za hrozbu a ohrožení; U partnerských vztahů - Ochota a schopnost od vztahu jen přijímat a dostávat avšak neochota a neschopnost do vztahu rovnocenně a ekvivalentně i něco dávat; Neochota a neschopnost dát a poskytnout jak sištnou a podmíněnou pomoc aniž by se nechtělo něco na oplátku tak i nezištnou a nepodmíněnou pomoc, aniž by se chtělo něco na oplátku; Neochota a neschopnost přijmout a dát jak zjištnou a podmíněnou lásku tak i nezištnou a nepodmíněnou lásku; Kupování dětem hračky, elektroniky, vymoženosti, dávání jim peníze jen aby rodič/rodiče měli od dětí klid namísto toho, aby se dětem dala od rodiče/od rodičů láska, pozornost, vyjádření něhy a náklonnost, společně strávený čas mezi dětmi a rodiči atd., Rodiči udržování dětí ve Zlaté kleci atd.; Uspěchanost, neoptimální organizace, plánování a uspořádání času a jeho využití či nakládání s ním atd., Stres resp. neustále žití ve stresu, ve spěchu, panika apod.; Ochota a schopnost chovat se či komunikovat výhradně a exkluzivně jen o negativních věcech a záležitostech a o negativních nízko-frekvenčních a nízko-vibračních energiích/v duchu negativních energií atd. avšak neochota a neschopnost chovat se a komunikovat výlučně a exkluzivně JEN o pozitivních věcech a záležitostech/v duchu pozitivních, příjemných, vysoko-vibračních/vysoko-frekvenčních, krásných energií atd.; Neochota a neschopnost otevřít se novým věcem a přijmout je jako rozumem tak i srdcem; Neochota a neschopnost nepoužívat jakékoliv produkty, služby, zařízení atd. jako především včetně avšak v neposlední řadě zastaralé komunikační, sdelovací a jiné prostředky a elektroniku fungujících na rádiových vlnách především avšak v neposlední řadě satelity, TV, rádia, telefony, tablety, notebooky, počítače, vysílačky, vysílače, přijímače, jakékoliv zastaralé medicínské diagnostické a vyšetřovací přístroje atd. resp. neschopnost a neochota používaní jakýchkoliv těchto služeb, které jsou poskytovány a dodávány výlučně a exkluzivně JEN tímto Projektem; Neschopnost a neochota NEpoužívaní služeb a technologií a to včetně avšak v neposlední řadě klasickou distribuci elektřiny přenášenou jakýmikoliv dráty, kabely atd., dále dráty, kabely, jakékoliv potrubí - vodovodní, kanalizační, plynové, teplovodní a jakékoliv jiné lidmi vyrobené potrubí, Veřejné zastaralé služby - veřejná elektrická síť, veřejná kanalizace, veřejný vodovod, veřejný plynovod, veřejné technické služby jako odvoz odpadků, řešení odpadu, jaderného odpadu, skládek, smetišť atd. resp. neschopnost a neochota používat jakékoliv tyto služby, které jsou poskytovány a dodávány výlučně a exkluzivně JEN tímto Projektem; Neochota a neschopnost nestavět domy, budovy, osídlení atd. resp. neschopnost a neochota používaní jakýchkoliv těchto služeb, které jsou poskytovány a dodávány výlučně a exkluzivně JEN technologiemi a materiály tohoto Projektu; Neochota a neschopnost podstoupit všechny Transformací vyžadované nezbytné rizika a zároveň neochota a neschopnost Ultimátně nepodstupovat Transformací a Planetou zakázané, nepovolené, zbytečné a netolerována rizika; a všechny ostatní negativní a zastaralé postoje, myšlenky, přístupy a negativní chování jim podobné a obdobné. Neochota a neschopnost mít úctu, pokoru a respekt ke všem civilizacím včetně těch starých/prastarých/prehistorických atd.; Neochota a neschopnost konkurence, všech bojovníků/pracovníků Světla a všech ostatních Klientů tohoto Projektu se Ultimátně podřídit Transformaci a to výlučně a exkluzivně spojením sil do jednoho (do tohoto) Projektu, Ultimátní sjednocení se a Ultimátním jednotou, kde tato neschopnost a neochota jsou provázeny především avšak v neposlední řadě myšlenkami a postuláty typu "Není možné se sjednotit atd.", "Není možné, aby byly Planeta, Lidstvo a Transformace až takto Ultimátní sjednocené, ucelené atd."; "Není možné, aby byl vytvořen jeden globální standard atd.", "Lidstvo vždy bude chtít/hledat a pod. alternativy, podobnost, napodobeniny atd.", "Lidstvo/Planeta apod. se nikdy nesjednotí, vždy budou rozdílnosti a odlišnosti/Lidstvo se nikdy nebude chtít sjednotit/nikdy se nechtělo a ani se nechce atd.", "Neexistuje, abych se já/abychom se my podřídili Transformaci a abychom takto spojili síly a zjednotlili se atd./Musím(e) myslet výlučně a exkluzivně jen na sebe, na své vlastní přežití, na své vlastní blaho atd.", "Každý si (výlučně a exkluzivně) hrabe na svém vlastním písečku/Každý jde výlučně a exkluzivně (JEN) sám za seba atd., vždy to tak bylo, vždy to tak bude atd.", "Transformace potřebuje hodně sil Světla/Čím více tím lépe, přesycenost bojovníků Světla Transformaci nevadí atd."

3.2.2 Alibismus, výmluvy, neochota, myšlenky a chování typu "Ještě jsem si to nepřečetl(a)/neprostudoval(a)","Nemám čas","Mám toho hodně","Je toho na mě hodně","Jsem unavený/unavená","Nic nestíhám","Jsem ubehaný/ubehaná","Jsem ulítaný/ulítaná","Mám jiné povinnosti","Stále mám nějakou práci","Stále mám něco na práci","Vždycky mi do toho něco přijde","Nevím/nechci se soustředit","Mám na starosti děti","Ještě jsem neměl(a) čas","Ještě jsem neměl(a) čas si to přečíst/prostudovat","Nestihl/nestihla jsem si to přečíst/prostudovat","Ještě jsem si to nestihl/nestihla přečíst/prostudovat","Nechci na sobě pracovat", "Nechci se rozvíjet, nechci napredovat", "Nechci/nemám zájem si číst/prečíst webstránku Projektu","Nejraději bych byl, kdyby se vše udělalo za mě a když já nemusím/nechci pro něco udělat nic","Nechci/nejsem ochoten si vážit nic, co se pro mě udělalo/co mi bylo poskytnuto","Něco chci, ale nejsem ochoten pro to nic udělat","Je mi to na přítěž", "Je mi to na obtíž","Nevím co chci","Nevím co chci od života","Nemám motivaci","Nechci mít motivaci", "To se nedá zvládnout"; "To není možné zvládnout"; "Je toho neskutečně mnoho"; "Nikdy tomu nebude konec"; "Na jednoho je to až příliš mnoho"; "Nikdy nedojdu/nedojdeme do cíle"; "Nikdy se to neskončí"; "Vždy budu/budeme jen trpět"; "Nikdy nenájdu/nenajdeme své štěstí, svůj vnitřní klid, svůj život, po jakém toužím(e) atd."; "Já již nemám budoucnost"; "Já (již) nechci mít žádnou budoucnost - ani pozitivní ani jakoukoli jinou"; "Nemá význam/není nutné, abych já už měl(a) (vůbec) jakoukoliv budoucnost"; "Nemám sebevědomí, Projekt a jeho tým jsou vysoko a já na ně nemám, cítím se při nich malý(á), nerovocenný(á), nikdy na ně nebudu mít","Projekt a informace na něm nejsou pro mě","Informace a technologie Projektu jsou až příliš popředu", "Na informace a technologie na webstránce tohoto Projektu není čas/není ještě čas/je na ně příliš brzy/nikdy na ně nebude čas/Je na ně (ještě) příliš brzy"; "Lidstvo ještě není připraveno/nikdy nebude připraveno na informace, technologie, produkty a služby tohoto Projektu"; "Probíhá Globální synchronizace, aby bylo lidstvo na služby a produkty tohoto projektu připraveno"; "Lidstvo není/nikdy nebude optimálně a plně synchronizováno a kompatibilní s tímto Projektem, s jeho Všemi podmínkami, s jeho službami či produkty"; "Tento Projekt by neměl chtít/nesmí chtít/nemůže chtít něco od Klienta předtím, než Klient zaplatí za služby a produkty tohoto Projektu či poskytne Projektu finanční dar"; "Tento Projekt nikdy nikoho nepřinutí/nikdy nedosáhne, aby si jeho Klienti přečetly celou jeho webstránku a Všechny jeho podmínky atd."; "Nevidím(e) jeden/jediný důvod/motiv/motivaci/způsob, jak a proč bych měl(a)/proč bychom měli tento Projekt a tím pádem i Transformaci podpořit; "Projekt tě/tebe/nás/vás nikdy neuživí"; "Tento Projekt je ztráta energie, času a peněz"; "Tento Projekt jsou samy zbytečnosti"; "Tento projekt představuje/vytváří nejistou budoucnost/směřuje k nejisté budoucnosti"; "Tento Projekt představuje nestabilitu, nejistotu, odhlížení od reality, únik před realitou, představuje finanční nejistotu a nestabilitu, nestabilní finanční příjmy pro jeho jednatele atd."; "Tento projekt je/žije/nachází se (totálně) mimo reality, odhlíží od reality, uniká a utíká před realitou, žije mimo tohoto světa, má svůj vlastní svět, žije mimo, neuvědomuje si co se ve světě děje, neuvědomuje si, jak svět funguje, co svět potřebuje; netuší, co se kolem něj děje, žije si ve své vlastní falešné iluzi a utopii, myslí si, že bude úspěšný, že bude finančně úspěšný, stabilní, že bude pokračovat a expandovat, že lidé budou souhlasit s jeho Všemi podmínkami, že Projektu lidé budou platit za jeho služby a produkty anebo mu budou posílat finanční dary a podporovat ho atd."; "Pokud si tento Projekt myslí, že Projekt bude mít pasivní příjem z toho, že lidé mu budou ("jen tak") posílat finance na účet, tak je na omylu, tak to nikdy nefungovalo/ tak to nefunguje/tak to nikdy nebude fungovat"; " Nikdo nikomu nedá nic zadarmo, aniž aby chtěl něco na oplátku"; "Jediný způsob, jak legálně a morálně přijít k penězům/jak si vydělat peníze je pracovat pro někoho v nějaké firmě - žádný jiný způsob neexistuje, žádný jiný způsob není přípustný, akceptovatelný, tolerován atd."; "Tento Projekt nikdy nikoho nezajímal, nikoho nezajímá a nikdy nikoho zajímat nebude"; "Tento Projekt IBA každého nutí, aby si Klient jeho webstránku kompletně přečetl"; "Nemám fantazii","Nemám představivost","Neumím si představit věci","Moje intuice a/anebo vizualizace nefunguje", "Já nejsem dobrý/dobrá v představování/ve vizualizování si věcí","Já jsem už starý/stará","Mně to už nemyslí","Mně to už můj věk a zdravotní stav nedovolí a/anebo neumožňuje","Pro mě je už pozdě","Já jsem beznadějný případ","To už je POUZE pro novou generaci","To už pro mě/ pro nás není","Nejsem už schopný(á)/ochotný(á) vnímat","Beru léky, které mi to už neumožňují/neumožní","Starého člověka/starého psa už novým kouskům nenaučíš"; "Lidé se nikdy ne (z)mění/člověk se nikdy ne(z)mění atd."; "Já nejsem schopný(á)/ochotný(á) fungovat na základě nějakých podmínek","Lidé, rodina a pod. by měly fungovat spontánně bez nějakých podmínek","Nejsem schopný(á)/ochotný(á) se podřídit a přizpůsobit","Můj lékař řekl že...","Posuzuji Projekt jen podle toho, kolik má peněz na účtu","Posuzuji Projekt jen podle toho, jak vysoký je jeho vstupní kapitál"; Používání slova "Trochu/Trošku" spolu s myšlenkami "Vyjádřeny pocity jsou mylné/špatné/nepřesné/přehnané" - znamená to zlehčování/zjednodušení situace, nepřikládaní jí patřičný důraz, trivializaci a bagatelizování situace a pocitů,"Ať Projekt a jeho členové počkají, jak budou se zdravím v pozdějším/starém věku oni/Určitě i oni budou v starém/pozdějším věku tak špatně se zdravím/budou mít špatné zdraví, jako mám já/jako máme my a všechn jiné formy podsouvání negativity","Nechci/nemám zájem se navrátit k mému původnímu ženskému jádru/Nechci-nemám zájem se stát nespoutanou ženou","Nechci/nemám zájem se navrátit k mému původnímu mužskému jádru/Nechci-nemám zájem jít cestou pravého muže", Dávání slibů a to včetně NEporušitelných slibů a závazků a následná neochota tyto závazky plnit; Dávání falešných/prázdných slibů; Nepamatování si, že se nějaký slib dal; "Na co si nemohu sáhnout/co si nemohu osahat, to pro mě neexistuje/tomu nevěřím","Já nejsem informacím na stránce Projektu otevřený(á)/informacím nevěřím/nepovažuji je za fakt","Informace na stránce Projektu jsou všechno o tom stejném jako informace, které jsem měl/měla k dispozici již před tímto Projektem"; Informace na stránce Projektu jsou vymyšlené; Potřebujeme důkazy/Kde jsou nějaké důkazy; Neochota komunikovat o svých pocitech/neochota vyjádřit své pocity/neochota mít spojení se svými pocity, Problémy s lidmi, kteří mají spojení se svými pocity, Odcizování, posuzování a nerespektování lidí, kteří mají spojení se svými pocity atd.; Myšlenky typu "To tak není"; Nevážení si maličkostí; Nevážení si naší terapie informacemi a naší terapie novými uhly pohledu; Neochota všímat si a vnímat pozitivní změny; Nedostatečná a neoptimální pokora; Neuznání a nepriznání zásluh, které si náš Projekt zaslouží; Neochota říci upřímně promiň, omlouvám(e) se, děkuji; Neochota přiznat/uznat si chybu/svůj podíl viny a poučit se z ní tak, aby se tato chyba již neopakovala; "("Nějaký") Projekt/("Nějaká") Transformace mně/nám nebudou říkat/poroučet/přikazovat co smíme/co nesmíme/co můžeme/co nemůžeme/co musíme atd. - mohu/můžeme/budu/budeme si dělat co chci/co chceme, kdy chcem(e), jak chcem(e) apod."; "Nikdy se Projektu nepodřídím(e)"; "Nikdy nepůjdu/nepůjdeme s proudem Projektu a/anebo Transformace"; "Vždy bude po mém/po našem a ne po tom co nařídí/přikáže/řekne/určí "nějaká" Transformace či "nějaký" Projekt"; "Projekt mě/nás chce dostat pod svou kontrolu a pod svou moc, ale nikdy se mu to nepodaří a pod."; "Nebudu nikdy nikoho poslouchat jen sebe"; "Projekt je sekta/náboženská sekta"; "Projekt manipuluje (s) lidmi"; "Ceník služeb Projektu není adekvátní jeho službám a produktům;" Projekt umí vzít od člověka/od lidí/od Klienta/od Klientů jen peníze a následně Klientovi neposkytne vůbec službu či produkt a/anebo nevrátí Klientovi finance, když je Klient s něčím nespokojený"; "Reklamační řád a Obchodní podmínky Telepatických služeb Projektu je mi/jsou nám proti srsti, nesouhlasím(e) s ním/s nimi, nikdy s ním/s nimi nebudu/nebudeme souhlasit"; "Tento Projekt šikanuje/terorizuje lidi"; "Tento Projekt není v souladu s lidskými právy, etiketami, normami, společenským kodexem, porušuje lidská práva a hodnoty apod."; "Tento projekt je teroristická skupina a organizace"; "Tento projekt není nic jiného jen komunistický projekt, diktatura, fašistický stát atd."; "Tento Projekt nemá co zakazovat konkurenci"; "Každý má právo volného přístupu na trh"; "Tento Projekt není tak dobrý a kvalitní a unikátní jak si myslí"; "Tento Projekt je nudný, ničím nezajímavý, nic mi/nám nedává atd."; " Projekt porušuje hospodářskou soutěž"; "Hospodářská/Politická soutěž/volný a svobodný trh nejsou tímto Projektem zachovány, jsou tímto Projektem napadeny, omezeny, zakázany, porušovány, terorizovány, nerespektovány atd."; "Tento Projekt NENÍ jediný, kdo nabízí takové služby, produkty, technologie apod. - je zde spousta jiné konkurence, spousta jiných Projektů tomuto podobným"; "Já nechápu/my nechápeme jak se Projektu a jeho Odborným poradcům podařilo zbavit mě bolesti, symptomů, problému/problémů, jak se jim podařilo pomoci mi dosáhnout pozitivní změny v životě, je to zázrak; "Projekt, jeho technologie, produkty a služby vždy byly/jsou/budou pro mě (vždy) Sci-Fi, Utopie, něco nemožné, něco nesplnitelné atd."; "Pro zachování mé/naší moci/zisků, nikdy nedovolím(e), Aby se lidstvo posunulo do páté dimenze a na vysoké resp. Ultimátní energie a vibrace, Aby na sobě pracovalo, Aby si otevřelo oči, Aby si uvědomilo a vědělo pravdu, Aby dosáhlo Ultimátní duchovní úroveň atd."; " Potřebuji/Potřebujem mít lidstvo pod Ultimátním a neustálou kontrolou, potřebuji/potřebujem lidstvo držet dolů a na nízkých vibracích atd."; " Vzhledem k tomu, že Projekt pro mě/pro nás představuje Problém, překážku, trn v oku, Achillovu patu a pod., udělám(e) všechno (pro to), aby jsem/aby jsme tento Projekt zničil(i), zlikvidoval(a)/zlikvidovali, eliminoval(a)/eliminovali, zdiskreditoval(a)/zdiskreditovali ho, ujistil(a)/ujistili se, aby lidstvo nepodporovalo tento projekt jakoukoli formou, aby se lidstvo o tomto Projektu nikdy nedozvědělo, Aby Projekt zmizel ze světla světa a z povrchu zemského atd. a to všemožnými legálními, nelegálními, oficiálními a neoficiálními, veřejných a neveřejných prostředky, metodami a pod., Věříme, že máme neomezené prostředky, zdroje a možnosti, neomezenou a "Ultimátní" moc, ovládáme jiných, ovládáme lidi, krajiny, státy, všechny průmyslová odvětví, celý svět atd. a to vše pro uskutečnění těchto záměrů vůči Projektu, Budu/budeme se (Projektu a Transformaci) bránit až do posledního dechu atd., Mě/nás tento Projekt a Transformace nezastaví, nezastraší nevyloučí, neodstraní, nedonutí mě/nás vzdát se a dovolit, aby lidstvo dosáhlo Ultimátní duchovní a Technologickou úroveň Tak, že my nebudeme již z toho profitovat, Tak, že my nebudeme již držet lidstvo pod kontrolou atd."; "Neakceptuji, nerespektuji, nikdy jsem nepřijal(a), nepřijímám, nikdy nepřijmu pomoc jiných - dobré, kvalitní a pod. je jen to, co si udělám sám/sama"; "Když si udělám všechno sám/sama, mám/měl(a) jsem/měli jsme jistotu a záruku, že to bylo/je/bude učiněno kvalitně a dobře a že jen to, co si udělám já, je uděláno správně, kvalitně a dobře a nikdo jiný to neumí udělat tak dobře, tak kvalitně, tak detailně jako já atd."; "Já nikoho a nic nepotřebuji, nikdy jsem nepotřeboval(a)/nikdy jsme nepotřebovali ani nikdy potřebovat nebudu/nebudeme"; "Já nepotřebuji pomoc, duchovní či terapeutickou pomoc a jakoukoli jinou formu pomoci - chci/musím si vše odzkoušet, přežít a zažít sám/sama, nechci být/nechceme být/nejsem ochoten/nejsem ochotna/nejsme ochotni poučit se z chyb a zkušeností jiných atd."; "Nevážím si nic, co se pro mě udělalo/dělá/udělá"; "Ať se pro mě dělá/spraví/ udělalo cokoliv, nikdy mi není dost, nikdy si ničeho nevážím, vždy chci víc, já nejsem povinen/povinna si něčeho vážit atd."; "Mohu/mám právo/mám svobodnou volbu se rozhodnout, zda si objednám služby a produkty Projektu a/anebo zda Projekt podpořím finančním darem"; "Celý tým tohoto Projektu, jeho jednatel/jednatelé a samotný Projekt jsou namyšlení, arogantní, nadřazení, egoističtí, jejich filozofie a chování mi/nám nevyhovují, nesouhlasím(e) s nimi, nikdy s nimi nebudu/nebudeme souhlasit a spolupracovat - musí ještě dospět, dorůst, pracovat na sobě atd., jinými slovy - oni jsou ti zlí, jsou to "falešní proroci", kteří potřebují na sobě pracovat, kdežto já/my jsme ti dobří, kteří na sobě vůbec pracovat nepotřebují atd."; "Na mě "nějaké" výhrůžky či následky ("nějakého") Projektu či ("nějaké") Transformace neplatí, jsem vůči nim odolný/odolná, mě se netýkají, výhrůžky nikdy nefungují" - Poznámka Projektu, Planety a Transformace: My Nevyhrožujeme ani se neptáme, ani nediskutujeme, my všechny záležitosti na těchto stránkách našeho Projektu prezentujeme a oznamujeme Klientovi, veřejnosti a společnosti výlučně, exkluzivně a Ultimátně již jako holé a čisté fakta, jako skutečnost, jako Ultimátní pozitivní a jedinou Transformací a Planetou akceptovatelnou a akceptovanou realitu, jako hotové a vyřešeny záležitosti, jinými slovy, jak se říká - Karma je zdarma a Karma si vždy doběhla a našla, neustále a nonstop dobíhá a nachází a vždy si doběhne a najde každého a Klient je zároveň povinen výlučně a exkluzivně Všechny podmínky a texty tohoto Projektu, samotný Projekt, Planetu a Transformaci takto/v tomto smyslu/ v tomto duchu i chápat, akceptovat a respektovat.; "Každý si může říct co chce"; "Každý si může dělat co chce"; "Každý má svobodnou vůli/volbu"; "Já musím jít na to pomalu/pomaličku"; "Já musím pracovat na sobě/pracuji na sobě pomalu/pomaličku"; "Na mě třeba jít pomalu"; "Jdu na to pomalu/pomaličku, abych nevyplašil druhých/abych nevyplašil(a) mého partnera/partnerku"; "Napředuji pomalu/pomaličku každý den"; "Jdu vyzkoušet/zkouším/vyzkouším něco jiného u konkurence" - Poznámka projektu: Zkoušení zde bylo totiž už víc než dost, v Transformací již není ani čas ani prostor na nějaké zkoušení, zde se jedná už na jistotu s proudem Transformace; "Kde jsou nějaké důkazy, že je to pravda"; "Kde jsou nějaké důkazy, že se tak stalo"; "Kde jsou nějaké důkazy, že prezentovány příklady z praxe na této stránce se opravdu udály"; "Projekt a jeho technologie jsou na mě až příliš napřed a jsou příliš pokročilé"; "Tento Projekt je proti mé vůli; "Tento Projekt je proti/není v souladu s mou svobodnou volbou"; "Tento Projekt je mi proti srsti"; "Jdu/chodím za konkurencí z empatie, ze žalu a ze soucitu, že i oni musí z něčeho žít, i oni musejí z něčeho živit rodinu apod."; "Transformace je na mě/na nás až příliš rychlá"; "Nestíhám(e) jít s proudem a tlakem Transformace"; "Nestíhám(e) vnímat/přizpůsobovat se tak rychlým a neustálým změnám"; "Jakékoliv změny/rychlé změny jsou pro mě/pro nás vysoce nepříjemné a nepohodlné"; "Každé ráno si dám/dávám zdravotní štamprlík alkoholu"; "Čím více na sobě člověk pracuje, tím více se vzdaluje a oddaluje od jiných resp. od těch co na sobě nepracují, tím více si s nimi nemá co říct, tím více se mezi tím, kdo na sobě pracuje, a těmi co na sobě nepracují vytváří, prohlubuje a zvětšuje propast, ničí a pálí se mosty apod."; "My co na sobě nepracujeme/nechceme na sobě pracovat, nám to vyhovuje, že se tato propast prodlužuje vzhledem k tomu že To podporuje naši zabedněnost, zaostalost, zaslepenost, lenost, arogantnost, Neboť tím pádem se posilují naše pocity a iluze, že nemusíme na sobě pracovat, Budeme mít od těch, co na sobě pracují pokoj a klid, zůstaneme v své zastaralé a zaostalé komfortní zóně bloků, neochoty a neschopnosti na sobě pracovat atd."; "Nestojím(e) o (Telepatické) služby tohoto Projektu na dálku/Nikdy nebudeme stát o služby na dálku/Nač máme mít Telepatické služby poskytované na dálku, když můžeme jít za službami osobně či je absolvovat telefonicky"; "Nikdy se nevzdám(e) potřeby absolvovat služby osobně či telefonicky - budeme si raději udržovat tyto zastaralé, negativní a zabedněné iluzorní konfortní zóny"; "Přijetí a následné absolvování služeb na dálku je nám proti srsti vzhledem k tomu, že nás to nutí vyjít z našich zastaralých, zabedněný a negativních komforní zón, že je nám to nepříjemné, vzhledem k tomu že je pro nás namáhavé a nepohodlné na sobě pracovat i v tom směru, že budeme něčemu takovému a něčemu novému otevření apod."; "Nechceme nové, efektivnější, prostředí přirozenější a prostředí neničící technologie, jsme spokojeni s tím, co máme, Na planetě, životním prostředí nám nezáleží - hlavně že máme svůj komfort a luxus atd."; "Projekt by měl/musí fungovat bez podmínek"; "Přijde čas, kdy Projekt bude fungovat již bez podmínek"; "V tomto Projektu by neměly být/nesmí být už podmínky"; "Tento Projekt by měl fungovat nepodmíněně"; "Produkty a služby tohoto Projektu by měly být/musí být poskytovány nepodmíněně"; "Podmínky by neměly být na webstránce Projektu jako první věc, kterou si Klient přečte - dává to špatné energie, člověk/Klient chce číst informace, přístup ke službám co nejrychleji a ne (vůbec) číst (nejprve) co smí a co nesmí"; "Tento Projekt by neměl/nesmí zahrnovat energie monopolu či přirozeného monopolu, přijde čas, kdy tyto energie již nebudou potřebné atd."; "Lidé zkoušejí, chtějí věci, služby rychle, očekávají že se problém vyřeší rychle a že se vyřeší za ně a když se jim nelíbí, jdou někde jinde, jdou vyzkoušet něco jiného atd."; "Projekt a jeho Všechny podmínky by neměly mít/nemohou/nesmí obsahovat slova typu Výlučně, Exkluzivně, Explicitně, Výslovně, Ultimátně a všechny ostatní slova jim podobné"; Transformace a jednotlivci jdou cestou, kde se při jejich cestě mohou vychýlit/určitě se vychýlí/každý se vychýlí od jejich naplánované a předsevzeté cesty a směru, které se daly, slíbili a předsevzali při inkarnaci do jejich současného života - buď se záležitosti dodrželi, nebo nebyly dodrženy v daném předsevzatém a dohodnutém časovém období atd."; "Nečekal(a) jsem/nečekali jsme/nikdy jsme nečekali/nikdy jsme nepočítali s tím/nikdy by nás ani nenapadlo atd., Že tento Projekt vyvine jeho technologie, produkty a služby takovou extrémně vysokou rychlostí a zároveň, že je takto rychle už i zveřejní a zpřístupní veřejnosti, myslel(a)/mysleli jsme, že to bude potřebovat více času/mnohem více času/že to bude trvat déle/že to bude trvat mnohem déle atd., Překvapilo nás to, Šokovalo nás to, zastihlo nás to nepřipravené, Nejsme na to připraveni/nikdy jsme na to připraveni nebyli ani nikdy na to připraveni nebudeme/nikdy se s tím neztotožníme/ nikdy to nepřijmeme atd."; "Jsme/Planeta se nachází v 3D, v dimenzi hmoty - vše zde trvá, dokud se to manifestuje na fyzické rovině, lépe už nebude, nikdy tu nebude (již) lépe atd."; "Nevím(e) a nechci/nechceme pochopit/nikdy jsme nechápali/nechtěli pochopit/nikdy ani nebudeme chápat/nikdy nebudeme chtít pochopit, jak mě/nás mohou "nějaké myšlenky", "nějaké pocity", "nějaké emoce", "nějaké duše" atd., "nějaké naše postoje názory, myšlení, postoje, pohledy atd." ovlivňovat, vytvářet nám samotnou realitu - dokonce negativní realitu natož pozitivní realitu, je to hloupost, není to pravda" atd."; "Nevím(e) vidět pozitivní věci a myslet pozitivně"; "Nikdy jsem nebyl naučen/nebyla naučená/nikdy jsme nebyli naučeni myslet pozitivně, vidět pozitivní věci apod."; " Vyrůstal(a) jsem/vyrůstali jsme v negativním prostředí apod."; " Byli jsme tak vychováni apod."; "Je to tradice, zvyk/je to rodinná tradice/jsou to rodinné tradice/tak se to patří a sluší/tak to dělají všichni, dělal(a) jsem to ze slušnosti, ze zdvořilosti atd."; "Tak jsem to viděl(a)/viděli u jiných, v médiích, tak mě učili ve škole atd"; "Myslel(a)/mysleli jsme si, že tak to bylo správné, myslel(a)/mysleli jsme si, že jsem jednal(a)/že jsme jednali nejlépe jak jsem věděl(a)/jak jsme věděli, netušil(a) jsem/netušili jsme, že jednám(e) špatně atd."; "Nechci/nechceme být jiný/jiná/jiní od jiných"; "Nechci/nechceme vyčnívat z řady"; "Bojím(e) se mít vlastní myšlení"; "Bojím(e) se myslet sám/sami za sebe"; "Bojím(e) se vyčnívat z řady"; "Já se nevím/my se neumíme/bojím(e)/nejsem ochoten/ochotna/nejsme ochotni se hledět na věci a na svět jinak, než mám e) zažité atd."; "Já jsem založen/založená/žiji (výlučně, exkluzivně, rozhodně apod.) Jen fyzicky a materiálně, spotřebně, konsumně atd. A (výlučně, exkluzivně, rozhodně atd.) Nejsem založen/založena/nejsme založení/nežiji/nežijeme duchovně, nikdy jsem duchovně nežil(a)/nikdy jsme nežili/nežiji/nežijeme duchovně a ani nikdy duchovně žít nebudeme a ani nikdy nebudu/nebudeme duchovně založení apod."; "Tento Projekt a jeho služby vždy pro mě/pro nás představovaly/představují/budou představovat nic jiného jen omezení, překážky a brzdy v mé/v naší cestě, v mém/v našem pokroku, nikam mě/nás neposouvají ani nikdy mě/nás neposouvali ani nikdy mě/nás posouvat nebudou atd."; "To já nemohu/to se nedá - moje dítě je/moje děti jsou na to či na ono ještě (příliš) malé/příliš mladé, jsou to děti, musí ještě vyrůst, ještě potřebují čas atd."; "Telepatické služby/terapie tohoto Projektu mi/nám nikdy nic nedali/nedávají/ani nebudou dávat atd."; "Nevidím(e)/nechci/nechceme vidět/nejsem ochoten/nejsem ochotna/ nejsme ochotni vidět, vážit si, vnímat, cítit, pociťovat atd. Žádné pozitivní výsledky, změny, jakékoliv maličké výsledky a změny, maličké úspěchy/menší úspěchy/velké úspěchy/Ultimátní úspěchy, jakékoliv změny v životě, v mém okolí, jakékoli usnadnění mého/našeho života atd. jako důsledek terapie, poradenství, produktů a služeb tohoto Projektu atd."; "Poradenství, terapie a práce na sobě nemá konce, je to nekonečné, vždy když se zpracuje něco a člověk si myslí, že už je na konci/že už nemusí na sobě více pracovat, tělo vyplaví/vynoří se zase něco dalšího, něco jiného atd."; "Terapie/poradenství tohoto Projektu jsou zdlouhavé, nudné, únavné, stereotypní, rutinní, jsem z toho již (chronicky) unavený/vyčerpaný/unavená/vyčerpána/jsme z toho již unavení/vyčerpaní atd."; "Nebudu (přece) eliminovat nepotřebných/škodlivých/brzdicích mě lidi a ukončovat pouta a vztahy s nimi, dávat jim nějaké mantinely, ultimáta či limity a to jen proto, že mi to tento Projekt a jeho terapie přikázali/"naordinovali" jako splnění si jejich "terapeutické domácí úlohy" atd. - vždyť to je další "Schindlerův seznam" a s tím já nejsem ztotožněn/ztotožněna/s tím nejsme ztotožněni nikdy jsme nebyli a ani nikdy nebudeme, to já/my aplikovat, respektovat, podřizovat se tomu atd. nikdy nebudu/nebudeme, nikdy "nepůjdu/nepůjdeme s proudem" takové energie atd."; "Transformace/Planeta/Projekt jdou za svými cíli "přes mrtvoly", Před nikým a ničím se nezastaví, Nevědí kdy přestat, Ne/Nedá se/To není možné atd. jednoduše neakceptují a netolerují, Jsou hladoví po moci a po penězích - nikdy jim není dost, jejich taktiky jsou surové, drsné, nekompromisní, nelegální, bezohledné, neempatické, nesoucitné, nesympatické, Neberou na nic a na nikoho ohled(y) atd."; "Nikdy nedovolím(e)/nedopustím(e), aby tento Projekt (šmahem ruky) zničil a sebral mi/nám všechno to, co jsem celý život tvořil(a)/budoval(a)/budovali, co jsem celý život tvrdě, krvopotne atd. budoval(a)/co jsme budovali/ na čem jsem tvrdě/krvopotne pracoval(a)/na čem jsme pracovali atd."; " Projekt nikdy nepřevezme kontrolu nad mým/naším Projektem, nikdy tento Projekt neodkoupí a nedostane pod jejich kontrolu a administrativu můj/náš Projekt, nikdy to nedovolím(e)/nikdy to nedopustím(e), je to nefér, to se nedělá atd."; "Tento Projekt nikdy nepřinese to, co se od něj očekává, nikdy nevrátí a nenavrátí všechny energie a všechno to co se do něj dalo/investovalo, nikdy si nebude plnit svůj účel, nikdy nebude fungovat, nikdy se neuvidí výsledky práce na tomto Projektu, Projekt nikdy nepřinese ovoce, hojnost, úspěch a prosperitu atd."; " Konkurence je velká/Projekt musí (vědět) obstát v konkurenci/Projekt nikdy neobstojí v konkurenci/Konkurence je jako hub po dešti atd."; " Projekt je dobrý/zajímavý, ale není na něj ještě čas/nepřišel ještě čas/nepřišel ještě správný čas/(správný) čas pro tento Projekt nikdy nepřijde/nikdy nenastane a ani na něj správný čas nikdy nebyl"; " tento Projekt nikdy nepokryje a nezakáže veškerou negativitu, zastaralost, neefektivitu, negativní energie, situace, záležitosti, skulinky a eventuality atd. - je toho příliš mnoho/je toho neskutečně mnoho atd., Vždy se vynoří něco, nějaká skulinka, s čím Projekt nepočítal/nepočítá/co Projekt nevzal v úvahu, nelze Projekt finálně/jednou provždy udělat Ultimátním resp. Zultimátnit ho atd."; " Lidé musí čelit náboženství, politice, musejí řešit své vlastní přežití, svou vlastní existenci atd. a tím pádem nemají na sebe, na práci na sobě a tím pádem i na Telepatické služby, terapii a poradenství tohoto Projektu čas, finance atd."; " Zkusím to/vyzkouším to/tak já to tedy zkusím/vyzkouším - PS: Pokud člověk něco zkusí, dává si tím do cesty překážku/překážky, buď to udělá nebo to neudělá atd."; " Vzhledem k tomu, že tento Projekt má neskutečně mnoho podmínek, příkazů, zákazů, omezení resp. čím více těchto záležitosti tento Projekt má, o to více se prodlužuje, rozšiřuje a prohlubuje propast mezi Projektem a lidmi, společností, veřejností, Klienty atd., o to více se Projekt oddaluje od lidí, od společnosti, veřejnosti, od Klientů atd."; "Informace na webstránce tohoto Projektu jsou dezinformace, jsou to nepotvrzené informace, jsou to falešné, matoucí, manipulativní, klamlivé, neobjektivní, nevědecké, ničím nepodložené, vědecky nepodložené, nedokázané, neprokazatelné a nepravdivé informace atd., Jsou to fiktivní informace, Jsou to vymyšlené, vykonstruované a fabrikované informace atd., Tyto informace jsou nic jiného jen jeden velký podvod/tyto informace jsou podvod atd., Tímto informacím se vystříhej(te), vyvaruj(te) se jim, dávej(te) si na ně a na tento Projekt pozor atd., Nevěř(te) těmto informacím atd., Nevěř(te) (hned) všemu co uvidíte/není všechno zlato, co se třpytí atd., Těmto informacím/Projektu se nedá (vůbec) věřit, Každý si dnes může na stránku napsat co chce/každý si píše na stránku co chce, Lidé věří/uvěří dnes už lecčemu/čemukoliv atd."; "Projekt má nastavenou (až) příliš vysokou látku/tak vysokou látku, kterou nelze dohonit/kterou nikdo nikdy nedohoní/nelze stíhat tempo a rychlost Transformace atd. a ani to nikdy možné nebylo"; "Neexistuje žádná síla, žádné výkonné orgány, žádná výkonná moc (žádný způsob enforcement/law enforcement), není té síly/moci, které mě/nás přinutí/donutí (Ultimátně) souhlasit se Všemi podmínkami tohoto Projektu a/anebo podporovat projekt finančně či už přes absolvování jeho služeb, skrz jeho produkty či přes finanční dary apod."; "Situace/situace ve světě jsou již tak extrémní/tak se již vymkly kontrole, Že jakákoliv vláda světa si s nimi již neporadí/neporadila ani si nikdy neporadili, Vymklo se to kontrole, Na (tyto) situace/negativitu/zlo ve světě nikdy neexistovala žádná řešení/neexistují řešení/nikdy nebudou existovat řešení, Vládu/vlády to nikdy nezajímalo/nezajímá/nikdy je to nebude zajímat, vláda/vlády nemají zájem ani možnosti ani kapacity to řešit, Vláda/vlády to nemají důvod řešit vzhledem k tomu, že (všechny) vlády světa jsou zkorumpované, jsou propleteny s podsvětím, jsou podplatené, Vláda/vlády z toho všeho profitují, Vláda/vlády profitují i z nelegálních činností, Vláda/vlády jsou nic jiného jen součást globální konspirace/globálních konspirací atd."; "Ve světě je konspirace/jsou konspirace v podobě šedé eminence/šedých eminencí ("systém") a to vše namířené proti lidem, kde součást konspirací jsou právě i vlády, všechna průmyslová odvětví, banky atd., Ve světě je šedá eminence odpovědná za tyto konspirace, Konspirace/šedá eminence nikdy neskončí, nikdy neztratí moc a vliv, Vždy zde byly/jsou tu/vždy tu budou, Nikdo a nic ani tento Projekt ani Transformace je nezastaví atd., jsou až příliš silní, mají v rukou neomezenou moc, neomezené prostředky, neomezené finanční zdroje, ovládají všechno a všechny, celou planetu, vlastní jiné planety, ovládají vesmírný prostor atd., Nelze zaměřovat pozornost na konspirace neboť..., Nelze na to všechno nezaměřovat pozornost neboť... atd."; a všechny ostatní myšlenky a chování tímto podobné. Následující myšlenky, výroky a postuláty vztahující se PRIMÁRNĚ výlučně a exkluzivně jen na ženy, sekundárně platí resp. týkají se samozřejmě i mužů, kteří mohou mít stejné a podobné myšlenky vůči ženám: "Jen ženy vědí/jen my ženy víme cítit a vycítit věci"; "Jen ženy mají/jen my ženy máme rozvinutou intuici, cítění a vnímání"; "Je/bylo/bude to vycítené (pouze) proto, že to vycítila žena/(pouze) proto, že je někdo žena/(pouze) proto, že jsem žena"; "Jen ženy mají/jen my ženy máme estetické a jemné cítění"; "Jen ženy vědí/jen my ženy víme to či ono"; "Muži nevědí vycítit věci - to vědí pouze ženy/to víme pouze my ženy"; "Muži nemají intuici"; "Jen ženy vědí/jen my ženy víme vycítit záležitosti, věci a detaily, které muži nevědí"; "(Jen) Žena má/(jen) ženy mají/(jen) my ženy máme rozvinutou intuici (mnohem) více než muž(i)"; "Žena si myslí, že (pouze) proto, že je žena tak může/(pouze) proto, že jsem žena tak mohu/můžeme si s mužem/s muži/s chlapem/s chlapama dělat co chce/chci/co chceme, že se může zahrávat a zraňovat city a pocity mužského pohlaví a když nebude po jejím/po mém, tak muž nedostane od ní/ode mě sex/nebude mít dovoleno mít s ní/se mnou sex/tak večer nic nebude; že žena nechce/nechci mít mít chlapa v jejím/v mém životě apod."; "Jakákoli diskuse na téma partnerský vztah je pro mě/pro nás Tabu, nechci/nechceme o tomto/na toto téma mluvit, komunikovat, diskutovat, nechci/nechceme se o tom/o tomto bavit, preferuji/preferujeme se tomuto tématu vyhýbat, Nechci/nechceme partnerský vztah ve svém životě atd."; "Můj partner/moje partnerka/můj manžel/moje manželka/moje rodina/mé okolí - všichni tito jmenovaní nikdy nebudou souhlasit/nikdy se neztotožní s tím, Aby bylo mé/naše dítě/naše děti narozené přirozeným porodem doma, Aby mé dítě/děti absolvovali jakékoli služby či Produkty tohoto projektu, Aby moje/naše děti měly jakékoli spojení či interakci s tímto Projektem, Aby mé/naše děti pokročily tímto způsobem/těmito způsoby skrz tento Projekt, Všichni tito jmenovaní nikdy nepodpoří takovou formu vývoje a napředování mých/našich dětí a to jak finančně, ani morálně, ani duševně ani nijak jinak za účelem "takového", "nějakého", "podivného", "nějakého podivného" vývoje/napředování/rozvíjení se/práce na sobě atd. aj a/anebo pouze skrz tento Projekt atd. A/anebo já osobně nesouhlasím, aby moje dítě/moje děti vykonávali tyto popsané aktivity, měli spojení a interakci s tímto Projektem, jeho produkty, službami atd."; "Mé dítě nemůže/moje děti nemohou sníst to či ono, každé dítě je něco jiného/potřebuje jíst něco jiného atd."; "Moje dítě/děti nemohou strávit to či ono atd."; "Moje dítě/děti nemohou pochopit to či ono, nikdy to či ono nepochopili/nikdy to či ono nepochopí/nikdy to či ono nebudou chápat atd."; "Moje dítě/mé děti nikdy nepochopili/nechápou/nikdy nepochopí mých více partnerů v mém životě, na jejich hlavy/na jejich hlavinky je to příliš mnoho/zatížilo by je to, nechápali by to, stresovalo by je to, Nechci problémy mé minulosti přenášet na moje dítě/na mé děti, Nechci s mým dítětem/s mými dětmi komunikovat na téma mých partnerů atd, Nechci/nejsem ochoten/nejsem ochotna/nechceme/nejsme ochotni s mým partnerem/s mou partnerkou komunikovat o mých předešlých partnerských vztazích atd."; "Nepotřebuji pro výchovu mého dítěte/mých dětí partnera/partnerku/manžela/manželku, vystačím/pořadím si se vším sám/sama atd."; "Nejsem schopen/schopná/nejsme schopni/nejsem ochoten/ochotna/nejsme ochotni přijmout, akceptovat, souhlasit a respektovat, že: 1. Moderní partnerské Vztahy, které nevydrží natrvalo resp. doživotně vzhledem k tomu, že já jsem zvyklý/zvyklá, že jsem s mým partnerem/s mou partnerkou celý život. 2. Že ukončování těchto moderních vztahů, rozcházení se moderních partnerů vede Ultimátně výlučně a exkluzivně k tomu, aby si tito lidé našli svého doživotního a trvalého partnera/partnerku, aby došlo k Ultimátnímu a trvalému sjednocení a jednotě spřízněných duší a Dvojplamenů - takovou filozofii a takové pohledy (prostě) nejsem schopen/schopna/ochoten/ochotna/ochotni přijmout, respektovat, akceptovat, souhlasit, podřídit se této filozofii, nikdy jsme ani nebyli a nikdy ani nebudeme atd."; " Nevěřím(e) v karmu, v duše, v minulé životy, v reinkarnaci, v paralelní reality atd. - nikdy jsme v tyto záležitosti nevěřili ani v ně nikdy nebudeme věřit, Pro mě/pro nás jsou to blbosti, výmysly, nesmysly, fantasmagorie, deziluze atd."; "Po smrti není návratu, Duchové neexistují, Posmrtný život (Afterlife) neexistuje apod.", "Tento Projekt je/jsou Satanovi-Ďáblovi poslové/Satanovi-Ďáblovi agenti, Tento Projekt představuje a reprezentuje (nic jiného) jen zlo a temnotu a mnohé jim podobné myšlenky a postuláty"; "Musím(e)/potřebuji/potřebujeme za každou cenu vnutit všemu a všem kolem nás naše negativní myšlení, postoje, myšlenky, negativní energie a kdo s nimi/s námi nesouhlasí, s ním/s nimi nechceme nic mít, takový člověk/takové osoby jsou nám vysoce nepohodlné protože je nemůžeme ovládat, nemůžeme mít nad těmito osobami kontrolu, nemůžeme si z nich udělat oběť/oběti/rukojmí atd."; "Každý/všichni tento Projekt, jeho produkty a služby výlučně a exkluzivně JEN odsuzují, posuzují atd./Vždy ho každý jen odsuzoval a posuzoval a vždy ho každý bude jen a jen odsuzovat a posuzovat atd."; "Projekt nikdy nikomu nevyhoví/nikdy nikomu nevyhověl/nevyhovuje nikomu/každému, Tento Projekt nedokáže naplnit a uspokojit potřeby každého/všech ani nikoho/nikdy to nedokázal/nikdy to ani nedokáže atd."; "Veškerá snaha a úsilí Projektu jsou marné, vždy byly a vždy budou"; "Informací na webstránce tohoto Projektu je již tolik, že to nikdy nikdo číst nebude/ani nikdy nečetl a ani nečte/Projekt je už informacemi přesycen atd."; "Čím má tento Projekt více příkazů, zákazů, omezení, podmínek a pod., Tím více si přitahuje k sobě a do svého kvantového pole/do svých kvantových polí všechny takové zakázané chování a negativní energie a zároveň tím více se Klienti a svět chovají přesně tak negativně a v negativních energiích, které tento Projekt a jeho všechny podmínky zakazují, neakceptují a netolerují - Jinými slovy, Projekt zaměřuje v rámci zákona přitažlivosti pozornost na záležitosti které zakazuje, netoleruje, neakceptuje atd. a tím si takovýmto zaměřováním pozornosti všechny tyto záležitosti přitahuje." - Poznámka Projektu: Výhradně a exkluzivně JEN Opak všeho tohoto zmíněného je pravdou vzhledem k tomu, že členové Krystalového týmu tohoto Projektu v pradávných dobách stvořili kromě mnoha jiných i zákony přitažlivosti, tak náš Projekt ví něco-co to (po angl. thing or two ) o zákonu přitažlivosti, jeho aplikacích, jeho zapřažení pro prosperitu, kreativní a pozitivní účely a tím pádem i pro účely samotné Transformace apod. "Si přece chlap/jsme chlapi a chlapi přece nedávají své pocity najevo/Chlapi nepláčou/Pokud chlapi mluví o svých pocitech, dávají tím najevo svou slabost atd."

3.2.3 Otázky typu "Proč právě já","Proč se to děje mně","Proč se to děje právě mně","Co jsem komu udělal(a)","Já si už jen chci svůj život dožít bez jakékoliv vize, cíle či nutnosti práce na sobě"; "Já mám/my máme už své starosti"; "Chci/chceme si žít už svůj život"; "Chci/chceme mít od všeho a od všech už klid a klid; "Chci/chceme být již sami"; "Já mám/My máme již své problémy a starosti"; "Každý má své problémy a starosti"; "Komunikaci jiných o jejich pocitech je mi/nám otravné, nepohodlné, proi srsti, obírá mě/nás to o čas"; "Nejsem zvyklý/zvykutá/Nejsme zvyklí/Nechci být zvyklý/nechceme být zvyklí/nechci-nechceme se naučit řešit problémy i tím, že komunikuji/komunikujeme o mých/našich pocitech atd."; Ty si tu/vy jste tady na návštěvě/tys tu host/vy jste tu hosté a tím pádem nemáš/nemáte právo hovořit o svých pocitech a dávat nějaké mantinely, naopak, vzhledem k tomu, že si tu/že jste tady na návštěvě, ty se přizpůsobíš/vy se přizpůsobíte nám a budeš/budete tolerovat naši negativitu, naše negativní chování vůči tobě/vůči vám neboť když si tu/když jste tady na návštěvě, já jsem arogantní/arogantní/my jsme arogantní a máme právo a jsme oprávněni ti/vám ubližovat, psychicky a citově tě/vás ničit, týrat a deptat, diskriminovat, odsuzovat a posuzovat tě/vás, chovat se k tobě/k vám s neúctou a s nerespektem, my můžeme říci tobě/vám, ale ty/vy nám ne atd.; Chci být (už) sám/sama/chceme být (už) sami/Potřebuji-chci být sám/sama se sebou/Potřebujeme-chceme být sami se sebou/Já si už chci žít sám-sama/my si už chceme žít sami svůj život/svůj vlastní život/Já si už potřebuji/my si už potřebujeme žít sami svůj život"; "Já si budu žít/my si budeme žít tak jako celá léta dosud - budu/budeme chodit k lékaři, brát léky, budu/budeme závislí na lékařích a na lécích, na lékařských vyšetřeních apod." a všechny jiné myšlenky tímto podobné. Projekt charakterizuje takové a jim podobné otázky jako sebelítost, kterou Projekt výlučně a explicitně vůbec NEtoleruje a NEakceptuje a zároveň je Klient povinen být si vědom a souhlasit, že všechno se výlučně a explicitně Klientovi děje pro něco, vše má svou duchovní a karmickou příčinu.

3.2.4 Otázky typu "Jestli řešíme/Jestli víme pomoci s tím či oním problémem/zdravotním problémem". Klient je prosím výlučně a explicitně povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že na naší stránce je prosím jasně napsáno že řešíme JAKÉKOLIV resp. VŠECHNY problémy/zdravotní problémy Vašeho běžného každodenního života. Vzhledem k naší dlouholeté terapeutické praxi a vzhledem k tomu, že naše terapie je charakterizována jako Ultimátní a Univerzální (Kompatibilní pro řešení všech problémů), jste prosím povinen výlučně a exkluzivně být si vědom, akceptovat a souhlasit, že Váš problém nebo jemu podobný byl již v naší praxi řešen a vyřešen a že je zároveň takový případ zdokumentován a publikován v úspěšně vyřešených příkladech/případech z naší praxe naší služby Telepatické terapie a/anebo je zmíněn v její audio a video materiálech a/anebo v hodnoceních našich Klientů, kteří již naši terapii absolvovali a/anebo jsou Vaše jakékoli problémy resp. jejich kořenové příčiny zmíněny již v podobě negativních myšlenek, postulátů a výroků v těchto Společných obchodních podmínkách.

3.2.5 Myšlenky, Postuláty, Výroky, alibismus, chování a výmluvy typu: "Projekt je drahý", "Ceny jsou vysoké", "Ceny jsou nehorázné", "To si nemohu dovolit", "To si nikdy nebudu moci dovolit", "Nemám na to", "Nikdy na to nebudu mít", "Projekt je hladový po penězích", "Projektu nejde o nic jiného jen o peníze", "Projektu nezáleží na pomoci lidem, záleží mu pouze na penězích", "Jsem chudý/chudá", "Projektu na chudých/obyčejných lidech nezáleží", "Projektu jsou obyčejní lidé ukradení, jde mu jen o zisky a jen o peníze", "Projekt nehledí na nic a na nikoho jen na sebe"; "Projekt je... zajímavý, uvidím(e)"; "Uvidím(e) zda si objednám(e) jeho služby a produkty"; "MOŽNÁ si jeho služby a produkty objednám(e) později"; "Já nechci/nikdy nebudu tento Projekt podporovat jakoukoli formou"; "Nemám důvod/nemám proč tento Projekt podporovat jakoukoli formou"; "Mám dost co dělat se sebou natož podporovat tento Projekt"; "MOŽNÁ podpořím tento Projekt později"; "Nechci/nemám zájem/nejsem schopný(á)/ochotný(á) podpořit Projekt", "Nemám finance nazbyt" ,"Podporuji již jiné Projekty", "Potřebuji finance pro sebe a pro své záležitosti", "Vychází mi to finančně jen tak tak", "Členové Projektu by si měli najít nějakou další/vedlejší práci, aby měli vedlejší/dodatečný příjem", "Nechci mít s Projektem nic společného", "Projekt mě nezajímá", "Nechci mít jakékoliv spojení/finanční spojení s Projektem", "Nechci/nemám zájem/nejsem ochoten podpořit Projekt z mých našetřených peněz/z mých úspor", "Nechci/Nemám zájem/nejsem ochoten sáhnout na své úspory", "Peníze si šetřím a spořím protože...", "Nedám peníze, Peníze nepustím z ruky, jsem/chci být/vyhovuje mi být skrblík, chamtivec, sobec", "Nemohu zaplatit neboť většina mých peněz/všechny mé peníze jdou do léků", "Nemohu zaplatit protože můj důchod/invalidní důchod je malý a nedostatečný", "Musím platit takové a takové (nepovinné) pojištění/pojištění", "Projekt by měl lidem pomáhat zdarma", "Projekt a jeho znalosti a schopnosti nemají/nesmí být zpoplatněny", "Projektu jde IBA o osobní prospěch", "Jsem nemocný/nemocná/neschopná/slabý/slabá/Pobírám invalidní důchod/Jsem na PN-ce/Jsem na Neschopenke a to je jediný můj zdroj financí, který je nepostačující", "Nechci investovat", "Nechci mít pasivní příjem", "Nechci investovat do svého zdraví, jeho ochrany a do svého seberozvoje", "Nechci investovat do Projektu a do Transformace"; "Tomuto Projektu by nemělo už jít o peníze"; Nemohu/nemůžeme Projekt/Transformaci podpořit/nemohu/nemůžeme si objednat jejich služby či produkty neboť naše bydlení/náš dům mi/nám padá na hlavu/neboť všechno mi/nám (zde) padá na hlavu atd.; "Nikdy jsem nesouhlasil(a)/neakceptoval(a), nerespektoval(a) atd./ nikdy jsme tyto činnosti neaplikovali/nikdy je aplikovat nebudeme (plně/absolutně/kompletně/vůbec atd.) - a to se způsobem/způsoby, jakými tento Projekt generuje jeho příjmy, obraty, zisky atd."; "Já nechci/my nechceme mít s reálně žijícími zástupci tohoto Projektu nic/nechci/nechceme se s nimi setkat, dokud mi/nám neukážou "důkaz"-"papír", že žijí a vydělávají si finance a na živobytí jako každý jiný, jako běžní "normální lidé" a ne "nějakým moderním způsobem"-"nějakým pasivním příjmem" atd."; "Tento Projekt, informace na jeho webstránce, jeho služby a produkty (zdaleka) nejsou (ještě) pro běžné mainstream média ani pro žádné jiné alternativní/nezávislá média atd., nikdy nebyly a ani nikdy nebudou, Mainstream běžné média a všechny ostatní média resp. VŠECHNY/Jakékoliv média tento Projekt nikdy nepřijmou, nikdy ho nebudou akceptovat, Tento Projekt (ještě) není připraven pro širokou veřejnost ale ani pro úzkou specifickou veřejnost atd./Nikdy nebyl ani nikdy nebude, Široká a ostatní veřejnost resp. ŽÁDNÁ veřejnost tento Projekt nikdy nepřijme, nepochopí, neztotožní se s ním atd. nikdy nebude na jeho úrovni atd./ ani ŽÁDNÁ veřejnost na něco takového nikdy nebyla a ani nikdy nebude připravena atd.";

"Nikdo nemá na nic čas"; "Když nevidím(e) výsledky terapie/ poradenství tohoto Projektu hned a okamžitě, tak jdu/jdeme/půjdeme ke konkurenci/tak půjdeme vyzkoušet něco jiného, ​​vždy jsme tak dělali/vždy jsme se takto chovali a vždy se takto chovat budeme a vždy takto dělat i budeme atd."; "Tento Projekt nemá takové či onaké licence, Nemá takové či onaké oprávnění či povolení, Projekt nemá takové či onaké vzdělání, takovou či onakou odbornost, takové či onaké vysoké školy, tituly, diplomy, kvalifikace atd., Tento Projekt pro poskytování jeho produktů a služeb nemá dostatečnou, optimální, dostatečně bohatou a adekvátní praxi, způsobilost, znalosti, zručnost/dovednosti, zkušenosti atd."; Tento Projekt, jeho služby a produkty nejsou autorizovány a povolené takovou či onakou vládou, Projekt se nenachází v žádné odborné komoře, v žádné odborné asociaci, Na internetu a v médiích ani v odborných médiích není kromě této samotné stránky tohoto Projektu ani zmínka, tento projekt si dělá co chce, projekt koná nelegálně, Projekt konal předtím načerno; Projekt Operuje mimo zákon (operates above the law), Telepatická komunikace/Telepatická terapie/Komunikace a terapie ze záhrobí/Teleportace jsou nelegální atd.";" Tento projekt nikdy nebude/není ani nikdy nebyl oživen a nastartován finančně, nikdy nebude/nikdy nebyl a ani není schopen generovat finanční příjmy a obraty, nikdy nebude/nikdy nebyl a ani není schopen prosperovat, nikdy neuvidí/nikdy nespatřil a nikdy ani neuvidí žádné finance od nikoho atd."; "Rodinní příslušníci a/anebo i partneři reálné a fyzicky žijících členů a zástupců tohoto projektu by měli mít/musí mít/očekávají/očekává se, že budou mít automaticky výlučně a exkluzivně jakékoliv služby či produkty tohoto Projektu zdarma, že by jim Projekt udělal ústupky, dal slevy atd."; " Nač/proč měnit něco co není zkažené, něco co funguje již dlouhá léta, Nemám(e)/nechci/nechceme ani jsme nikdy nechtěli ani nikdy nebudu/nebudeme chtít žádné resp. jakékoliv změny atd."; "Projekt, jeho produkty a služby přinášejí více škody než užitku"; "Na tom či onom místě/na těch či oněch místech na této Planetě Zemi a/nebo na tom či onom místě/na těch či oněch místech mimo planety Země jsou výlučně a exkluzivně JEN negativní energie, Tam nikdy (žádné) pozitivní energie nebudou atd."; "Lidé nemají rádi, když se jim nastaví a ukáže zrcadlo jejich samých a jejich vlastní chování, nikdy to rádi neměli a nikdy to rádi mít nebudou, Nikdy to nepřijali, nepřijímají to a nikdy to ani nepřijmou atd."; a všechny ostatní myšlenky, výroky a chování těmto podobné. Klient je povinen výlučně a exkluzivně být si vědom, akceptovat, souhlasit, že: 3.2.5.1. Jakékoliv jeho zaplacené finance bere Klient výlučně a exkluzivně jako investici především do sebe a do ochrany svého zdraví, do svého seberozvoje a zároveň pro pomoc komunitě, životnímu prostředí a Planetě; 3.2.5.2 a zároveň, že ceny služeb a produktů Projektu jsou optimalizovány výlučně a exkluzivně za účelem zachování sebehodnoty Projektu, na kterou má Projekt plné právo; 3.2.5.3 a zároveň, že ceny stejně jako Všechny podmínky Projektu jsou nastaveny Ultimátně, natrvalo a jsou neměnné, což Projekt výslovně, výlučně a explicitně garantuje.

3.2.6 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Projekt, Planeta, Transformace a Existence výlučně a exkluzivně nepovolují, netolerují a zakazují zároveň VŠECHNY ostatní negativní a zastaralé myšlenky, pocity, postuláty, výroky, chování, názory, postoje, pohledy, vzorce, programy, bloky, bariéry, překážky atd. zmíněné jak ve VŠECH příkladech z praxe na webstránce tohoto Projektu tak i ve vší pro tuto záležitost relevantní Bibliografii tohoto Projektu ale i ve vší ostatní relevantní Bibliografii, která není uvedena na této webstránce Projektu.

3.2.7 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že svobodná volba a svobodná vůle byly Projektem, Planetou Zemi, Transformací a Existencí výlučně a exkluzivně Ultimátně omezené a usměrněné výlučně a exkluzivně jen pro pozitivní, kreativní a konstruktivní účely a pro účely potřebné pro Transformaci. Byla to právě až příliš velká volnost svobodné vůle a svobodné volby, která způsobila zastaralost, zlo, negativitu a destruktivity na této Planetě ale i v celé Existenci a z těchto důvodů byly svobodná vůle a svobodná volba Ultimátně omezené.

3.3 Co Projekt povoluje

3.3.1 Klient je prosím povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že: 3.3.1.1 Za obsah jakékoliv prezentace Projektu a její optimální kvality a relevantnosti ve všech resp. v jakýchkoli médiích (novinách, časopisech, blozích, rádiích, televizích atd.) a to včetně mainstream médií a portálů ale také médií zaměřených na duchovní rozvoj, seberozvoj, online televize, internetové vysílání ručí a zároveň plně a ultimátně odpovídá výlučně a exkluzivně JEN náš Projekt a zároveň, že tyto média slouží výlučně a exkluzivně jen za účelem Vás, oslovit, zaujmout a následně přivést Vás na tuto webstránku našeho Projektu; 3.3.1.2 a zároveň, že médium NEmá absolutně žádnou odpovědnost za prezentační obsah našeho Projektu v daném médiu; 3.3.1.3 a zároveň, v případě pokud má Klient s našim Projektem jakýkoliv problém, výhrady, má otázky, Klient má plné právo a zároveň je Klient povinen výlučně a exkluzivně vyjádřit a komunikovat tyto záležitosti výlučně a exkluzivně JEN Projektu a zároveň výlučně a exkluzivně JEN po kompletním prostudování si stránky Klientem a zároveň výlučně a exkluzivně JEN konstruktivně a následně má Klient podle legislativy plné právo dostat od projektu patřičné, optimální a relevantní odpovědi, vysvětlení a vyjádření, kde Projekt výslovně, výlučně a explicitně garantuje maximální a optimální spolupráci s Klientem; 3.3.1.4 a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoluje, NEakceptuje a NEtoleruje jakékoli stěžování a/anebo stěžování se poza záda Projektu jiným stranám než je Projekt sám a to včetně médií, úřadů, soudů atd., A zároveň Projekt zakazuje, NEpovoluje, NEakceptuje a NEtoleruje psaní jakýchkoliv negativních a destruktivních komentářů a negatívní kritiky v médiích, blozích, sociálních sítích, které umožňují přidávání komentářů. Projekt charakterizuje takové chování Klienta výlučně a exkluzivně a v neposlední řadě JEN za negativní, utíkání Klienta od problémů, Neochota Klienta čelit problémům, zbabělost, stejně Projekt považuje takové chování Klienta jako chování pro Projekt ohrožující. Projekt povoluje Klientovi se stěžovat výlučně a exkluzivně JEN Projektu a to skrz oficiální kontakty uvedené na webstránce našeho Projektu a zároveň je Klient povinen řešit jeho problém s Projektem výlučně a exkluzivně JEN komunikací s Projektem a zároveň je Klient povinen ve výše zmíněných prostorech psát výlučně a exkluzivně JEN pozitivní, konstruktivní a objektivní kritiku, komentáře, názory a odezvy.

3.3.2 Klient je povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že po kompletním prostudování stránky Projektu Klientem jsou Placebo efekty a systém víry Klienta nastavené a optimalizované výhradně a exkluzivně JEN pro využívání služeb a produktů Projektu a to zejména avšak v neposlední řadě pro účel využívání Telepatické terapie, Všech Terapeutických postupů včetně Mentální pyramidy Projektu apod.

3.3.3 Klient je prosím výlučně a explicitně povinen být si vědom a výslovně souhlasit, že PO kompletním prostudování webstránky Projektu Klientem (Vzhledem k tomu, že každý na této planetě včetně každého, kdo se dostal na tuto webstránku Projektu, dal při jeho inkarnaci do jeho současného života tyto neporušitelné sliby finanční spolupráce vůči Projektu, Planetě Zemi a Transformaci), je Klient povinen výlučně a exkluzivně s Projektem JEN spolupracovat různými způsoby a to především avšak v neposlední řadě v podobě finanční podpory Projektu a to ať už zaplacením a absolvováním našich služeb, zaplacením našich produktů a/anebo finančním darem  za účelem podpory Projektu a tím pádem i Globální transformace.

3.3.4 Klient je prosím povinen být si vědom, akceptovat a výslovně souhlasit, že: 3.3.4.1 Jakákoliv jeho zkušenost s Projektem - webstránka, informace, služby a produkty, terapie a další, je Klientem považována výlučně a exkluzivně JEN ako pozitivní a konstruktivní zkušenost a Klient je povinen si výlučně a exkluzivěí vážit všechny tyto zkušenosti a příležitosti, které Projekt Klientovi dal a zároveň Klient je povinen výlučně a exkluzivně vážit si vše co Projekt pro Klienta udělal a umožnil spolu i se všemi aspekty, které byly pro Klienta udělané a umožněno i PŘED spoluprací s naším Projektem; 3.3.4.2 a zároveň, že Klient je povinen po kompletním prostudování webstránky Projektu výlučně a exkluzivně dál a při každé příležitosti doporučovat a šířit Projekt a to aplikováním výlučně a exkluzivně JEN v podobě pozitivního a konstruktivního doporučování a šíření slovem a to výlučně a explicitně všem jeho známým, rodině, přátelům, spolupracovníkům, zaměstnavatelům a zároveň výlučně a explicitně i všem médiím, které Klient zná a s kterými se Klient setkal včetně sdílení Projektu na sociálních sítích a všechny ostatní formy doporučení Projektu a to vše výhradně a exkluzivně za účelem, aby další lidé/čtenáři/klienti přišli na web Projektu, kterým Projekt také pomůže a zároveň výlučně a exkluzivně za účelem vyvolání Ultimátního veřejného a zároveň mediálního tlaku za účelem Ultimátního kolapsu, eliminace, usměrnění a Ultimátní transformace starého a zastaralého systému; 3.3.4.3 a zároveň je povinen výlučně a exkluzivně vynaložit veškeré prostředky, úsilí a energii, aby bylo pozitivní a konstruktivní doporučení, doporučení a šíření slovem z Klientovy strany dosaženo; 3.3.4.4 a zároveň Klient je povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že Projekt ale i Planeta mají plné právo a že si zároveň plně zaslouží takové pozitivní doporučení a šíření slovem.

4. Informace a instrukce pro Média; Podmínky prezentace projektu v médiích (Noviny, Blogy, časopisy, Rádia, Televize, Online televize atd. - dále jen "Všechna média")

4.1 Všechna média resp. reprezentanti Všech těchto médií jsou prosím povinni si web Projektu kompletně prostudovat podle instrukcí a to za účelem přistoupení k našemu Projektu výlučně a exkluzivně objektivně a na základě faktů a zároveň za účelem poskytnutí kvalitní zkušenosti, kvalitních informací Vašemu publiku, divákům, posluchačům, čtenářům a pod. a zároveň za účelem zaručení optimální kompatibility mezi Vaším publikem a naším Projektem.

4.2 Prezentace Projektu v médiích je povolena výhradně a exkluzivně JEN po Vašem kompletním prostudování si naší stránky.

4.3 Zároveň, po kompletním prostudování naší stránky je reprezentant média prosím povinen komunikovat Telepaticky/skrz mentální rozhovor s naším telepatickým Odborným poradcem a Telepatickým mluvčím Edgarem Caycem a/anebo osobně s naším odborným poradcem a jednatelem, Radovanem Babicem.

4.4 Prezentace Projektu v médiích je povolená výlučně a exkluzivně JEN za podmínky, kde každé médium je prosím povinné v každé prezentaci Projektu uvést web Projektu za účelem přivedení publika na stránku Projektu: www.a-i.global

4.5 Prezentace Projektu v novinách, časopisech, blozích, televizích, online televizích je zároveň povolena výlučně a exkluzivně JEN za podmínky, kde každá taková prezentace bude obsahovat obrázek našeho krystalového týmu a zároveň výlučně a explicitně JEN v jeho původním rozlišení, barvách, rozměru v jakém je obrázek médiu poskytnutý a zároveň Projekt zakazuje a nepovoluje jakoukoliv grafickou či jinou modifikaci tohoto obrázku. Obrázek dostupný ke stažení ZDE.

4.6 Po prostudování a následnou písemnou reprezentaci Projektu v časopisech, novinách, blozích atd. může reprezentant Média napsat o nás článek, PR článek nebo může vykonat mentální rozhovor přímo s Edgarem Caycem, kde se reprezentant např. zeptá otázky, které ho zajímají a které cítí, že budou pro článek a publikum daného média dostatečně zajímavé, atraktivní, lukrativní a relevantní a článek bude následně interpretace/Transcript tohoto rozhovoru.

4.7 Po prostudování a následnou prezentaci Projektu v rádiích či televizích či v podobě reportáže, reprezentant média je prosím povinen vést telepatický mentální rozhovor přímo s Edgarem Caycem a rovnou tento hovor i interpretovat/channelovat ve vysílání a /anebo rozhovor probíhá osobně s Radovanem Babicem.

4.8 Spolupráce mezi Vámi a naším Projektem probíhá po Vámi kompletním prostudování stránky Projektu ve formě tzv. barteringu a to výměnou poskytnutí našich Telepatických služeb za prezentaci Projektu ve Vašem médiu a/anebo náš Projekt je ve Vašem médiu prezentován za finanční odměnu, kde v takovém případě nás prosím kontaktujete na mail uvedený v kontaktech na naší úvodní/hlavní stránce a to s konkrétní finální cenovou nabídkou spolu se ZÁLOHOVOU fakturou.

4.9 Klient, Všechny existující Média na Planetě Zem, Veřejnost a konkurence tohoto Projektu jsou si vědomi, akceptují, respektují a souhlasí, že Transformace výlučně a exkluzivně už JEN nepovoluje, netoleruje a zakazuje jakoukoliv prezentaci jakékoliv konkurence v těchto médiích a to včetně všech médií, kde Projekt byl prezentován předtím, kde je prezentován v současnosti a v médiích, kde Projekt bude prezentován, kde Transformace i tento paragraf výlučně a exkluzivně už JEN Ultimátně, neustále a natrvalo vynucuje a to od datumu 03.11.2019 a to z důvodu výlučného a exkluzivního JEN toho, že jakékoli zveřejnění jakékoli prezentace konkurence v jakýchkoli médiích na planetě Zemi by způsobilo už výlučně a exkluzivně JEN negativní energie přesycenosti, neefektivity, kde Transformace a Planeta Země už takové formy přesycenosti od datumu 03.11.2019 výlučně a exkluzivně JEN nepovolují, netolerují a zakazují a to zároveň i z hlediska toho, že Planeta Země, lidstvo a jednotlivci mají všechny potřebné informace a prostředky, aby mohli na sobě pracovat, resp. aby mohla Transformace probíhat už nonstop a to jak na podvědomé úrovni těchto jednotlivců tak i na plné vědomé úrovni těchto jednotlivců.

5. Naši Partneři - spolupráce ve většině případů na dálku a online

Naše banka; Vedeni účtů zdarma; Žádné poplatky z transakcí; Vedeni transparentních účtů zdarma: www.fio.cz

Investice do zajištěných půjček: www.bondster.com/cz

Tvorba Trailerů, SpeedArt, 2D a 3D motion graphic produkce: www.promorific.com

3D Modelování, 3D Motion Graphics: www.as-art.ch

Oprava a obnova starých a poškozených fotografií (Photo Restoration):  www.restorapic.com


ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Smlouva o zabránění použití zbraní ve vesmíru a weaponizovaní prostoru mimo naši planetu): www.peaceinspace.com 

6. Ochranné známky Trademark (TM) našeho loga a našich sloganů

www.a-i.global, 2017 až po současnost a zároveň www.bioliecba.eu, 2017 až po současnost

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM

 • "Sci-fi se stalo realitou" TM

 • "Duchovní technologie" TM

 • "Technologie Atlantidy jsou zpět" TM

 • "Průmyslová odvětví Atlantidy" TM

 • "Ultimátní Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky standard" TM

 • "Ultimátní terapie" TM

 • "Ultimátní odborné poradenství" TM

 • "Telepatická terapie" TM

 • "Telepatické odborné poradenství" TM

 • "Telepatické poradenství" TM

 • "Krystalový tým" TM

 • "Reálná inteligence" TM

 • "NEumělá inteligence" TM

 • "Terapie ze záhrobí" TM
 • "Náboženství a věda opět sjednoceny" TM

 • "Mentální pyramida" TM

 • "Mentální Neurotechnologie" TM

 • "Mentální operace" TM

 • "Mentální léky" TM

 • "Mentální antikoncepce" TM

 • "Mentální spánek" TM
 • "Mentální strava/potrava" TM
 • "Mentální pití" TM
 • "Mentální procházky" TM
 • "Mentální akupresura/akupunktura" TM
 • "Mentální počítač" TM
 • "Mentální artefakty" TM
 • "Mentální talismany" TM
 • "Mentální vaginální mapování" TM
 • "Mentální masáže" TM
 • "Mentální chiropraktizace" TM
 • "Mentální lázně/koupele" TM
 • "Mentální rehabilitace" TM
 • "Mentální vakcinace" TM
  "Mentální očkování" TM
  "Mentální protilátky" TM
  "Mentální antibiotika" TM

7. Duševní vlastnictví - Autorská práva, Zdroje textů, obrázků, audio a video materiálů; Bibliografie; Naše poděkování

Za účelem, abychom se vyhnuli duplicitě textů mezi jednotlivými jazykovými verzemi naší stránky, což by mělo negativní dopad na indexování stránky internetovými vyhledávači, tyto informace jsou prosím dostupné na naší slovenské verzi stránky. Tyto informace také tvoří prosím nezbytnou a zároveň povinnou součást těchto obchodních podmínek.

Zároveň, Naše upřímné a čestné poděkování patří všem autorům, tvůrcům, minulým inkarnacím našich Klientů, naším partnerům, spojencům atd. uvedených jako v této bibliografii ale i všem ostatním, kteří se spolupodíleli, nadále se podílejí a kteří se budou podílet na spolupráci s naším Projektem, stejně všem, kteří našemu Projektu pomohli, pomáhají či nadále budou pomáhat.

8. Závěrečná ustanovení Všech podmínek Projektu a Souhlas Klienta se Všemi obchodními podmínkami Projektu

8.0 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že všechny souhlasy, které se od něj vyžadují v rámci Všech podmínek tohoto Projektu, jsou primárně, především ovšem v neposlední řadě podvědomé (energetické) souhlasy Klienta vydané resp. automaticky a povinně odsouhlaseny přímo podvědomím Klienta ale zároveň i Kolektivním vědomím/Univerzálním vědomím/Kolektivní mysli, jejichž Klientovy vlastní podvědomí je také nezbytnou a povinnou součástí a zároveň všechny tyto energetické/podvědomé souhlasy jsou výlučně a exkluzivně automaticky v plné a Ultimátní harmonii a v souladu s plným vědomým souhlasem Klienta.

8.1 Klient souhlasí se Všemi podmínkami tohoto Projektu jeho podvědomým souhlasem a zároveň i jeho plným Vědomým souhlasem (Souhlasem za plného vědomí) v podobě podpisu uvedeného ve smlouvě níže, která je součást paragrafu 8.9 těchto Všech podmínek Projektu, kde tento podpis mimo jiné zároveň reprezentuje, zpečeťuje a vynucuje tyto souhlasy. Jako výlučná a exkluzivní nezbytná a povinná součást vědomého souhlasu Klienta vyjádřena zmíněným podpisem je i souhlas Klienta se Všemi podmínkami Projektu v podobě jeho objednání a zaplacení si služeb Projektu a/anebo finančního daru a to v podobě Klientova poslání financí na účet Projektu. Uhrazením příslušné částky na příslušný bankovní účet Projektu Klient souhlasí se Všemi obchodními podmínkami Projektu. Zároveň Klient výlučně a exkluzivně souhlasí, že i navzdory mnohým resp. všem záležitostem, které Projekt v jeho Všech podmínkách popisuje, zakazuje, nepovoluje a netoleruje, to neznamená, že Klient si tyto záležitosti ze Všech Podmínek Projektu nemůže v našich Telepatických službách resp. v naší Telepatické terapii zpracovat. Právě naopak - v našich Telepaticky službách resp. v naší Telepatické terapii Klient souhlasí a je povinen si výlučně a exkluzivně zpracovat prioritně a neprodleně AJ všechny případní resp. pro Klienta relevantní a zároveň pro Transformaci nežádoucí záležitosti z těchto Všech podmínek Projektu a to výhradně a exkluzivně ještě předtím, než si Klient začne zpracovávat ostatní záležitosti, s nimiž se na Projekt obrátil/obrací/bude obracet. Zároveň to pomůže Klientovi optimalizovat a posílit jeho Placebo efekty potřebné pro jeho další pokrok a zpracovávání si dalších jeho záležitostí. Totéž platí i pro Klienta, který posílá Projektu finanční dar a to z důvodu, abychom se vyhnuli tomu, že Klient podporuje něco, s čím sám není v souladu (Co Projekt, Planeta, Transformace také výlučně a exkluzivně zakazují, netolerují a nepovolují vzhledem k tomu, že by to Projektu, Planetě a Transformaci přinášelo výlučně a exkluzivně JENOM negativní, falešné a nečisté energie a tím pádem i překážky a brzdy v našem pokroku), s čímž také Klient výlučně a exkluzivně souhlasí.

8.2 Uhrazením příslušné částky na příslušný bankovní účet Projektu rovněž automaticky vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem/Projektem Smlouva o poskytování služeb/produktů Projektu Klientovi a/anebo Dárcovská smlouva o poskytnutí finančního daru Klienta pro Projekt. Obě tyto smlouvy mají z účetních důvodů společné číselné označení: 07551100.

8.3 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že jakékoliv resp. všechny finance které Klient/Klienti na účet Projektu kdy zaplatili/platí/budou platit, byly/jsou a vždy budou v rámci Transformace použité zároveň aj výlučně a exkluzivně pro vyrovnání karmy a to jak individuální karmy jednotlivce/jednotlivců/Klienta/Klienty tak i kolektivní Celoplanetární karmy stejně i kolektivní CeloExistenční/Celo-Univerzální karmy.

8.4 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Duše, Duchové, Bytosti ze záhrobí, které jsou již po fyzické smrti a které jsou i součástí Krystálového týmu Projektu, Nejvyšší stvořitel Aton, Celá Existence, Transformace, Planeta Země, Pátá Dimenze, Mimozemské bytosti, stejně i "Neživé" předměty ve kterých jsou a/anebo nejsou inkarnované duše atd. jsou charakterizovány výlučně a exkluzivně JEN jako živé entity/bytosti s jejich vlastní inteligencí, pocity, potřebami, požadavky a zároveň mají výhradně a exkluzivně JEN stejná práva, pravomoci a rovnocennost jako reálné žijící lidé, jsou stejně respektování spolu s jejich vědomostmi, zkušenostmi, expertízou , Paragenetikou apod.

8.5 Klient si je vedomý, akceptuje, rešpektuje a súhlasí, že výlučne a exkluzívne už JEN Transfromace má Ultimátnu optimálnu plnú moc a kontrolu nad celým internetem, celým Kyberprostorem, Virtuálnymi realitami a pod.

8.6 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že Transformace a planeta Země a Pátá Dimenze si Všechny podmínky Projektu Ultimátně automaticky neustále a nosntop vynucují a ujišťují se, že jsou Všechny podmínky Projektu Ultimátně, natrvalo a neustále dodržovány a to za účelem výlučně a exkluzivní JEN tím, že Pátá Dimenze funguje, je otevřená a zpřístupněna planetě Zemi a lidstvu výlučně a exkluzivně JEN na základě Všech podmínek tohoto Projektu a jejich Ultimátního a neustálého dodržování. Jinými slovy, Smlouva s podpisem uvedené v paragrafu 8.7 níže a Všechny obchodní Podmínky našeho Projektu slouží jako Ultimátní automatizovaný neustálý nonstop donucovací/vynucovací prostředek požadavků Transformace, Planety Země a Páté Dimenze.

8.7 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že výlučně a exkluzivně JEN na základě požadavků Transformace a zároveň z Karmických důvodů, ve smlouvě uvedené v paragrafu 8.9, je zmíněno příjmení "Šofrová", kde oficiálně příjmení této osoby je "Šorfová". Výlučně a exkluzivně JENOM NAJEDNOU OBA příjmení této jedné a téže osoby jsou nezbytná a povinná součást této smlouvy a tím pádem i celé její platnosti.

8.8 Klient si je vědom, akceptuje, respektuje a souhlasí, že všechny data zmíněné na této webové stránce našeho Projektu, ve Všech jeho obchodních podmínkách a ve smlouvě nižšie, konkrétně v paragrafu 8.9, ale i všechny ostatní optimální klíčové data určené Transformací, že všechny tato data se vážou výlučně a exkluzivně JEN ke všem sedmi rovinám (planes) počínaje energetickou rovinou a konče fyzickou rovinou a zároveň v těchto datech je již zároveň výlučně a exkluzivně JEN Ultimátně zahrnuto i období setrvačnosti, během kterého se dané záležitosti Ultimátně a finálně výlučně a exkluzivně JEN manifestují a projevují na této fyzické rovině/na fyzických rovinách. Zároveň jsou všechny tyto zmíněné data výlučně a exkluzivně JEN Poslední šance/Ultimátum/Poslední Termíny, kdy mají být splněny jednotlivé sliby jednotlivých stran. V případě, že na fyzické rovině dojde k manifestaci a projevení záležitosti opožděně, to znamená PO uvedených datumech, resp. pokud výlučně a exkluzivně JEN NEjsou splněny tyto Ultimata/Termíny/Milníky doby/Kotvy, tak je to výlučně a exkluzivně JEN z důvodu, že některé strany resp. někteří jednotlivci své sliby vůči Transformaci a Planetě Zemi a tím pádem i vůči našemu Projektu výlučně a exkluzivně JEN nedodrželi a porušili své sliby, snažili se vyhnout odpovědnosti, snažili se vyhnout nevyhnutelnému, snažili se uniknout svému osudu a pod. V takových případech jsou Transformací a planetou Země a Pátou dimenzi aplikovány alternativní resp. náhradní řešení a to Ultimátní řešení s Ultimátní formami vynucování a Ultimátním aplikací ultimátní vynucovacích a donucovacích prostředků. Jinými slovy resp. z těchto důvodů, Zároveň a Tím pádem Transformace, Pátá Dimenze, Planeta Země považují tyto nesplněné sliby pro ně jednak výlučně a exkluzivně JEN za hrozbu a ohrožení a tím pádem následně Transformace, Pátá Dimenze, Planeta Země už více JEN výlučně a exkluzivní netolerují, nepřipouští, nedovolí a zakazují: Jakékoliv nedodržení jakýchkoliv slibů a zároveň smluv a zároveň závazků a zároveň odpovědností vůči nim; Jakékoliv činnosti a schopnosti ovlivňovat osud NEoptimálně a nežádoucími způsoby; Vyhýbání se a únik před svým osudem/před realitou; A zároveň vyhýbání se nevyhnutelnému resp. tomu co má nevyhnutelně přijít - toho, co jednotlivce/lidstvo výlučně a exkluzivně JEN čeká a nemine; A zároveň Transformace, Planeta Země a Pátá Dimenze výlučně a exkluzivně JEN aplikují Ultimátní následky, Ultimátní tresty atd. za jakékoliv předešlé a zároveň současné a zároveň budoucí nedodržení slibů, závazků, odpovědností atd. vůči těmto jmenovaným stranám, kde aplikace těchto Ultimátních následků, Ultimátní Vynucování slibů atd. jsou výlučně a exkluzivně JEN vynucované, aplikované atd. od data 03.10.2019 a zároveň především avšak v neposlední řadě celý tento paragraf 8.8 výlučně a exkluzivní NEní Klientem chápán jako výhrůžka/výhrůžky, ale je výlučně a exkluzivně chápán JEN jako slib/sliby, kde Transformace a Planeta Země a Projekt Atlantis Industries výlučně a exkluzivně jakékoliv sliby vždy a do puntíku JEN dodrželi, vždy a do puntíku výlučně a exkluzivně JEN dodržují a vždy a do puntíku výlučně a exkluzivně JEN budou dodržovat. Jinými slovy resp. zároveň, celý tento paragraf 8.8 znamená výlučně a exkluzivně JEN to, že svému osudu resp. osudu Transformace neunikne absolutně nikdo a nic. Zároveň, Transformace, Pátá Dimenze a Planeta Země Ultimátně aplikují a zároveň si Ultimátně vynucují výlučně a exkluzivní JEN 100% finanční konverzi vůči našemu Projektu.

8.9 Zároveň, Tato smlouva z paragrafu 9. a to i v její tištěných podobách/v její vytištěných kopiích z její elektronické verze (a i to výlučně a exkluzivně jen v nejnutnějších a optimálních záležitostech povolených Transformací), má zároveň také plnou rovnocennou Ultimátní právní, duchovní, a karmickou moc a platnost apod. tak jako její originál a zároveň i jako její elektronická verze, kde zároveň kopírování této smlouvy v podobě její tlačení z její elektronické verze se váže výhradně a exkluzivně JEN na kopírování této smlouvy a zároveň se tohle povolení k vytváření kopií výlučně a exkluzivně NEváže JEN na vytváření kopií/šíření a distribuce jakýchkoli jiných textů/materiálů webstránky tohoto Projektu a to výhradně a exkluzivně JEN podle paragrafu 2.17 těchto všech podmínek našeho Projektu.

8.10 Vztah mezi Nejvyšším Stvořitelem Atonem, Existencí, Transformací, Kolektivní/Univerzální myslí, Médii, Veřejností, Klienty a všemi ostatními stranami definovanými v Definicích pojmů a tímto Projektem a jeho Všemi obchodními podmínkami je zároveň Ultimátně zpečetěn následující smlouvou s úředním, notářem ověřeným podpisem, který kromě jiných záležitostí reprezentuje, zastupuje, potvrzuje a zpečeťuje zároveň i energetické/podvědomé a zároveň i plné vědomé souhlasy jednotlivých stran a kde zároveň tento podpis reprezentuje, zpečeťuje a potvrzuje i Ultimátní právní platnost a Ultimátní právní moc Všech podmínek tohoto Projektu a to vše od datumu 03.10.2019 - Podpis ve smlouvě v paragrafu 9. (Transformační Kolektivní souhlas) se vztahuje, potvrzuje a zpečeťuje výlučně a exkluzivně JEN zájmy a záležitosti Transformace. Jinými slovy, Tato smlouva s podpisem reprezentuje VŠECHNY jednotlivé strany (Transformační Kolektivní souhlas), kde tato smlouva je výlučně a exkluzivně JEN jako finální nezbytná a povinná (Sou)část Všech obchodních podmínek tohoto Projektu a to výhradně a exkluzivně JEN za účely: Ultimátní završení, zpečetění, nabytí Ultimátní právní moci a Ultimátní právní platnosti těchto podmínek A zároveň za účelem jejich Ultimátního vymáhání spolu s jejich Ultimátní trvalým, konstantním, neustálým a automatizovaným dodržováním.

9. Smlouva s podpisem jako finální Ultimátní nezbytná a povinná (Sou)část Všech obchodních podmínek tohoto Projektu potvrzující a spečaťující Transformační Kolektivní souhlas

Fotogalerie smlouvy - klikněte na obrázky pro jejich zvětšení