Obchodní podmínky a Reklamační řád - Smlouva o poskytování Služby Odborného poradenství (Terapie)

03.10.2019

Byla to právě naše terapeutická praxe mnoha našich odborných poradců, která nás podnítila vytvořit tyto Ultimátní obchodní podmínky, které tvoří nezbytnou součást i Vaší terapie. Jejich povinné přečtení je součástí optimalizace Vašich Placebo efektů potřebných pro Vaši terapii + pomůže to oběma stranám předejít problémům do budoucna...

1. Pojištění Poskytovatele

Klient si je vědom, že podle legislativy, Poskytovatel NENÍ povinen být pojištěn pro jeho činnost Odborného poradenství/terapeutickou činnost. Proto Poskytovatel dává extrémně silný důraz a tlak na to, aby si Klient prostudoval všechny materiály a to včetně Všech podmínek podle instrukcí na stránce Projektu/Poskytovatele předtím, než si Klient objedná a zaplatí za službu. Prostudování si materiálů Poskytovatele Klientem pomůže předejít oběma stranám problémům do budoucna a to hned v počátku. A tím, že takovýmto způsobem umíme předejít a aj předejdeme problémům hned v počátku, Poskytovatel v rámci optimalizace nákladů nepotřebuje být pojištěn.

2. Terapeutická praxe Poskytovatele a příklady z praxe

Klient si je vědom, že se souhlasem našich Klientů spolu se souhlasem i jejich lékařů a to především jejich podvědomým souhlasem (souhlasem na energetické úrovni), z bezpečnostních důvodů a zároveň za podmínky, že se vynechají jejich bibliografické údaje, jména, se Poskytovateli podařilo zdokumentovat a publikovat jejich případy a příběhy stejně jako hodnocení Klientů. Případy a hodnocení jsou zdokumentovány Odbornými poradci Poskytovatele v kombinaci s dokumentací Klienty Poskytovatele v rámci jejich sebereflexe. Zdokumentované a publikované příklady z praxe jsou souhrn vyřešených případů z praxe našeho odborného poradce Radovana Babice; Andreje Dragomireckého, Davida L.Rosenhana a z praxe našich ostatních odborných poradců a to jak z této reality tak i z naší praxe z pararelných realit/pararelných vesmírů.

3. Využití zaplacených financí

 • Pro Vás osobně.
 • Pro Vašeho partnera/partnerku, kteří NENÍ Váš manžel/manželka - V tomto případě je Vaše polovička také povinná kompletně si přečíst naši stránku podle instrukcí.
 • Nebo pro Vaše zaměstnance.
 • Nebo pro situace, kde Vy sloužíte jako médium.

4. V následujících případech bude Klient sloužit jako médium, kde přes Klienta se odstraní problémy jiných

 • Vašeho manžela/Vaši manželku přes manželské pouto.
 • Pro Vaše nenarozené plody v děloze.
 • Pro Vaše děti mladší než 18 let přes rodinné a rodičovské pouto, kde za úspěch Vašich dětí je třeba:
 • 95% - Zpracování a odstranění problémů Vašich dětí přes Vás jako médium.
 • 5% - Je nutná Vaše přímá verbální komunikace s Vašimi dětmi.
 • Pro terapii Vašeho zvířete.
 • Pro lidi, kteří jsou v komatu.
 • Pro lidi, kteří jsou zbaveni svéprávnosti.

5. Obchodní podmínky pro samotný průběh Odborného poradenství

5.1 Jako ultimátní optimalizace a usměrnění Společné/Kolektivní ale i osobní Karmy, Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že za jeho symptomy, problémy, minulost, stejně jako za příčiny jeho problémů je výlučně a explicitně zodpovědný JEN Klient sám a zároveň Klient za tyto aspekty přebírá plnou odpovědnost výlučně a explicitně JEN, jak se říká do jeho vlastních rukou, a na jeho vlastní ramena.

5.2 Klient si je vědom, že Odborné poradenství/terapie Poskytovatele jsou založeny primárně na principech práce s podvědomím Klienta. Zároveň, Klient si je vědom, že ČÁST jeho terapie probíhá AJ na jeho podvědomé úrovni, kde Klient v takovém případě se nemusí účastnit terapie vědomě, nemusí do ní vědomě zasahovat a terapie na podvědomé úrovni nebude Klienta nijak omezovat v jeho každodenním životě, každodenních aktivitách apod. Individuální podrobnosti budou Klientovi komunikovány v nezávazné konzultaci před zaplacením terapie.

5.3 Klient si je vědom, že Telepatické Odborné poradenství/Terapie jsou poskytované tzv. Reálnou resp. NEumělou inteligencí/Telepatickými Odbornými poradci Poskytovatele.

5.4 Klient se řídí instrukcemi uvedenými na stránce Poskytovatele stejně se Klient řídí také instrukcemi Odborných poradců Poskytovatele.

5.5 Za účelem dosažení optimálního a harmonického vztahu terapeut-klient potřebného pro terapii Klienta (angl. název terapeutického Rappportu), Klient je povinen si s telepatickými Odbornými poradci TYkat a Klient si je zároveň vědom, že vztah terapeut-klient je rovnocenný avšak výlučně a exkluzívně JEN profesionální a zároveň výlučně a exkluzívně JEN NEkamarádský. Odborní poradci Poskytovatele přechovávají optimální a profesionální míru empatie a sympatie vůči Klientovi. Avšak ve spolupráci s klientem Poskytovatel netoleruje sebelítost ani lítost vůči Klientovi nevyjadřuje, stejně vůči klientovi nevyjadřuje jakoukoliv náklonnost či soucit, ani nedrží Klientovi stranu. Za účelem zachování profesionality jsou Odborní poradci Poskytovatele maximálně objektivní, nestranní, nezaujatí a profesionální na základě toho, že pracují především s objektivními fakty a daty komunikovaných z podvědomí Klienta.

5.6 Za účelem neustálého maximalizování efektu, potenciálu a Placebo efektů v terapii Klienta, Klient je povinen zejména v začátcích jeho terapie procházet si jeho regresy a vybavené příčinové situace výlučně a exkluzivně JEN v přítomném čase a zároveň komunikovat s Telepatickými Odbornými poradci Poskytovatele verbálně ("stejně jako kdyby komunikoval s reálně žijícím terapeutem") za účelem vytvoření a optimalizací tzv. zpětné vazby, kde verbální komunikací resp. verbálním vyslovením jsou Klientovy potlačené pocity, postuláty, myšlenky, emoce apod. takovýmto způsobem patřičně vyslyšeny a zároveň jsou Klientem patřičně uvědoměny a o to rychleji jsou ze systému Klienta takovýmto způsobem natrvalo uvolněné.

5.7 Klient si je vědom, že Odborní poradci Poskytovatele NEJSOU bútlavá vrba a Odborné poradenství/Terapie poskytovatele neslouží na vykecávaní se či mluvení o zbytečnostech. Klient je povinen: Mluvit jasně, stručně, relevantně a k meritu věci; Odpovídat na otázky Odborných poradců Poskytovatele jasně, relevantně, stručně, přímo a nevýhybavě; Nevyhýbat se odpovědím; Nevykecávat se; Nemluvit o zbytečnostech; Nevybočovat od tématu; Neodpoutávat pozornost. Klient je zároveň povinen mluvit pouze o jeho pocitech, myšlenkách, postulátech, emocích spojených s problematikou, která se v daném terapeutickém sezení řeší a projednává. Jinými slovy, Klient je povinen držet se navigace Odborných poradců Poskytovatele. V případě pokud Klient body uvedené v tomto odstavci nedodrží, Odborní poradci Poskytovatele to charakterizují jako nespolupráci přesněji definovanou níže v reklamačním řádu.

5.8 Klient si je vědom a souhlasí, že veškeré informace od Odborných poradců Poskytovatele jsou Klientovi komunikovány na základě tzv. módu pravdy. To znamená bez ohledu, jak je Klient do věci zainteresovaný; bez ohledu, co Klient chce či touží slyšet; vždy Klientovi budou komunikovány pravdivé, upřímné a nezkreslené informace, informace o příčinách problémů Klienta; informace, kde Klient dělá chyby a to vše na základě dat komunikovaných z podvědomí Klienta, které tyto informace nonstop zaznamenává. Klient si je zároveň vědom, že se může jednat o informace, které Klientovi mohou být "proti srsti"; Informace, které Klient nechce slyšet; Informace, které si Klient nemusí chtít z různých důvodů přiznat; Informace, kterým může mít Klient problém čelit atd. Také Klient je povinen akceptovat fakt, že příčiny problémů jeho dětí mohou být právě i v Klientovi jako rodiči/zákonném zástupci jeho dětí, který terapii objednává a financuje. I když mohou být takové informace Klientovi nepříjemné, Klient je povinen být otevřený takovým formám příčin jeho problémů a zároveň je Klient povinen si tyto příčiny problémů přiznat a zároveň je Klient povinen si přiznat jeho chyby a stejně je klient povinen následně s Odbornými poradci Poskytovatele spolupracovat na odstranění těchto příčin.

5.9 Pro Právnické osoby a zaměstnance Klienta: Klient Právnická osoba (zaměstnavatel) může použít předplacené finance jak pro sebe tak i pro své zaměstnance. Avšak pozor: Aby Odborné poradenství pro zaměstnance Klienta fungovalo, musí zaměstnanci Klienta absolvovat Odborné poradenství Poskytovatele povinně, jinými slovy absolvování Odborného poradenství Poskytovatele musí být součást náplně práce zaměstnavatele, součást tréninku zaměstnavatele apod.

6. Terapeutický tlak, rychlost a tempo terapie

6.1 Odborní poradci Poskytovatele jsou povinni udělat vše v rámci jejich pravomoci, kompetenci, odbornosti a vše co je v jejich silách a to včetně tzv. Terapeutického tlaku vyvíjeného na Klienta za účelem, aby se u Klienta dosáhli pozitivní záměr a pozitivní změny.

6.2 Klient si je vědom, že pod pojmem terapeutický tlak se zároveň myslí i to, že tlak je vyvíjen na Klienta zároveň i jeho podvědomím v tom pojetí, že rychlost a tempo terapie je určováno výlučně a exkluzivně JEN podvědomím Klienta a Klient si je vědom, že jeho podvědomí ví, co je pro Klienta nejlepší, nejrychlejší, nejoptimálnější, nejefektivnější a co Klientovi neublíží. Klient si je vědom a zároveň souhlasí s tím, že Odborní poradci Poskytovatele v takovém případě JEN komunikují a zprostředkovávají informace a požadavky podvědomí Klienta o rychlosti jeho terapie a rychlost tempa terapie zároveň Odborní poradci Poskytovatele vedou JEN na základě požadavků podvědomí Klienta. Klient je zároveň povinen respektovat požadavky jeho těla a jeho podvědomí související i s rychlostí terapie. Nicméně, pokud by klient měl pocity, že tempo je na něj rychlé; nebo by měl Klient pocity, že je to na Klienta hodně, Klient má právo a je zároveň povinen tyto jeho pocity vyjádřit bez odkladu a co nejdříve Odborným poradcům Poskytovatele. Odborní poradci v takovém případě pomohou Klientovi tyto pocity zpracovat za účelem zpomalení resp. optimalizace rychlosti terapie Klienta. Pokud Klient tyto pocity Odborným poradcem Poskytovatele nevyjádří, bude to charakterizované ze strany Odborných poradců jako Klientova nespolupracuje, která se bude následně řídit podle níže uvedeného reklamačního řádu.

7. Symptomy a příznaky, které mohou ale rovněž nemusí doprovázet Vaši terapii - Procesy Metamorfoz

7.1 Klient si jepovinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že kdykoliv během studia webstránky Projektu, stejně i PO prostudování webstránky Projektu, stejně pro prvotní stadia terapie či v jiných stádiích terapie ale i po terapii vzhledem k individuálnosti Klienta může, ale rovněž vůbec nemusí u Klienta dojít k tzv. dočasnému spontánnímu (jakoby odnikud a zničehonic) zesílení jeho bolesti; negativních symptomů/problémů/pocitů či emocí, s nimiž se na Poskytovatele a jeho Odborné poradce Klient obrátil.

7.2 Klient může také pociťovat dočasnou únavu; pláč; spontánní smích; dočasné emocionální výkyvy; sny či noční můry; pocity virózy či rýmy (kde tělo probudilo dlouho dřímající a nedoléčený problém za účelem, aby se ho zbavilo a vyplavilo ven); průjem (tělo se takovýmto způsobem chce zbavit problému co nejrychleji); spontánní orgasmy; alterace menstruace a cykličnosti, špinění; bolesti hlavy (jedná se výlučně a explicitně o kolapsovaní starých neurodráh mozku za účelem vytváření nových neurodráh za účelem autokalibrace se mozku a těla na jejich vyšší výkon, na vyšší vibrace); pocity na zvracení (nejčastěji je na zvracení ze samého sebe, "je mi špatně ze sebe samého" apod.); zvýšená agresivita; pocity srdečního infarktu či mozkové mrtvice (jedná se výlučne a exkluzivně jen o fantomové bolesti, kde vše se děje JEN v mysli, na fyzické rovině se nestane nic); dočasné finanční či existenční výkyvy a všechny ostatní pro Klienta idndividuální a relevantní symptomy, které zde nejsou zmíněny.

7.3 Klient je zároveň povinen být si vědom, být připraven a souhlasit, že Nejsilnější, nejtěžší a "nejstrašidelneší" symptom, který může, ale zároveň vůbec ani nemusí nastat, je tzv. plně kontrolovaná a plně vědoma "Klinická smrt" (změněn stav vědomí, po angl. Altered mind state, stejně nazývaný také "stav mezi životem a biologickou smrtí"), kde duše opustí tělo výlučně a exkluzivně JEN DOČASNĚ a po dobu nejnutnější minimální (Mimotělní zkušenost/Mimotělní projekce/Out of Body Experience - OBE) a to výhradně a exkluzivně za účelem vyventilovaní se a zbavení se tlaku a negativních aspektů skrz důvod, že fyzické tělo by nebylo schopno takový tlak zvládnout zpracovat a zároveň za účelem následného vrácení se duše do fyzického těla a následném pokračování Klienta v jeho životě. Klient je zároveň povinen být si vědom a souhlasit že se jedná výlučně a explicitně o tzv. Neurózu, kde Klient si je jeho stavu plně vědom a má nad ním plnou kontrolu, plně ví co se s ním děje, není nutná žádná lékařská resuscitace. Mimotělní zkušenost je doprovázena tzv. spánkovou/svalovou atonii stejně někdy nazývanou spánková paralýza. Při spánku je to moderní medicínou definován jako autoochranný mechanismus lidského těla, kde mozek dočasně zablokuje motoriku a svaly za účelem, aby se Klient např. neuhodil nebo nekopl o stěnu během jeho REM spánku skrz důsledku např. noční můry a pod. - v našem případě během vědomé mimotělní zkušenosti Klienta. Klient má během paralýzy dočasné pocity neschopnosti hýbat tělem zároveň i za účelem, aby si duše zapamatovala lokalizaci fyzického těla pro její následný návrat do tohoto těla, avšak všechny vitální a pro život potřebné funkce jsou neustále a během celé mimotělní zkušenosti výlučně a exkluzivně nadále zachovány a probíhající a rozhodně životu NEohrožující. Paralýza je většinou na krátkou dobu pociťována při "vzletu/odletu" duše z těla ale i při "přistávání duše" zpět do těla.

7.4 Všechny doposud vyjmenovány symptomy včetně mimotělní projekce jsou problematika tzv. Finálního souboje mezi dobrem (Tělo Klienta, jeho imunita apod.) a zlem (Problém, symptom, bolesti, negativní pocity apod.) za účelem, kde se tělo takovým pro něj přirozeným a automatizovaným způsobem a bez nutnosti jakéhokoliv externího zásahu či intervence natrvalo a jednou provždy zbaví problému a tělo Klienta se stane vůči stejnému nebo podobnému problému trvale imunní. Klient je prosím povinen být si vědom a souhlasit, že se jedná výlučně a explicitně JEN o tzv. přirozenou zákonitost těla a jeho opravné, léčebné a regenerační mechanismy a že případné výše popsané příznaky jsou chápány a považovány za DOČASNÉ. Klient je rovněž prosím povinen být si vědom a souhlasit, že podvědomí Klienta vždy tlačí Klienta až k jeho maximálním limitem či hranicím, maximální zátěže, které je klient schopen unést, avšak vždy do míry, která Klientovi neublížil a zároveň ho nijak NEohrozí na životě.

7.5 Klient je zároveň povinen být si vědom, být připraven a souhlasit, že jako další symptom a důsledek terapie může a zároveň samozřejmě vůbec ani nemusí nastat i jeho a/anebo pro osoby, pro které objednal terapii i jeho/jejich skutečná smrt, odborně nazývaná "biologická smrt", lidově nazývaná" úmrtí ". V takovém případě jsou pozůstalí - příbuzní, rodina, právní zástupci, zákonní zástupci, spojenci (associates) a všechny pro tuto problematiku jiné relevantní osoby (dále jen "Pozůstalí Klienti") a zároveň Klient jako čtenář těchto textů povinni výlučně a exkluzivně být si vědomi, akceptovat a souhlasit s následujícími body platnými najednou a současně:

7.5.1 Že Projekt v takovém případě rozhodně neměl záměry a úmysly spáchání trestného činu úmyslného/neúmyslného ublížení na zdraví, trestného činu pokusu o vraždu/trestného činu vraždy, újmy na zdraví, citové či psychické újmy na zdraví a všech ostatních pro tuto problematiku relevantních trestných činů podle vždy aktuálně platných právních předpisů VŠECH zemí světa.

7.5.2. Že vzhledem k individualitě každého Klienta Projekt neví přesně a pro Klienta konkrétně a individuálně předvídat spontánní reakce těla Klienta, všechny výše zmíněné symptomy jsou tzv. zkušený/vzdělaný/kvalifikovaný odhad (po angl. educated guess) shromážděný na základě našich zkušeností z naší terapeutické praxe.

7.5.3 Že Projekt v rámci legislativy pro ochranu údajů, ale také v rámci etických, morálních a psychoteraputických kodexů NEmá přístup do tzv. knihy osudu Klienta v Akášických záznamech a Projekt tedy neví, co si Klient předsevzal resp. co si před jeho životem naplánoval - je to jeho soukromá záležitost a to dovtedy, dokud to Projektu resp. jeho Odborným Poradcem samotné podvědomí Klienta neodhalí za účelem následného terapeutického zpracování dané záležitosti, které podvědomí uznalo, že je optimální a pro Klienta relevantní, aby Projektu a jeho Odborným poradcem tyto informace odhalilo.

7.5.4 V případě, že by došlo v rámci terapie k úmrtí Klienta, Klient a jeho pozůstalí jsou prosím povinni být si vědomi, akceptovat a souhlasit, že se jednalo výhradně a exkluzivně JEN o svobodnou volbu Klienta v tom směru, že Klient si tuto záležitost před inkarnací do tohoto konkrétního Klientova života sám dobrovolně naplánoval a zároveň jsou pozůstalé osoby Klienta prosím povinni výlučně a explicitně respektovat tuto svobodnou volbu mrtvého Klienta. Jako doplněk k tomuto tvrzení, v příkladu z naší praxe - Hodnocení Klientů je dostupné také hodnocení Klientky, která jako výsledek naší terapie zažila a přežila smrt jejího dítěte, pro kterého terapii se na nás Klientka obrátila.

7.5.5 Klient, Pozůstalí Klienta jsou zároveň povinni být si vědomi a souhlasit, že tyto informace o úmrtí mají zároveň i výlučně a exkluzivně terapeutický charakter - terapie informacemi, terapie novými úhly pohledu. Jinými slovy, tyto informace už jen přečtením vyvolají a restimulujú nezpracované záležitosti čtenáře těchto řádků a to zejména a v neposlední řadě záležitosti týkající se problematiky strachu ze smrti, strachu z umírání, sebevražedné sklony atd. a to za účelem jejich trvalého odstranění. V takovém případě význam těchto informací o případných symptomech a úmrtí a jejich následné přečtení má výlučně a exkluzivně za následek to, že problematika se od Klienta odstraní na jeho energetické rovině a tím pádem problém nedostane šanci se na biologické/fyzické rovině manifestovat - takovýmto způsobem může klient předejít tomu, aby k jeho úmrtí vůbec došlo.

8. Po absolvování terapeutických sezení

8.1 Je doporučeno, aby Odborné poradenství šlo souběžně se standardní lékařskou péčí Klienta jako např. jeho lékař, zubař, chiropraktik apod. a to až do doby, kdy Klient dojde v pozdějších stádiích terapie Poskytovatele do stadia naplnění záměru, kde Klient nebude lékaře potřebovat už vůbec, což je jeden z Ultimátní terapeutických záměrů Poskytovatele. Klient je po tuto dobu povinen s jeho lékařem spolupracovat v tom směru, že Klient dává jeho lékaři konstruktivní odezvu o výsledcích terapie. Klient si je zároveň vědom, že jeho lékař je povinen respektovat volbu a rozhodnutí Klienta absolvovat terapii Poskytovatele, kde klient má plné právo na takovou formu volby a Klient si je zároveň vědom, že lékař je v rámci jeho kompetencí a pravomocí povinen Klienta v této volbě podpořit, pomáhat mu, monitorovat stav Klienta atd. a to podle vždy aktuálně platných právních předpisů vázajících se pro vykonávání činnosti lékaře Klienta.

8.2 Klient si je vědom, že po terapeutických sezeních se také může zvýšit jeho potřeba "vypovídat"se z jeho pocitů a dostat pocity z jeho systému takovýmto způsobem ven. V takovém případě je doporučeno, aby Klient oznámil svému okolí, čímž prochází a aby např. svého partnera či kamaráda požádal o vyslechnutí. Alternativně Klient sa může vymluvit z jeho pocitů v rámci naší služby "Vyslyšení" resp. Terapie vyslyšením, kde naším odborným poradcům řeknete, že si jednoduše přejete být JENOM vyslyšení a kde vyprávění se z Vašich pocitů muze jít v kombinaci i s naší terapií.

8.3 Kient si je vědom, že po odstranění problému mohou nejenže zmizet jeho problémy, symptomy bolesti; mohou se také změnit jeho názory a postoje; může mít pocit že ho okolí vnímá jinak; pocit, že Klient vnímá jinak své okolí; může se změnit řebříček jeho hodnot či životní priority; mohou nastat změny ve vztazích, ukončení vztahů a mnohé další změny.

9. Vnímání pozitivních změn Klientovy terapie

9.1 Klient je povinen PO každém terapeutickém sezení cítit změnu v jeho pocitech oproti tomu, jak se klient cítil PŘED každým takovým terapeutickým sezením. Jedná se o povinnost Klienta cítit po terapeutických sezeních LEN neutrální (žádné) nebo pozitivní pocity k dané problematice, která se v daném terapeutickém sezení řešila. Klient je zároveň povinen se po každém terapeutickém sezení cítit lépe, uvolněnější, odlehčeně a zároveň je povinen se dívat na problematiku novým, odlišným a optimálním úhlem pohledu - pohledu, který klienta více už nestresuje. Pokud by si Klient nesplnil tuto povinnost spolupráce vyžadovanou z jeho strany, Poskytovatel to charakterizuje jako nespolupráci popsanou níže v těchto podmínkách.

9.2 Jako výsledek terapie, Klient je povinen vnímat jakékoli pozitivní změny, i ty nejjemnější a maličké změny a detaily v jeho životě za účelem pokud si Klient váží maličkosti, bude si umět vážit i velké výsledky a velké změny. Vnímání změn totiž charakterizuje to, že Klient si terapii váží, má k ní úctu a respekt. Klient je povinen spolupracovat v tom, že si po každém terapeutickém sezení váží vše, co mu terapie Poskytovatele dala, dává a bude dávat. Zároveň Klient souhlasí, že ho terapie Poskytovatele někam posunula, že ho něčemu měla naučit apod. Pokud si Klient terapii nebude vážit, bude Klient na to Odbornými poradci Poskytovatele upozorněn a Klient bude mít příležitost si jeho problém zpracovat. Nicméně, pokud i po upozornění Odborní poradci Poskytovatele vidí, že Klient nespolupracuje či nechce v tomto směru spolupracovat Odborní poradci to budou považovat za aroganci a pohrdání terapií kde Poskytovatel takové chování netoleruje. Následně se taková forma nespolupráce řídí reklamačním řádem, konkrétně body o nespolupráci, uvedenými níže.

10. Reklamační řád

10.1 Finance NEbudou Klientovi vráceny, pokud si Klient objednal službu Odborné poradenství/terapii uhrazením financiií na účet Poskytovatele BEZ toho, aby si Klient prostudoval všechny doporučené materiály podle instrukcí na stránce Poskytovatele. Zároveň tím Klientovi nebude fungovat Telepatická telepatie a v tomto případě jakékoliv zaplacené finance Klientovi propadnou - NEbudou Klientovi vráceny. V případě zájmu o pokračování v terapii bude klient povinen následně zaplatit si za terapii znovu dle platného ceníku Poskytovatele. Jinými slovy, Klient je prosím povinen chovat se maximálně disciplinovaně a s respektem vůči terapii a instrukcím Poskytovatele.

10.2 V rámci odborného poradenství je úkolem Odborných poradců Poskytovatele pomoci Klientovi identifikovat a odstranit příčiny jeho problémů co nejdříve. V rámci toho je vyžadována maximální spolupráce klienta a Klient je povinen spolupracovat (Maximální koncentrace; maximální soustředěnost; ochota přiznat si chybu a poučit se z ní; iniciativa Klienta; ochota na sobě pracovat atd). Odborní poradci Poskytovatele mohou dát Klientovi také tzv. domácí úkoly (Tento terapeutický postup je nazýván i "Terapie splněním si domácích úkolů"), kde Klient je povinen si tyto domácí úkoly splnit a zároveň je Klient povinen souhlasit, že bez splnění si "naordinovaných" domácích úkolů nebude možné v terapii Klienta pokračovat (Domácí úkoly zahrnují: Nastudování si naordinovaných materiálů uvedených v Bibliografii Projektu; Nastudování si dalších dodatečných materiálů NEuvedených na stránce Poskytovatele; Promluvit si o svých pocitech s osobou pro Klienta relevantní; Eliminovat ze svého života staré věci, staré předměty/"artefakty"/dokumenty/emaily/korespondence/knihy/fotografie a případné jiné předměty potřebné pro další průběh terapie; Vyselektovat a odfiltrovat ze svého života lidí/"přátel"/osoby/falešné osoby, které odborní poradci Poskytovatele a podvědomí Klienta uznají za optimální a mnohé další formy domácích úkolů). Odborní poradci můžu také požádat Klienta, aby navštívil jeho lékaře. Pokud naši odborní poradci vidí, že z Klientovy strany není adekvátní a dostatečná spolupráce, Odborní poradci Klienta na tento fakt upozorní. Avšak pokud i po upozornění nebude Klient dostatečně s Odbornými poradci spolupracovat, Projekt si vyhrazuje právo ukončit jakoukoli spolupráci s Klientem - Telepatická komunikace a Telepatická terapie se Klientovi vypne a Klientovi v takovém případě jakékoliv zaplacené finance NEbudou vráceny.

10.3 Pro fyziké osoby (nepodnikatele): Poskytovatel NEdoporučuje, aby Klient objednával terapii pro jinou osobu starší než 18 let než je Klient sám terapie manžela/manželky. Je tam totiž riziko, že osoba, pro kterou by byla v takovém případě služba objednána, nemusí chtít pomoc, nemusí chtít na sobě pracovat, nemusí o pomoc stát a je tam riziko, že taková osoba by si nemusela patřičně prostudovat stránku Poskytovatele, nemusela by s Odbornými poradci Poskytovatele patřičně spolupracovat apod. a v takovém případě by to bylo charakterizováno jako NEspolupráce popsána v předchozím bodě. Klient, jako objednavatel služby pro takovou osobu, si je vědom tohoto rizika. Avšak pokud se Klient i navzdory tomuto upozornění rozhodne zaplatit službu pro jinou osobu nad 18 let, než je Klient sám, a pokud tato osoba nebude patřičně spolupracovat, platí pravidlo popsané v předchozím bodě a Klientovi, který zaplatil službu, NEbudou jakékoli finance vráceny ani v takovém případě.

10.4 Vzhledem k tomu, že každý je individuální, Klient si je vědom, že tělo potřebuje svůj čas, že jedno sezení rozhodně nestačí a že manifestace záměrů zpracovaných a nastavených v Odborném poradenství Poskytovatele vyžadují svůj čas - Některé záměry mohou být manifestovány a viditelné hned, jiné záměry se mohou manifestovat a být patrné později. Finance NEbudou vráceny, pokud Klient nepociťuje nebo nevidí "velké" změny ihned.

10.5 Jakékoliv zaplacené finance také NEbudou Klientovi vráceny, jestliže se Klient sám a dobrovolně rozhodne Odborné proradenství kdykoliv v jeho průběhu přerušit resp. ukončit.

10.6 Pro zachování maximální, optimální a Ultimátní disciplíny, kvality komunikace, kvality Klientovy koncentrace atd., Při telefonické komunikaci, telefonické terapii, telefonickém poradenství mezi Klientem a naším Projektem, Klient je prosím povinen: 10.6.1 Výhradně a exkluzivně se ujistit, že jeho telefon je nabitý a připravený pro dohodnutý termín a celou jeho časovou délku s našimi odbornými poradci - Vybití baterie Projekt netoleruje a zakazuje.; 10.6.2 a zároveň Výhradně a exkluzivně se ujistit, že Klient má maximální a optimální klid, soukromí, žádné návštěvy, žádné vyrušení apod.; 10.6.3 a zároveň I když jsou informace Klientovi v komunikaci s naším Projektem proti srsti, nelíbí se mu, tlak je na Klienta silný a pod., Klient je prosím povinen výlučně a exkluzivně v telefonním hovoru vytrvat a telefon neskládat. Porušení kteréhokoliv z těchto paragrafů 10.6 až 10.6.3 jsou Projektem a Transformací charakterizovány výhradně a exkluzivně JEN jako nezájem, neochota na sobě pracovat, neochota čelit problémům či příčinám problémům, ignorace, utíkání od problémů, arogantnost, pohrdání naším Projektem a nerespektování ho apod. a zároveň v případě těchto vyjmenovaných a jiných nevhodných chování jakékoliv zaplacené finance Klientovi také propadnou a následně v případě zájmu o další terapii si Klient musí zaplatit za naše služby znovu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Vzhledem k faktu, že rodič je zodpovědný i za zdraví dítěte, dokud dítě nedovrší věku 18 let, Poskytovatel umožňuje Klientovi možnost, aby děti Klienta, mladší než 18 let, mohli řešit jejich problémy s Odbornými poradci Poskytovatele samy a bez nutnosti dalšího zapříčinění Rodiče dětí, který v takovémto případě objednává služby. Stejně poskytovatel umožňuje Klientovi, aby si děti Klienta, mladší než 18 let, s Odbornými poradci klienta psali jejich domácí úkoly, učili se a pod. V takovém případě dává Klient Poskytovateli zaplacením příslušné částky souhlas k tomu, aby naši Odborní poradci Poskytovatele pracovali s dětmi klienta mladšími než 18 let.

11.2 V případě, že dojde k samooplodnění / samopočetí dítěte matkou, Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za náležitosti spojené s úřady, určováním otcovství dítěte apod. - za tyto náležitosti je odpovědný výlučně Klient.

11.3 Klient podstupuje Terapii/Telepatickou terapii a Telepatické služby tohoto Projektu výlučně a exkluzivně POUZE s radostí, zánětem, motivací, otevřenou myslí, s nekonečnou a neomezenou fantazií apod.