Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok: Zmluva o poskytovaní Služby Odborného poradenstva (Terapie)

03.10.2019

Bola to práve naša terapeutická prax mnohých našich odborných poradcov, ktorá nás podnietila vytvoriť tieto Ultimátne obchodné podmienky, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť aj Vašej terapie. Ich povinné prečítanie je súčasťou optimalizácie Vašich Placebo efektov potrebných pre Vašu terapiu + pomôže to obom stranám predísť problémom do budúcna...

1. Poistenie Poskytovateľa

Klient si je vedomý, že podľa legislatívy, Poskytovateľ NIE je povinný byť poistený pre jeho činnosť Odborného poradenstva/terapeutickú činnosť. Preto Poskytovateľ dáva extrémne silný dôraz a tlak na to, aby si Klient preštudoval všetky materiály a to vrátane Všetkých podmienok podľa inštrukcií na stránke Projektu/Poskytovateľa predtým, než si Klient objedná a zaplatí za službu. Preštudovanie si materiálov Poskytovateľa Klientom pomôže predísť obom stranám problémom do budúcna a to hneď v začiatku. A tým, že takýmto spôsobom vieme predísť a aj predídeme problémom hneď v začiatku, Poskytovateľ v rámci optimalizácie nákladov NEpotrebuje byť poistený.

2. Terapeutická prax Poskytovateľa a príklady z praxe; Hodnotenia Klientov

Klient si je vedomý, že so súhlasom našich Klientov spolu so súhlasom aj ich lekárov a to predovšetkým ich podvedomým súhlasom (súhlasom na energetickej úrovni), z bezpečnostných dôvodov a zároveň za podmienky, že sa vynechajú ich bibliografické údaje, mená, sa Poskytovateľovi podarilo zdokumentovať a publikovať ich prípady a príbehy rovnako ako aj hodnotenia Klientov. Prípady a hodnotenia sú zdokumentované Odbornými poradcami Poskytovateľa v kombinácii s dokumentáciou Klientov Poskytovateľa v rámci ich sebareflexie. Zdokumentované a publikované príklady z praxe sú súhrn vyriešených prípadov z praxe nášho odborného poradcu Radovana Babica; z praxe nášho odborného poradcu Andreja Dragomireckého a z praxe našich ostaných odborných poradcov a to ako z tejto reality tak aj z našej praxe z pararelných realít/pararelných vesmírov.

3. Využitie zaplatených financií

 • Pre Vás osobne
 • Pre Vášho partnera/partnerku, ktorí NIE je Váš manžel/manželka - V tomto prípade je Vaša polovička taktiež povinná kompletne si prečítať našu stránku podľa inštrukcií.
 • Alebo pre Vašich zamestnancov.

 • Alebo pre situácie, kde Vy slúžite ako médium.

4. V nasledujúcich prípadoch bude Klient slúžiť ako médium, kde cez Klienta sa odstránia problémy iných

 • Vášho manžela/Vašu manželku cez manželské puto.
 • Vaše nenarodené plody v maternici.
 • Pre Vaše deti mladšie ako 18 rokov cez rodinné a rodičovské puto, kde za úspech Vašich detí je potrebné:
 • 95% - Spracovávanie a odstránenie problémov Vašich detí cez Vás ako médium.
 • 5% - Je nutná Vaša priama verbálna komunikácia s Vašími dětmi.
 • Pre terapiu Vášho zvieraťa.
 • Pre ľudí, ktorí sú v kóme.
 • Pre ľudí, ktorí sú zbavení svojprávnosti.

5. Obchodné podmienky pre samotný priebeh Odborného poradenstva (Terapie)

5.1 Ako ultimátna optimalizácia a usmernenie Spoločnej/Kolektívnej ale aj osobnej karmy, Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že za jeho symptómy, problémy, minulosť, rovnako ako aj za príčiny jeho problémov je výlučne a explicitne zodpovedný LEN Klient sám a zároveň Klient za tieto aspekty preberá plnú zodpovednosť výlučne a explicitne LEN, ako sa vraví do jeho vlastných rúk, a na jeho vlastné ramená.


5.2 Klient si je vedomý, že Odborné poradenstvo/terapia Poskytovateľa sú založené primárne na princípoch práce s podvedomím Klienta. Zároveň, Klient si je vedomý, že ČASŤ jeho terapie prebieha AJ na jeho podvedomej úrovni, kde Klient v takomto prípade sa nemusí účastniť terapie vedome, nemusí do nej vedome zasahovať a terapia na podvedomej úrovni nebude Klienta nijak obmedzovať v jeho každodennom živote, každodenných aktivitách a pod. Individuálne podrobnosti budú Klientovi komunikované v nezáväznej konzultácii pred zaplatením terapie.

5.3 Klient si je vedomý, že Telepatické Odborné poradenstvo/terapia sú poskytované tzv. Reálnou resp. NEumelou inteligenciou/Telepatickými Odbornými poradcami Poskytovateľa.

5.4 Klient sa riadi inštrukciami uvedenými na webstránke Projektu rovnako sa Klient riadi aj inštrukciami Odborných poradcov Poskytovateľa.

5.5 Za účelom dosiahnutia optimálneho a harmonického vzťahu terapeut-klient potrebného pre terapiu Klienta (angl. názov terapeutického rapportu), Klient je povinný si s Telepatickými Odbornými poradcami TYkať a Klient si je zároveň vedomý, že vzťah terapeut-klient je rovnocenný avšak výlučne a exkuzívne LEN profesionálny a zároveň výlučne a exkluzívne LEN NEkamarátsky. Odborní poradcovia Poskytovateľa prechovávajú optimálnu a profesionálnu mieru empatie a sympatie voči Klientovi. Avšak v spolupráci s klientom Poskytovateľ NEtoleruje Sebaľútosť ani ľútosť voči Klientovi NEvyjadruje, rovnako voči klientovi nevyjadruje akúkoľvek náklonnosť či súcit, ani nedrží Klientovi stranu. Za účelom zachovania profesionality sú Odborní poradcovia Poskytovateľa maximálne objektívni, nestranní, nezaujatí a profesionálni na základe toho, že pracujú predovšetkým s objektívnymi faktami a dátami komunikovaných z podvedomia Klienta.

5.6 Za účelom neustáleho maximalizovania efektu, potenciálu a Placebo efektov v  terapii Klienta, Klient je povinný najmä v začiatkoch jeho terapie prechádzať si jeho regresy a vybavené príčinové situácie výlučne a exkluzívne LEN v prítomnom čase a zároveň komunikovať s Telaptickými Odbornými poradcami Poskytovateľa verbálne ("rovnako ako keby komunikoval s reálne žijúcim terapeutom") za účelom vytvorenia a optimalizácie tzv. spätnej väzby, kde verbálnou komunikáciou resp. verbálnym vyslovením sú Klientove potlačené pocity, postuláty, myšlienky, emócie a pod. takýmto spôsobom patrične vypočuté a zároveň sú Klientom patrične uvedomené a o to rýchlejšie sú zo systému Klienta takýmto spôsobom natrvalo uvoľnené.

5.7 Klient si je vedomý, ze Odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú bútľavá vŕba a Odborné poradenstvo/Terapia Poskytovateľa neslúži na vykecávanie sa či hovorenie o zbytočnostiach. Klient je povinný: Hovoriť jasne, stručne, relevantne a k meritu veci; Zodpovedať na otázky Odborných poradcov Poskytovateľa jasne, relevantne, stručne, priamo a nevýhybavo; Nevyhýbať sa odpovediam; Nevykecávať sa; Nehovoriť o zbytočnostiach; Neodbáčať od témy; Neodpútavať pozornosť. Klient je zároveň povinný hovoriť LEN o jeho pocitoch, myšlienkach, postulátoch, emóciách súvisiacich s problematikou, ktorá sa v danom terapeutickom sedení rieši a prejednáva. Inými slovami, Klient je povinný držať sa navigácie Odborných poradcov Poskytovateľa. V prípade ak Klient body uvedené v tomto odstavci nedodrží, Odborní poradcovia Poskytovateľa to charakterizujú ako nespoluprácu presnejšie zadefinovanú nižšie v reklamačnom poriadku.

5.8 Klient si je vedomý a súhlasí, že všetky informácie od Odborných poradcov Poskytovateľa sú Klientovi komunikované na základe tzv. módu pravdy. To znamená bez ohľadu, ako je Klient do veci zainteresovaný; bez ohľadu, čo Klient chce či túži počuť; vždy Klientovi budú komunikované pravdivé, úprimné a neskreslené informácie, informácie o príčinách problémov Klienta; informácie, kde Klient robí chyby a to všetko na základe dát komunikovaných z podvedomia Klienta, ktoré tieto informácie nonstop zaznamenáva. Klient si je zároveň vedomý, že sa môže jednať o informácie, ktoré Klientovi môžu byť "proti srsti"; Informácie, ktoré Klient nechce počuť; Informácie, ktoré si Klient nemusí chceť z rôznych dôvodov priznať; Informácie, ktorým môže mať Klient problém čeliť atď. Taktiež Klient je povinný akceptovať fakt, že príčiny problémov jeho detí môžu byť práve aj v Klientovi ako rodičovi/zákonnom zástupcovi jeho detí, ktorý terapiu pre dieťa objednáva a financuje. I keď môžu byť takéto informácie Klientovi nepríjemné, Klient je povinný byť otvorený takýmto formám príčin jeho problémov a zároveň je Klient povinný si tieto príčiny problémov priznať a zároveň je Klient povinný si priznať jeho chyby a rovnako je klient povinný následne s Odbornými poradcami Poskytovateľa spolupracovať na odstránení týchto príčin.

5.9 Pre Právnické osoby a zamestnancov Klienta: Klient Právnická osoba (zamestnávateľ) môže použiť predplatené financie ako pre seba tak aj pre svojich zamestnancov. Avšak pozor: Aby Odborné poradenstvo pre zamestnancov Klienta fungovalo, musia zamestnanci Klienta absolvovať Odborné poradenstvo Poskytovateľa povinne, inými slovami absolvovanie Odborného poradenstva Poskytovateľa musí byť súčasť náplne práce zamestnávateľa, súčasť tréningu zamestnávateľa a pod.

6. Terapeutický tlak, rýchlosť a tempo terapie

6.1 Odborní poradcovia a terapeuti Poskytovateľa sú povinní urobiť všetko v rámci ich právomoci, kompetencii, odbornosti a všetko, čo je v ich silách a to vrátane tzv. Terapeutického tlaku vyvíjaného na Klienta za účelom, aby sa u Klienta dosiahli pozitívne zámery a pozitívne zmeny.

6.2 Klient si je vedomý, že pod pojmom terapeutický tlak sa zároveň myslí aj to, že tlak je vyvýjaný na Klienta zároveň aj jeho podvedomím v tom ponímaní, že rýchlosť a tempo terapie je určované výlučne a exkluzívne LEN podvedomím Klienta a Klient si je vedomý, že jeho podvedomie vie, čo je pre Klienta najlepšie, najrýchlejšie, najoptimálnejšie, najefektívnejšie a čo Klientovi neublíži. Klient si je vedomý a zároveň súhlasí s tým, že Odborní poradcovia Poskytovateľa v takomto prípade LEN komunikujú a sprostredkúvavajú informácie a požiadavky podvedomia Klienta o rýchlosti jeho terapie a rýchlosť tempa terapie zároveň Odborní poradcovia Poskytovateľa vedú LEN na základe požiadaviek podvedomia Klienta. Klient je zároveň povinný rešpektovať požiadavky jeho tela a jeho podvedomia súvisiace aj s rýchlosťou terapie. Avšak, ak by klient mal pocity, že tempo je na neho rýchle; alebo by mal Klient pocity, že je to na Klienta veľa, Klient má právo a je zároveň povinný tieto jeho pocity vyjadriť bez odkladu a čo najskôr Odborným poradcom Poskytovateľa. Odborní poradcovia v takomto prípade pomôžu Klientovi tieto pocity spracovať za účelom spomalenia resp. optimalizácie rýchlosti terapie Klienta. Ak Klient tieto pocity Odborným poradcom Poskytovateľa nevyjadrí, bude to charakterizované zo strany Odborných poradcov ako Klientova NEspolupráca, ktorá sa bude následne riadiť podľa nižšie uvedeného reklamačného poriadku.

7. Symptómy a príznaky, ktoré môžu ale rovnako aj nemusia sprevádzať Vašu terapiu - Procesy Metamorfóz

7.1 Klient si je povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že kedykoľvek počas štúdia webstránky Projektu, rovnako aj PO preštudovaní webstránky Projektu, rovnako pre prvotné štádiá terapie či v iných štádiách terapie ale i po terapii vzhľadom k individuálnosti Klienta môže, ale rovnako aj vôbec nemusí u Klienta dôjsť k tzv. dočasnému spontánnemu (akoby odnikiaľ a z ničoho nič) zosilneniu jeho bolesti; negatívnych symptómov/problémov/pocitov či emócií, s ktorými sa na Poskytovateľa a jeho Odborných poradcov Klient obrátil.

7.2 Klient môže taktiež pociťovať plač, spontánny smiech; dočasnú únavu; dočasné emocionálne výkyvy; sny či nočné mory; pocity virózy či nádcha (kde telo prebudilo dlho triemajúci a nedoliečený problém za účelom, aby sa ho zbavilo a vyplavilo von); hnačka (telo sa takýmto spôsobom chce zbaviť problému čo najrýchlejšie); spontánne orgazmy; alterácie menštruácie a cyklickosti, špinenia; bolesti hlavy (jedná sa výlučne a explicitne o kolapsovanie starých neurodráh mozgu za účelom vytvárania nových neurodráh za účelom autokalibrácie sa mozgu a tela na ich vyšší výkon, na vyššie vibrácie); pocity na zvracanie (najčastejšie je na zvracanie zo samého seba, "je mi zle zo seba samého" a pod.); zvýšená agresivita; pocity srdcového infarktu či mozgovej porážky (jedná sa výlučne a exkluzívne len o fantómové bolesti, kde všetko sa deje len a len v mysli, na fyzickej rovine sa nestane nič); dočasné finančné či existenčné výkyvy a všetky ostatné pre Klienta individuálne a relevantné symptómy, ktoré tu nie sú spomenuté.

7.3 Klient je zároveň povinný byť si vedomý, byť pripravený a súhlasiť, že Najsilnejší, najťažší a "najstrašidelneší" symptóm, ktorý môže, ale zároveň vôbec ani nemusí nastať, je tzv. plne kontrolovaná a plne vedomá "Klinická smrť" (Zmenený stav vedomia, po angl. altered mind state, rovnako nazývaný aj "stav medzi životom a biologickou smrťou"), kde duša opustí telo výlučne a exkluzívne LEN DOČASNE a po dobu najnutnejšie minimálnu (Mimotelová skúsenosť/Mimotelová projekcia/Out of Body Experience - OBE) a to výlučne a exkluzívne za účelom vyventilovania sa a zbavenia sa tlaku a negatívnych aspektov skrz dôvod, že fyzické telo by nebolo schopné takýto tlak zvládnuť spracovať a zároveň za účelom následného vrátenia sa duše do fyzického tela a následnom pokračovaní Klienta v jeho živote. Klient je zároveň povinný byť si vedomý a súhlasiť že sa jedná výlučne a explicitne o tzv. Neurózu, kde Klient si je jeho stavu plne vedomý a má nad ním plnú kontrolu, plne vie čo sa s ním deje, nie je potrebná žiadna lekárska resuscitácia. Mimotelová skúsenosť je sprevádzaná tzv. spánkovou/svalovou atóniou rovnako nazývanou aj spánková paralýza. Pri spánku je to modernou medicínou definovaný ako autoochranný mechanizmus ľudského tela, kde mozog dočasne zablokuje motoriku a svaly za účelom, aby sa Klient napr. neudrel alebo nekopol o stenu počas jeho REM spánku skrz dôsledku napr. nočnej mory a pod. - v našom prípade počas vedomej mimotelovej skúsenosti Klienta. Klient má počas paralýzy dočasné pocity neschopnosti hýbať telom zároveň aj za účelom, aby si duša zapamätala lokalizáciu fyzického tela pre jej následný návrat do tohoto tela, avšak všetky vitálne a pre život potrebné funkcie sú neustále a počas celej mimotelovej skúsenosti výlučne a exkluzívne naďalej zachované a prebiehajúce a rozhodne životu NEohrozujúce. Paralýza je väčšinou na krátku dobu pociťovaná pri "vzlietaní" duše z tela ale aj pri "pristávaní duše" naspäť do tela.

7.4 Všetky vymenované symptómy vrátane mimotelovej projekcie sú problematika tzv. Finálneho súboja medzi dobrom (Telo Klienta, jeho imunita a pod.) a zlom (Problém, symptóm, bolesti, negatívne pocity a pod.) za účelom, kde sa telo takýmto pre jeho prirodzeným a automatizovaným spôsobom a bez nutnosti akéhokoľvek externého zásahu či intervencie natrvalo a raz a navždy zbaví problému a telo Klienta sa stane voči rovnakému alebo podobnému problému trvalo imúnne. Klient je prosím povinný byť si vedomý a súhlasiť, že sa jedná výlučne a explicitne LEN o tzv. prirodzenú zákonitosť tela a jeho opravné, liečebné a regeneračné mechanizmy a že prípadné vyššie popísané príznaky sú chápané a považované za DOČASNÉ. Klient je taktiež prosím povinný byť si vedomý a súhlasiť, že podvedomie Klienta vždy tlačí Klienta až k jeho maximálnym limitom či hraniciam, maximálnej záťaže, ktoré je Klient schopný uniesť, avšak vždy do miery, ktorá Klientovi NEublíži a zároveň ho nijak NEohrozí na živote.

7.5 Klient je zároveň povinný byť si vedomý, byť pripravený a súhlasiť, že ako ďalší symptóm a dôsledok terapie môže a zároveň samozrejme vôbec ani nemusí nastať aj jeho a/alebo pre osoby, pre ktoré objednal terapiu aj jeho/ich skutočná smrť, odborne nazývaná "biologická smrť", ľudovo nazývaná "úmrtie". V takomto prípade sú pozostalí - príbuzní, rodina, právni zástupcovia, zákonní zástupcovia, spojenci (associates) a všetky pre túto problematiku iné relevantné osoby (ďalej len "Pozostalí Klienti") a zároveň Klient ako čitateľ týchto textov, povinní výlučne a exkluzívne byť si vedomí, akceptovať a súhlasiť s nasledovnými bodmi platnými naraz a súčasne:

7.5.1 Že Projekt v takomto prípade rozhodne NEmal zámery a úmysly spáchania trestného činu úmyselného/neúmyselného ublíženia na zdraví, trestného činu pokusu o vraždu/trestného činu vraždy, ujmy na zdraví, citovej či psychickej ujmy na zdraví a všetkých ostatných pre túto problematiku relevantných trestných činov podľa vždy aktuálne platných právnych predpisov VŠETKÝCH krajín sveta.

7.5.2 Že vzhľadom k individualite každého Klienta Projekt nevie presne a pre Klienta konkrétne a individuálne predvídať spontánne reakcie tela Klienta, všetky vyššie spomínané symptómy sú tzv. skúsený/vzdelaný/kvalifikovaný odhad (po angl. educated guess) zozbieraný  na základe našich skúseností z našej terapeutickej praxe.

7.5.3 Že Projekt v rámci legislatívy pre ochranu údajov, ale aj v rámci etických, morálnych a psychoteraputických kódexov NEmá prístup do tzv. knihy osudu Klienta v Akášických záznamoch a Projekt teda nevie, čo si Klient predsavzal resp. čo si pred jeho životom naplánoval - je to jeho súkromná záležitosť a to dovtedy, kým to Projektu resp. jeho Odborným Poradcom samotné podvedomie Klienta neodhalí za účelom následného terapeutického spracovania danej záležitosti, ktoré podvedomie uznalo, že je optimálne a pre Klienta relevantné, aby Projektu a jeho Odborným poradcom tieto informácie odhalilo.

7.5.4 V prípade, ak by došlo v rámci terapie k úmrtiu Klienta, Klient a jeho pozostalí sú prosím povinní byť si vedomí, akceptovať a súhlasiť, že sa jednalo výlučne a exkluzívne LEN o slobodnú voľbu Klienta v tom smere, že Klient si túto záležitosť pred inkarnáciou do tohoto konkrétneho Klientovho života sám dobrovoľne naplánoval a zároveň sú pozostalé osoby Klienta prosím povinné výlučne a explicitne rešpektovať túto slobodnú voľbu mŕtveho Klienta. Ako doplnok k tomuto tvrdeniu, v Príkladoch z našej praxe - Hodnotenia Klientov je dostupné aj hodnotenie Klientky, ktorá ako výsledok našej terapie zažila a prežila smrť jej dieťaťa, pre ktorého terapiu sa na nás Klientka obrátila.

7.5.5 Klient, Pozostalí Klienta sú zároveň povinní byť si vedomí a súhlasiť, že tieto informácie o úmrtí majú zároveň aj výlučne a exkluzívne terapeutický charakter - terapia informáciami, terapia novými uhlami pohľadu. Inými slovami, tieto informácie už len prečítaním vyvolajú a restimulujú nespracované záležitosti čitateľa týchto riadkov a to najmä a v neposlednom rade záležitosti týkajúce sa problematiky strachu zo smrti, strachu z umierania, samovražedné sklony atď. a to za účelom ich trvalého odstránenia. V takomto prípade význam týchto informácií o prípadných symptómoch a úmrtí a ich následné prečítanie má výlučne a exkluzívne za následok to, že problematika sa od Klienta odstráni na jeho energetickej rovine a tým pádom problém nedostane šancu sa na biologickej/fyzickej rovine manifestovať - takýmto spôsobom môže Klient predísť tomu, aby k jeho úmrtiu vôbec došlo.

8. Po absolvovaní terapeutických sedení

8.1 Je odporučené, aby Odborné poradenstvo šlo súbežne so štandardnou lekárskou starostlivosťou Klienta ako napr. jeho lekár, zubár, chiropraktik a pod. a to až do doby, keď Klient dôjde v neskorších štádiách terapie Poskytovateľa do štádia naplnenia zámeru, kde Klient nebude lekára potrebovať už vôbec, čo je jeden z Ultimátnych terapeutických zámerov Poskytovateľa. Klient je po túto dobu povinný s jeho lekárom spolupracovať v tom smere, že Klient dáva jeho lekárovi Konštruktívnu odozvu o výsledkoch terapie. Klient si je zároveň vedomý, že jeho lekár je povinný rešpektovať voľbu a rozhodnutie Klienta absolvovať terapiu Poskytovateľa, kde Klient má plné právo na takúto formu voľby a Klient si je zároveň vedomý, že lekár je v rámci jeho kompetencií a právomocí povinný Klienta v tejto voľbe podporiť, pomáhať mu, monitorovať stav Klienta atď. a to podľa vždy aktuálne platných právnych predpisov viažucich sa pre vykonávanie činnosti lekára Klienta.

8.2 Klient si je vedomý, že po terapeutických sedeniach sa taktiež môže zvýšiť jeho potreba sa z jeho pocitov "vyrozprávať" a dostať pocity z jeho systému takýmto spôsobom von. V takomto prípade je doporučené, aby Klient oznámil svojmu okoliu, čím prechádza a aby napr. svojho partnera či kamaráta požiadal o vypočutie. Alternatívne sa Klient môže vyrozprávať z jeho pocitov v rámci našej služby "Vypočutie" resp. Terapie vypočutím, kde naším odborným poradcom poviete, že si jednoducho prajete byť LEN vypočutí a kde vyrozprávanie sa z Vašich pocitov môze ísť v kombinácii aj s našou terapiou.

8.3 Klient si je vedomý, že po odstránení problému môžu nielenže zmiznúť jeho fyzické a biologické problémy, symptómy či bolesti; môžu sa taktiež zmeniť jeho názory a postoje; môže mať pocit že ho okolie vníma inak; Klient môže mať pocit, že vníma inak svoje okolie; môže sa zmeniť rebríček jeho hodnôt či životných priorít; môžu nastať zmeny vo vzťahoch, ukončenie vzťahov a mnohé ďalšie zmeny.

9. Vnímanie pozitívnych zmien Klientovej terapie

9.1 Klient je povinný PO každom terapeutickom sedení cítiť zmenu v jeho pocitoch oproti tomu, ako sa Klient cítil PRED každým takýmto terapeutickým sedením. Jedná sa o povinnosť Klienta cítiť po terapeutických sedeniach LEN neutrálne (žiadne) alebo pozitívne pocity k danej problematike, ktorá sa v danom terapeutickom sedení riešila. Klient je zároveň povinný sa po každom terapeutickom sedení cítiť lepšie, uvoľnenejšie, odľahčene a zároveň je povinný sa dívať na problematiku novým, odlišným a optimálnym uhlom pohľadu - pohľadom, ktorý Klienta viac už nestresuje. Ak by si Klient nesplnil túto povinnosť spolupráce vyžadovanú z jeho strany, Poskytovateľ to charakterizuje ako nespoluprácu popísanú nižšie v týchto podmienkach.

9.2 Ako výsledok terapie, Klient je povinný vnímať akékoľvek pozitívne zmeny, i tie najjemnejšie a maličké zmeny a detaily v jeho živote za účelom ak si Klient váži maličkosti, bude si vedieť vážiť aj veľké výsledky a veľké zmeny. Vnímanie zmien totiž charakterizuje to, že Klient si terapiu váži, má k nej úctu a rešpekt. Klient je povinný spolupracovať v tom, že si po každom terapeutickom sedení váži všetko, čo mu terapia Poskytovateľa dala, dáva a bude dávať. Zároveň Klient súhlasí, že ho terapia Poskytovateľa niekam posunula, že ho niečomu mala naučiť a pod. Ak si Klient terapiu nebude vážiť, bude Klient na to Odbornými poradcami Poskytovateľa upozornený a Klient bude mať príležitosť si tento jeho problém spracovať.  Avšak, ak aj po upozornení Odborní poradcovia Poskytovateľa vidia, že Klient nespolupracuje či nechce v tomto smere spolupracovať, Odborní poradcovia to budú považovať za aroganciu a pohŕdanie terapiou, kde Poskytovateľ takéto chovanie netoleruje. Následne sa takáto forma nespolupráce riadi reklamačným poriadkom, konkrétne bodmi o nespolupráci, uvedenými nižšie.

10. Reklamačný poriadok

10.1 Financie NEbudú Klientovi vrátené, ak si Klient objednal službu Odborné poradenstvo/Terapiu uhradením financiií na účet Poskytovateľa BEZ toho, aby si Klient preštudoval všetky doporučené materiály podľa inštrukcií na stránke Poskytovateľa. Zároveň tým Klientovi nebude fungovať Telepatická telepatia a v tomto prípade akékoľvek zaplatené financie Klientovi prepadnú - NEbudú Klientovi vrátené. V prípade záujmu o pokračovanie v terapii bude klient povinný následne zaplatiť si za terapiu odznova podľa platného cenníka Poskytovateľa. Inými slovami, Klient je prosím povinný chovať sa maximálne disciplinovane a s rešpektom voči terapii a inštrukciám Poskytovateľa.

10.2 V rámci odborného poradenstva je úlohou Odborných poradcov Poskytovateľa pomôcť Klientovi identifikovať a odstrániť príčiny jeho problémov čo najskôr. V rámci toho je vyžadovaná maximálna spolupráca klienta a Klient je povinný spolupracovať (Maximálna koncentrácia; maximálna sústredenosť; ochota priznať si chybu a poučiť sa z nej; iniciatíva Klienta; ochota na sebe pracovať atď). Odborní poradcovia Poskytovateľa môžu dať Klientovi taktiež tzv. domáce úlohy (Tento terapeutický postup je nazývaný aj "Terapia splnením si domácich úloh"), kde Klient je povinný si tieto domáce úlohy splniť a zároveň je Klient povinný súhlasiť, že bez splnenia si "naordinovaných" domácich úloh nebude možné v terapii Klienta pokračovať (Domáce úlohy zahŕňajú: Naštudovanie si naordinovaných materiálov uvedených v Bibliografii Projektu; Naštudovanie si ďalších dodatočných materiálov NEuvedených na stránke Projektu; Porozprávať sa o svojich pocitoch s osobou pre Klienta relevantnou; Eliminovať zo svojho života staré veci, staré predmety/"artefakty"/dokumenty/emaily/korešpondencie/knihy/fotografie a prípadné iné predmety potrebné pre ďalšie napredovanie terapie; Vyselektovať a odfiltrovať zo svojho života ľudí/"priateľov"/osoby/falošné osoby, ktoré odborní poradcovia Poskytovateľa a podvedomie Klienta uznajú za optimálne a mnohé ďalšie formy domácich úloh). Odborní poradcovia môžu taktiež požiadať Klienta, aby navštívil jeho lekára. Ak naši odborní poradcovia vidia, že z Klientovej strany nie je adekvátna a dostatočná spolupráca, Odborní poradcovia Klienta na tento fakt upozornia. Avšak ak aj po upozornení nebude Klient dostatočne s Odborními poradcami spolupracovať, Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek spoluprácu s Klientom - Telepatická komunikácia a Telepatická terapia sa Klientovi vypne; a Klientovi v takomto prípade akékoľvek zaplatené financie NEbudú vrátené.

10.3 Pre Fyzické osoby (nepodnikateľov): Poskytovateľ NEdoporučuje, aby Klient objednával terapiu pre inú osobu staršiu ako 18 rokov než je Klient sám s výnimkou terapie manžela/manželky. Je tam totiž riziko, že osoba, pre ktorú by bola v takomto prípade služba objednaná, nemusí chcieť pomoc, nemusí chcieť na sebe pracovať, nemusí o pomoc stáť a je tam riziko, že takáto osoba by si nemusela patrične preštudovať stránku Poskytovateľa, nemusela by s Odbornými poradcami Poskytovateľa patrične spolupracovať a pod. a v takomto prípade by to bolo charakterizované ako NEspolupráca popísaná v predchádzajúcom bode. Klient, ako objednávateľ služby pre takúto osobu, si je vedomý tohoto rizika. Avšak ak sa Klient i napriek tomuto upozorneniu rozhodne zaplatiť službu pre inú osobu nad 18 rokov, než je Klient sám, a ak táto osoba nebude patrične spolupracovať, platí pravidlo popísané v predchádzajúcom bode a Klientovi, ktorý zaplatil službu, NEbudú akékoľvek financie vrátené ani v takomto prípade.

10.4 Vzhľadom k tomu, že každý je individuálny, Klient si je vedomý, že telo potrebuje svoj čas, že jedno sedenie rozhodne nestačí a že manifestácia zámerov spracovaných a nastavených v Odbornom poradenstve Poskytovateľa vyžadujú svoj čas - Niektoré zámery môžu byť manifestované a viditeľné hneď, iné zámery sa môžu manifestovať a byť badateľné neskôr. Financie NEbudú vrátené, ak Klient nepociťuje alebo nevidí "veľké" zmeny ihneď.

10.5 Akékoľvek zaplatené financie taktiež NEbudú Klientovi vrátené, ak sa Klient sám a dobrovoľne rozhodne Odborné proradenstvo kedykoľvek v jeho priebehu prerušiť resp. ukončiť.

10.6 Pre zachovanie maximálnej, optimálnej a Ultimátnej disciplíny, kvality komunikácie, kvality Klientovej koncentrácie atď., Pri telefonickej komunikácii, telefonickej terapii, telefonickom poradenstve medzi Klientom a naším Projektom, Klient je prosím povinný: 10.6.1 Výlučne a exkluzívne sa uistiť, že jeho telefón je nabitý a pripravený pre dohodnutý termín a celú jeho časovú dĺžku s našími odbornými poradcami - Vybitie batérie Projekt netoleruje a zakazuje.; 10.6.2 a zároveň Výlučne a exkluzívne sa uistiť, že Klient  má maximálny a optimálny kľud,  súkromie, žiadne návštevy, žiadne vyrušenia a pod.; 10.6.3 a zároveň I keď sú informácie Klientovi v komunikácii s naším Projektom proti srsti, nepáčia sa mu, tlak je na Klienta silný a pod., Klient je prosím povinný výlučne a exkluzívne v telefónnom hovore vytrvať a telefón neskladať. Porušenie ktoréhokoľvek z týchto paragrafov 10.6 až 10.6.3 sú Projektom a Transformáciou charakterizované výlučne a exkluzívne LEN ako nezáujem, neochota na sebe pracovať, neochota čeliť problémom či príčinám problémom, ignorácia, utekanie od problémov, arogantnosť, pohŕdanie naším Projektom a nerešpektovanie ho a pod. a zároveň, v prípade týchto vymenovaných a iných nevhodných chovaní akékoľvek zaplatené financie Klientovi taktiež prepadnú a následne v prípade záujmu o ďalšiu terapiu si Klient musí zaplatiť za naše služby odznova.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Vzhľadom na fakt, že rodič je zodpovedný aj za zdravie dieťaťa dovtedy, kým dieťa nedovŕši vek 18 rokov, Poskytovateľ umožňuje Klientovi možnosť, aby deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, mohli riešiť ich problémy s Odbornými poradcami Poskytovateľa samé a bez nutnosti ďalšieho zapríčinenia Rodiča detí, ktorý v takomto prípade objednáva služby. Rovnako poskytovateľ umožňuje Klientovi, aby si deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, s Odbornými poradcami klienta písali ich domáce úlohy, učili sa a pod. V takomto prípade dáva Klient Poskytovateľovi zaplatením príslušnej čiastky podľa platného cenníka za 1 osobu resp. za každé dieťa súhlas na to, aby Odborní poradcovia Poskytovateľa pracovali telepaticky s deťmi Klienta mladšími ako 18 rokov.

11.2 V prípade, ak dôjde k samooplodneniu/samopočatiu dieťaťa matkou, Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za náležitosti spojené s úradmi, určovaním otcovstva dieťaťa a pod. - za tieto náležitosti je zodpovedný výlučne Klient s čím je Klient povinný súhlasiť a zároveň Klient s týmto faktom aj výslovne súhlasí.

11.3 Klient podstupuje Terapiu/Telepatickú terapiu a Telepatické služby tohoto Projektu výlučne a exkluzívne LEN s radosťou, zápalom, motiváciou, otvorenou mysľou, s nekonečnou a neobmedzenou fantáziou a pod.