9. Úspešne vyriešený prípad 5-člennej rodiny ako celku, Prípad z roku 2017- 2018

05.10.2018

Naša terapia môže byť aplikovaná ako u jednotlivcov tak aj u rodiny ako celku. V článku je náš úspešne vyriešený a zdokumentovaný prípad terapie 5-člennej rodiny. Riešené problémy v rodine: Alkoholizmus manžela; Anorexia dcéry; Nekomunikovanie o pocitoch a potrebách; Rodinná dohoda; Partnerská dohoda a iné...

Terapia: Od Apríla 2017

Obsah

 • Spôsob vedenia terapie na diaľku
 • Členovia tejto 5 člennej rodiny
 • Všeobecné zosumarizovanie problémov rodiny ako celku
 • Priebeh a chronológia terapie
 • Terapia 13 ročnej dcéry
 • Terapia 40 ročnej matky
 • Terapia 39 ročného otca/manžela
 • Terapia 11 ročného syna
 • Terapia 8 ročného syna
 • Vyrovnanie karmy medzi terapeutmi a rodinou
 • Partnerská dohoda; Eliminácia alkoholizmu
 • Rodinná dohoda; Minimalizovanie návštev lekárov
 • Ako sa zmenili vzťahy v rodine; Záverom

Spôsob vedenia terapie na diaľku

 • Práca s podvedomím jednotlivých členov rodiny a následná písomná komunikácia cez emaily.
 • Ústne telefónne komunikácie s jednotlivými členmi.
 • Ústne telefónne komunikácie, kde rodičia slúžili ako médium - vnímali somatiká, pocity myšlienky ich ale aj ich detí, somatiká detí sa odstránili cez rodičov.

Členovia tejto 5 člennej rodiny

 • Matka, 40 rokov.
 • Otec, 39 rokov.
 • Dcéra, 13 rokov.
 • Syn, 11 rokov.
 • Syn, 8 rokov.

Všeobecné zosumarizovanie problémov rodiny ako celku

 • Rodina fungovala chaoticky.
 • Zlyhanie v komunikácii medzi jednotlivými členmi rodiny, nevyjadrovanie a nekomunikovanie o pocitoch, nepriama komunikácia, problémy hovoriť si o svoje potreby.
 • Alkoholizmus u otca.
 • Citové vydieranie detí rodičov.
 • Deti nespávali samé, hoci v ich veku by už mali.
 • Rodičia nemali dostatok času pre seba.
 • Simulácie rôznych bolestí u detí, čím sa zakrývali a tajili skutočné problémy.
 • Závidenie si úspechu najmä u detí.
 • Napäté a neharmonické vzťahy medzi rodičmi a deťmi.
 • Deti ale aj rodičia si veľa vecí nevážili.
 • Časté návštevy lekárov, ktoré u dcéry ale aj u rodičov spôsobovali stres.

Priebeh a chronológia terapie rodiny

Terapia začala v podstate prácou na 13 ročnej dcére. S dievčaťom sme začali ja a moja na tú dobu kolegynka a partnerka terapiu písomne. Následne pokračovala v terapii kolegyňa, ktorá s dievčaťom spracovala cez ústnu telefonickú komunikáciu Anorexiu a pomohla, aby dieťa nemuselo pokračovať v ambulantnom liečení na psychiatrii a aby dieťa zostalo bez liekov . Následne terapia s matkou a aj ostatnými členmi rodiny pokračovala už so mnou, Radovanom taktiež v podobe ústnych telefonických komunikácií.

Terapia s matkou začala tiež písomne, s matkou sa tiež po čase už pokračovalo ústne. Po zhruba 3 mesiacoch sa do terapie zapojil aj manžel/otec. S ním prebiehala komunikácia taktiež ústne. Neskôr sa osmelil na ústnu komunikáciu už aj 11 ročný syn. Následne sme pracovali už s rodičmi, ktorých sme použili ako médium - cez nich sa odstraňovali somatiká, pocity a myšlienky od ich detí.

Inými slovami, zo začiatku sme pracovali v podstate na jednotlivých členoch, najmä na 13 ročnej dcére. Terapia prebiehala v podstate každý deň, každý druhý deň, neskôr komunikácia prešla do frekvencie 1x za týždeň, 1x za 2 týždne až sme došli k frekvencii terapie 1x za mesiac.

Po zhruba 9 mesiacoch terapie sme postupne s rodinou dospeli do štádia kde sme nastavili medzi manželmi partnerskú dohodu - pravidlá, ktoré sme s oboma manželmi nastavili, ktoré si medzi sebou dohodli a dodržiavali. Dohoda zaručuje harmonický vzťah medzi partnermi. Následne sme nastavili rodinnú dohodu, ktorá ide súbežne s partnerskou dohodou. Rodinná dohoda zaručuje harmonické fungovanie rodiny ako celku.

Terapia 13 ročnej dcéry

Problémy

 • Anorexia - problémy s jedlom, problémy s váhou.
 • Problém so sebavedomím: Nespokojnosť sama so sebou, so svojím výzorom - pocity že dievča je tučné, škaredé, špinavé a pod.
 • Stres a únava z večného chodenia po doktoroch - psychiatria, nefrologické vyšetrenia, ktoré nikam neviedli.
 • Neváženie si vecí.
 • Strach spávať sama.
 • Napäté vzťahy so súrodencami ale aj s rodičmi.
 • Nedostatok pozornosti od rodičov.
 • Časté nechodenie do školy, simulácia problémov z dôvodu, že dievča nevyjadrovalo svoje pocity, čoho sa v škole skutočne bojí.

Terapia a eliminácia diagnostiky Mentálna Anorexia

Terapiu Anorexie, najmä prvý telefonický ústny hovor, viedla zo začiatku s klientkou moja tedajšia kolegyňa.

Už pojem MENTÁLNA poukazuje na to, že problém je v mysli. Nie je fyzicky možný, ani nijakým spôsobom sa tento aspekt fyzicky nevyvíja. "Choroba" je vždy spôsobená/vyvolaná mysľou - mentálne. Mentálna Anorexia - psychicky spôsobená porucha príjmu potravy.

Predtým, než sme vôbec došli k verbálnej komunikácii, k riešeniu problému ústne po telefone, najprv sme riešili problém na diaľku - písomne. Riešili sa rôzne aspekty v minulých životoch, ktoré klientku ovplyvňovali. Šlo o prácu s jej podvedomím, ktoré nám umožnilo jej problémy spracovať. Doslovne povedané, klientka bola v situáciách, kde bola týraná, mučená, sama následne vykonávala rôzne mučiace úkony na druhých. Po týchto spracovaniach sa mohlo pristúpiť k ďalšej fázi terapie - verbálna komunikácia cez telefón priamo s osobou klientky.

V prvom sedení sme prechádzali udalosťami, kde slečna počula hlasy, ktoré jej hovorili o tom, ako je nemocná, ako je "tou" ANOREXIOU ovplyvňovaná. Prešli sme událosť, ktorá spočívala v tomto živote, resp v jej 12tych rokoch. Následne sa po opakovaní otázok v mojom terapeutickom postupe dievča ocitlo v minulom živote, kde sa odohrávali udalosti spojené s jej myšlienkami. Došlo k úmrtiam niekoľko osôb vinou tejto klientky, kde ju tieto duše ovplyvňovali následne aj v tomto živote. Duše boli odvedené a dievčaťu sa uľavilo.

Následujúce druhé sedenie bolo o mysli klientky, celkovo o jej zmýšľaní, premýšľaní. Z celého problému vyplynulo to, že keď jej raz bolo zle, prečítala si informácie na internete - a tým si v jej veku nastavila v hlave program, že má anorexiu. Dievča šlo s problémom za mamou, ktorá ju nevypočula. Dievča si následne zaumienilo, že matke dokáže, že túto "chorobu" má. Po prečítaní príznakov a všetkých informácií o Anorexii sa jej telo naozaj začalo chovať tak ako keby "chorá" bola. Všetky príznaky si privlastnila, až nakoniec v jej veku o výške 160 cm dosiahla váhy 32 kg, kde jej stav bol veľmi ohrozujúci. Pri spracovaní týchto somatických problémov sme odstránili všetky negatívne aspekty v jej mysli, ktoré ju ovplyvňovali a následne bolo po Anorexii.

Toto sú situácie, kde vznikli príčiny problémov:

 1. Dieťa, ktoré sa cítilo na druhej koľaji, nevypočuté, zbytočné, ktoré nemá nikto (matka) rád.
 2. Placebo efekt, ktorý po prečítaní a prijatí informácií z internetu o Anorexii zafungoval na 100%.
 3. Privtelené duše, ktoré boli v pozadí dievčať, kedykoľvek nastal jej asociálny problém so spoločnosťou - dievča malo problém s kolektívom v škole.

Týmto zároveň aj končí zdokumentovanie časti prípadu práce kolegynky. Následne s klientkou pokračoval už v terapii náš odborný poradca Radovan.

Odstránenie mnohých iných problémov u dievčaťa

V terapii sme od dievčaťa následne odstránili mnohé problémy vrátane hypochondrie, sebaľútosti, prehnaného zameriavania pozornosti na seba, sebapozorovanie, nespokojnosť so svojim vzhľadom a potreba byť stredobodom pozornosti.

Následne ma už podvedomie dievčaťa nepustilo pracovať s ňou terapeuticky. Dôvod bol ten, že všetko, čo sme potrebovali, sme u dievčaťa odstránili. Následne sme už s rodičmi spracovávali nastavili filozofiu "Ak je spokojný rodič, zákonite je spokojné aj dieťa." V terapii sa pokračovalo následne s matkou dievčaťa...

Terapia 40 ročnej matky

Problémy

 • Potreba prehnanej dominantnosti vo vzťahu a v rodine - potreba mať všetko prehnane pod kontrolou.
 • Frustrácie z alkoholizmu manžela - manželka mala potrebu a túžbu, aby jej manžel fungoval bez alkoholu, cítila, že alkohol nie je s energiami ich rodiny.
 • Problémy s komunikáciou s ľuďmi, pani mala pocit že rieši veci viac so stresom než racionálne.
 • Neakceptovanie svojej vlastnej ženskosti, cyklickosti.
 • Problém vysloviť slovo menštruácia.
 • Zlyhávanie v komunikácii s manželom, problémy s mužskou energiou - nepriama komunikácia, veci sa nehovorili na rovinu.
 • Únava z častých problémov jej 13 ročnej dcéry, zlyhávanie v komunikácii.
 • Problémy so synmi.
 • Neváženie si vecí, neváženie si maličkostí a maličkých, avšak dôležitých zmien v terapii.
 • Negativizmus, trémizmus, večný stres.

Terapia

Terapia s matkou začala zhruba v rovnakom čase keď sa začala terapia s jej dcérou. Avšak po ukončení terapie s dcérou sa začala ako sa vraví, terapia "naplno" práve s matkou.

V terapii sme spracovávali všetky tieto probélmy, ktoré mali príčiny najmä z detstva, teenagerskom ale aj neskorom veku v tomto živote klientky, 16 ročné manželstvo, v ktorom sa nakumulovali neriešené problémy, čo vyústilo až k pocitom, že manželstvo je nefungujúce, vyhorené, nezáujem o partnera a pod.

Avšak, postupne ako sme išli s terapiou, klientke sa zmenil postoj a pohľad na mnohé veci, mnohé veci rieši už s kľudom, je vyrovnanejšia, zmenil sa jej postoj k manželovi k pozitívnejšiemu, rovnako sa zmenil k pozitívnemu aj jej postoj k deťom. Klientku sme taktiež nastavili na celoplanetárny rytmus, kde jej menštruácia bude každé posledné 4 dni každého mesiaca, rovnako sme nastavili aj voľnú menštruáciu. Taktiež sme nastavili tzv. ultimátnu symbiózu medzi matkou a jej dcérou, ktorej cieľom bolo, aby sa ich cyklickosti postupne zharmonizovali - budú takpovediac v rovnakých časoch. Teraz v týchto aspektoch už ide telo klientky a jej dcéry autopilotom, a pomaly ale isto smerujú k tomu, aby sa im manifestovala realita, ktorú sme v terapii nastavovali. U matky taktiež zmizli aj sny a nočné mory, ktoré sa matke dlho vracali a ktoré mali príčiny taktiež v detstve v tomto živote.

Následne sa do terapie zapojil aj manžel...

Terapia 39 ročného otca/manžela

Problémy

 • Zo začiatku nedôvera k terapii - manžel sa do terapie zapojil po zhruba 3 mesiacoch odkedy sa začala terapia.
 • Problémy so životosprávou.
 • Alkoholizmus a zapíjanie problémov.
 • Utekanie od problémov.
 • Potreba byť viacej s mnohými "kamarátmi" než s vlastnou rodinou.
 • Neslušné a vulgárne vyjadrovanie.
 • Manžel mal pocity, že nikoho nepotrebuje k životu, sebeckosť, že na všetko stačí sám.
 • Arogantnosť a namyslenosť.
 • Nezaujímanie sa o pocity manželky.
 • Nezaujímanie sa o manželkinu cyklickosť, nevedomosť o cyklickosti.
 • Sťažovanie si na nedostatok sexu s manželkou. 

Terapia

Ako prvé sme spracovávali s klientom jeho nespokojnosť s nedostatkom sexu s jeho manželkou. Vysvetlili sme si o funkciách v partnerských vzťahoch, aké je dôležité sa zaujúmať o pocity partnerky, a že aj partner musí urobiť niečo preto, aby sa vzťah s jeho manželkou zlepšil. Tiež sme si vysvetlili, že sex je len špička ľadovca celého nefungujúceho vzťahu. Toto bolo v podstate odštartovanie terapie manžela.

Následne sme spracovávali špatné stravné návyky, prejedanie sa, zajedanie pocitov, nedisciplínovanosť, jedenie neoptimálnej stravy, jedenie v neadekvátnych časoch a pod. S klientom sme spracovali najhlavnejšie príčiny z minulých životov. Klient si prechádzal udalosti, kde sa jednalo o veľké hostiny v stredoveku; v období vikingov, kde sa prejedalo, nechovalo slušne a pod. Po spracovaní týchto problémov klient potvrdil, že v tomto smere sa zlepšil na základe uvedomenia si mnohých vecí.

Ďalším problémom u manžela bolo nabúrané sebavedomie. Mal pocit, že on je len "obyčajný človek" a mal pocit, že jeho partnerka je duchovne a vedomostne úplne niekde inde - vysoko. Tieto problémy mali korene najmä v detstve v tomto živote. Následne sme nastavili rovnocennosť, sebahodnotu a vysvetlili sme si, že manželka je v tomto prípade niečo ako vizionár rodiny. Osoba, ktorá dáva rodine správnu víziu, správny smer v kombinácii so ženskou intuíciou, duchovnosťou. Klientovi som poukázal na porovnateľnom príklade, že jeho manželka je vizionár v rodine, podobne ako som ja, Radovan, vizionár pre túto planétu s našími projektami a pod. Vysvetlili sme si taktiež o problematike dvojplameňov, o tom ako sa mužské a ženské energie dopĺňajú. Po niekoľkých sedeniach sa vzťah začal medzi manželmi zlepšovať. Začala sa zvyšovať aj frekvencia intímneho života medzi partnermi.

Avšak stále nebolo ešte vyhraté. Stále ostával problém alkoholizmu u manžela. Manželka cítila, že to šlo proti energiám rodiny a vnútorne si priala mať vzťah, kde by alkohol nefiguroval vôbec. Avšak táto túžba, nenaplnená túžba, bola dlhodobo u manželky frustráciou. Následne sme tento problém riešili v nastavovaní partnerskej dohody medzi manželmi, o ktorej píšem nižšie.

Terapia 11 ročného syna

Problémy

 • Strach spávať sám; strach z temných bytostí.
 • Post traumatický stres, čoho výsledkom bolo prehnané pravidelné stavanie si "bunkra" v posteli, v ktorej dieťa zaspávalo.
 • Skutočné bolesti kolien pri futbale.
 • Mnohé simulácie bolestí, nekomunikovanie o pocitoch.
 • Citové vydieranie voči rodičom, potreba rodičov kontrolovať a ovládať.
 • Závidenie úspechu jeho bratovi.
 • Problém so šikanou na futbale.

Terapia

Terapia chlapca šla zo začiatku na diaľku, kde sa pracovalo s podvedomím chlapca. Postupne sa chlapec osmelil na jednu ústnu komunikáciu. Následne sme jeho problémy spracovávali cez jeho rodičov, ktorí slúžili ako médium a vnímali somatiká ich syna.

Ako prvé sme sa zameriavali na problémy súvisiace so strachom - strach spávať sám, strach z temných bytostí rovnako aj post-traumatického stresu, ktorý mal korene v niekoľkých minulých životoch chlapca, kde chlapec bol účastníkov rôznych vojen a konfliktov. Problémy sme priebežne spracovávali, strach postupne opadával.

Ďalší problém, ktorý sme u dieťaťa spracovávali, boli bolesti v kolenách. Chlapec si prešiel mnohými udalosťami v minulých životoch, kde sa jednalo o poranenia kolien. Z týchto situácií sme taktiež odstránili všetky somatiká. Odstránenie somatík šlo súbežne s dodávaním kolagénu a bolesť kolien zmizla. 

Štatistický výklad účinnosti terapie a dodávania kolagénu na elimináciu bolesti kolien vypočítaný z podvedomia chlapca

 • Dodávanie kolagénu: 60%.
 • Odstránenie somatík terapiou: 40%.

Ďalšia bolesť kolena bola v podobe simulácie. Chlapec predstieral, že ho bolí koleno z dôvodu že sa bál povedať rodičom skutočnú príčinu - že bol na futbale, kam chodieval, šikanovaný jeho spoluhráčom. Na tento problém som matke poukázal. S chlapcom o pocitoch spolu komunikovali a našli spoločné riešenie. Problém šikany bol následne odstránený, prestali aj bolesti kolien.

Ďalším problémom bola u chlapca žiarlivosť a závisť na úspech jeho súrodenca, jeho brata, ktorý taktiež hrával futbal. V tomto období si chlapec narazil aj ruku. Matke sme podali informácie, že takýmto spôsobom vesmír dáva chlapcovi najavo, že tak by sa chovať nemal, naopak mal by súrodenca podporovať a tešiť sa z jeho úspechu. Matka informáciu synovi podala, akceptoval to, prečo sa mu deje čo sa mu deje a začal si jeho brata viac vážiť.

Terapia 8 ročného syna

Problémy

 • Strach spávať sám.
 • Mnohé simulovanie bolesti, nekomunikovanie o pocitoch.
 • Citové vydieranie voči rodičom.
 • Problém ísť do bazéna.
 • Zlé sny a nočné mory, ktoré sa opakovali.

Terapia

Terapia tohto syna prebiehala výlučne cez jeho rodičov, ktorí slúžili ako médium a skz ktorých sme od syna odstránili mnohé somatiká.

Najhlavnejší problém bol strach chlapca chodiť do bazéna. Vzhľadom k tomu, že chlapec nebol naučený komunikovať o svojich pocitoch, chlapec predstieral bolesť kolena vždy, keď mal ísť do bazéna. Od matky, ale aj od syna sme odstránili somatiká najmä zo situácie keď bol v prenatále, a kde boli problémy s plodovou vodou. Odstránili sme aj problémy, ktoré bránili chlapcovi o pocitoch a o jeho strachoch otvorene komunikovať. Po odstránení problémov už žiadne bolesti kolena neboli, chlapec chodieva na bazén rád. Nočné mory taktiež zmizli a viac sa už neopakovali...

Vyrovnanie karmy medzi rodinou mojej tedajšej partnerky a kolegyne a jej detí a rodinou klientov

V terapii som si častokrát zavolal na pomoc aj moju partnerku a kolegyňu. Dôvod bol ten, aby sa poodstraňovali problémy medzi ňou a jej deťmi a rodinou klientov, ktorých sa týka tento zdokumentovaný prípad. Tieto rodiny si v podstate navzájom zrkadlili svoje problémy.

V predchádzajúcich riadkoch som spomenul, že deti v rodine klientky sa báli spávať samé. Ďalšou spoluzodpovednou príčinou bolo to, že deti určitým spôsobom citovo vydierali ich rodičov, potrebovali rodičov určitým spôsobom kontrolovať a to ako na strane kolegyne a jej detí tak aj na strane matky-klientky a jej detí.

Mnoho karmických príčin sa odstránilo, rodičia si uvedomili, čo je v hre a deti už spávajú samé.

Partnerská dohoda medzi manželmi; Eliminácia alkoholizmu

Partnerská dohoda

Partnerská dohoda je súhrn oboma partnermi dohodnutých pravidiel, limitov, mantinelov - čo sa vo vzťahu toleruje, čo sa netoleruje. Účel partnerskej dohody je, aby vzťah fungoval harmonicky a k jeho plnému potenciálu.

Medzi manželkou a manželom sme zhruba v Decembri 2017 nastavili mnohé pravidlá typu komunikovanie o svojich pocitoch, o svojich potrebách priamo a otvorenie, bez nejakých omáčok a mnohé ďalšie pravidlá ktoré si manželia medzi sebou dohodli a vykomunikovali. Jedno z najdôležitejších pravidiel za účelom ultimátnej a trvalej eliminácie alkoholu bolo práve aj pravidlo v tejto partnerskej dohode, ktoré hovorí o tom, že alkohol sa v manželstve jednoducho nebude tolerovať vôbec. Poďme sa pozrieť ako sa nám podarilo toto pravidlo Nealkoholizmu u manželov nastaviť.

Ako prvé, u manželky sme spracovali predstavu, v ktorej si predstavila, že by sa s manželom rozišla z dôvodu, ak by na sebe nechcel pracovať a ak by s alkoholom neprestal. V predstave bolo mnoho somatík vrátane žiaľu, smútku, bolesti na srdci, rovnako aj určitá závislosť na jej manželovi. Vzťah týchto manželov je vzťah dvojplameňov. O dvojplameňoch sa všeobecne hovorí aj to, že ak majú mať spolu harmonický vzťah, musia byť maximálne a optimálne od seba nezávislí. Spracovanie tejto dohody pomohlo manželke si uvedomiť mnohé veci, nebáť sa povedať si o svoje potreby a nebáť sa komunikovať o svojich pocitoch v tomto smere. Následne sme tento problém alkoholizmu spracovali u manžela.

Eliminácia alkoholizmu u manžela

U manžela sme taktiež spracovali predstavu, v ktorej by sa sním manželka rozišla skrz toho ak by s alkoholom neprestal. Rovnako sme u neho spracovali aj predstavu, v ktorej trvalo už alkohol nepije. V predstavách bolo veľké množstvo somatík typu: 

 • "Čo si o mne pomyslia iní, keď prestanem piť alkohol".
 • "Ako budem vyzerať v očiach iných".
 • "Čo moji kamaráti".
 • "Ja musím zapíjať moje problémy alkoholom".
 • "Alkohol mi pomôže lepšie sa uvolniť a ujsť od problémov".
 • "Musím chodiť do krčmy za mojimi kamarátmi a piť alkohol s nimi".
 • A mnohé iné somatiká týmto podobným.

Všetky tieto somatiká sme eliminovali, následne si manžel uvedomil, koľko času stratil alkoholom, že život môže v pohode a ešte lepšie fungovať než s alkoholom a pod. Do cesty prišli skúšky pre klientka, ktoré ho mali otestovať, či manžel znova skĺzne na staré chodníčky alebo nie. Následne sme aj tieto výzvy spracovali. Boli tam somatiká typu:

 • "Mám strach ísť medzi kamarátov". 
 • "Čo ak ma budú vnímať inak".
 • "Čo ak ma nepríjmu medzi seba".
 • "Čo ak neodolám pokušeniu znova piť alkohol".

Všetky tieto problémy sme spracovali, manžel nástrahám odolal a alkohol bol zo života manžela resp. manželstva kompletne eliminovaný. Je to veľmi tvrdé a prísne pravidlo ich partnerskej dohody a cez to, ako sa vraví, vlak nepôjde. Samozrejme tieto zmeny boli zaznamenané aj u manželky, a aj týmto sa ich vzťah rapídne zlepšil, našli si cestu k sebe, čo s asamozrejme odrazilo aj v ešte viac kvalitnejšom intímnom živote - v podobe omnoho častejšej frekvencii intímneho života medzi manželmi.

Zmenu u manžela zaznamenali taktiež aj deti. Deti si mysleli skrz špatné vzorce a špatný stereotypný pohľad na svet, že ich otec bol viac prirodzenejší, keď alkohol pil. Otec im vysvetlil, že v skutočnosti opak je pravdou - je viac prirodzenejší práve bez alkoholu.

Partnerská dohoda medzi rodičmi tvorí základ pre harmonicky fungujúcu rodinu. Následne táto partnerská dohoda už šla a stále ide ruka v ruke s rodinnou dohodou. Keď sme nastavili partnerskú dohodu medzi manželmi, ktorá zároveň symbolizovala aj zjednotenie sa rodičov vo výchove, následne sme v rodine nastavili rodinnú dohodu medzi všetkými rodinnými členmi - teda dohodu medzi rodičmi a deťmi.

Rodinná dohoda medzi členmi rodiny; Minimalizovanie návštev lekárov

Rodinná dohoda

Rodinná dohoda je súhrn všetkými členmi, rodičmi a aj deťmi, dohodnutých pravidiel. Dohoda hovorí o nastavených rutinách ako napr. časy jedál; časy spánkov; spoločne strávený čas ako rodina; to že každý člen má právo na svoje individuálne potreby - na svoj vlastný čas pre seba; pravidelné komunikovanie o pocitoch; deti spávajú samé; upratovacie rutiny - denné, týždenné a mnohé ďalšie pravidlá.

V rámci nastavovania rodinnej dohody sme dolaďovali postupne aj to, aby deti spávali samé a nie pri rodičoch. V rámci rodinnej dohody je nastavené aj to, že ak sa deti boja spať samé, vždy pred spnákom s rodičmi o svojich pocitoch komunikujú. Deti sme zbavili strachu, obáv, potrebu kontrolovať rodičov a deti pomaly ale isto spávajú samé čím ďalej tým viac. Všetko potrebuje svoj čas.

Ako reagovali na rodinnú dohodu samotné deti?

Pre deti to samozrejme tiež bol šok, zmätené pocity, strach zo zmeny a pod. Deti si uvedomovali, že aj rodičia potrebujú svoj čas, uvedomovali si, že nemôžu viac citovo vydierať rodičov, že nemôžu rodičmi viac manipulovať. Deti tvrdili, že rodinná dohoda je až príliš dôsledná, príliš prísna a snažili sa "zjednávať". Avšak rodinná dohoda bola dohodnutá všetkými členmi a od pravidiel rodičia nepoľavili. Avšak deti si postupne na rodinnú dohodu zvykli, majú radosť komunikovať o svojich pocitoch a pod.

Minimalizovanie návštev lekárov

Súčasť rodinnej dohody bolo aj to že sme zminimalizovali návštevy lekárov na najnutnejšie minimum - lekárske návštevy dané zo zákona ako napr. preventívne lekárske prehliadky, prehliadky potrebné pre účely školy, letných táborov a pod. Rodinu sme naučili, že 90% ich problémov boli práve psychosomatické problémy, nekomunikovanie o pocitoch a potrebách, ktoré vyústili do frustrácií a tým pádom aj zdravotných problémov. Inými slovami návštevy lekárov sa nahradili pravidelnou otvorenou komunikáciou o pocitoch a potrebách medzi jednotlivými členmi rodiny.

Vzťahy medzi jednotlivými členmi sa rapídne zlepšili a rodina začala fungovať konečne harmonicky. Rodinnú dohodu sme nastavili taktiež v Decembri 2017, zhruba po 9 mesiacoch individuálnej terapie jednotlivých členov.

Ako sa zmenili vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny

Priebežne sme v tomto zdokumentovanom prípade popísali, ako sa menili vzťahy, preto dodáme k tomu len krátky dodatok.

Partnerská a rodinná dohoda tvoria veľmi silný základ pre harmonické fungovanie rodiny. Rodinní členovia sa naučili nachádzať si cestu k sebe. Kompletne sa eliminovali stres, nervozita, hádky medzi súrodencami atď.

Rodičia sa naučili rozponzávať kedy problémy ich detí sú skutočné, kedy sa jedná o simuláciu a predstieranie. Rodičia sa taktiež naučili zvládať konflikty medzi ich deťmi. Naučili sa do mnohých konfliktov nezasahovať, naučili deti ako riešiť konflikty medzi sebou. Taktiež deti naučili, že keď budú potrebovať pomôcť, poradiť či už s pocitmi, alebo s konfliktmi, rodičia sú tu vždy pre nich, avšak v konfliktoch ostávajú rodičia nestranní, objektívny a pod.

Nielen obaja manželia sú si vedomí o cyklickosti matky a dcéry v rodine, ale aj deti sú si vedomé o cyklickosti ich matky (postupne aj cyklickosti dcéry), a preto vedia matku patrične v jednolivých fázach podporovať.

Naša terapia šla v kombinácii s nasledovnými externými vedomosťami a postupmi:

 • Rodinu sme naučili informácie o ženskej celomesačnej cyklickosti a 4 fázach - rodina funguje na tzv. cyklickej vlne.
 • Do terapie boli integrované aj poznatky o vedomom/pomalom/mesačnom milovaní, čo skvalitnilo intímny život manželov.
 • Do terapie boli integrované poznatky o výchove a správnej komunikácii s deťmi.
 • Súčasť terapie bolo aj štúdium rodičov mnoho terapeutmi odporučených zdrojov a literatúry.

Terapia dala rodine veľmi silný základ, tiež manuál, ako nám povedal jeden z rodičov. Mnohé si rodina uvedomila, mnohé pochopili.

Záverom k 8.10.2018: Rodina funguje už na Ultimátnej Telepatickej vlne

Postupom času sa už matka a následne aj jej 3 deti sami napojili na našu Telepatickú terapiu. Zo začiatku prišli rôzne testy a pokušenia najmä avšak v neposlednom rade na manžela matky a otca ich detí, či sa vráti na staré chodníčky alkoholu a pod. Vzhľadom k manželskému putu sa manželke podarilo spracovať od manžela v spolupráci aj s jej manželom samotným aj tieto záležitosti a kompletne, raz a navždy a Ultimátne eliminovať aj tieto finálne štádia jeho alkoholizmu, čo im obom Ultimátne zachránilo vzťah a aj ich rodinu. Následne nemal problém sa už aj manžel sám napojiť na našu Telepatickú terapiu.

Telepatická terapia dosiahla u tejto rodiny samozrejme už aj to, že deti sa učia, píšu si domáce úlohy, pripravujú sa do školy samé s Odbornými poradcami nášho Kryštálového tímu bez akéhokoľvek ďalšieho zapríčinenia či intervencie rodičov, čo zvýšilo v rodine efektivitu, čo dalo ako rodičom tak aj deťom mnoho ďalšieho priestoru či ešte viac času naviac a pod. a rodičia spolu s ich deťmi si nevedia túto službu vynachváliť.

Ako ďalšie štádium u tejto celej rodiny bolo doladenie a nastavenie ich optimálnej váhy a následné aktivovanie našich služieb Telepatického internetu, Telepatického telefónu, Telepatického TV, Telepatického GPS a pod., kde celá rodina používa dnes už ako počítače ich vlastné telá a samozrejme ich oči pre projektovanie obrazov z týchto ich vlastných počítačov a z ich mysle. Podarilo sa im kompletne eliminovať resp. optimalizovať ako náklady na ich internet, telefónne paušály či kredity, TV tak sa im podarilo zároveň kompletne eliminovať resp. optimalizovať aj ich závislosť na elektronike či technike a to tak, že k týmto záležitostiam aj samotné zariadenia, techniku a elektroniku ako samotné telefóny, tablety, počítače, laptopy, televízory atď., taktiež táto rodina kompletne už vysadila a eliminovala z ich života a sú už v ich vlastnom Telepatickom zozname ich vzájomných a súkromných Telepatických kontaktov a služby ako v prvom avšak v neposlednom rade Telepatický internet, Telepatický telefón, Telepatické TV atď. si táto 5-členná rodina veľmi pochvaľujú.