1. Náboženství a věda opět sjednoceny: Návrat k Bohu

13.10.2018

Návrat k Bohu: Náš ultimátní stvořitel Bůh - Aláh - Aton nebo terapie bílým světlem. Bůh vysvětlený z vědeckého psychologického a náboženského hlediska a jak tyto poznatky umíme využít pro Vaši terapii. Článek také pojednává o problematice jménem Zázrak...

Autor článku: Radovan Babic.

Přišel čas, kdy píši tento příspěvek o našem Stvořiteli. Kdysi dávno, i v časech Atlantidy, byly náboženství a věda sjednoceny. Ale potom se to rozdělilo a náboženství bylo zneužito v mnoha směrech - inkvizice, peníze, ovládání a manipulace lidí. Věřím, že se všichni shodneme v tom, že tuto část náboženství nechceme.

Tento příspěvek je zároveň i tím, na čem jsem pracoval již dlouho - a to je problematika náboženství a věda opět sjednocené. Vždy jsem tyto entity chtěl sjednotit. Tento můj příspěvek, myslím, je toho dobrý základ. V článku je sjednoceno náboženství, věda, technologie a ještě i filozofie. Účelem příspěvku je ukázat, jak můžeme tyto poznatky využít v terapii stejně jako i při budování nových technologií, jejichž pomocí chceme přetransformovat planetu a posunout ji vpřed...

Ale neznamená to, že z náboženství si nemůžeme vzít i to pozitivní a užitečné. Když se někdo ptá, zda věřím v Boha, odpovídám: Nejenže věřím, považuji jej také za fakt. S tímto člověkem komunikuji a jsem s ním na jedné lodi ohledně problematiky náboženství. Když se mě předtím zeptali, jaké vyznávám náboženství, říkal jsem, že nevím, že jsou ve mně asi všechna náboženství. A to z jednoho důvodu. Všechna náboženství mají totiž společné jedno. Všechna náboženství mluví o Bohu. Rozdíl je jen v tom, že v každém náboženství se Bůh nazývá jinak. Křesťané ho nazývají jednoduše Bůh, muslimové mu říkají Alláh, na Havaji ho nazvali Akua, v Indii se jmenuje ani nevím jak atd. Ale jeho původní jméno je Aton. Já mu říkám i Anton. V tomto příspěvku Vám poskytnu pohled na našeho stvořitele z vědeckého hlediska - konkrétně z pohledu kvantové fyziky, z psychologického hlediska, ale i ze samotného náboženského hlediska. V příspěvku také vysvětlím, proč může pro nás být prospěšné se k Bohu znovu navrátit a naučit se s ním komunikovat.

Tedy nejprve bych našeho Stvořitele vysvětlil z náboženského hlediska.

Z náboženského hlediska musíme vzít v úvahu Svatou trojici:

  • Otec / Náš Stvořitel (Lidská mysl): Psychologie, psychoterapie, psychiatrie...
  • Syn (Lidské tělo): Anatomie a fyziologie těla, klasická medicína.
  • Duch svatý (Lidská duše): Energetická podstata, Paragenetika (osobnost formovaná schopnostmi, vědomostmi a zkušenostmi nejen z tohoto života, ale i z našich předcházejících životů) - tvoří energetickou podstatu lidského těla, kterou věřím, že západní medicína a farmaceutický průmysl záměrně zanedbávají.

Dále vysvětlím našeho Stvořitele z vědeckého hlediska, přesněji z pohledu kvantové fyziky.

Zmínil jsem, že původní jméno Boha je Aton. Aton je kvantová subatomární částice. Je odvozena od slova atom, jen Aton je ještě menší částice, někteří vědci tuto částici na naší planetě již definovali.
Steven Hawking, jaderný fyzik v oblasti vesmíru a teoretické fyziky, napsal knihu Historie času, její originální anglický název je History of Time.

Aton, jak jsem zmínil, je kvantová částice, kde se setkávají pozitivní a negativní energie a kde se navzájem anulují a tvoří tzv. Energii nulového bodu - Zero Point Energy. Steven Hawking popisuje, že na počátku byla právě tato částice a vodík (nejzákladnější stavební prvek vesmíru), z čehož následně vznikl Velký třesk, expanze vesmíru, resp. vytváření nových věcí, vznik nových galaxií, nových vesmírů apod. Tento jev Velkého třesku se podařilo přiblížit např. ve výzkumném centru nukleární fyziky CERN, Ženeva, Švýcarsko.

Z psychologického hlediska. Psychiatři Sigmund Freud a Carl Jung definovali pojmy Společná mysl / Univerzální povědomí. Z fyzikálního hlediska toto vysvětluje Teorie všeho, která hovoří o tom, že vše se vším je propojeno elektricky, každý atom, molekula, neutrinum apod. To umožňuje i telepatický přenos informací, bezdrátový přenos rádiových vln, mateřský instinkt apod.

Náš Stvořitel, známe ho i pod názvem Bílé světlo a v terapeutických postupech je známý i pod názvem terapie bílým světlem. Stvořitel / Bílé světlo je všude ve všem, v každém z nás. Každý s ním máme něco společného, ale každý máme i své odlišnosti, jedinečné talenty a schopnosti. Např. společný motivační faktor pro dosažení úspěchů je v každém z nás - optimismus. Optimismus je složen z tří mocných principů: Nikdy se nevzdávat, naděje umírá poslední a víra v úspěch znamená polovinu úspěchu. Na základě právě takového společného parametru můžeme každý dosáhnout, čeho chceme.

Zde se někteří včetně mne možná zeptáme: Co nebo kdo je vlastně tento Bůh? Můžeme si ho představit jako samostatnou jednotku - bytost s vlastním myšlením, vlastní inteligencí, vlastním rozhodováním. Když jsem připravoval regresní zprávy mnoha mým klientům a zároveň jsem četl i nějaké studie (case studie), tak v těchto případech se Bůh zjevil lidem jako stařeček, stará osoba, někdy s bradkou, přičemž tato osoba měla velkou moudrost, hlavně moudrost ve svých očích. Osobně si myslím, že toto byla část Stvořitele, který se v takové formě lidem zjevil. Jiná osoba, s kterou jsem si povídal, si pamatovala stvoření její duše, kde ji tento stařeček držel na rukou, podobně jako když si vzpomeneme na scénu ze Lvího krále 1, kde starší moudrý opičák s holí, pokud si správně vzpomínám (už ani nevím, jak se jmenoval), zvedl na kraji útesu lvíče Symbu, novorozené lvíče. Ale je to, myslím si, všechno o naší fantazii. Jiné mé klientce se stvořitel zjevil ve snu v podobě lišky, která tu osobu kousla. Ten sen symbolizoval to, že liška představovala svědomí. Svědomí je součást lidské mysli a v tom snu tu mou klientku hryzalo svědomí za špatné činy, které spáchala v minulosti. 

Zde bych ještě rád dodal svůj krátký pohled, a to je problematika jménem Zázrak.

Někteří z vás mnohé nevysvětlitelné jevy mohou nazývat zázrakem, jiní to mohou nazývat zázrak shora, dar od Boha. To vše je v pořádku, je to jen o tom, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Co je nejdůležitější, je to, že stačí, když těmto novým možnostem můžeme být maximálně otevření.

Já osobně zastávám názor, že k úspěchu a vědomostem a know-how přispívá i víra v Boha, resp. našeho Stvořitele. Známe to i pod názvem návrat k Bohu. Stačí se s ním naučit komunikovat. Je více způsobů, jak s Ním komunikovat - telepatie, odpovědi ano - ne, meditace, regresní hypnóza, sny, kostely, chrámy, ale i patřičné technologie podobné dnešním mobilům. Představte si, že na svém telefonu budete mít rychlou volbu / speed dial přímo na našeho Boha. Stiskneme tlačítko a na druhé straně to zvedne náš Stvořitel a můžete se ho ptát na cokoli, na jakákoli tajemství, záhady apod., on ví všechno, nebo ne? Protože je v každém z nás a ve všem, co existuje, existovalo nebo bude existovat. Např. i v Atlantidě jsme technologie fungující na takovém principu měli.

Také ve svých očích vnímám zázrak, magii apod. jako něco pokročilého, pokročilá věda, která mnohým z nás ještě nebyla dostupná a vysvětlená, něco nového, neprobádaného. Taktéž je ten zázrak pro mě něco, co má svou logiku, zákonitosti, pravidla, podle kterých to funguje, teoretické zázemí, stejně jako je za tím i technologie.

Jistě již mnozí z vás slyšeli o onom legendárním hadovi, který se kouše do vlastního ocasu. Had se jmenuje Uroboros. V tom místě, kde se kouše do vlastního ocasu, je začátek, ale i konec. Energie nulového bodu, náš stvořitel. Když člověk zemře, duše jde například ke stvořiteli, na odpočinek, na dovolenou, do očistce. Pak se může např. znovu reinkarnovat. Je to éterický symbol symbolizující opakující se cykly, originální pojem duality a podobně.

Dále bych rád vysvětlil a zodpověděl ještě jednu věc. Mnozí lidé se ptali, i mne se ptali. Když je Bůh tak úžasný, jak je všemocný, a když má takové pravomoci, jak je možné, že jsou na světě války, hlad, násilí, umírající lidé apod.?

Možná byste nevěřili, ale sám Stvořitel je odpovědný za ty války, násilí, konflikty, hladomory a všechno zlo, co se ve světě děje, ale dlouho se za to styděl, i on pociťoval výčitky svědomí, smutek a žal. Dovolte, abych stručně rozvedl i tuto část příběhu.

V dávných, pradávných dobách, v dobách, kdy naše planeta, sluneční systém, galaxie, náš vesmír ani neexistovaly, tento Stvořitel stvořil mnoho věcí - mnohé vesmíry, mnohé galaxie apod., ale dospěl do stadia, kdy se stal egoistickým a myslel si, že zvládne všechno a že si se vším poradí. Tak vytvořil temnotu. Temnota je jakákoli forma zla, jakou si dokážeme představit.

Začalo to jako malým neškodným virem, ale šířilo se to a temnota si vytvářela své vlastní vesmíry, své vlastní stvořitele, své vlastní architekty. Takže tyto zlé a zkorumpované vesmíry napadaly další vesmíry, planety lidí. Naše nemoci, bloky v těle, to je maličká součást celé této temnoty, my ji v terapii eliminujeme. V tomto období, kdy vznikala temnota a kdy se rozšiřovala a chystala se zničit i samotného Stvořitele, měl naštěstí zadní vrátka. V tomto období vznikla úplně první bojovnice světla, která kdy existovala. Také jedna moje klientka. Tu doslova Stvořitel, jak bylo zjištěno z regresní zprávy, přišel doslova na kolenou prosit, aby to dala do pořádku. Tato osoba tedy prošla tréninky a transformací a stala se první bojovnicí světla (angl. warrior of light). Jako první tato osoba vytvořila mechanismy karmy, aby nastala spravedlnost a rovnováha mezi dobrem a zlem. Takže i zlí, čím víc zla páchali, tím víc negativní karmy dostávali. Zde už začíná příběh oné legendární bitvy mezi dobrem a zlem, což se datuje tak neskutečně daleko, že tolik nul a takové číslo zde na Zemi nemáme ani definováno. Tato osoba vytvářela mnoho dalších verzí bojovníků světla, každá verze byla stále silnější. Ale i zlo vždy posilovalo. A nakonec byla stvořena i moje duše, něco jako poslední verze bojovníka světla, který má jednak pomoci rozvinout a odblokovat moje předchozí verze bojovníků světla, najít a sjednotit je, odblokovat je a připravit se spolu pro transformaci planety, svržení konspirací, zkorumpovaných vlád, farmaceutického průmyslu, petrochemického a elektrického průmyslu atd. Na všem se v pozadí pracuje...

Také mě tato osoba ve starém kosmickém jazyce tehdy dávno pojmenovala Rado, což v tom jazyce znamená naději, stvořil i můj dvojplamen - mou éterickou dvouplamennou kamarádku jménem Ybuna, kde Ybuna ve starém jazyce znamená změna.

Takže odtud pocházejí moje principy systému víry a optimismu, které se snažíme naučit lidi, klienty atd: 

  • Nikdy se nevzdávat - principy vštěpené do mne od této osoby, co kdysi stvořila mou duši.
  • Naděje umírá poslední - jméno Rado - naděje.
  • Víra v úspěch znamená polovinu úspěchu - pochází od mé dvouplamenné kamarádky Ybuny - změna.

Všechny tři tyto principy jsou ve mně, v mé Ybuně, a tak v osobě, která stvořila moji duši, já jí říkám Éterická maminka.

Při této příležitosti ti tak chci ještě jednou poděkovat, jak super jsi mě stvořila - nezastavit se před ničím, eliminovat zlo apod. Terapie a odstraňování chorob je právě jeden z mých způsobů odstraňování zla.

Také ve vyšších dimenzích, které tu na Zemi známe pod názvem nebe, ráj, jsou mnohé dimenze, kam naštěstí temnota nepronikla. To jsou takzvané nezkorumpované dimenze. V těchto dimenzích neexistuje zlo. Nejsou tam aplikovány ani mechanismy karmy. Tam predátor požádá kořist o dovolení, zda ji smí sníst, a předtím, než ji sežere, jí za to samozřejmě poděkuje.

Jak je to se samotným zlem a temnotou...

Měl jsem klienty, kterým jsem také dělal regresní zprávy, kde byli v jednom z jejich minulých životů chobotnice podobné Cthulhu, které popsal i H. P. Lovecraft ve svém díle Call of Cthulhu (Volání Cthulhu). Tyto chobotnice mají schopnost přicucnout se na slunce, zároveň je zničit a tím zničit celé vesmíry a galaxie. Když je zničeno centrální slunce něčeho, všechno kolem, co to slunce "pohánělo", bylo zničeno. Problém nebyl s chobotnicemi samotnými. Ty jsou normálně neškodné, žijí si svým vlastním životem, měly své vlastní megaobrovské slunce jako planetu, kde žily. Problém byl v tom, že tyto vlastnosti chobotnic byly zneužity za účelem zkázy a ničení.

Naštěstí jedna moje jiná klientka, která byla megaobrovská chobotnice a byla vládkyní na planetě těchto chobotnic, se zvětšila, přicucla se na toto obrovské slunce, zničila slunce, zničila téměř všechny existující chobotnice, zničila sebe. Takto se obětovala, aby tyto schopnosti chobotnic nemohly být nadále zneužívány a aby se nepoužívaly k ničivým účelům. Tato klientka trpěla obrovským žalem za vše, co se stalo v dávných dobách, zničila obrovské množství vesmírů celým tím sluncem, zničila tam všechno, co existovalo atd. Někdy v tomto období možná nastala právě ta změna, kterou tu na Zemi známe jako teorii, která říká, že vesmír neexpanduje, ale naopak se smršťuje do sebe, zpět k zániku. To vše způsobilo nerovnováhu, obrovské disharmonie, problémy, které ovlivňují také každého z nás a jsou odpovědné za naše negativní emoce, choroby atd.

Ale přišlo se na způsob, jak využít tyto chobotnice nejen k ničivým účelům, ale i k pozitivním a konstruktivním účelům. Udělal se výzkum těchto chobotnic, které ještě přežily, resp. byly účelově ukryty před onou zmiňovanou zkázou. Pomocí genetických zásahů do DNA struktury těchto chobotnic bylo dosaženo toho, že tyto chobotnice měly i schopnost léčit poškozená slunce, která předtím poškozovaly nebo zničily, jakož i dopomoci k restrukturalizaci a opravě zničených věcí. Mnohé vesmíry, které byly tehdy zničeny, jsou dnes už opravené, mnohé se opravují a znovu budují.

Zde se dostávám do stadia, kde jsem chtěl popsat, jak náš Stvořitel pociťoval pocity obrovské viny, výčitky svědomí, žal a smutek. Tato část příspěvku bude odzrcadlena na základě dostupné literatury, kde jsou tyto případy evidovány, stejně jaké mé osobní komunikace se Stvořitelem.

Jako první tu máme knihy od celosvětově uznávaného klinického psychologa, experta na hypnózu, resp. regresní hypnózu, Dr. Michaela Newtona, Ph.D. Ve svých knihách popisuje zážitky svých pacientů, kde se v regresní hypnóze tito lidé vrátili v čase, kde byli např. v období mezi životy a kde si povídali se Stvořitelem a kde jim řekl o smutku, žalu apod. Já sám jsem četl ty nejvíce relevantní části těchto knih, které byly prospěšné pro mou praxi. 

Pokud jde o mne osobně: Loni jsem si povídal s naším Stvořitelem (přes ano-ne), kromě jiného jsme i u něj identifikovali potlačené emoce a odblokovali jsme je. Když se to projeví ve Stvořiteli, dřív nebo později se to projeví i v nás a také na planetě. Osobně cítím a vnímám velké změny od minulého roku 2016 a mnohé další pozitivní změny přijdou. Pointa je, že zde platí pravidlo, že každý z nás děláme chyby, ale umíme se z nich poučit, abychom je neopakovali. Stejně tak věřím, že i náš Stvořitel se poučil ze svých chyb a že je už nebude opakovat, že ano, Atone? Já mu říkám Anton. Já jsem se Stvořitelem v dobrém, resp. neutrálním vztahu, pomáhá nám v mnohých věcech a terapie je jedna část naší spolupráce.

Věřím, že pokud se vám článek líbil, a snad jsem jím nikoho nějak neurazil, zvláště vás, kteří jste věřící. Já jsem také věřící, tak jako vy, ale já svou víru v Boha usměrňuji právě i pro ty účely, abychom vám dokázali pomoci...

Závěrem - Pohled Gnosticismu

Gnosticismus charakterizuje a uznává dva Bohy jako základní sloupy systému jejich víry v harmonii a balanci dvou Bohů:

Bůh Yahweh/Jehovah - bůh fyzického světa

Když je Jehovah v rovnováze s Luciferem, tak Jehovah je Bůh systému a disciplíny, nesobeckosti, obětavosti a altruismu. Nicméně, pokud by Jehovah vládl bez Lucifera, individualita by byla potlačena. Lidstvo by bylo totálně pohodlné a staly by se z něj bezmyšlenkovitě závislé panenky pod kontrolou mocných známé také pod názvem ovce společnosti napredující a následující stádo společnosti bez rozmýšlení.

Bůh Heyl/Ishtar/Lucifer - Světlonoš/Lux Ferre od čeho je odvozeno slovo Lucifer

Když je Lucifer v rovnováze s Jehovahem, tak Lucifer je Bůh touhy a ambice, který vede lidstvo, aby bylo zvědavé, aby bádalo a zkoumalo, aby napředovalo a pokročilo na všech úrovních. Nicméně, pokud by Lucifer vládl bez Jehovaha, ambice a touha by byly přeměněny na "odtržení z řetězu/bez uzdy", nezkrotnost apod .; sobeckost a nenasytnost; lidstvo by toužilo, mělo by chtíč pouze po bohatství a moci. Společnost by vstoupila do chaosu. Chaos, nepořádek, neklid, potíže a války by se dostaly do popředí a v tomto případě by Lucifer byl skutečně Ďáblem, jakým byl stvárňován předtím mnohými zastaralými náboženstvími.

Ultimátní Harmonie a Rovnováha

Jak může čtenář našeho Projektu a této stránky vidět, náš Projekt aplikuje kromě mnoha jiných právě i filozofii Gnosticismu, kde Jehovah a Lucifer jsou v rovnováze a v harmonii (mohou být také chápány v tomto směru i jako Jing a Jang, opačné konce ležaté osmičky apod .) - jinými slovy všechno to negativní, destruktivní, zabedněné, zaostalé, a zastaralé atd., což náš Projekt Ultimátně a natrvalo eliminoval a/anebo usměrnil pro pozitivní záležitosti, prosperitu, kreativitu hojnost, pokrok, Ultimátní a tedy i nejvyšší možný duchovní a technologický pokrok a úroveň.